หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนกรรมการ
2. นายณรงค์ เพชรเส้งโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมพร ไชฉิมโรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงธรรม สายวิจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางปรียา สงค์ประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
4. นางอัจฉรา ศรีวิไลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอุราภรณ์ จากระโนตโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ ศรีชายโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุดากาญจน์ ภูมิชาติโรงเรียนกรรมการ
3. นางวัฒนกร จิตรัวโรงเรียนกรรมการ
4. นางปรียา สงค์ประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
5. นายปรีชา กฐินหอมโรงเรียนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ไชยฉิมโรงเรียนกรรมการ
2. นางปรีชา สงค์ประเสริฐโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกษมา หอมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นางปิ่นลดา เย็นรักษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฏ สุขกลับโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
2. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอภินันท์ ศรีชายโรงเรียนกรรมการ
2. นางวัฒนกร จิตรัวโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุดากาญจน์ ภูมิชาติโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรีชา สุขหอมโรงเรียนกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทรงธรรม สายวิจิตรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุวรรณชวลิตโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกรีสุดา จุติยนต์โรงเรียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชูโชติโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
2. นายณรงค์ เพ็ชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
3. นายธีระวิทย์ สกุณาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนกรรมการ
2. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวจินท์จุฑา มีมะลิโรงเรียนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มีทองโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายณรงค์ เพชรเส้งโรงเรียนกรรมการ
3. นายวีระ ชูโชตโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรีชา กฐินหอมโรงเรียนกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ พันธุ์อุดมโรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางวรรณ์ดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เมืองโตโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา ดำรงโภคภัณฑ์โรงเรียนบ้านคดศอกกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา นาควานิชโรงเรียนวัดเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญพิชา มงคลการุณย์โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นประธานกรรมการ
2. นางเขมพิกา นาคีเภทโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
3. นางอาภรณ์ บุญอ่อนโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญพิชา มงคลการุณย์โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นประธานกรรมการ
2. นางเขมพิกา นาคีเภทโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
3. นางอาภรณ์ บุญอ่อนโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เกตุอารีโรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
3. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
4. นางสาวอัมรา ศรีอาภรร์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางสาวนุชรี ลิ่มหะประเสริฐโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เกตุอารีโรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
3. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
4. นางสาวอัมรา ศรีอาภรร์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางนุชรี ลิ่มหะประเสริฐโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เกตุอารีโรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
3. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
4. นางสาวอัมรา ศรีอาภรร์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางนุชรี ลิ่มหะประเสริฐโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เกตุอารีโรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
3. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
4. นางสาวอัมรา ศรีอาภรร์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางนุชรี ลิ่มหะประเสริฐโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เกตุอารีโรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
3. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการ
4. นางสาวอัมรา ศรีอาภรร์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางนุชรี ลิ่มหะประเสริฐโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา แก้วเถื่อนโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จุลแก้วโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
4. นางสาวธารินี หมินหมันโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาวรรณ เภรีภาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มงคลการุณย์โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาวรรณ เภรีภาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มงคลการุณย์โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาวรรณ เภรีภาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มงคลการุณย์โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
2. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
3. นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชยโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
2. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
3. นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชยโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
2. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
3. นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชยโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
2. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
3. นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชยโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
2. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
3. นางเกษวรินทร์ เตระไชยโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช สายวารีโรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริกร ศรีล้ำโรงเรียนวัดสอกรรมการ
3. นางศรีพิกุล แสงอาวุธโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางอุมาภรณ์ มหาพงศ์โรงเรียนน้ำรอบเมือง(ลานสกา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร จุลแก้วโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
3. นางสาวธารินี หมินหมันโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
4. นางสาวกฤติกา แก้วเถื่อนโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน มังสาทองโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ญาณหาญโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
3. นางสุกัญญา กำเนิดมณีโรงเรียนวัดวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีพร นพรัตน์โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล โรจนศิลป์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ทิพย์วงศ์โรงเรียนวัดคันนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณีพร นพรัตน์โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล โรจนศิลป์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ทิพย์วงศ์โรงเรียนวัดคันนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี ไชยสุภาโรงเรียนวัดไสมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ บัวหลวงโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นางสาววีรนุช อุตรภาสโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวภา ทองสมโรงเรียนวัดท้ายสำเภาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ดีแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นายนพพร ผดุงกิจโรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิกรรมการ
4. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่ายซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาษิณี ศรีไสยเพชรโรงเรียนวัดแพร่กรรมการ
2. นางสาววนารี วาตาโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อกรรมการ
3. นางสาวเจริญศรี เชตุวันโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางหทัยกาญจน์ เกตุเกลี้ยงโรงเรียนวัดวนารามกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ อินทะนิงโรงเรียนวัดกัดกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุวรรณมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ติดต่อ...นายเผชิญ อุปนันท์ 089-5936603,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-6453840,นางสุจิน พรหมมาศ 088-7525832
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]