หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนุวัฒน์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางนรารัตน์ อ่อนลออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสินเทา บุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพงษ์ศักดิ์ ถนอมชยธวัช ผู้อำนวยการกลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวยุรชา ชูดวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวราณี ทับเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุรพันธุ์ ไชยสุภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวพชรมาศ นาท่ม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบางเตย คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายภูษิต คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคล คณะกรรมการกองเลขานุการ
11 นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
12 นายสมปราถน์ บุญรอดชู ครูโรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการกองเลขานุการ
13 นางนงลักษณ์ บรรดาลลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดไพศาลสถิต คณะกรรมการกองเลขานุการ
14 นางจินดา กำลังเกื้อ ครูโรงเรียนวัดท่าช้าง คณะกรรมการกองเลขานุการ
15 นางจารี กฐินหอม ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) คณะกรรมการกองเลขานุการ
16 นางหทัยทิพย์ พันธุ์อุดม ครูโรงเรียนวัดดอนตรอ คณะกรรมการกองเลขานุการ
17 นางรัตติยา บุญสุภาพ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
18 นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
19 นางนราวดี มีชัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
20 นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
21 นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
22 นางสาวกฤติกา แก้วเถื่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดศรีมงคล คณะกรรมการกองเลขานุการ
23 นางสาวสุดารัตน์ บัวหลวง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสันยูง คณะกรรมการกองเลขานุการ
24 นางสาวพชรมาศ นาท่ม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบางเตย คณะกรรมการกองเลขานุการ
25 นายนพพร ผดุงกิจ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ คณะกรรมการกองเลขานุการ
26 นางสาวพิมพ์ชนก มงคลการุณย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น คณะกรรมการกองเลขานุการ
27 นางสาวทิพย์สุดา สีอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบางกระบือ คณะกรรมการกองเลขานุการ
28 นางสาวกาญจนา สังขณี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยไทร คณะกรรมการกองเลขานุการ
29 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกองเลขานุการ
30 นางสาวราณี ทับเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกองเลขานุการ
31 นางสาวยุรชา ชูดวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกองเลขานุการ
32 นายสุรพันธุ์ ไชยสุภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกองเลขานุการ
33 นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคล โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
34 นางดารา พัฒนโศภนพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
35 นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
36 นางสาวดาเรศ นามโชติ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
37 นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
38 นางปิ่นอนงค์ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
39 นางสาวสิริกร ชำนาญคำ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
40 นางสาวภัญนภัส กระปุกทอง โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
41 นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
42 นางสาวพรฑิตา ใบเต้ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
43 นางญาณิศา แกะประจักษ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ติดต่อ...นายเผชิญ อุปนันท์ 089-5936603,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-6453840,นางสุจิน พรหมมาศ 088-7525832
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]