หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก 0 0 0
2 006 โรงเรียนชุมชนลานสกา 4 8 5
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 12 20 13
4 010 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 3 3 3
5 020 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 0 0 0
6 021 โรงเรียนนวัตกรรม 0 0 0
7 022 โรงเรียนบ้างบางนกวัก 1 2 1
8 024 โรงเรียนบ้านคดศอก 7 15 12
9 025 โรงเรียนบ้านคลองดิน 15 33 21
10 026 โรงเรียนบ้านคันธง 10 24 18
11 027 โรงเรียนบ้านชะเอียน 10 23 10
12 029 โรงเรียนบ้านตลาด 32 105 55
13 030 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ 0 0 0
14 031 โรงเรียนบ้านทวดทอง 27 71 41
15 032 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 9 17 12
16 034 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 2 3 2
17 035 โรงเรียนบ้านนาเคียน 20 46 31
18 037 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 11 20 15
19 040 โรงเรียนบ้านบางหลวง 8 17 13
20 038 โรงเรียนบ้านบางเตย 6 14 10
21 039 โรงเรียนบ้านบางไทร 13 35 23
22 041 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 13 25 22
23 042 โรงเรียนบ้านปากช่อง 8 19 14
24 044 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 5 9 5
25 045 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน 0 0 0
26 043 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 5 9 7
27 046 โรงเรียนบ้านปากพญา 1 3 2
28 047 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 7 14 11
29 048 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 1 1
30 049 โรงเรียนบ้านร่อน 3 8 5
31 050 โรงเรียนบ้านสันยูง 22 47 28
32 051 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 22 32 22
33 054 โรงเรียนบ้านหนองหนอน 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 0 0 0
35 056 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 23 44 36
36 057 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 0 0 0
37 055 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 6 9 5
38 058 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 11 23 17
39 023 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0 0 0
40 028 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา 0 0 0
41 036 โรงเรียนบ้านเนิน 14 25 19
42 052 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 14 23 20
43 059 โรงเรียนประทีปศาสน์ 0 0 0
44 060 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 0 0 0
45 061 โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ 0 0 0
46 062 โรงเรียนพัฒนาศาสน์วิทยา 0 0 0
47 063 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 0 0 0
48 064 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา 0 0 0
49 065 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 0 0 0
50 066 โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา 0 0 0
51 067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 5 9 8
52 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 6 13 7
53 070 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 22 45 34
54 069 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 3 6 4
55 071 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา 0 0 0
56 072 โรงเรียนวัดกัด 11 29 13
57 073 โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 0 0 0
58 074 โรงเรียนวัดคันนาราม 8 14 12
59 075 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 9 15 10
60 078 โรงเรียนวัดจังหูน 5 27 12
61 079 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 3 2
62 081 โรงเรียนวัดชัน 12 27 15
63 083 โรงเรียนวัดดอนตรอ 26 59 40
64 084 โรงเรียนวัดดอนยาง 29 64 47
65 085 โรงเรียนวัดดินดอน 5 11 8
66 087 โรงเรียนวัดตรีเอการาม 6 14 10
67 088 โรงเรียนวัดทางพูน 19 39 24
68 096 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 8 20 9
69 097 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 56 210 105
70 089 โรงเรียนวัดท่างาม 2 4 2
71 090 โรงเรียนวัดท่าช้าง 26 44 35
72 091 โรงเรียนวัดท่านคร 5 11 8
73 093 โรงเรียนวัดท่าม่วง 8 15 8
74 095 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 8 16 8
75 092 โรงเรียนวัดท่าแพ 2 4 4
76 094 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 9 12 12
77 100 โรงเรียนวัดนางพระยา 10 20 17
78 101 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 4 10 7
79 102 โรงเรียนวัดนาวง 8 13 10
80 104 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 15 28 19
81 103 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) 7 14 12
82 105 โรงเรียนวัดน้ำสรง 2 2 2
83 106 โรงเรียนวัดบางตะพาน 10 29 20
84 107 โรงเรียนวัดบางหว้า 9 21 17
85 108 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 23 48 36
86 109 โรงเรียนวัดบ้านตาล 12 20 12
87 111 โรงเรียนวัดปะ 2 3 2
88 112 โรงเรียนวัดป่ายาง 0 0 0
89 113 โรงเรียนวัดป่าหวาย 3 6 3
90 114 โรงเรียนวัดป่าไหม้ 0 0 0
91 115 โรงเรียนวัดพระพรหม 19 48 23
92 117 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 1 6 3
93 118 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 50 130 86
94 116 โรงเรียนวัดพระเพรง 15 24 16
95 119 โรงเรียนวัดพังยอม 18 64 30
96 120 โรงเรียนวัดพังสิงห์ 0 0 0
97 126 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 17 38 27
98 127 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 24 58 45
99 128 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 5 8 7
100 129 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 15 25 21
101 130 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0
102 131 โรงเรียนวัดมุขธารา 33 67 48
103 132 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 2 4 3
104 133 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 5 5 5
105 134 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 6 15 8
106 135 โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0 0 0
107 136 โรงเรียนวัดวนาราม 8 22 13
108 138 โรงเรียนวัดวังหงส์ 8 17 8
109 137 โรงเรียนวัดวังไทร 1 3 1
110 139 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 11 17 12
111 140 โรงเรียนวัดศรีมงคล 10 17 16
112 141 โรงเรียนวัดศาลาไพ 0 0 0
113 142 โรงเรียนวัดสมอ 8 20 14
114 145 โรงเรียนวัดสระเพลง 8 14 10
115 143 โรงเรียนวัดสระแก้ว 6 15 11
116 144 โรงเรียนวัดสระไคร 8 18 10
117 146 โรงเรียนวัดสวนพล 7 13 9
118 147 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 9 6
119 148 โรงเรียนวัดสอ 3 4 3
120 150 โรงเรียนวัดหญ้า 3 5 4
121 152 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 10 7
122 151 โรงเรียนวัดหนองแตน 11 20 14
123 154 โรงเรียนวัดหัวนอน 0 0 0
124 155 โรงเรียนวัดหัวอิฐ 7 15 10
125 153 โรงเรียนวัดห้วยพระ 3 5 4
126 080 โรงเรียนวัดเจดีย์ 10 18 12
127 082 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 14 27 20
128 098 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 2 4 3
129 121 โรงเรียนวัดแพร่ 23 51 37
130 076 โรงเรียนวัดโคกกะถิน 6 9 6
131 077 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 9 30 18
132 086 โรงเรียนวัดโดน 7 11 8
133 110 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 8 1
134 122 โรงเรียนวัดโพธาราม 2 4 2
135 123 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 8 17 11
136 124 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 20 36 30
137 156 โรงเรียนวัดใหม่ทอน 5 7 6
138 099 โรงเรียนวัดไทรงาม 6 11 10
139 125 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 9 15 12
140 149 โรงเรียนวัดไสมะนาว 6 9 9
141 157 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 13 19 17
142 158 โรงเรียนศรีอนุบาล 0 0 0
143 159 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 0 0 0
144 160 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 0 0 0
145 161 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ 0 0 0
146 162 โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร 0 0 0
147 163 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 0 0 0
148 164 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 0 0 0
149 165 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 38 121 62
150 167 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ 0 0 0
151 166 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
152 168 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 0 0 0
153 169 โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ 0 0 0
154 170 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 0 0 0
155 171 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2 6 2
156 172 โรงเรียนอนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ 0 0 0
157 173 โรงเรียนอนุบาลสกนวิชญ์ 0 0 0
158 174 โรงเรียนอนุบาลสันติสุข 0 0 0
159 176 โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต 0 0 0
160 175 โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 2 4 4
161 177 โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ 0 0 0
162 178 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮืดีน 0 0 0
163 179 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 0 0 0
164 180 โรงเรียนอุนบาลวัดเสมาเมือง 0 0 0
165 181 โรงเรียนอุนบาลวิเชียรรัตน์ 0 0 0
166 001 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 0 0 0
167 009 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 32 110 43
168 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 26 39 32
169 002 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 0 0 0
170 003 โรงเรียนจรัสพิชากร 0 0 0
171 004 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 0 0 0
172 008 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 22 52 38
173 033 โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 0 0 0
174 011 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 0 0 0
175 012 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 0 0 0
176 013 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 0 0 0
177 014 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 0 0 0
178 015 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 0 0 0
179 016 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 0 0 0
180 017 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธง 0 0 0
181 018 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 0 0 0
รวม 1328 2996 1950
4946

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ติดต่อ...นายเผชิญ อุปนันท์ 089-5936603,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-6453840,นางสุจิน พรหมมาศ 088-7525832
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]