หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางบุญเจริญ ชูช่วยครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร เพชรเอียดครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางสุเนตร ชุมภักดีครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายสันติ ราชมณีครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางพัชรี วงศ์เมฆครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิตร แดงงามครูโรงเรียนวัดควนชมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไกรนราครูโรงเรียนวัดวังขรีกรรมการ
3. นายอดุลย์ คำแหงครูโรงเรียนวัดกะโสมกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ตรีตรงครูโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวนัยนา รักษาวงศ์ครูโรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศิลปะวิศาลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖กรรมการ
3. นางสาวธมนวรรณพร คำแหงครูโรงเรียนวัดคงคาเจริญกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์ครูโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือกรรมการ
5. นางชมัยพร อำลอยครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเข็บ บุญวรรณครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนวัดมังคลารามกรรมการ
3. นายมงคล ชุมภักดีครูโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาวอรรัตน์ บัวนวลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖กรรมการ
5. นางนิภา จุลนวลครูโรงเรียนวัดก้างปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเข็บ บุญวรรณครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายวิมล จิ้วฮวดครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๘กรรมการ
3. นายพรชัย กันตังกุลครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางปรีดา นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
5. นางสาวปรีดา ชนะพลครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางศุวกัญญารัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางชนิตา เปรมสถิตโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ สุธาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางพัฒนี ขำเจริญโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางปิยนารถ ชนาชนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางศุวกัญญารัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางชนิตา เปรมสถิตโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ สุธาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางพัฒนี ขำเจริญโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางปิยนารถ ชนาชนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชญานนท์ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แสงแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางณภัทสร อิ่มสีสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางผกาพร ช่วยคุ้มโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
7. นางสาวเด่นนภา โปฎกรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
8. นางเสาวลักษณ์ ปานอ่อนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชญานนท์ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แสงแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางณภัทสร อิ่มสีสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางผกาพร ช่วยคุ้มโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
7. นางสาวเด่นนภา โปฎกรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
8. นางเสาวลักษณ์ ปานอ่อนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชญานนท์ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แสงแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางณภัทสร อิ่มสีสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางผกาพร ช่วยคุ้มโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
7. นางสาวเด่นนภา โปฎกรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
8. นางเสาวลักษณ์ ปานอ่อนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงศ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชลครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้าง สังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้าง สังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้างโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้างโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนทุ่งสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นายกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตันติวัตรประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
6. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
8. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
9. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาโรงเรียนตัณติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยโรงเรียนสังวาลย์วิทย ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้างโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงๆกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
9. นางสาวพิมพิไล กัญญาครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนมนต์หทัยกรรมการ
11. นายปิยเทพ ไชยวารีครูโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะกรรมการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนกรรมการ
13. นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุยครูอัตราจ้างโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายุบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
7. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูร ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฏี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมป์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูร ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฏี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมป์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูร ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฏี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมป์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
8. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูกร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูร ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฏี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงค กุมารจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมป์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายอัฏฐ์อากร อิศรากูร ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางดุษฏี บุญหนูกลับข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายมงคล กุมารจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
9. นายรัตนะ เชาว์สุ่มกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมป์กรรมการ
10. นายประภาส สาระพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ดร.สิรินาถ แววสง่าโรงเรียนบ้านนิคมวังหินประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ แม้นทองโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นายสมชาย อักษรพันธ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสุภานี บวรศุภศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ หมานมาโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
8. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
9. ดร.ปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเกียรติก้อง บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูงประธานกรรมการ
2. นายมนูญ รักษายศครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นางจารุณี ไทยสยามครูโรงเรียนวัดคงคาเจริญกรรมการ
4. นายสมหมาย บุญช่วยรอดครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ชนะคชครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมงคล ช่องลมกรดผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง๓ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค จงจิตรครูโรงเรียนบ้านคลองปีกกรรมการ
3. นางวรรณา แซ่เซื่องครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นายสมกิจ สิงห์ไชยครูโรงเรียนบ้านโคกมะขามกรรมการ
5. นางสุภาพ ชนะภัยครูโรงเรียนวัดก้างปลากรรมการ
6. นางประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
7. นางรุ่งนภา บุรพธานินทร์นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา โนนเสนาผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุวัจน์ มณีมาสครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
3. นางเยาวณี อายุสุขครูโรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นายพิทยา วันนุบลครูโรงเรียนวัดคงคาเลียบกรรมการ
5. นางรุ่งศรี วงดีงามครูโรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
6. นางอรกฤษ ทองกระจ่างครูโรงเรียนวัดวังหีบกรรมการ
7. นายธรรมา ธรรมสงครามครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
8. นายสุเทพ ชนะภัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖กรรมการ
9. นายกรรณชัย นาคีเภทครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖กรรมการ
10. นางสุธิณี ทรงอาวุธนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอุไร ยวงนาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ ศรีสุขใสครูโรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
3. นายสำรวย นามสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านกุยเหนือกรรมการ
4. นางขวัญตา อนุรักษ์ครูโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการ
5. นางสุปราณี อู่ธาระณะครูโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ แผนทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151ประธานกรรมการ
2. นางสุรี รัตนบุรีครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการ
3. นางเทพี อมรวัฒน์ครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ พิมพ์นัฐชยาครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสุนันทา คาวินวิทย์ครูโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ครูโรงเรียนวัดหลักช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญรินทร์ นพอมรเศรษฐ์ครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางมลฤดี บุญสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ แดงเรืองครูโรงเรียนทะเลสองห้องกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ พังแพร่ครูโรงเรียนบ้านคลองงากรรมการ
3. นางอรอุมา รัตญาครูโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการ
4. นางศิริญญา ยอดทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
5. นางสิริวรรณ แดงมะแจ้งครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกมลศักดิ์ ทองปัสโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาวประธานกรรมการ
2. นายภูริวัจน์ โสตทิพย์ครูโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ทรงนาศึกครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางสาวรุจิราภรณ์ คงไชยครูโรงเรียนสุมณฑาศึกษากรรมการ
5. นางปิยะวรรณ ชมโฉมครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวไพลิน ทรงนาศึกครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
2. นางศิราพร กระจ่างทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ แดงเรืองครูโรงเรียนทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมนชนก ยะโสครูโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ ชมโฉมครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาเสกรรมการ
4. นายปิยพัฒน์ อุปฐากครูโรงเรียนวัดควนสระบัวกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ทรงนาศึกครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ พงษ์สวนครูโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
3. นางพรรณี ปราบปัญจะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สวนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ พงษ์สวนครูโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
3. นางพรรณี ปราบปัญจะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี บุญสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ทองประดับครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางสาวอัญรินทร์ นพอมรเศรษฐ์ครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการ
5. นางสาวอารดา จัตติกุลครูโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ทานันท์ครูโรงเรียนเจริญรัชภาคย์ประธานกรรมการ
2. นางมนชนก ยะโสครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาเสกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงษ์ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายอาคม คงไพฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางอุทิศ รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นายประภาส สวนกูลครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางจิรา เท็กเชยครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทองครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญโสม วิเชียรฉายครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เกตุพงศ์ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชาคารกรรมการ
3. นางสวนีย์ คำแหงครูโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาเสกรรมการ
5. นางพรรณี ปราบปัญจะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ครูโรงเรียนวัดหลักช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญรินทร์ นพอมรเศรษฐ์ครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางมลฤดี บุญสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ แดงเรืองครูโรงเรียนทะเลสองห้องกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ บุญสุขโรงเรียนวัดเพ็ญญาติประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ภูมิ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นางอุษา เพชรราชโรงเรียนบ้านกันละกรรมการ
4. นางพวงรัชต์ เพรชราโรงเรียนสังวาลย์วิท๗กรรมการ
5. นายมงคล ชุมภักดีโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ บุญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ภูมิ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นางอุษา เพชรราชโรงเรียนบ้านกันละกรรมการ
4. นางพวงรัชต์ เพรชราโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๗กรรมการ
5. นายมงคล ชุมภักดีโรงเรียนทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ บุญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ภูมิ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นางอุษา เพชรราชโรงเรียนบ้านกันละกรรมการ
4. นางพวงรัชต์ เพรชราโรงเรียนสังวาลวิทย์ 7กรรมการ
5. นายมงคล ชุมภักดีโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ บุญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ภูมิ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นางอุษา เพชรราชโรงเรียนบ้านกันละกรรมการ
4. นางพวงรัชต์ เพรชราโรงเรียนสังวาลวิทย์ 7กรรมการ
5. นายมงคล ชุมภักดีโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจิตตนา ทิพย์ดีโรงเรียนบ้านปลายเสประธานกรรมการ
2. นายเพชรรัตน์ เพชรเชนทร์โรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
3. นางสมจิต สามารถโรงเรียนบ้านเกาะปรางกรรมการ
4. นายประภาส สวนกูลโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นายนิพนธ์ รัตนชูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจิตตนา ทิพย์ดีโรงเรียนบ้านปลายเสประธานกรรมการ
2. นายเพรชรัตน์ เพชรเชนทร์โรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
3. นางสมจิต สามารถโรงเรียนบ้านเกาะปรางกรรมการ
4. นายนิพนธ์ รัตนชูโรงเรียนบัานวังยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายโกวิท หนูแก้วโรงเรียนบ้านก่องามประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล รัตนะโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ทองดีโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการ
6. นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท หนูแก้วโรงเรียนบ้านก่องามประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางประทิพย์ คำแก้วโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอำภรณ์ จงจิตรโรงเรียนวัดลำนาวประธานกรรมการ
2. นางราตรี พูลสุขโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
3. นางชุณห์พิมาณ ทรีมาติพันธโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวพรรษา ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
5. นางวัฒนา ทองชัยโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางราตรี พูลสุขโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
2. นางชุณห์พิมาณ ทรีย์มาติพันธ์โรงเรียนสามัคคีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรรษา ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
4. นางวัฒนา ทองชัยโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิท๗กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ชายสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพกรรมการ
4. นายสมชาย กาญจนดีโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
5. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านนาพรุประธานกรรมการ
2. นายจริน นวลจันทร์โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้กรรมการ
3. นางสาวพลอยภัทร์ชา พยัคฆ์รังสีโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นายมนูญ แปรคันธ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ชายสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือฯกรรมการ
3. นายสมชาย กาญจนดีโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
4. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านนาพรุประธานกรรมการ
2. นายจริน นวลจันทร์โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้กรรมการ
3. นางสาวพลอยภัทร์ชา พยัคฆ์รังสีโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ สวัสดีโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กัววงศ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจุไร อร่มวิทยานุกูลโรงเรียนองค์การสวนยาง๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวณีย์ สวัสดีโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
2. นางสายใจ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กัววงศ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางจุรี ไชยศรโรงเรียนบ้านวังเต่ากรรมการ
5. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลโรงเรียนองค์การสวนยาง 1กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวขจิต ยอดล้ำโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางเลขา แสงเงินโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นกแก้วโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
4. นางปิยภัทร อุปฐากโรงเรียนวัดควนสระบัวกรรมการ
5. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
6. นางปราณี สุกช่วงโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
2. นางสาวปรีดา จำนงจิตศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นกแก้วโรงเรียนวังยวนกรรมการ
4. นางปราณี สุกช่วงโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิฒยา เพชรสงฆ์โรงเรียนบ้านคล่องหมื่นเพชรฯประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี นาเคณโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางสุลัยพร เธียรธุมาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางสุมลรัตน์ ลำทุมลักษณ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
5. นางจิราพร เชื้อกูลชาติโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิฒยา เพชรสงฆ์โรงเรียนบ้านคล่องหมื่นเพชรฯประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี นาเคณโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางสุมลรัตน์ ลำทุมลักษณ์โรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
4. นางจิราพร เชื้อกูลชาติโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี สุขบรรจงโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล รัตนะโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ทองดีโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี สุขบรรจงโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางบุญฤกษ์ ส่งแสงโรงเรียนบ้านจำปากรรมการ
3. นางมณฑา อิ้ววังโสโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางจุรีย์ มุสิกวงศ์โรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล รัตนะโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
6. นางสาวบุณนภา บุญมูสิกโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แก้วศรีนวลโรงเรียนวัดสวนขันกรรมการ
3. นางสุภาวิณี ศรีสุขใสโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางสาวพรรัตน์ มุขแก้วโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
5. นางกอบแก้ว ชูภักดีโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอาภรณ์ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา รุ่งเจริญโรงเรียนมหาราช๓กรรมการ
3. นางโสภิต รัตนบุษยาพรโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวกรรมการ
4. นางวาสนา กาญจนเสนโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านคลองตูกประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วิไลโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
4. นางขวัญเรือน วิโรภาสโรงเรียนบ้านควนอวดพันกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอำไพ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านคลองตูกประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วิไลโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
4. นางขวัญเรือน วิโรภาสโรงเรียนบ้านควนอวดพันกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นายสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. นางอนงลักษณ์ เลื่อนแก้วโรงเรียนโคกวัดกรรมการ
6. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นายสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. นางอนงลักษณ์ เลื่อนแก้วโรงเรียนโคกวัดกรรมการ
6. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณาราชลเขตกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณาราชลเขตกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณาราชลเขตกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณาราชลเขตกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณาราชลเขตกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา คงสุขโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เสือย้อยโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
5. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
6. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก ศิริธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก ศิริธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ศิริธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ศิริธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ อินทร์สุขโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
6. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ อินทร์สุขโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
6. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพนอจิต ฆังฆะโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ วิไลโรงเรียนบ้านแพรกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล บุญสนองครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ วิไลโรงเรียนหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล บุญสนองครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้นหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านคลองตูกประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร มณีดุลย์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
4. นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อนโรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
5. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านคลองตูกประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร มณีดุลย์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
4. นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อนโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
5. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสาววิเลขา ตุกพริกโรงเรียนบ้านวังธนกรรมการ
4. นางปราณี หวังดีโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
5. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาววิเลขา ตุกพริกโรงเรียนบ้านวังธนกรรมการ
5. นางปราณี หวังดีโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเทพโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
4. นางนงเยาว์ พรหมทองโรงเรียนองค์การสวนยาง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเทพโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
4. นางนงเยาว์ พรหมทองโรงเรียนองค์การสวนยาง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีกรรมการ
3. นางสุนีย์ แตงเติมผลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางประทุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีกรรมการ
3. นางสุนีย์ แตงเติมผลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีกรรมการ
3. นางสุนีย์ แดงเติมผลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา พุทธรอดโรงเรียนวัดหาดสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เพชราวุธโรงเรียนบ้านปลายรากรรมการ
3. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
4. นางพุทธพร มีประดิษฐโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี เพชราวุธโรงเรียนบ้านปลายราประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พุทธรอดโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
3. นางจิรวรรณ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
4. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]