รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายวรรธนรรจ์  ฤกษ์พจนี
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  สมทอง
 
1. นางลดารัตน์  จิระพงษธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายณัฐพงค์  เดชเดโช
2. เด็กชายดนัย  มีชาติ
 
1. นางวาสนา  แสงเสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายปรเมศวร์  ชุมธรรม
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กุมภวรรณ์
 
1. นางวาสนา  แสงเสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนธรณ์  ฟักเขียว
2. เด็กชายธันวา  จุลเลศ
 
1. นายอภิชาติ  บางแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายจักรี  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายศุภกิต  สำลีร่วง
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง
2. เด็กหญิงชิษชิญา  กาญจนรัตน์
3. เด็กหญิงปุญณภา  กำเนิดมณี
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วเขียว
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงแก้ว
 
1. นางจินตนา  ดวงทอง
2. นายนรุต  สิทธิฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลับอำไพ
2. เด็กชายภูริพรรดิ์  ชนะฤทธิ์
 
1. นางพะเยาว์  แก้วพงษ์
2. นางสาวกรณพัฒน์  ทองนพคุณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายจักรพงศ์  กาศสกุล
 
1. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
2. นางวรรณพร  ดำศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. นางสาวชิดชนก  ศรีจันทร์
2. นายวศิลป์  ทองเนื้องาม
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
2. นางสาวพิชชาพร  ตลึงผล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงปิยาอร  ตรีกุล
 
1. นางกุลนิต  ภุมมาลา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงปฏิพร  เทพกูล
 
1. นางเรณู  โรจน์ดวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  อักษรทอง
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายปภังกร  กลับอำไพ
 
1. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงอัซมี  อัชญา
 
1. นางเรณู  โรจน์ดวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มานะจิตต์
 
1. นางวิภาวรรณ  เวชพัฒน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงปูริดา  ฤกษ์ผลดี
 
1. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสัตตบงกช  รุจิระยรรยง
 
1. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงกชกร  ประสานสงค์
2. เด็กหญิงกรวีร์  นวลศีรทอง
 
1. นางจุรี  เมืองสง
2. นายสมปราถน์  บุญรอดชู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธนากร  ประสานสงค์
2. เด็กชายปรีดี  มัชมูมาท
 
1. นางพวงน้อย  ศิริพงศ์
2. นางสุจิตรา   อรุณแสง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายวรุต  ทองหยู่
2. เด็กชายศิริชัย  วังชัยศรี
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
2. นายไสว  สุขสม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. นายธวัชชัย  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางวิภาวรรณ  เวชพัฒน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงแตระ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สุวรรณรัชนี
2. เด็กชายภูวมินทร์  จันชะนะพล
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  เวชวิมล
 
1. นางสาวธนัชชา  พูลผล
2. นางธนรัตน์  จันทวี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงแตระ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จันชะนะพล
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แสงวงค์
3. เด็กหญิงอริสา  เกลี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวธนัชชา  พูลผล
2. นางธนรัตน์  จันทวี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุยพัฒน์
2. เด็กชายภราดร  โสอินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริมงคล
 
1. นางนิตยา  วรศานต์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายนันทกิจ  ทองดี
 
1. นางฉันทนา  เรืองเต็ม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
 
1. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายอัษฎากรณ์  คำนวนจิตต์
 
1. นายประหยัด  สิทธี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายชาญชัย  เชษฐวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวทิยานันท์  ทองสงฆ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายอาทิตย์  ใจมั่น
 
1. นางถนอมศรี  บัวเพ็ชร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไหมแก้ว
 
1. นายธเนตร  โปณทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภัส  ห่อหุ้ม
 
1. นายทรงวุฒิ  สมศักดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงไปรยา  พวงทอง
 
1. นายทรงวุฒิ  สมศักดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กชายทรงพล  พันธ์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณบุรี
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรักษิณา  จุไล่
 
1. นางฉลวย  มีชู
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงคณัสวรรณ  มีทอง
2. เด็กหญิงครวญศิริ  นาคนุ่น
3. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพรกนก
5. เด็กหญิงณัฐมน  กาญจนคลอด
6. เด็กหญิงทศวรรณ  ชุมมะ
7. เด็กชายนฤสรณ์  ชูสุข
8. เด็กชายพงศรัญ  สองเมือง
9. เด็กหญิงพนัทดา  คงมณี
10. เด็กหญิงพรธิตา  รักขนาม
11. เด็กหญิงภรณ์นภา  ไกรนรา
12. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
13. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
15. เด็กหญิงสุนิษา  ยศหมึก
16. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สมมิตร
17. เด็กหญิงอิงครัต  นราพงศ์
18. เด็กหญิงอินทิรา  สารมาศ
19. เด็กหญิงเมธาวี  ประทุมสังข์
20. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
3. นางศิริพร  ยอสิน
4. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
5. นางละมัย  วัฒนศรี
6. นางกำปัน  บรรจงเกลี้ยง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
2. เด็กหญิงกฤตยา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สำลีร่วง
4. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทศักดิ์
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
7. เด็กหญิงทักษิณี  พรหมศิลา
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรวิจิตร
9. เด็กชายธรรมรินทร์  ไม้อ่อน
10. เด็กชายธีรภัทร  บรมสุข
11. เด็กหญิงนันทิกานต์  เขนย
12. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีไทย
13. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีแต้ม
14. เด็กชายปรเมศร์  ศรีเปาระยะ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  โชครักษ์
16. เด็กหญิงปิยธิดา  จุลเลษ
17. เด็กหญิงผกามาศ  วงศ์แข
18. เด็กชายพงศพัศ  นนทโชติ
19. เด็กหญิงมะลิศา  สมทอง
20. เด็กหญิงยมลพร  ทองอ่อน
21. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ตราสุวรรณ์
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงสุวรรณ
23. เด็กหญิงวาโย  บัวจันทร์
24. เด็กหญิงวิยดา  สุดรักษ์
25. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รัตนพาหุ
26. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัตนสุวรรณ์
27. เด็กหญิงศิริกัญญา  อาทรกิจ
28. เด็กชายสุทัศน์  สงกุมาร
29. เด็กหญิงสุธิดา  สุตนพัฒน์
30. เด็กหญิงสุนิษา  สุธาโพชน์
31. เด็กหญิงสุนิสา  สมทอง
32. เด็กหญิงอภิสรา  ส่งแสง
33. เด็กหญิงอรวรา  พันชล
34. เด็กหญิงอารยา  เทพบรรทม
35. เด็กหญิงอุมาพร  รัตนพาหุ
36. เด็กหญิงเกศศิณี  เปลี่ยวจิตต์
37. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
38. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
2. นางกุหลาบ  หนูนะ
3. นายเอนก  เมฆฉาย
4. นางรัชดา  ปาลรังษี
5. นางฉลวย  มีชู
6. นางนริศรา  สงคง
7. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
8. นางสุมาลี  เทียบศรไชย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทศักดิ์
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรวิจิตร
5. เด็กชายธรรมรินทร์  ไม้อ่อน
6. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายเอนก  เมฆฉาย
3. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายนิพิฐพนญ์  เส้งวั่น
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางสมหมาย  วีระพงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายนิพิฐพนญ์  เส้งวั่น
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้นลา
 
1. นางสาวไพลิน  สุทธิเดช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายชยากร  จันทรศรี
 
1. นายสันติ  สพานทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. นางสาวเบญจภรณ์  ช่วยสถิตย์
 
1. นางวิมล  สุขชล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายเวิร์ม เจอราล  ปูกวย
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยาวนิตย์
 
1. นางสุนันทา  ฤกษ์ชะงาย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหมน 1. เด็กหญิงศันสนีย์  โสดา
 
1. นายเกียรติสิน  เทพวารินทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
2. เด็กหญิงกฤตยา  ุบุญเลิศ
3. เด็กชายกฤติศักดิ์  สุทธิ
4. เด็กหญิงกาญจนา  บัวหลวง
5. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
6. เด็กหญิงณัฐยา  เพ็ชรสุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวหลวง
8. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
9. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรวิจิตร
10. นายธรรมรินทร์  ไม้อ่อน
11. เด็กชายธีรภัทร  บรมสุข
12. เด็กหญิงนริศรา  สุตนิช
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงสุวรรณ์
14. เด็กชายน้ำมนต์  จุลเลศ
15. เด็กชายปณิธาน  แดงประเสริฐ
16. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีไทย
17. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีแต้ม
18. เด็กชายปรเมศร์  ศรีเปาระยะ
19. เด็กหญิงปาริชาติ  โชครักษ์
20. เด็กหญิงปิยธิดา  จุลเลษ
21. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวจันทร์
22. เด็กหญิงยมลพร  ทองอ่อน
23. เด็กหญิงรักษิณา  จุไล่
24. เด็กหญิงลลิตา  พรมทัต
25. เด็กหญิงวาโย  บัวจันทร์
26. เด็กหญิงวิยดา  สุดรักษ์
27. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รัตนพาหุ
28. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัตนสุวรรณ์
29. เด็กหญิงศรินยา  จุลเลศ
30. เด็กชายสุทัศน์  สงกุมาร
31. เด็กหญิงสุธิดา   สุตนพัฒน์
32. เด็กหญิงสุนิษา  สุธาโพชน์
33. เด็กหญิงสุนิสา  สมทอง
34. เด็กหญิงอภิสรา  ส่งแสง
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  นารีพล
36. เด็กหญิงอรวรา  พันชล
37. เด็กหญิงอารียา  สุตนิช
38. เด็กหญิงอุมาพร  รัตนพาหุ
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
40. เด็กหญิงเสาวณีย์  รัจรัญ
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายเอนก  เมฆฉาย
3. นางฉลวย  มีชู
4. นายคนอง  พวงแก้ว
5. นางจันจิรา  มีช่วย
6. นางธาริณี  ชัยชนะสุวรรณ
7. นางดวงพร  สุมลวรรณ
8. นางเจียมใจ  สงพรหม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายนิพิฐพนญ์  เส้งวั่น
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จุติผล
 
1. นางบุญศรี  หงษา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยลัทธี
2. เด็กชายกฤตภาส  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทวีบุรุษ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  กุลภักดี
5. เด็กหญิงขวัญดาว  เส็นหล๊ะ
6. เด็กชายขวัญศิริชัย  เจรณาเทพ
7. เด็กชายจิรัฏฐิกร  ทองเสน
8. เด็กหญิงฐปนา  บุญอมร
9. เด็กหญิงณัชชา  เหลืองรังษี
10. เด็กหญิงณัฐฌา  หนูน้อย
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  มงคล
12. เด็กชายณัฐวัชต์  เลิศไกร
13. เด็กชายธนกฤดา  ชโนทาหรณ์
14. เด็กชายธนกฤต  มานะวัฒน์
15. เด็กหญิงธมน  แก้วประเสริฐ
16. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ระกำทอง
17. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชุมทอง
18. เด็กชายธารทองเทพ  อมรเจริญทรัพย์
19. เด็กหญิงธาริณี  ศรีสังข์
20. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีโชติ
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติกุล
22. เด็กหญิงบุลภรณ์  ชัยพฤกษ์เดชา
23. เด็กหญิงปวริศา  ประพฤติ
24. เด็กหญิงพรรณรมณ  ฤทธิโชติ
25. เด็กชายพสธร  แก้วเกตุ
26. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีใหม่
27. เด็กหญิงภัทรธิดา  ถาวรานุรักษ์
28. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ขนอม
29. เด็กหญิงยศวรรณ  คำหาญ
30. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ไกรนรา
31. เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมอักษร
32. เด็กหญิงสิริณภัทร  สุทธิรักษ์
33. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนนุพงศ์
34. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญฤทธิ์
35. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ช่วยเกิด
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
2. นางญาณิศา  เยี่ยมแสง
3. นางสาวดวงแก้ว  สุทธินุ่น
4. นางเชาวณี  ชูทอง
5. นางภาวินี  ทองน้อย
6. นางสุภาวดี  กิจวิเศษ
7. นางวัลภา  วิเชียรสราง
8. นายชยากร  ศรีเลิศ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญราศรี
3. เด็กชายณัฐพล   ชูเจริญ
4. เด็กหญิงดลญา  เป่ากาเด
5. เด็กหญิงนันท์ชนก  แวววรรณจิตร
6. เด็กชายภูมิพงศ์  จีนนุพงศ์
7. เด็กหญิงมายาวี  แวววันจิตร
8. เด็กชายอนุชา  หัสการดี
 
1. นางวันทดี  หลักบ้าน
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนชนม์  มานะจิตต์
2. เด็กหญิงพุทธิชา  โทการ
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  คล้ายช่วย
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตบรรณ์
5. เด็กชายสรรเพชร  ธราพร
6. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
7. เด็กชายอติวิชญ์  เอกพันธ์
8. เด็กชายอภินันท์  สิงห์โต
9. เด็กหญิงอรนิช  ดิษฐรักษ์
10. เด็กหญิงอัสวาณี  อารง
 
1. นางบุญศรี  หงษา
2. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
3. นางสาววิจิตรา  ภูธรภักดี
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงจีระนาถ  ชื่นบุตร
2. เด็กหญิงชนัชชา  จิราพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสพรรณ  จันทร์ภักดี
4. เด็กหญิงนภัสสรณ์  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงนริศรา  คลขำ
6. เด็กหญิงนริษา  อักษรพาลี
7. เด็กหญิงรวิกานต์  ณ นคร
8. เด็กหญิงเปรมวดี  พุ่มพฤกษา
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร  วงศ์ทิม
3. นางสาววิจิตรา  ภูธรภักดี
4. นางบุญศรี  หงษา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงตติยา  ลุกเซ็น
2. เด็กหญิงทรรศนันท์  วรรณกาญจน์
3. เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะหาด
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  นาคัน
5. เด็กหญิงพัทธญาดา  ชูกลิ่น
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยวรานุรักษ์
7. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
8. เด็กหญิงอนัญญา  คงเมืองแท้
 
1. นางเชาวณี  ชูทอง
2. นางสาวดวงแก้ว  สุทธินุ่น
3. นางญาณิศา  เยี่ยมแสง
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาด 1. เด็กหญิงนราวัลย์  กันธิยะ
2. เด็กชายพชร  เพชรพิบูลย์
3. เด็กชายยศพัฒน์  ผลพนม
4. เด็กชายวุฒิชัย  สมัครมิตร
5. เด็กหญิงสิรินญา  ชูศรีนุ่น
 
1. นางอุไร  เกิดมณี
2. นางสาวอัมรา  ศรีอาภรณ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงธนัชชา  อิสโร
2. เด็กหญิงรมัยนลิน  เสนาพงค์
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางสุคนธา  เหมทานนท์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายกรภัทร์  ทิพย์เสภา
2. เด็กชายบวรลักษณ์  เรศประดิษฐ์
3. เด็กชายพัสกร  งามผ่องใส
4. เด็กชายพาทิศ  ดารามัน
5. เด็กชายภูรินัฐ  เมืองมิ่ง
6. เด็กชายอภิเดช  ยอดประดิษฐ์
 
1. นายสมภูมิ  ทองน้อย
2. นายณรงค์  สิทธิมาก
3. นางสุพัตรา  สำอางศรี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  น้อยสกุล
2. เด็กหญิงจันทมณี  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐพร  มาจันทร์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตมานะ
5. เด็กหญิงพิยดา  อภิวันท์
6. เด็กหญิงเขมสรณ์  เขียวเสน
 
1. นายกนต์ธร  อินทรณรงค์
2. นางชฎา  จันทรมณี
3. นางพรวดี  เรือนสูง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายกฤษดา  วิลัยมาศ
2. เด็กชายธเนศ  อินทิจันทร์
3. เด็กชายนนทพัทธ์  พาลุกา
4. เด็กชายนพดล  พุทธรัตน์
5. เด็กชายพรเทพ  มาศบำรุง
6. เด็กชายภีรพัทธ  ไพนุจิตต์
7. เด็กชายรัชการ  มนินทร
8. เด็กชายวุฒิชัย  ตราสุวรรณ์
 
1. นายคนอง  พวงแก้ว
2. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
3. นางฉลวย  มีชู
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขมะดุษฎี
2. เด็กหญิงภัททิยา  ช่วงชล
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ดารากัย
 
1. นางเยาวภา  ภัททิยากูล
2. นางพรวดี  เรือนสูง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูดวง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ภูไกรลือ
3. เด็กหญิงอภัสรา  นฤทุม
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
2. นางสุภรณ์  ศรีเทพ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงนฤมล  อินทรจิต
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เกื้อสุข
 
1. นายไพรัตน์  เต็มนา
2. นางฉัตรลลิตา  วุฒิมงคล
 
68 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกนกพร  สุบรรณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คงรักษ์
 
1. นางสาวอุมาพร  จากระโนต
2. นางสุภาวดี  ดิสเสถียร
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงธนิศรา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงพรพรหม  เพ็ชรทองเรือง
3. เด็กหญิงอรัญทิพย์  รื่นอ้น
 
1. นางสาวไพลิน  สุทธิเดช
2. นางสาวเกษวรินทร์  เตระไชย
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายศุภกร  สุดาเพชร์
2. เด็กชายสุรินทร์  กิจจารักษ์
 
1. นางวัฒนกร  จิตรัว
2. นางสาวชลลดา  มัสแหละ
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. นายปฐมพงศ์  ไตรสุวรรณ
2. นายศุภณัฐ  การะนัด
 
1. นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  แก้วประเสริฐ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายพิทักษ์  ผลาพร
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ส่งเสมอ
 
1. นางดารา  พัฒนโศภนพงศ์
2. นางสาวอุกากาญจน์  ปัญนะ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายพังพกาฬ  สีสว่าง
2. เด็กชายวสวัตติ์  นพคุณขจร
 
1. นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
2. นางสาวสุภาวดี  เดชสุวรรณรัศมี
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณัฐญดา  อิ่มด้วง
2. เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์  หิตา
 
1. นายณรงค์  เพ็ชรเส้ง
2. นางสาวกาญจนา  บุญถนอม
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขโสม
2. เด็กหญิงวดารัตน์  พรหมณี
 
1. นางสาวทัศนีย์  นันทรักษ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วสีนวล
2. เด็กหญิงเมธินินทร์  ชิณวงศ์
 
1. นางอาพร  รัฐจักร
2. นางจินดาพร  สุขยามผล
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กชายชญานนท์  พูลชนะ
2. เด็กชายศักดิ์ระพี  คุณชล
 
1. นายไพรัตน์  เต็มนา
2. นางฉัตรลลิตา  วุฒิมงคล
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กชายนิติศาสตร์  สมหมาย
2. เด็กหญิงวรัทยา  ฟองละแอ
 
1. นางฉัตรลลิตา  วุฒิมงคล
2. นายไพรัตน์  เต็มนา
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมอ 1. เด็กหญิงจันทรา  เพ็ชรรัตนกูล
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  กราพงศ์
3. เด็กชายอดิศร  ชุมสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  จรตพืช
2. นายชูตระกูล  จรตพืช
 
80 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายณัฐนันท์  บุญประกอบ
2. เด็กชายภควัต  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ด้วงแป้น
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางสุคนธา  เหมทานนท์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูขุนทอง
2. เด็กชายธีรเกียรติ  หนูดำ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมชโน
 
1. นางหทัยทิพย์  พันธ์อุดม
2. นายสรรเสริญ  รอดเหลื่อม
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงมะลิ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ดิษฐ์สาคร
3. เด็กหญิงอายลัดดา  ฤทธิมาศ
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
2. นางสุทธีรัตน์  ริยาพันธ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงนนทิชา  ลิขิตกาญจน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แถวธรรม
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  รัจรัญ
 
1. นางรัชดา  ปาลรังษี
2. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หูภาทิพย์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แหละตี
3. เด็กหญิงเกศกนก  มานพศิลป์
 
1. นางวรรณา  เปล้าประนม
2. นางอาภรณ์  ทองเกียว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สำลีร่วง
2. เด็กหญิงณัฐยา  เพ็ชรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ตราสุวรรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงศรันยา  จุลเลศ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  จุตติกะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  มนิล
3. นางชุลีกร  เพชรทอง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวหลวง
3. นางสาวดรุณี  สายมณี
4. นางสาวนริศรา  สุตนิช
5. เด็กหญิงวิยดา  สุดรักษ์
6. เด็กหญิงสุนิสา  สุธาโพชน์
 
1. นางจันจิรา  มีช่วย
2. นางชุลีกร  เพชรทอง
3. นางวรรณี  จูงศิริ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กหญิงนริศา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงมาลิสา  จุลวานิช
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมมิตร์
 
1. นายสุพจน์  แก้วมณี
2. นายสมโชค  ทองหยู่
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ดงขุนทศ
2. เด็กชายพงค์พัฒน์  กายโรจน์
3. เด็กชายยุทธนา  อ่อนวัช
 
1. นายจรัญ  ปานนิยม
2. นางสาวภาษิณี  ศรีไสยเพชร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กหญิงพัชรี  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  คุ้มกุมาร
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  แดงสุวรรณ
 
1. นายสมโชค  ทองหยู่
2. นายสุพจน์  แก้วมณี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กหญิงนิต้า  -
2. เด็กหญิงภูริตา  เกล้าถนอม
3. เด็กหญิงวรรณิสา  มุสิแก้ว
 
1. นางอังคณา  คงมนต์
2. นายสถาพร  สุวรรณภาค
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุลจงกล
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  รามพันธ์
3. เด็กชายศุภกิจ  สุทธิ
 
1. นางอัมภัย  เกื้อประจง
2. นางพเยาว์  สุขทอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กหญิงกัญธิชา  รัตนวัฒนาพงษ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกิดผล
3. เด็กหญิงปานตะวัน  โกละกะ
 
1. นางสุชฎา  แสนเสนาะ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กหญิงฑิคัมพร  รักไทรทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลนิกร
 
1. นางเยาวนาถ  หัตถประดิษฐ์
2. นางสุดา  บุญมาเลิศ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงตรีชฎา  จัตุรงค์
2. เด็กหญิงวราพร  เทพบุรี
3. เด็กหญิงสุนารี  หมวดคงทอง
 
1. นางนิตยา  วรศานต์
2. นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านคร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พันธรักษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  พริกบุญจันทร์
3. เด็กชายณัฐภัทร  ดิษฐโรจน์
 
1. นายสุเมธ  เศวตวงศ์สกุล
2. นางสาวสุวิภา  กลิ่นมาลี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงชญานิตย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงมิณลดา  แซ่ง่าม
3. เด็กหญิงโชติกา  บุญช่วย
 
1. นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม
2. นางนิตยา  วรศานต์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกริณฑา  สุวรรณโณ
2. เด็กชายชนาภัทร  ดวงเอก
3. เด็กหญิงเพ็ญรพี  หนูแก้ว
 
1. นางพุมทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางโสภา  อนุรักษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปอจง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แซ่จิ้ว
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  กล่องดวงจิตต์
 
1. นางเพ็ญนภา  วาจาเพชร
2. นางปิยาภรณ์  ผลความดี
 
99 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงนัจวา  อัชญา
2. เด็กชายเกียรติคุณ  ชูประดิษฐ์
3. เด็กชายเจตน์  ดวงปัญญา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  โปนกแก้ว
2. นางอุบล  รองพินิจ
 
100 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงชัญญา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  นุพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  นาคีเภท
 
1. นางอักษร  รักทอง
2. นางอำภา  ภาคยาสิทธิ์
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายพงศ์พิศิษฎ์  เพชรกูล
2. นางสาวพจมาน  โสภาวัจน์
3. นายอนุวัต  พราหมณ์นาค
 
1. นางนันทรัตน์   เจ๊ะดะระหมาน
2. นางนงลักษณ์  บรรดาลลักษณ์
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคันนาราม 1. เด็กชายคุณากร  คาบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุกพล
3. เด็กหญิงลลิตา  วางกลอน
 
1. นางสุพัฒนา  จันทร์เสน
2. นางสาวตติยา  ทานาม
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กหญิงกาญจนี  พืชภูมิ
2. เด็กชายธรรมราช  ขาวเรือง
 
1. นางสาวศุภรา  หนูวิเชียร
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กหญิงจรรยมณฑ์  มาลารัตน์
2. เด็กชายอภิณัฐ  จัตุวานิช
 
1. นางสาวรัตนา  ปลอดศักดิ์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กหญิงมัทนีย์  บรรจงภาค
 
1. นายสุนันท์  แอบพล
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศรุตา  ขุนทองจันทร์
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุวรรณมณี
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงอนันตพร  จันทรเมธา
 
1. นางสาวกาญจนา  คงแสง
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายวีระชัย  จิตต์บุรุษ
 
1. นางโศภิษฐา  ชูขันธ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงํณัฐภัทร  เที่ยวแสวง
 
1. นางสาวจิราพร  จุลแก้ว
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่โล่
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา  สิงโหพล
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แจ่ม
4. เด็กหญิงวิพา  ธานี
5. เด็กหญิงสุภาพร  เลขพงศ์
6. เด็กหญิงหิรัญญา  ชูราษฎร์
 
1. นางบุญยืน  กิ่งถาวร
2. นางศศิธร  จินพล
3. นางเตือนใจ  แสงกิตติกุล
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายณัฐพล  วิเมศ
 
1. นายคนอง  พวงแก้ว
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงธิญาดา  คงคาวาส
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กชายเอกรินทร์  ผลิวรรณ
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 1. เด็กชายนภาดล  เดโชชัย
 
1. นางสาวเบญญาภา  สุขสวัสดิ์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตาล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรงไกรจักร
 
1. นางวิจิตร์ตรา  มุกรินละไมมาด
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กชายสันทัด  มูลสิน
 
1. นางอัมพร  บัวแก้ว
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เทวรัตน์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. นายเกรียงศักดิ์  จินดานิล
 
1. นางสาวสกุลเกตุ  บุญโรจน์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กชายณัฐพล  สาครจิต
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยุชยะทัตน์
3. เด็กชายภัทรกร  ถาวรสุข
 
1. นางสาวณัฏฐมณฑ์  ปั้นวงศ์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองนวน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
3. เด็กชายภูวนัย  พลทอง
 
1. นางนรมน  แก้ววิเชียร
2. นางสาวลักขณา  อาชาชาญ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรมาศ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเศรษฐา  ทองไสยพร
 
1. นางหทัยทิพย์  พันธ์อุดม
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ทองตรีพันธ์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  คล้ายช่วย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภุมเรศ
3. เด็กชายไตรภพ  นาคทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์สุข
2. นางนุชนาถ  พจนอารีย์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายธีรเทพ  มณี
2. เด็กชายภูวดล  อึ้งทอง
3. เด็กชายวายุ  มุสิเกิด
 
1. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  มนิล
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมีศรี
2. เด็กชายสุรเดช  นราอาจ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกลี้ยงเสน
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  ทองตรีพันธ์
2. นางจารี  อักษรรัตน์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญสำลี
2. เด็กชายอภิชาติ  ดีหนู
 
1. นางมณีพร  นพรัตน์
2. นางสาวพชรมาศ  นาท่ม
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองพูนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริกานต์  เดชะติน
3. เด็กชายเมธี  จันทร์ช่วย
 
1. นางมณีพร  นพรัตน์
2. นางสาวพชรมาศ  นาท่ม
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคเทวัญ
2. เด็กชายศุภกร  สินมา
3. เด็กชายสราวุฒิ  ที่ทำนัก
 
1. นางสาวภาษิณี  ศรีไสยเพชร
2. นายจรัญ  ปานนิยม