ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 5
6 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองขุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
6 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
7 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
8 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
9 บ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
10 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
11 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
12 วัดทุ่งส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
13 เสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
14 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 4
15 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
16 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
17 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
18 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
19 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
20 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
21 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
22 มนต์หทัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
23 วัดควนชม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
24 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
25 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
26 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
27 องค์การสวนยาง 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15
28 อนุบาลปาลิกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง 4
5 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 6
7 วัดทุ่งส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 7
8 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 8
9 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
10 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
11 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
12 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
13 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
14 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
15 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
16 ฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
17 บ้านนาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
18 บ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
19 บ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
20 บ้านป่าพาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
21 บ้านพอโกบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
22 บ้านพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
23 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
24 บ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
25 พึ่งตนเอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
26 วัดเทวสิทธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
27 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15
28 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.10 ทอง 6
7 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.80 ทอง 7
8 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.10 ทอง 8
9 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.10 เงิน 9
10 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.40 เงิน 10
11 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.90 เงิน 11
12 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.70 เงิน 12
13 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 13
14 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.90 เงิน 14
15 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 15
16 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
17 ชุมชนบ้านปากเสียว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
18 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
19 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
20 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
21 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
22 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
23 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
24 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
25 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
26 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
27 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
28 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 4
5 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพรุวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 5
6 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านคลองงา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านสวนอาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11
12 ชุมชนวัดสำโรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11
13 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11
14 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11
15 บ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11
16 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11
17 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
18 บ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
19 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
20 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
21 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
22 บ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
23 วัดสุวรรณคีรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
24 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17
25 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 4
6 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 4
7 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 4
8 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 8
9 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 8
10 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 8
11 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 8
12 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 8
13 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 8
14 วัดวังขรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองงา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
7 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
8 บ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
9 บ้านพรุวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
10 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
11 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
12 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
13 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 5
14 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
15 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
16 บ้านบางรูป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
17 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
18 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
19 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
20 บ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
21 พึ่งตนเอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
22 วัดควนยูง ฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
23 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
24 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
25 วัดสุวรรณคีรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
26 เจริญมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 14
27 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหนือคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 5
6 องค์การสวนยาง 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 6
7 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 7
8 พึ่งตนเอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 9
10 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 10
11 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 10
12 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 12
13 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านกรุงหยันใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
16 บ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
17 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
18 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
19 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
20 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
21 วัดศิลาราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
22 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
23 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 23
24 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 24
25 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 25
26 บ้านบางรูป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 25
27 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 25
28 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
5 ชุมชนวัดสำโรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
6 บ้านนาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
7 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
8 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
9 บ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
10 วัดสวนพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
11 เสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4
12 บ้านห้วยรื่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 12
13 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 13
14 บ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 14
15 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 15
16 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
17 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
18 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
19 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
20 บ้านพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
21 บ้านเหนือคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
22 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
23 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
24 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 16
25 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
11 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
12 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
13 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
14 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
15 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
16 วัดวังขรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
17 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
18 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 18
20 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
24 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 7
8 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 7
9 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 7
10 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 7
11 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 วัดวังขรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การสวนยาง 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง 4
5 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 5
6 วัดก้างปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 6
7 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 7
8 ชุมชนวัดสำโรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8
10 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8
11 บ้านเหนือคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 11
12 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12
13 บ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12
14 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12
15 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12
16 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12
17 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12
18 บ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 18
19 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
20 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
21 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
22 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
23 บ้านบางรูป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
24 บ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
25 มนต์หทัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
26 วัดมะนาวหวาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
27 วัดวังขรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19
28 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 5
6 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 6
8 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 8
9 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 10
11 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 12
13 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 12
14 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 12
15 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 12
16 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านพรุวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 10
11 ตชด.บ้านไร่ยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
12 บ้านกรุงหยันใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
13 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
14 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
15 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
16 บ้านหนองท่อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
17 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11
18 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 18
19 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 19
20 ชุมชนวัดสำโรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 19
21 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 19
22 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 19
23 วัดทุ่งส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 19
24 วัดโบราณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 19
25 เสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 4
5 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 4
6 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 4
7 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 4
8 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 4
9 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 4
5 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.75 ทอง 5
6 วัดคงคาเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.60 ทอง 6
7 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.60 ทอง 6
8 วัดคงคาเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.20 ทอง 8
9 วัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 9
10 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.80 ทอง 10
11 บ้านนาปราน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.75 ทอง 11
12 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.60 ทอง 12
13 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.40 ทอง 13
14 บ้านนาตาแย้ม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.20 ทอง 14
15 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.20 ทอง 14
16 บ้านเกาะยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 16
17 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.60 ทอง 17
18 บ้านวังธน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.60 ทอง 17
19 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 19
20 บ้านพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 20
21 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
3 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
2 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
3 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
2 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
3 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
2 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
3 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.30 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทวสิทธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคุ้งวังวัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 4
5 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.30 เงิน 5
6 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.30 ทองแดง 6
7 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 7
8 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.60 ทองแดง 8
9 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.30 ทองแดง 9
10 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 10
11 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.30 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 12
13 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55.60 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองปลิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55 เข้าร่วม 14
15 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 บ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.30 ทองแดง 4
5 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.60 ทองแดง 5
6 วัดเทวสิทธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.30 ทองแดง 6
7 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61.60 ทองแดง 7
8 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61.30 ทองแดง 8
9 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.30 ทองแดง 9
10 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.30 ทองแดง 9
11 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59.60 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59.30 เข้าร่วม 12
13 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.10 เข้าร่วม 13
14 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.10 เข้าร่วม 13
15 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 15
16 วัดหาดสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.50 เข้าร่วม 16
17 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56.60 เข้าร่วม 17
18 บ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 18
19 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 18
20 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55.60 เข้าร่วม 20
21 บ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน