รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ. ๒)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 1. เด็กชายพัสกร  บุญศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  สารานิตย์
 
1. นายไพโรจน์  บุญทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ  รัตนอุบล
2. เด็กชายณัฐกร  ชื่นชม
 
1. นายศุภชัย  กลางนุรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 1. เด็กชายณฐกร  จันทร์ประอบ
2. เด็กชายปัญญาวัฑน์  แก้วประภาส
 
1. นายอภินันท์  พรหมขวัญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ขวัญกลับ
2. นายวิวัฒน์  ชฎากรณ์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์ตา
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีอำมร
 
1. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตำเสา 1. เด็กชายศตวรรษ  มัยยะ
2. เด็กหญิงศุกร์กุมภา  วงขะโหนง
3. เด็กหญิงสุลดา  ชัยเภท
4. เด็กหญิงอนัญญา  โต๊ะหมาด
5. เด็กหญิงอาริสา  ดนสัตย์
 
1. นางจิรภา  อัยราคม
2. นายสนธญา  ทรงทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงนิศาชล  แก้วพลอย
2. เด็กชายรัชพล  สวัสดิรักษา
3. เด็กหญิงสุชญา  ลิ้มอภิวัฒน์
4. เด็กชายสุรดิษ  พรหมวงศ์ษา
5. เด็กหญิงอธิการ  ราชรักษ์
 
1. นางอัญชลี  สุขบรรจง
2. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ชูขันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี
 
1. นางพวงรัตน์  ไทยเอื้อ
2. นางประคอง  แม่นทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายธนดล  ดำสุข
2. เด็กหญิงพรรภศา  สุขเกษม
 
1. นางหัสนัย  เพชรเรือนทอง
2. นางขนิษฐา  วิรุณพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายชลธาร  คงนคร
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ  พรหมสุข
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวกิจติยา  วงศ์ภักดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยธรรม
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  บัวบาน
 
1. นางจรัญญา  จันทร์ชุม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนสุภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายวรเวช  บุญทอง
 
1. นายประเทือง  จันทร์ชุม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงปรารถนา  สุขอนันต์
 
1. นายประเทือง  จันทร์ชุม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นางสาวชุติมา  สุขบาล
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูยงค์
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. นายภูวนาท  สายน้ำ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์วิชัย
2. เด็กหญิงสุนิษา  รักเมือง
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
2. นายชนะ  อนันทกาญจน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุธาโพชน์
 
1. นางนิตยา  ราชรักษ์
2. นางสาวศรินทิพย์  สงสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายธนกฤษ  ธนินพงษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  สุขทิพย์
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. นายฤทธิศักดิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงพนัดดา  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  เสียงดี
3. เด็กชายอชิระ  เกื้อกูล
 
1. นางมณฑา  รอดภาษา
2. นางเสาวลักษณ์  ปานอ่อน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เพ็ชรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิสรา  รัตนสุภา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทวิสุวรรณ
 
1. นางจรัญญา  จันทร์ชุม
2. นายประเทือง  จันทร์ชุม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายกรวิชญ์  พงษ์วิทูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารพงษ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สระทองย้อย
 
1. นางธัญญา  คงแก้ว
2. นางสมศรี  ปรีชา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงอารุณี  สังข์จันทร์
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 1. เด็กชายนนท์ธชัย  สวนรักษา
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนวิเชียร
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. นายจักรกฤษ  แก้วศรีทอง
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขอนันต์
 
1. นางเรณู  ทองเลี่ยมนาค
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงศกมณฑ์  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แจ้งเศรษฐ
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองงา 1. เด็กหญิงศิขรินธาน  จันทร
 
1. นายประวิทย์  คชไกร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สินธุโทวงศ์
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เทพจิตร์
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. นายสุรวุฒิ  ดาวกระจาย
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
 
1. นางเรณู  ทองเลี่ยมนาค
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายภูริทัศน์  แจ้งใจ
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยารุณ
 
1. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ทิพย์
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉัตรอัปสร  จิตรจรุงใจ
2. เด็กหญิงฐิติมา  รักษายศ
3. เด็กชายนันทวุฒิ   ขุนทอง
4. เด็กหญิงน้ำฝน   เสนา
5. เด็กชายปัญญาพิพัฒน์  รัตนสุวรรณ
6. เด็กชายมนุเชษฐ์  ไชยฤกษ์
7. เด็กชายศุภชัย  พีระพิศาลชัย
8. เด็กหญิงอรทัย  สุขจิตต์
9. เด็กชายเอกรัตน์  พิบูลย์
 
1. นายธนายุทธ์  หนูเนตร
2. นายสกานต์  ผลประมูล
3. ดร.แววตา  ชลรัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์แจ่มศรี
2. เด็กหญิงพัชนิดา  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงพิมพิกา  เพชรอาวุธ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
5. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนวิเชียร
6. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทร์แจ่มศรี
7. เด็กหญิงศศิกานต์  สุริโย
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดาวกระจาย
9. เด็กหญิงอารุณี  สังข์จันทร์
10. นายเกียรติศักดิ์  ไชยยศ
11. เด็กหญิงเยาวภา  รักษายศ
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
2. นางสุทธิพร  ศรีคง
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
4. นายพิทักษ์พงศ์  ศรีคง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายกรภัทร  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กรายแก้ว
3. เด็กชายฉัตรชัย  พรหมขวัญ
4. เด็กหญิงชลธิชา  บุญญารุณ
5. เด็กหญิงธนพร  โกรณ
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วิมล
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงนนทสรวง  รักษายศ
9. เด็กชายนพดล  วงศ์เวียงจันทร์
10. เด็กหญิงนภัส  ชัชวาลย์
11. เด็กหญิงนวลหง  รักษายศ
12. เด็กหญิงนัฐชา  นาคประดิษฐ์
13. เด็กหญิงปิยาพัชร  ชนะผอม
14. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ทองกัน
15. เด็กหญิงวรัญญา  มีศรี
16. เด็กหญิงศศิวิมล   ช่วยรอด
17. เด็กหญิงสมคิด  สีทา
18. เด็กหญิงสุกฤตา  รักษายศ
19. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญชัย
20. เด็กหญิงเสาวนีย์  เกลี้ยงสงค์
 
1. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
2. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
3. นางสาวพรรณวลัย  ศรีพิเชียร
4. นางเยาวนิตย์  ชัชวาลย์
5. นายวิศรุต  นพรัตน์
6. นางสาวสุภาพร  ชนะผอม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร  หอมสูง
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  แก้วแกมจันทร์
4. เด็กหญิงดุสิตา  บุญญาธิการ
5. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  หมวดศรี
6. เด็กชายธันวา  จันทร์ส่อง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญรูป
8. เด็กชายนนทวัฒน์  ม่วงทอง
9. เด็กหญิงพรรวษา  ไกรนรา
10. เด็กชายพุธพร  มูสิเกิด
11. เด็กหญิงรัตติกานต์  ชะเดช
12. เด็กหญิงรัตติกานต์   ชะเดช
13. เด็กชายวัชรพงษ์  บัวเผียน
14. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรหมกุล
15. เด็กชายสิทธิพล  เทพา
16. เด็กหญิงสุนิษา  สร้อยรักษ์
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เกื้อกูลบุตร
18. เด็กหญิงอาทิตญา  สุวรรณฤทธิ์
19. เด็กหญิงอิงธิรา  ฟ้าฟื้น
20. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อ่อนรัตน์
21. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองคำ
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
2. นางสุมาลี  โยธาภักดิ์
3. นายณัฐพล   ผาสุภะ
4. นางพรพิพัฒน์  มีอำนาจ
5. นางอรอรุณ  เจริญรูป
6. นางสาวศิริพร  พงศ์พิทยายุทธ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  พายุห
2. เด็กชายณัฐชา  นนทฤทธิ์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงระวี
4. เด็กชายสุรัตน์  นันทบุตร
5. นางสาวหยาดมิน  วรรณะ
6. เด็กหญิงอารี  นันทบุตร
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
2. นายปรัชญ์  พันธุรัตน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กชายสุทธิชัย  เม่งช่วย
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. นางสาวมณฑิชา  แสงตาขุน
 
1. นางนงเยาว์  ผิวนวล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนศึกษา 1. เด็กหญิงนารีนาท  เชื้อแหลม
 
1. นางทัศนีย์  เพชราช
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายภาสกร  ปรีติวรฐากร
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวฐิติมา  แสนฟ้าสะท้าน
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีปลอด
 
1. นางวิลันดา  คงช่วย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กชายสุทธิชัย  เม่งช่วย
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมดนตรี
 
1. นางสโรชา  พจมานพงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เสน่ห์
 
1. นายสถาพร  เบญจกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กชายอัครชัย  จติกุล
 
1. นางนิตยาพร  จติกุล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมดนตรี
 
1. นางสโรชา  พจมานพงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นายชิตตพล  กัววงค์
2. เด็กหญิงฐาปนี  บัวพรหม
3. นางสาวดรรชนี  นุ่มนวล
4. เด็กชายธนกร  ศรีวิเศษ
5. นายธนกฤต  เพ็งสกุล
6. นายธรรณ์ชนก  ชาญอาวุธ
7. นางสาวธันยพร  แซ่เอี้ยว
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูสิงห์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูนชู
10. เด็กหญิงนงลักษณ์  เพชรา
11. นางสาวนันทิพร  สังข์ชุม
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร
13. เด็กหญิงปีญชาน์  ทองเลี่ยมนาค
14. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นุ่มนวล
15. นางสาวพชรวรรณ  ใยน้อย
16. เด็กหญิงพรกนก  พรหมแก้ว
17. เด็กหญิงพรรภษา  ทิพย์บุรี
18. นายพีรพล  บุญเมือง
19. นางสาวภาวินี  ชูยงค์
20. เด็กหญิงภูริชญา  นาคเกลี้ยง
21. เด็กหญิงรุจิรา  นันทภักดิ์
22. เด็กชายวงศ์ตระกูล  สิงหวรรณกุล
23. เด็กหญิงวนิดา  พูน
24. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสุวรรณ์
25. เด็กหญิงวิมลทิพย์  บุญจันทร์
26. นางสาววิลาวัลย์  สวนกูล
27. เด็กชายวิศวะ  ม่วงปลอด
28. เด็กชายศรนรินทร์  ไชยวัฒน์
29. เด็กชายศักรินทร์  รักษา
30. เด็กหญิงศิริพร  คงรักษ์
31. เด็กหญิงสรัญญา  ไชยเสนา
32. เด็กหญิงสิรินทรา  ณ สมบัติ
33. เด็กหญิงสุดาวรรณ  สิทธิเดช
34. นางสาวสุภาวดี  ขวัญชุม
35. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุทาวา
36. นางสาวอภิสรา  ปานทอง
37. เด็กหญิงอังคณาพร  ราชพิบูลย์
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองทา
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูยงค์
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นพรัตน์
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
2. นางสาววรรณี  อาญา
3. นางสาววิไลวรรณ  ชุมศรี
4. นางสาวสุภาพร  ภาครัตน์
5. นางสุรีย์พร  ชัยสิทธิ์
6. นางยวนจิตร์  อินทร์จงจิตร
7. นางอัจฉราณี  ทองตากรณ์
8. นางชนิดา  สงจันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีปลอด
 
1. นางวิลันดา  คงช่วย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายกฤษณกร  เพชรบ้านนา
2. เด็กชายกฤษณะ  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มฤค
4. เด็กชายจิรายุ  ศรีพร
5. เด็กหญิงจีรนันทร์  รักษายศ
6. เด็กหญิงชุติมา  เพชรสุด
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภาครัตน์
8. เด็กหญิงตินชไมลย์  สมบัติ
9. เด็กหญิงทิพรดา  บัวเผียน
10. เด็กหญิงธัญภรณ์  จิตรัตน์
11. เด็กชายธีรภัทร  ภดาวัลย์
12. เด็กชายนะโม  รักษาวงศ์
13. เด็กหญิงปณิดา  ฤทธิรุตม์
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  เชื้อเอี่ยม
15. เด็กหญิงปิยะนาถ  รักษายศ
16. เด็กชายพัสกร  คำรณ
17. เด็กหญิงพิทยารัตน์  หิรัญรัตน์
18. เด็กหญิงพิฬาลักษณ์  นนยะโส
19. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมศร
20. เด็กชายพีรภัทร  หอมกอ
21. เด็กหญิงรุ้งผกามาศ  แก้วสุขใส
22. เด็กหญิงวรรณา  ขึมภูเขียว
23. เด็กหญิงวริศรา  ละม้าย
24. เด็กหญิงวศินี  มูณี
25. เด็กชายวิทวัส  ลือชา
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสุขใส
27. เด็กหญิงศศิธร  ภารา
28. เด็กหญิงศิราวดี  แก้วแสง
29. เด็กชายศุภกร  คงรักษ์
30. เด็กชายสิทธิชัย  บุญทอง
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เดชคงแก้ว
32. เด็กหญิงสิริมน  ทองแก้ว
33. เด็กชายสุภัทรชัย  แก้วไทย
34. เด็กชายสุวรรณดี  กระวิก
35. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมรักษ์
36. เด็กหญิงอารียา  หมวดชนะ
37. เด็กหญิงอุมากร  หนูน้อย
38. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสวัสดิ์
39. เด็กชายไกรวิชญ์  สถาพร
40. เด็กหญิงไพลิน  ศรีทิพย์
 
1. นายสมมุ่ง  อินทร์จงจิตร
2. นางจงกลนี  เดชศรีจันทร์
3. นางศิราพร  กระจ่างทอง
4. นางพรรณี  ปราบปัญจะ
5. นายพงษ์กฤษ  ชนะรบ
6. นางสาวอนุศรา  โสภาวัจน์
7. นายเด่นชัย  บำรุงศรี
8. นางยุพาภรณ์  สมทอง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงกุลดา  แพงวิเสส
2. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญเมือง
3. นายณัชพล  ศรีสุขใส
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลูกอ้น
5. เด็กชายต้นตระกานต์  เขียวบุญจันทร์
6. เด็กชายธัชพล  เครือจันทร์
7. เด็กหญิงนลินวรรณ  รอดอินทร์
8. เด็กหญิงนาถลดา  สังฆอินทร์
9. เด็กชายวีระศักดิ์  นิระโส
10. เด็กชายหัสนัย  อินขอ
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางธีรนันท์  แม้นทอง
3. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กชายกฤตนัย  ล่องดำ
2. เด็กชายกิรติ  สารพงษ์
3. เด็กหญิงดรัลย์รัตน์  เทพยา
4. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิสมบูรณ์
5. เด็กชายนพณัฐ  เทพี
6. เด็กหญิงวนิดา  พรมดี
7. เด็กชายวรินทร  ปรีชารัตน์
8. เด็กหญิงวิภาดา  เทพี
 
1. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางเกษร  นาควรรณ
3. นางสุวณีย์  เทพี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสมล
2. เด็กหญิงจิราเจต  พิมพ์วัน
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงพิมพิมล  ฮกทา
6. เด็กหญิงสายธาร  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสายพิณ  อินธิราช
8. เด็กหญิงสุรัตน์  ทองเลี่ยมนาค
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางสาวปิยะวรรณ  ชนะราวี
3. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงจิทิวา   พรหมอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  พรหมดนตรี
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองเนื้อห้า
5. เด็กหญิงธันยพร  จินาวงศ์
6. เด็กหญิงปทิตตา  สังข์มี
7. เด็กหญิงศศิธร  รัตนบุรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  พฤษพนม
9. เด็กหญิงเปรมรัตนา  รัตนคช
10. เด็กหญิงเพ็ญพิลาส  มีลักษณ์
 
1. นางสุปตา  เสนารัตน์
2. นายปฏิเวท  นะวะมวัฒน์
3. นางสุภาพร  ดอนมูล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชนะพล
2. เด็กหญิงจิราเจต  พิมพ์วัน
3. เด็กหญิงชุติมา  พรมแสง
4. เด็กหญิงณัฐวดี  จุลละเอียด
5. เด็กหญิงพิมพิมล  ฮกทา
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศิลปรัศมี
7. เด็กหญิงสวิตตา  แป้นเพชรอำพรสี
8. เด็กหญิงสายธาร  อินทร์ชื่น
9. เด็กหญิงสุพัชตรี  ตู้ปิยะกุล
10. เด็กหญิงเกวลิน  วุฒิวงศ์
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางสาวปิยะวรรณ  ชนะราวี
3. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเมือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขศรี
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทรงศรี
4. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  ปรีชารัตน์
5. เด็กหญิงปทิตตา  ทองมาก
6. เด็กหญิงวรัญญา  ขำ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พงษ์วิทูล
8. เด็กหญิงเกตุสุดา  สมบัติ
 
1. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางสาวสุจินัย  เนาวพันธ์
3. นางเกษร  นาควรรณ
4. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงกุลดา  แพงวิเสส
2. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญเมือง
3. นางสาวญานิสา  นวลเสน
4. นายณัชพล  ศรีสุขใส
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลูกอ้น
6. เด็กชายต่อเกียรติ  เขียวบุญจันทร์
7. เด็กชายต้นตระกานต์  เขียวบุญจันทร์
8. เด็กชายธัชพล  เครือจันทร์
9. เด็กหญิงธันยพร  เพชรอาวุธ
10. เด็กหญิงนลินวรรณ  รอดอินทร์
11. เด็กหญิงนาถลดา  สังฆอินทร์
12. เด็กชายพิสิฐ  ชูมณี
13. เด็กชายวีระศักดิ์  นิระโส
14. เด็กหญิงศิริพักตร์  ช่างคิด
15. เด็กชายหัสนัย  อินขอ
16. เด็กชายอนุสรณ์  เพชรนาคิน
 
1. นางธีรนันท์  แม้นทอง
2. นายภูสิทธิ์  สุขสม
3. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
4. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
5. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  กาญจนรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสิทธิ์
3. เด็กหญิงสาวิกา  ธรรมดา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เกื้อกาญจน์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ทำนา
6. เด็กหญิงอังคนา  สุกสีใส
7. เด็กหญิงอัจริยา  วุฒิพงศ์
8. เด็กหญิงเกศินี  กาญจนรักษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ค้ำชู
2. นางสาวสุนิษา  ประเสริฐ
3. นางสาวิตรี  หนูสอน
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สาริกขา
5. นางวัลษา  แปรคันธ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายคณิศร  ลิ่มวงศ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  หยิบกระโทก
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ริวรรณ
4. เด็กชายถาวร  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายรุ่งตะวัน  นันทชล
 
1. นางสมศรี  ปรีชา
2. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตั้งแปร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างพูด
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขำทอง
2. นางสาวอรฤทั็ย  เพ็ชร์ประพันธ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายณภัทร์  รักวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารพงษ์
3. เด็กชายภูริทัศน์  ธรฤทธิ์
4. เด็กหญิงวรรณิดา  ธรฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้ำตาปี
6. เด็กชายโอภาศ  เพชรมาก
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางวัชราภรณ์  ไม้เรียง
3. นางสุดารัตน์  สารักษ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายจักรธร  สว่างวงค์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทิพย์สว่าง
3. เด็กชายธีระยุทธ  พรายแก้ว
4. เด็กชายนนทพัทธิ์  ใจห้าว
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ชูภาระกิจ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  ทาระ
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
3. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายทวีวุฒิ  มุณีนิลย์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองงามดี
3. เด็กชายธรรมศาสตร์  ปานสิทธิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  รอดปลอด
5. เด็กชายวิทวัส  เพียรดี
6. เด็กชายสรวิชญ์  มณีศรี
7. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมกิจ
8. เด็กชายไตรเทพ  สารัตน์
 
1. นายบุญสด  บุญเกิด
2. นางสุดา  บุญเกิด
3. นางสนิท  รักษ์พงศ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เชื้อพลพิชัย
2. เด็กหญิงวิศรุตา  ก๋งเม่ง
3. เด็กชายอรรคชาติ  เดโช
 
1. นางเยาวณี  อายุสุข
2. นางสาววันเพ็ญ  บุญชุม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์น้อย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักศีล
3. เด็กหญิงสายธาร  เอี่ยมสุด
 
1. นางสุวารี  สุดชฎา
2. นางศศิธร  ไกรนรา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุรัตน์
2. นางสาวเสาวนีย์  ผาสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ส้มเขียวหวาน
2. นางดวงพร  นุ้ยคง
 
80 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนัดดาว    เพชรส่งศรี
2. เด็กชายวีรภัทร   โชติกรณ์
 
1. นายสมชาย  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  คุระสุข
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด่านเสือเรือง
2. เด็กหญิงจันทิรา  พงศ์ประพันธ์
3. เด็กหญิงอัยดา  ศรีทอง
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นายเข็บ  บุญวรรณ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญมา
2. เด็กชายศุภกร  ขาวล้วน
 
1. นางสาวกชมล  เดิมคลัง
2. นายวิทยา  สุขสวัสดิ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายเรืองวุฒิ  ศิขิวัฒน์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เกศรินทร์
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ขำขาว
2. นางสาวศิริพร  ศรีสุขใส
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 1. เด็กชายจิรายุ  คงเชื้้อจีน
2. เด็กชายอินทรภัทร  หมวดคงทอง
 
1. นางสาววิชชุดา  ไทยราช
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายชนาธิป  แต้มเพชร
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รอดเหลื่อม
 
1. นางสาววิชุดา  สงวนวงศ์
2. นางฐิติมน  ชนะศักดิ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายณัฐพล  ขวัญเทพ
2. เด็กชายอมรเทพ  ศรีวิเศษ
 
1. นางธณัฏฐา  ชูลิกร
2. นางอรพรรณ  อินทรมณี
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  พิรักษา
2. เด็กหญิงอารยา  เพชรคง
 
1. นางธณัฏฐา  ชูลิกร
2. นางมนทิรา  เต็งมีศรี
 
88 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กชายธนภัทร์  วูวงศ์
2. เด็กชายสิขรินทร์  ไตรเมศ
 
1. นางเจณจิรา  ไกรนรา
2. นายศักดา  กะแหมะเตบ
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ใยสีงาม
2. เด็กชายปฐมพร  จันทร์เจือแก้ว
 
1. นายวิทยา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกชมล  เดิมคลัง
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำพุด
2. เด็กชายอัคเรศ  กรดเต็ม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หนูทอง
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชูช่วย
2. เด็กหญิงภัทราพร  รักษาวงศ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  บำเพ็ญ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชีวะ
2. นายอนุภัทร  ศรีกาญจน์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  นวลงาม
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราพร  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงสวรรยา  จะรา
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จิโนวงค์
 
1. นายวิรัตน์   ปุ๋ยกระโทก
2. นางณัฐกฤตา  เกตุเพชร
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชำนาญเขต
2. นางสาวรัตนากร  อุทุมพร
3. นายวิทยา  บัวจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปา 1. เด็กชายติณณภพ  เพ็งนุ่น
2. เด็กชายรัฐพงษ์  นิลพัฒน์
3. เด็กชายอดิเทพ  หนูสาย
 
1. นางบุญฤกษ์  ส่งแสง
2. นายประมุข  นิลพัฒน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธัญญวัฒน์  นุ่มนวล
2. เด็กชายวัชรา  ไกรนรา
3. เด็กชายวิษณุ  ชัยวิชิต
 
1. นายศุภฤกษ์  ทองนวน
2. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  รัตนบุรี
2. เด็กชายบูรพงศ์  ชัยสน
3. เด็กชายปรเมษฐ์  หิรัญรัตน์
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายณัฐพล  จิตรา
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สมนึก
3. เด็กชายวัชรา  สุขปาน
 
1. นางนภัสสร  ศรีสวัสดิ์
2. นายสมศักดิ์  ขุนเจียม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วใจจง
2. เด็กหญิงประภัสสร  รัตนพล
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  บรรลือพืช
4. เด็กหญิงศศิธร  ถาวร
5. เด็กหญิงสายศิริ  ยอดธรรม
6. เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์ปรุง
 
1. นางถนอมศรี  รักษ์ศรีทอง
2. นางวัฒนา  ทองชัย
3. นางมณฑา  รอดภาษา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กชายกฤษฎา   นาคะรมย์
2. เด็กหญิงกิตติยา  พรหมศร
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทรงศรี
4. เด็กหญิงสุขุุมาลิน  ยิ้มหยู
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ปรางค์เพชร
6. เด็กชายอนุวัตร  สัสดี
 
1. นางกัลยา  กรุณา
2. นางทัศนัย  ชูเชิด
3. นายสมเนตร  กาญจนศุภางค์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชุมบัวจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
3. เด็กหญิงอณิตรา  วรรณสม
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
2. นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพชรสงค์
2. เด็กหญิงพรนภา  วงศ์วิราช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ราชรักษ์
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
2. นายไกรลาส  แกล้วทนงค์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มทอง
 
1. นางสุภานิตย์  วรรณเริก
2. นางกาญจนา  อินทอง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่มนวล
2. เด็กชายพลวัฒน์  สังมาก
3. เด็กชายสุริยา  สุขขี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางวรรณา  สุดชาฎา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีสกุลไทย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองคำชุม
3. เด็กหญิงอริสรา  บุญส่ง
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นางสาวจิราพร  แนะแก้ว
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายกันตพงศ์  รอดงาม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบรรพต
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นายสัมพันธ์  สอดจิตร์
2. นางสาววิชุดา  สงวนวงศ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กชายจิตรกร  จันทร์สังข์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงพรม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตรเพ็ชร
 
1. นางเกษร  ทองชัย
2. นายธนวัฒน์  สวนจันทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชุมมี
2. เด็กหญิงอาภาพร  นนทฤทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  หนูเสน
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
2. นายฐานิสย์  กระจ่างทอง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงญาตาวี  ทรงทอง
2. เด็กชายยุทธิชัย  พรมชาตรี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ฉิมบุรี
 
1. นางจัตติมา  สวนจันทร์
2. นางสาววิลาวรรณ  ชนะสุข
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงนันทกานต์  พรมเดช
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงแพรไหม  พุ่มพันธ์
 
1. นางจิราพร  เชื้อกูลชาติ
2. นางสาวพิมลพรรณ  แสงระวี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อักษรนำ
2. เด็กหญิงศศิประภา  ธารเนตร
3. เด็กหญิงอฬิษา  บัวบาน
 
1. นางสุนีย์  แก้วหล้า
2. นางดุษณีพร  เมฆบาล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองใหม่
2. เด็กหญิงยุวลี  อินทสาคาม
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  สุมน
 
1. นางวราภรณ์  พันธ์น้อย
2. นางอุส่าห์  เสนาธิบดี
 
113 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุขชนะ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ร่มเย็น
3. เด็กชายพิภู  ไสยฉิม
 
1. นางมณฑา  รอดภาษา
2. นางสุภาพร  กาญจนเพชร
 
114 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จิตต์อารีย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจสว่าง
3. เด็กชายสง่าศักดิ์  กะมันทา
 
1. นางสาวโสภา  สงวนอาสน์
2. นางสุวิมล  ทองนุกูล
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ประพันธ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีน้อย
3. เด็กชายศิริวัฒน์  อัคคี
 
1. นางธิวรา  ยุวเชียร
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายธีรเดช  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรกล
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไกรนรา
 
1. นางเทพี  อมรวัฒน์
2. นางสุภาวดี  เพ่งพินิจ
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 1. เด็กชายชนาวิล  ศรีนิน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุดถนอม
 
1. นางลำดวน  จันทรัตน์
2. นางสาวอทิตา  ชัยชาญ
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 1. เด็กหญิงนฤมล  จินตุลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุ่นชัย
 
1. นางลำดวน  จันทรัตน์
2. นางสาวอทิตา  ชัยชาญ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทร์ดากุล
 
1. นางสุคนธ์  คำนวน
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายคลอง 1. เด็กหญิงอติกานต์  แสงสุธา
 
1. นางสาวมะลิสา  ชิตรัตน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กชายณัฐพล  หมัดศิริ
 
1. นางจิระวรรณ์  ชูศรี
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 1. เด็กหญิงปณิดา  ทรายทอง
 
1. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายสุปรีชา  ภักดิ์วาปี
 
1. นางสาวยุวธิดา  แก้วประดิษฐ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นักว่อน
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทรัพย์เพชร
4. เด็กหญิงภัทรศยา  ทรัพย์เพชร
5. เด็กชายภีรภัทร  ศิริแก้ว
6. เด็กหญิงวริษฐา  สมศักดิ์
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
2. นางสุภาวดี  เพ่งพินิจ
3. นางสาวชลทิชา  ขุนพิฤกษ์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กหญิงชนันดา  ประสงค์
 
1. นางกฤษณา  ศรีมหันโต
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายกิตติมาศ  บำเพ็ญ
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ภักดีราช
 
1. นางสุภาพร  ณ ระนอง
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายจตุรงค์  อุตฤทธิ์
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายสันติ  เพียรดี
 
1. นางวันดี  กลิ่นหอม
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนทุ่ง
 
1. นางอำไพ  ไชยช่วย
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงสกาวใจ  คงทับ
 
1. นางสุจิรา  น้ำผุด
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายธีรไนย  แก่นจันทร์
 
1. นางอำไพ  ไชยช่วย
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายเส 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางสาวศิรารัตน์  คงแก้ว
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เกษรบัว
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. นายณัฐิวุฒิ  ศรีษา
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  คงศักดิ์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิ์พงศ์  เดชชุม
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองโผ
2. เด็กหญิงศรินญา  นาควิเศษ
3. เด็กชายสิทธิพร  พรหมดนตรี
 
1. นางเกษณี  คำสงฆ์
2. นางสุนีย์  จิตสมพงศ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เมืองไทย
2. เด็กหญิงสุทธิตา  แกล้ว
3. เด็กชายเอกภาพ  เปล้า
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  แกล้ว
2. เด็กชายธนากร  เสริมบุญ
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  เพชรคงทอง
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชา  ชาญวุฒิ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สงช่วย
 
1. นางอริยา  กะลาศรี
2. นางฐิติกุล  สิงห์อินทร์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชัยสน
2. เด็กชายพงษ์เพชร  หงษา
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  คำรณ
 
1. นางมนฤดี  คงแก้ว
2. นางพรรณี  ปราบปัญจะ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กชายพรเทพ  แก้วอุดม
2. เด็กชายมนต์มนัส  ประพฤติชอบ
3. เด็กชายอินทรเดช  สิทธิศักดิ์
 
1. นายวินิจ  อ่องหลี
2. นางสาวสิริภา  ไหมศรี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชาญวุฒิ
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวทิพย์
3. เด็กชายสรายุทธ  รักษ์ปทุม
 
1. นางอริยา  กะลาศรี
2. นางสาวบุษยา  พันธ์ทอง
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กชายชัยวุฒิ  คงแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยา
3. เด็กชายมนสิทธิ์  เดชพิชัย
 
1. นางราตรี  พูลสุข
2. นางมาลี  พรหมศร
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร   หีดแก้ว
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ยางแก้ว
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 1. เด็กชายอิทธิชา  จันทร์ทอง
2. เด็กชายเจษฎา  สุขเจริญ
 
1. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
2. นางชลนิดา  เชาว์ช่างเหล็ก
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงสุจิรา  เสนาณรงค์
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
 
1. นายสมชาย  เกตุพงศ์
2. นางจินดา  ละม้าย
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายทินภัทร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชนะสุข
 
1. นางสาวกรรวีร์   ขะเดได้หวัง
2. นางสาวยุวธิดา  แก้วประดิษฐ์
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายวัชรินทร์  บุญรัตน์
2. เด็กชายอมรเทพ  พรหมรัตน์
3. เด็กหญิงอริยา  โอทองคำ
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายรชต  มากเพ็ง
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ลี
3. เด็กชายเลอศักดิ์  จันทร์วงศ์
 
1. นายวิชัย  แร่ทอง
2. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม