หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 0 0 0
2 004 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 19 46 34
3 005 โรงเรียนชะอวดวิทยา 9 35 20
4 006 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 2 5 4
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 10 25 19
6 008 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 0 0 0
7 012 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 7 46 13
8 013 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 4 10 8
9 014 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 0 0 0
10 015 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 21 24 23
11 009 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 7 15 12
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 5 49 14
13 010 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 2 3 3
14 018 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 0 0 0
15 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 6 16 10
16 020 โรงเรียนทัศนาวลัย 7 16 12
17 023 โรงเรียนบางฉนาก 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านกลอง 25 52 38
19 025 โรงเรียนบ้านกุมแป 8 15 11
20 032 โรงเรียนบ้านขอนหาด 9 24 14
21 034 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 17 38 29
22 036 โรงเรียนบ้านควนชิง 1 3 2
23 038 โรงเรียนบ้านควนมิตร 5 19 12
24 039 โรงเรียนบ้านควนมุด 0 0 0
25 040 โรงเรียนบ้านควนรุย 7 18 13
26 041 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1 1 1
27 035 โรงเรียนบ้านควนเงิน 18 40 31
28 037 โรงเรียนบ้านควนโตน 1 3 2
29 042 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 1 1
30 043 โรงเรียนบ้านคอพรุ 0 0 0
31 045 โรงเรียนบ้านชะอวด 15 64 32
32 046 โรงเรียนบ้านชายควน 2 6 4
33 047 โรงเรียนบ้านชายทะเล 6 13 11
34 048 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านดอนทราย 4 9 8
36 049 โรงเรียนบ้านดอนโตนด 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 2 4 3
38 052 โรงเรียนบ้านด่าน 2 4 4
39 053 โรงเรียนบ้านตรอกแค 11 22 17
40 054 โรงเรียนบ้านตูล 0 0 0
41 061 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 3 14 8
42 064 โรงเรียนบ้านทุ่งบก 0 0 0
43 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 3 9 6
44 065 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 0 0 0
45 062 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 4 8 7
46 067 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 20 15
47 066 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 6 21 12
48 056 โรงเรียนบ้านท่าขนาน 0 0 0
49 057 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 0 0 0
50 058 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1 1 1
51 059 โรงเรียนบ้านท่าไทร 0 0 0
52 060 โรงเรียนบ้านท่าไทร 7 13 7
53 055 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 10 12 11
54 069 โรงเรียนบ้านนา 8 25 16
55 068 โรงเรียนบ้านนางหลง 11 16 14
56 070 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 3 4 3
57 071 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 7 21 14
58 073 โรงเรียนบ้านบางด้วน 0 0 0
59 074 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1 2 1
60 075 โรงเรียนบ้านบางน้อย 15 31 24
61 077 โรงเรียนบ้านบางปรง 1 2 2
62 078 โรงเรียนบ้านบางพระ 9 17 13
63 079 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1 3 2
64 081 โรงเรียนบ้านบางลึก 3 5 5
65 082 โรงเรียนบ้านบางวัง 0 0 0
66 076 โรงเรียนบ้านบางเนียน 1 3 2
67 080 โรงเรียนบ้านบางแรด 4 10 8
68 083 โรงเรียนบ้านบางโหนด 15 40 26
69 084 โรงเรียนบ้านปลายราง 0 0 0
70 085 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
71 087 โรงเรียนบ้านปากบางกลม 2 4 3
72 088 โรงเรียนบ้านปากพรุ 4 6 6
73 086 โรงเรียนบ้านปากเชียร 37 76 62
74 089 โรงเรียนบ้านป่าแชง 7 14 13
75 090 โรงเรียนบ้านพรุบัว 0 0 0
76 091 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1 1 1
77 092 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 0 0 0
78 093 โรงเรียนบ้านลากชาย 1 3 2
79 094 โรงเรียนบ้านลานนา 5 13 8
80 095 โรงเรียนบ้านลำคลอง 2 6 4
81 096 โรงเรียนบ้านลำหัก 6 13 8
82 098 โรงเรียนบ้านวังหอน 4 6 5
83 097 โรงเรียนบ้านวังใส 6 14 10
84 100 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 10 19 17
85 101 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 2 7 5
86 099 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 4 10 7
87 102 โรงเรียนบ้านสระนอก 1 1 1
88 108 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 1
89 109 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 10 8
90 110 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 8 8
91 111 โรงเรียนบ้านหนองมาก 3 3 3
92 112 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 25 16
93 113 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 4 7 6
94 118 โรงเรียนบ้านหอยราก 1 1 1
95 120 โรงเรียนบ้านหัวปอ 3 7 3
96 121 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 5 11 9
97 119 โรงเรียนบ้านหัวไทร 5 15 8
98 114 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 5 5 5
99 117 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 14 38 26
100 116 โรงเรียนบ้านห้วยโส 4 12 8
101 115 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 2 12 6
102 123 โรงเรียนบ้านอายเลา 5 10 8
103 026 โรงเรียนบ้านเกาะทวด 0 0 0
104 027 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 4 8 7
105 029 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 8 15 10
106 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 0 0 0
107 030 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1 3 1
108 033 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
109 072 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 5 16 10
110 122 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0 0 0
111 104 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 9 20 16
112 031 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 5 9 7
113 044 โรงเรียนบ้านโคกทราย 4 9 8
114 105 โรงเรียนบ้านใสถิน 2 4 2
115 106 โรงเรียนบ้านไสขาม 4 6 5
116 107 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 5 9 8
117 125 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 6 12 11
118 128 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 0 0 0
119 129 โรงเรียนมัธยมศักดิ์ศิลปิน 0 0 0
120 133 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 28 18
121 132 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 4 9 7
122 134 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 2 4 2
123 131 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 9 23 11
124 135 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 11 20 18
125 136 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 0 0 0
126 137 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 8 52 22
127 139 โรงเรียนวัดขนาบนาก 1 3 1
128 141 โรงเรียนวัดคงคาวดี 2 9 4
129 142 โรงเรียนวัดคลองขยัน 3 12 6
130 143 โรงเรียนวัดคลองน้อย 0 0 0
131 146 โรงเรียนวัดควนชะลิก 6 12 11
132 148 โรงเรียนวัดควนป้อม 2 2 2
133 149 โรงเรียนวัดควนยาว 8 13 10
134 150 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 7 7 7
135 144 โรงเรียนวัดควนเกย 0 0 0
136 145 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 3 9 6
137 147 โรงเรียนวัดควนเถียะ 4 17 6
138 151 โรงเรียนวัดควนใส 2 6 4
139 152 โรงเรียนวัดคันธมาลี 7 16 11
140 159 โรงเรียนวัดจิกพนม 12 27 21
141 161 โรงเรียนวัดฉิมหลา 1 2 2
142 162 โรงเรียนวัดชะอวด 0 0 0
143 163 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 2 6 4
144 164 โรงเรียนวัดดอนผาสุก 0 0 0
145 165 โรงเรียนวัดดอนมะปราง 0 0 0
146 166 โรงเรียนวัดดอนรักษา 0 0 0
147 168 โรงเรียนวัดตรงบน 0 0 0
148 169 โรงเรียนวัดถลุงทอง 0 0 0
149 170 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 0 0 0
150 172 โรงเรียนวัดทวยเทพ 0 0 0
151 173 โรงเรียนวัดทองพูน 1 1 1
152 174 โรงเรียนวัดทะเลปัง 4 12 8
153 175 โรงเรียนวัดทาบทอง 2 4 3
154 178 โรงเรียนวัดทายิการาม 2 2 2
155 183 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 8 12 11
156 182 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 1 3 1
157 179 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 0 0 0
158 180 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 1 1 1
159 181 โรงเรียนวัดท่าเสริม 0 0 0
160 176 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 0 0 0
161 177 โรงเรียนวัดท้ายโนต 6 14 10
162 187 โรงเรียนวัดธงทอง 0 0 0
163 188 โรงเรียนวัดธาราวง 3 6 4
164 189 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 6 18 13
165 193 โรงเรียนวัดบางคุระ 7 10 9
166 194 โรงเรียนวัดบางด้วน 5 13 8
167 195 โรงเรียนวัดบางตะพาน 4 10 8
168 196 โรงเรียนวัดบางทวด 6 13 9
169 197 โรงเรียนวัดบางทองคำ 2 5 4
170 199 โรงเรียนวัดบางพระ 2 6 4
171 200 โรงเรียนวัดบางมะขาม 0 0 0
172 201 โรงเรียนวัดบางยิ่ว 1 3 2
173 202 โรงเรียนวัดบางศาลา 10 27 10
174 198 โรงเรียนวัดบางไทร 5 11 9
175 208 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 6 9 8
176 192 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 4 7 6
177 191 โรงเรียนวัดบ่อโพง 6 44 15
178 203 โรงเรียนวัดบ้านงาม 0 0 0
179 204 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 2 5 4
180 206 โรงเรียนวัดบ้านราม 0 0 0
181 205 โรงเรียนวัดบ้านเนิน 1 3 2
182 207 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 1 3 2
183 210 โรงเรียนวัดปลายสระ 8 15 12
184 211 โรงเรียนวัดปากควน 9 13 13
185 212 โรงเรียนวัดปากตรง 5 15 10
186 213 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 2 3 3
187 215 โรงเรียนวัดปากระวะ 0 0 0
188 216 โรงเรียนวัดปากเหมือง 1 3 1
189 214 โรงเรียนวัดปากแพรก 6 17 13
190 219 โรงเรียนวัดปิยาราม 1 2 2
191 217 โรงเรียนวัดป่าระกำ 5 12 10
192 218 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ 0 0 0
193 220 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 11 27 20
194 221 โรงเรียนวัดพระบาท 3 8 6
195 222 โรงเรียนวัดพระหอม 0 0 0
196 223 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 3 6 6
197 224 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 14 32 24
198 225 โรงเรียนวัดมหิสสราราม 2 3 3
199 226 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 0 0 0
200 229 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 0 0 0
201 230 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 3 2
202 231 โรงเรียนวัดรามแก้ว 0 0 0
203 228 โรงเรียนวัดร่อนนา 0 0 0
204 233 โรงเรียนวัดวังกลม 9 12 11
205 234 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 3 11 7
206 235 โรงเรียนวัดวัวหลุง 11 33 24
207 236 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 21 56 39
208 237 โรงเรียนวัดสมควร 4 4 4
209 238 โรงเรียนวัดสระ 15 34 23
210 239 โรงเรียนวัดสระเกษ 0 0 0
211 240 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 1 1
212 241 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 18 33 29
213 242 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 23 16
214 243 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 8 19 14
215 245 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 12 35 22
216 244 โรงเรียนวัดสามแพรก 6 18 12
217 247 โรงเรียนวัดสุขุม 1 3 2
218 248 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 15 32 23
219 249 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 3 7 5
220 250 โรงเรียนวัดหนองจิก 8 24 16
221 251 โรงเรียนวัดหนา 16 50 32
222 252 โรงเรียนวัดหน้าสตน 8 13 12
223 254 โรงเรียนวัดหอยกัน 14 26 22
224 255 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 7 12 8
225 253 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 10 20 11
226 259 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 2 5 4
227 260 โรงเรียนวัดอิมอญ 1 2 2
228 261 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 6 16 12
229 138 โรงเรียนวัดเกาะจาก 7 13 12
230 140 โรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0
231 171 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 7 18 13
232 184 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 3 9 5
233 185 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 0 0 0
234 186 โรงเรียนวัดเทพมงคล 6 8 8
235 190 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 8 18 16
236 256 โรงเรียนวัดเหมก 0 0 0
237 160 โรงเรียนวัดแจ้ง 1 2 2
238 167 โรงเรียนวัดแดง 9 18 16
239 232 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 15 30 24
240 257 โรงเรียนวัดแหลม 6 14 11
241 258 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 0 0 0
242 153 โรงเรียนวัดโคกคราม 3 3 3
243 154 โรงเรียนวัดโคกทราง 2 4 4
244 155 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 14 41 28
245 156 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 6 11 10
246 157 โรงเรียนวัดโคกยาง 4 9 8
247 158 โรงเรียนวัดโคกสูง 2 4 4
248 209 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 2 2
249 227 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 7 26 13
250 262 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0
251 264 โรงเรียนสุนทราภิบาล 8 14 13
252 265 โรงเรียนหนองนนทรี 5 25 15
253 266 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 12 44 27
254 267 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 34 69 56
255 268 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา 1 3 2
256 269 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม 0 0 0
257 270 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 4 10 8
258 273 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 0 0 0
259 271 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 0 0 0
260 272 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา 0 0 0
261 002 โรงเรียนเขาพระทอง 13 32 25
262 126 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 7 12 10
263 003 โรงเรียนโคกครามพิชากร 0 0 0
264 016 โรงเรียนดรุณศึกษา 17 36 28
265 017 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 7 28 12
266 021 โรงเรียนทิพย์กองลาสวิทยา 0 0 0
267 124 โรงเรียนบำรุงวิทยา 2 6 3
268 127 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 9 23 19
269 130 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 0 0 0
270 263 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 6 29 14
271 103 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ 1 3 2
272 246 โรงเรียนวัดสำนักขัน 0 0 0
273 022 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 0 0 0
รวม 1275 3103 2171
5274

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]