หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ. ๒)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.นศ 2 ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันตัดสินการแข่งขัน
2 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
3 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผอ.สพป.นศ.๒ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
4 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.นศ 2 ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน/ตัดสินการแข่งขัน
5 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
6 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
7 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
8 นายประเสริฐ พรหมศร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
9 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
10 นายจตุพล ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
11 นายสุชาติพงศ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
12 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
13 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
14 นายสำเริง เหล่ากอ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
15 นางสาวอภิวรรณ ด้วงสีทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
16 นางจารุวรรณ สวัสดี ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
17 นางสาวศศิธร ชนะภัย ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
18 นางสาวจิรกาล จีบโจง ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
19 นางสาวสายสุณี ทองแท้ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
20 นางสาววิรินณา พลศร ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
21 นายรชานนท์ พูลนวล ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
22 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
23 นายปิยะวัชร รักเพชร ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
24 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงศรี ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
25 นางสาวศิรวีร์ รัตนคช ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
26 นางสาวสุขธิดา ถนอมชู ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
27 นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
28 นางสาวจุไรรัตน์ ชุมวงศ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
29 นายโสธยา เพชรนาคิน ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
30 นางสาวสาลินี บุญทรง ครูผู้สอน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
31 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
32 นางสาวชลิดา เพชรส่งศรี ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
33 นางสาววิมลรัตน์ สาาระกูล ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
34 นางสาวจันทรรัตน์ ศรีอักษร ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
35 นางสาวทิพรัตน์ พลวิชัย ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
36 นางมัลลิกา เจริญฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
37 นางสาวพรรณิภา คุณสนอง ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
38 นางสาวสุชาดา เสนาสุข ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
39 นางสาวพนิตนาฏ อ้นทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
40 นางเอสรา รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
41 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
42 นางสาวธนวรรณ รักยศ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
43 นางสาวสุนันทา ชนาชน ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
44 นางสาวรัชดาวรรณ์ เชื้อบ้านเกาะ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
45 นายชลธี ทับทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
46 นายสมหมาย ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นายยงยุทธ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นายคเนพร จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นายเสรี ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม กรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงรียนวัดควนส้าน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นายสมหวัง พูนเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะสระ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นายวิรัช หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
64 นายอัทธนีย์ ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นางสายพิน เพชรศรีงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายสนธญา ทรงทอง ครูผู้สอน กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
74 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
75 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
76 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
77 นางเสาวภา นนทศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
79 นายสนธญา ทรงทอง ครูโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
80 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
81 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
82 นายสำเริง เหล่ากอ ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวกฤติการ แผนทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาวสายสุนีย์ ทองแท้ ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
85 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
86 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
87 นายสุชาติพงศ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
88 นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
89 นางดารุณี สุวรรณชาตรี สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นางสาวปัทมา ทรงสง่า สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นางสาวศิรินภา แสงสุวรรณ์ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นายอภิสิทธิ์ นิระโส สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 นางสาวปริชมน จงไกรจักร สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
94 นางสาวนัยนา อร่ามโชติ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นางเบญจมาศ มัฆนาโส สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นางจำเริญสุข ภู่ดอก สพป.นศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นางสาวสาริสา สุขหอม สพป.นศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นายสมนึก สุชาติพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
99 นางพรรณี ขอบบัวคลี่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
100 นายชุมพล รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
101 นายวิวัฒน์ ศรีบุุญนาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
102 นายชนน เพชรอาวุธ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
103 นางสาวน้ำทิพย์ อยู่พัฒน์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
104 นางฐิษนิตา บ้างวิจิตร หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
105 นางสาวภัสสร รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
106 นายวีระพล จะรา หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
107 นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมลูกเสือ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
108 นายอภิชาติ รองเดช หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
109 นายนฤนาท รักษารักษ์ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
110 นางนิวัฒนา รัตนสุภา หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
111 นางศิริลักษณ์ ปรีชา เจ้าหน้างานสวัสดิการพยาบาล กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
112 นายทรงฤทธิ์ เพ็งหนู หัวหน้างานปกครอง/จราจร กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
113 ส.อ.สมชาย กุญชรินทร์ เจ้าหน้าที่งานปกครอง/จราจร กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
114 นายดำรง ล่ำล่อง เจ้าหน้าที่งานปกครอง/จราจร กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
115 นายปิยะ แก้วคุ้มภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.หนองหงส์ กรรมการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
116 นายอารักษ์ จะรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
117 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
118 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
119 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
120 นายสมนึก ศิลปวิศาล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
121 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
122 นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
123 นางฐิติกุล สิงห์อินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
124 นางวันดี กลิ่นหอม พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
125 นายวีระชัย คารมดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
126 นางสุวดี เลิศสาคร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
127 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
128 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
129 นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
130 นางจำเนียร ลายพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
131 นางดาวรุ่ง ก้งทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
132 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
133 นางมุกดา พลเกษตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
134 นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
135 นางสุวรรณี ดิสระ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
136 นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
137 นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
138 นายสมโชค แก้วเกิด นักการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
139 นายไพโรจน์ เจริญมณี นักการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
140 นางศิริรัตน์ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
141 นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
142 นายพรชัย กันตังกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
143 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
144 นายวินัย รัตนมณี ผอ.รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
145 นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง ผอ.รร.วัดทุ่งส้าน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
146 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผอ.รร.บ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
147 นายถนอม เขียวน้อย ผอ.รร.วัดวังขรี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
148 นายปรีชา ทิมกลับ ครู รร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
149 นายฤทธิรงค์ แก้วหลัก ครู รร.วัดวังขรี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
150 นายสมชาย สิทธิศักดิ์ ครู รร.บ้านวังยาว กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
151 นายส้อง โพธิ์ทอง ครู รร.วัดนิคมคีรี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
152 นายอำนวย ทองสีนุช ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
153 นายกิตติ ลิมวนาทิพงษ์ ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
154 นายทรงเกียรติ ทรงทอง นักการ รร.บ้านหน้าเขา กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
155 นายเกษม นาคฤทธิ์ นักการ รร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
156 นายสุธรรม โฉมทอง พนักงานขับรถ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
157 นายสมใจ มณีฉาย ช่างครุภัณฑ์ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
158 นายสมโชค แก้วเกิด นักการ รร.บ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
159 นายนิพร รัตนพันธ์ นักการ รร.บ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
160 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
161 นายทวัย ไชยศร ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
162 นายจินดา หาปัญนะ นักการ รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
163 นายสุพัฒน์ เดชนุ่น ผอ.รร.บ้านควนประ กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
164 . นางอุไร ยวงนาค ผอ.รร.บ้านหน้าเขา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
165 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผอ.รร.บ้านเกาะปราง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
166 นางปนัสยา ชัยรักษา รอง ผอ.รร.บ้านสมัคคีธรรม กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
167 นางสาวนิภา แก้วประคอง รอง ผอ.รร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
168 นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
169 นางดรุณี ไชยสาร ครู รร.บ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
170 นางมนัสยา ภู่ทรัพย์มี ครู รร.บ้านเกาะยวน กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
171 นางสาวภัทราวรรณ แสงวรรณ ครู รร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
172 นางสาวจำเนียร หนูคาบแก้ว ครู รร.วัดทุ่งส้าน กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
173 นางสาวลัดดา บุญทรง ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
174 นางอำภา ปลอกทอง ครู รร.บ้านบนควน กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
175 นางบุญธรรม เวชสุวรรณ ครู รร.บ้านบ่อมอง กรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
176 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผอ.รร.วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
177 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผอ.รร.บ้านเกาะปราง ประธานกรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
178 นายทวัย ไชยศร ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
179 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
180 นางสมจิต เที่ยงธรรม ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
181 นางสาคร รัตนบุรี ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
182 นางรัตนา คงตุก ครู รร.วัดนิคมคีรี กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
183 นายมานิตย์ เต็งมีศรี ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
184 นางวัฒนา วุฒิวรนันท์ ครู รร.บ้านบนควน กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
185 นางสาวปัทมาภรณ์ ถนอมกาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
186 นางสาวลัดดา บุญทรง ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการและเลขานุการประจำเวทีการแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
187 นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง ผอ.รร.วัดทุ่งส้าน ประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
188 นายณัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายฤทธิรงค์ แก้วหลัก ครู รร.วัดวังขรี กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
190 นางเพ็ญวดี ณ พัทลุง ครู รร.บ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
191 นายสมชาย สิทธิศักดิ์ ครู รร.บ้านวังยาว กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
192 นายส้อง โพธิ์ทอง ครู รร.วัดนิคมคีรี กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
193 นายอำนวย ทองสีนุช ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
194 นายกิตติ ลิมวนาทิพงศ์ ครู รร.บ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
195 นายทรงเกียรติ ทรงทอง นักการ รร.ชุมชนบ้านหน้าเขา กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
196 นายสนิท เข็มกลัด ครู รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
197 นายจินดา หาปัญณะ นักการ รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
198 นายสมเกียรติ ชูช่วย ข้าราชการบำนาญ กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นายสมเกียรติ ชนาชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
200 นายมงคล ช่องลมกรด ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง ๓ กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 นายจำลอง อินทรเทพ ข้าราชการบำนาญ กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นายปรีชา ทิมกลับ ครู รร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
204 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
206 นายอัทธนีย์ ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการจัดการแช่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
207 นายอดุลย์ อำลอย ครูโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
208 นายศักดา ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
209 นางอรอนงค์ อินนุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
210 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
211 นางสาวญานิศา สังข์ชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
212 นางสาวโสภารัตน์ สีสว่าง ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
213 นางทัศนีย์ มาตา ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
214 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
215 นางสาวพรพิมล รัตนะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรงาม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมการงานอาชีพ
216 นายสุวิทย์ ทองดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมการงานอาชีพ
217 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
218 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
219 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
220 นางทัศนี มาตา ครู โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
221 นางราตรี พลปัฐพี ครู โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
222 นางมุกดา พลเกษตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
223 นายนันทวัฒน์ สุขจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
224 สางสาวบัญฑิตา สุขแสงศรี จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านไสส้าน/โรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
225 นางสาวฟ้าประทุม หิรัญรัตน์ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
226 นางสาวศศิธร ชนะภัย จนท.ธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
227 ด.ช.นิธิวัฒน์ ศรีวิเชียร นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
228 ด.ช.ศักรินทร์ ทองอ่อน นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
229 ด.ช.สุทธิพงศ์ เพชรคงทอง นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
230 ด.ญ.ปิยรัตน์ ไชยรัตน์ นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
231 ด.ญ.กัลยรัตน์ มาศจด นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
232 ด.ญ.นันทิชา รัตนบุรี นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
233 ด.ญ.นิภารัตน์ รัตนบุรี นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
234 ด.ช.ณัฐวัตร รัตนบุรี นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
235 ด.ช.ธีรพงศ์ เมืองไทย นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
236 ด.ญ.จันจิรา เกสรบัว นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
237 ด.ญ.ปาลิดา รักประทุม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
238 ด.ญ.อรนภา เพียรดี นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
239 ด.ญ.วรรณพร แสงแก้ว นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
240 ด.ญ.ปวีณา คำพุด นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
241 ด.ญ.จันทกานต์ ชุมเพ็ชร นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
242 ด.ญ.วริศรา คีรีวงศ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
243 ด.ญ.อรพรรณ พรหมโคตร นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
244 ด.ช.ปฏิพล ขุนชุม นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
245 ด.ช.วิชยุตม์ ธิบดี นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
246 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]