หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จีนด้วงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
6. นางกัลญา สุขทับโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
7. นางมลิผล ชูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนวัดสระรองประธานกรรมการ
3. นางจุรี ศรีสมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญลักษณ์ พลเกษตรโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวภัทวัน สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางสาวปาลีญา กรดแก้วโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
7. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ มณีสงค์โรงเรียนบ้านท้องโกงกางรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เรืองนาคโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
7. นางตรีสุคนธ์ บุญราษฎร์โรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามรองประธานกรรมการ
3. นายปัณฑัต เพ็งแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจรวย วงศ์ภักดีโรงเรียนวัดทายิการามกรรมการ
5. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
6. นางสาวศิริพร คงจ้อยโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
7. นางสาวสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ภูสุมาศโรงเรียนบ้านคงคาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ แตงอ่อนโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)กรรมการ
4. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ สุทธาโภชน์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวเยาวเรศ บัวขาวโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
7. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ นาคปลัคโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นายกวีวัฒน์ คงพงศาโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายสรายุทธ นาคปลัคโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นายกวีวัฒน์ คงพงศาโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นางจรรยา จันทรพิทักษ์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ณ สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
4. นางสาวจุรี ปิยจันทร์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางวรรณี แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายฉัตร ทองมั่นคงโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นายถวิล โสมจันทร์โรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางส่องแสง คัมภิรานนท์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางศิริพร ศิลปะสมศักดิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนะวิน แสงทามาตย์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนมณีโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
3. นางสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
6. นางสาวสุลาลัย ทองดีโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
4. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
4. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
4. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายโชค ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านโก้งโค้งกรรมการ
5. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายโชค ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านโก้งโค้งกรรมการ
5. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายโชค ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านโก้งโค้งกรรมการ
5. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการ
3. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
5. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้นอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการ
4. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
3. นายคณิน ทศไพรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
4. นายวัฒนา มุสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
3. นายคณิน ทศไพรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
4. นางวัฒนา มูสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
3. นายคณิน ทศไพรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
4. นางวัฒนา มูสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
3. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางอารี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดหอยกันกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
4. นางวัฒนา มูสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางอารี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดหอยกันกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
4. นางวัฒนา มูสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการ
4. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
5. นางสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตภาพที่ 196กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจิตรา พวงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจิตรา พวงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. Mr.Jee Salasโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองพิมพ์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
3. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. Mr.Jee Salasโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกรองประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
3. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. Mr.Jee Salasโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
3. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
3. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. Mr.Jee Salasโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นายก่อเดช มุสลิมีนโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. Mr.Jee Salasโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นายก่อเดช มุสลิมีนโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
6. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นายก่อเดช มุสลิมีนโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
6. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเริงบพิธ เพชรคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทองทิพยืโรงเรียนวัดธงทองกรรมการ
5. นางสาวยุพา จินาเจือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
6. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทร (เรือนประบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นายก่อเดช มุสลิมีนโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
6. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเริงบพิธ เพชรคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชูเกิดโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการ
5. นางสาวยุพา จินาเจือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
6. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทร (เรือนประบาล)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีย์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
3. นางสุจารี เกตุเรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีย์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
3. นางสุจารี เกตุเรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
3. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
3. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางปาริชาติ หนูทับโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
5. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนบ้านท่าเตียนประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางปาริชาติ หนูทับโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
5. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองประธานกรรมการ
2. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษีกรรมการ
3. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
6. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองประธานกรรมการ
2. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษีกรรมการ
3. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
6. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประบาล)กรรมการ
3. นางกรรณิการณ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นางเนตรนภา ศรีนิลโรงเรียนวัดทองพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประบาล)กรรมการ
3. นางกรรณิการณ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางวนิดา เพชรชูช่วยโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นางเนตรนภา ศรีนิลโรงเรียนวัดทองพูนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญา ชูผอมโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายอำพล ทองเนื้องามโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางอาภรณ์ สังข์จันทร์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นกรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ ด้วงมากโรงเรียนวัดเขาพระทองกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ สุขครโรงเรียนบ้านบางเนียนกรรมการ
8. นายชำนาญ มณีพันธ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกำพล จงไกรจักรโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นายสุปัญญา ยิ้มมงคลโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขครโรงเรียนบ้านบางเนียนกรรมการ
4. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
5. นายจรุพร ศรีละมุลโรงเรียนวัดหนากรรมการ
6. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายวิโชติ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
8. นายยงยุทธ์ ลิจ้วนโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ พันนายังโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นายถาวร พรหมทองแก้วโรงเรียนวัดรามแก้วกรรมการ
3. นายชุมพล รักบางบูรณ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
4. นางเรณู มีเถื่อนโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล เทียนทองโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชร์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
7. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
8. นายเอกชัย ไชยกรดโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
9. นายพิมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเสาวณี ทิพย์วารีโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุโรงเรียนบ้านปากกลมรองประธานกรรมการ
3. นางทรงศรี ศรีอารัญโรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
4. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางสาวสุนารี บัวบางกรูดโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
6. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางชลลดา โอพั่งโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
8. นางพิชญาภา เนินพรหมโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
9. นายการิหยา พยายานโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
10. นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเสาวณี ทิพย์วารีโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุส่าห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
4. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรัตนา พันธ์โภชน์โรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)กรรมการ
6. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
7. นางคำนึง มูสิกะโรงเรียนวัดเขาพระทองกรรมการ
8. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดท้ายปังกรรมการ
9. นายการิหยา พยายานโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
10. นางวินัย แก้วเนินโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านหน้าศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกพร พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๗กรรมการ
9. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
10. นางสาวพัชรดา ลิขิตการศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
12. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกพร พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๗กรรมการ
9. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
10. นางสาวพัชรดา ลิขิตการศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
12. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูเรืองโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกพร พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๗กรรมการ
9. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
10. นางสาวพัชรดา ลิขิตการศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
12. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกพร พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๗กรรมการ
9. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
10. นางสาวพัชรดา ลิขิตการศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
12. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ ยวงทองโรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกพร พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๗กรรมการ
9. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
10. นางสาวพัชรดา ลิขิตการศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
12. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพนัส ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพนัส ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายพนัส ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพนัส ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะสุดรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมีโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะสุดรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางฐิติมา ชูมีโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
4. นายรณรงค์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยรองประธานกรรมการ
3. นางวันฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
4. นายณรงค์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา เมืองชูโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา เมืองชูโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
5. นายสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
5. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
5. นางสุวนิต โสมจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
5. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ จิตรจำนองสำนักงานเขตพ้ื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
5. นางสุวนิต โสมจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์โรงเรียนวัดสามัคยารามรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กลับดีโรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
4. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
5. นางณษรา ยินเจริญโรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
6. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้างบางน่้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กลับดีโรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
3. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
4. นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางณษรา ยินเจริญโรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
6. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
4. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
4. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนวัดควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนวัดควนเงินกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิล สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์พันธ์โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ สารมาศโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงรองประธานกรรมการ
3. นางจีรา ชูแก้วโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เอียดแก้วโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
5. นางสาวนุชฎาภรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
6. นางพวงเพชร สังคหะโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสมศรี ไชยพลบาลโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
8. นางนฤมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
9. นางศิภาภรณ์ อริยนิมิตกุลโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกาญจนา ใจเพชรโรงเรียนวัดทวยเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญทิวา ธรรมปริยัติโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางสุธา ทองพูนโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
5. นางกาญจนภรณ์ บุญชวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
6. นายสิทธา สามพิมพ์โรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นางสุพัตรา นิลมาโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นางปารณีย์ เนียมรินทร์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
9. นางนันภัส ดำพินโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
10. นางเพ็ญประภา ชัยรัตน์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
7. นายวานิช ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
8. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
9. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญนภา นิมิตโรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
11. นางภัทรวดี นาคปลัดโรงเรียนวัดดอนมะปรางกรรมการ
12. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางสุนิสา ณ นิโรจน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
14. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้่านห้วยหารกรรมการ
15. นางสาววิไลวรรณ อ่อนสูงโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
7. นายวานิช ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
8. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
9. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญนภา นิมิตโรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
11. นางภัทรวดี นาคปลัดโรงเรียนวัดดอนมะปรางกรรมการ
12. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางสุนิสา ณ นิโรจน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
14. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้่านห้วยหารกรรมการ
15. นางสาววิไลวรรณ อ่อนสูงโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรินทร์ แก้ววิจิตรโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
4. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ พิบูลย์โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
6. นางสาวกัญหา ม้าแก้วโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
7. นางสาวกตินันท์ เอียดแก้วโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
8. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
9. นางนิตยานาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
10. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
11. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ แก้ววิจิตรโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
4. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ พิบูลย์โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
6. นางสาวกัญหา ม้าแก้วโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
7. นางสาวกตินันท์ เอียดแก้วโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
8. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
9. นางสาวนิตยานาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
10. นางจุรี ทองศรีโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
11. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจรินทร์ แก้ววิจิตรุโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
4. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ พิบูลย์โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
6. นางสาวกัญหา ม้าแก้วโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
7. นางสาวกตินันท์ เอียดแก้วโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
8. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
9. นางนิตยานาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
10. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
11. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางสุดา แซ่เฮงโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
6. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
7. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคล กรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรณ์ ศรีเชยครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูการศึกษาพิเศษ สพป.นศ.3 กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ขิมมากทองโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
6. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
9. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
11. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ ขิมมากทองครูฮัตราจ้าง ศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.๓กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงค์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยครู ศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฏาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุกรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงค์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลนิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุกรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไหฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงค์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
8. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
9. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
10. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
11. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
12. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
13. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
14. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
15. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
16. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดทองโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
8. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
9. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
10. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
11. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
12. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
13. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
14. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
15. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
16. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นายนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อครูโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
16. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
11. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
13. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
14. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
16. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
17. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
18. นายไพฑูรย์ ศรีเชยศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3กรรมการและเลขานุการ
19. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]