รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองนาค
2. เด็กชายปิติพงษ์  หนูพริก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  หนูแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายกฤษนัย  เพชรหนู
2. เด็กชายณัฏฐวุธ  ทองนาค
 
1. นายสุชาติ  ตาดทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1. เด็กชายชวกรณ์  บุญนารี
2. เด็กชายสิทธิกร  สายวารี
 
1. นายนิพนธ์  แหลมสัก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสบ
 
1. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายศราวุธ  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กชายฮาฟิช  บุตรหมัน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายตะวัน  ช่วยสถิตย์
2. เด็กชายปรัญชัย  นิลสุวรรณ์
3. เด็กชายศักรินทร์  สุขตะโก
4. เด็กชายศิวกร  ชุมศรีจันทร์
5. เด็กหญิงไอรดา  หีดจินดา
 
1. นายปานศักดิ์  ปริงทอง
2. นางสาวมนณภา  เล่งซ้าย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นางสาวกนิษฐา  สังข์รอด
2. นางสาวนิตยา  เรืองรัตน์
3. นายพัสกร  ศรีสว่าง
4. นางสาวพิกุลแก้ว  สุขถาวร
5. นางสาวเบญจกัลยาณี  สังข์รอด
 
1. นายประเสริฐ  สุขมาก
2. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชะนะ
2. เด็กชายอัครเทพ  รักการ
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีอ่อน
2. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงวีรวดี  สงนพรัตน์
2. เด็กชายสัญญา  คงเจริญ
 
1. นางวิไล  จันทาโยธิน
2. นางสาวณัชริญา  ธรรมชาติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงพัชรี  ชูสง
2. เด็กชายภูวเนศวร์  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวนูริยะ  หมัดอุเส็น
2. นางสาวกาญจนา  นำนาผล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปานแก้ว
 
1. นางขวัญตา  วาหะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายอภิรักษ์  รบมานา
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวชุุติมา  คล้ายบุตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงริลดา  บูรพิศ
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์  วรรณะ
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. นายสุเทพ   คีรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวจิตสุดา   ธราพร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงเยือกเย็น
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงอินทุภา  เก้าเอี้ยน
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็ชรคล้าย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สำราญ
 
1. นางฌัชภรณ์  ศรีปัญญา
2. นายบุญมา  ศรีเพชร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุเตียว 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  อ่อนชุม
2. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีหะรัญ
 
1. นายธนพัต  รักษาจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย  ช่วยเอียด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปง 1. เด็กหญิงอดิสา  รักเอื้อ
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  เพชรลูก
 
1. นางณัฏฐาภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวธิติมา  เล็กกุล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ลายแบน
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายกิตติพงค์  ทองทวี
2. เด็กชายธนัท  บุญกิจ
3. เด็กชายอดิเทพ  ไทยช่วย
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางสุมิตรา  จันทร์ทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงปารย์พิชญา  เขียวพุ่มพวง
2. เด็กหญิงพฤกษา  สังข์รอด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจเกลี้ยง
 
1. นายนัฒพล  เทียบแก้ว
2. นางสาวพัชรี  เมืองเมก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงอรัญญา  โกงกาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  พ่อค้า
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  หึงษาชู
 
1. นางปราณี  ก๊กใหญ่
2. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกื้อรอด
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายปรเมศวส์  เพ็ชรชนะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เครือแต้
 
1. นางสาวสาวินีย์  แก้วทอนช้าง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายจันทวุฒิ  จันอุรัย
 
1. นายสุฤทธิ์  กาญจนวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นางสาวสาวินีย์  แก้วทอนช้าง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงอัศญา  มะ
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกิญญารัตน์  จิตต์อ่อน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงธนาพร  อารมณ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายศักดินันท์  ด้วงมี
 
1. นางนฤนง  อินทร์แก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 1. เด็กชายอัสนี   วงเหละ
 
1. นายศุภวุฒิ   อินทร์แก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  สุภาพ
 
1. นางอนัญญา  กอบัว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนาพร  อารมณ์
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  สายกลับ
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุตรย่อง
5. เด็กหญิงหงส์หยก  ณ ถลาง
6. เด็กชายอลงกรณ์  อ่วมจันทร์
7. เด็กหญิงอัศญา  มะ
8. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงจงกล  มากพงศ์
2. เด็กหญิงจารุศิริ  ศรทอง
3. เด็กหญิงจุดารัตน์  กลับบุตร
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีเมือง
6. เด็กหญิงธีรนาฎ  แทบทับ
7. เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยคำ
8. เด็กหญิงพรสินี  โทแก้ว
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ประดับจิตร
10. เด็กหญิงศรัณย์พร  แท่นมณี
11. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
12. เด็กหญิงสุทธิดา  นำนาผล
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
2. นางนงเยาว์  เพชรล้วน
3. นายปราโมทย์  เรืองสังข์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุตแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วโชติ
4. เด็กหญิงกัลปังหา  อัครเมธาทิพย์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ชูนุ้ย
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ขุนนาค
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พวงเจริญ
8. เด็กหญิงณัฐชา  กลับโนรถ
9. เด็กหญิงณัฐวราวดี  นวลศรี
10. เด็กหญิงทัศนีย์วัล  คำสุข
11. เด็กชายทิวานนท์  เรืองรัตน์
12. เด็กชายธนากร  บุญโยดม
13. เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีหนูสุด
14. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญประกอบ
15. เด็กชายปรัชญา  โมฬี
16. เด็กหญิงพฤกษา  ขาวคง
17. เด็กหญิงพัชรา  ชูกรณ์
18. เด็กชายภูริภัทร  เว่นเซ่ง
19. เด็กหญิงรัตนาวดี  หนูเกิด
20. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีสงคราม
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองอนันต์
22. เด็กหญิงวรรัตน์  ณะคลิ้ง
23. เด็กหญิงศิริวรรณ   แซ่โหง้ว
24. เด็กหญิงศิริวิมล  กุลลิ่ม
25. เด็กหญิงศิวนาถ  คงมาก
26. เด็กหญิงสิริวิมล  บุตรจันทร์
27. เด็กหญิงอดิศา  ทองเล็ก
28. เด็กหญิงอภิญญา  คาร
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูชู
30. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พละศักดิ์
31. เด็กหญิงโยษิตา  พูลเกตุ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวกุลธิดา  พูลเพิ่ม
3. นายบุญช่วย  ช่วยบำรุง
4. นางสาวศิริพร  เกื้อบุตร
5. นายศุภชัย  หงษ์ทอง
6. นางสาวอมรรัตน์  กาสังข์
7. นางสาวอมรรัตน์  ศรีไชย
8. นายเฉลิมเดช  บุญกอ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กชายฐาปกร  โฉมทอง
2. เด็กชายธัชชัย  สุภาพ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญพันธ์สุทธิ
4. เด็กชายรวิภาท  หย่องฮวย
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สาระวารี
6. เด็กชายอธิชัย  ลิ่มบุตร
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
2. นายอดิศักดิ์  ภักษร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายอรรถพล  ขนานใต้
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. นางสาวศศิกาญจน์  ชนะกุล
 
1. นายสมคิด  อ่อนศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1. เด็กชายภัคพล  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นายวัชรินทร์  ชูศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ
 
1. นายบัญญัติ  ชนะกุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นายภูวนาท  ฉิมพลี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นางดวงตา  จิตตะกาญจน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมบุตร
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณสังข์
 
1. นายวัชรินทร์  ชูศรี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. นายจักรพงศ์  คงแก้ว
 
1. นายภักดี  ชูช่วง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงมัสยา  บุตรหมัน
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. นายจักรพงศ์  คงแก้ว
 
1. นายภักดี  ชูช่วง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวง 1. เด็กชายเอกภักดิ์  ทองคำ
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  กูลดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ตั๋นแสงไฟ
 
1. นางกิตติมา  จิตรรักษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ขาวแดง
 
1. นางนงนุช  บุญพันธุ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กชายศรัญ  โชติเอี่ยม
 
1. นางพิชญาภา  เพชรทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  หวังพัฒน์
 
1. นายกฤติภัทรกร  ศิริภัทรนิธิโภคิน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   หนูเกลี้ยง
2. เด็กชายฐิติพงจ์  ลีลาทิวานนท์
3. เด็กชายนนทชัย  บุตรน้อย
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วดี
5. เด็กหญิงภัณฑิลา   พูลสิน
6. เด็กชายวิธวินท์  คล้ายเลี่ยน
7. เด็กหญิงศศิภา  ธรรมวณิช
8. เด็กหญิงอทิตา  หลานนุ้ย
9. เด็กชายอับดุลบาซีล   โตะเฮง
10. เด็กชายไกรศร  หนูทอง
 
1. นางสาววรรณรวี  สุขมาก
2. นางธนพร   จุลโลบล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงชญานุช  คงน้อย
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สนธิกลับ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ไหมดำ
5. เด็กหญิงลักษณ์คณา  แวววงษ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ปลองคีรี
 
1. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
2. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
3. นางสุกัณธา  เรืองดำ
4. นางกัลยา  ปวนแก้วหาญ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
3. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
4. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ช่างเรือ
7. เด็กหญิงสุภาพร    ตันติภิรมย์
8. เด็กหญิงเพชรดาว   โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นางเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. นางสาวกีรติกา  หอมพันธ์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  นาคสวาสดิ์
3. นางสาวรุ่งนภา  จันทร์ไทย
4. เด็กหญิงลักขณา  ไชยศรี
5. เด็กหญิงวริศรา  เปียกบุตร
6. เด็กหญิงอันธิกา  ยิ่งประสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  กังแฮ
2. นางพิมพิมล  คงสกุล
3. นายประชิด  ใจบุญ
4. นางสมทรง  โป้ซิ้ว
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
3. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
4. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ช่างเรือ
7. เด็กหญิงสุภาพร   ตันติภิรมย์
8. เด็กหญิงเพชรดาว   โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นางเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. นางสาวกีรติกา  หอมพันธ์
2. นางสาวชฎาพร  เพชรฉวาง
3. นางสาวถวัลรัตน์  ทวีทรัพย์
4. นางสาวธันย์ชนก  คงมาก
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  นาคสวาสดิ์
6. นางสาวปิยภรณ์  นบนอบ
7. นางสาวมนิดา  จันทร์ประกอบ
8. นางสาวรัชนีกร  เปียกบุตร
9. นางสาวรัตนาภรณ์  เมืองเกิด
10. นางสาวรุ่งนภา  จันทร์ไทย
11. นางสาวลักขณา  ไชยศรี
12. นางสาววิภาวดี  แก้วสุข
13. นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นปกาศัย
14. เด็กหญิงอันธิกา  ยิ่งประสิทธิ์
15. นางสาวอาทิตยา  สองแก้ว
16. นางสาวเขมิกา  บุญคง
 
1. นางพิมพิมล  คงสกุล
2. นางวรรณดา  แววสัมพันธ์
3. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
4. นางขวัญตา  จันท์โรจน์
5. นายปรีชา  กังแฮ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
3. เด็กหญิงธันยชนก  เสดสัน
4. เด็กหญิงนิชดา  เอ่งฉ้วน
5. เด็กหญิงนุสรา  งานแข็ง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
7. เด็กหญิงประไพพรรณ  ขี่ทอง
8. เด็กหญิงปิ่นปิณัฏฐ์  วุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงพรรณพนัช  ล่องตี้
10. เด็กหญิงภิริษา  บ้านนบ
11. เด็กหญิงศิรดา  ศิริเกส
12. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
13. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ทับทอง
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายนวัตกรณ์   นวลอ่อน
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   มณีมัย
3. เด็กชายวรวิช   บุรา
4. เด็กชายวันปิยะ   ดวงจันทร์
5. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
 
1. นายชัยณรงค์   นะบุตร
2. นายประเสริฐ  ซุ่นเส้ง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  ยศประพันธ์
2. เด็กชายปิยังกูร  ยาบา
 
1. นายอาจินต์  ไชยศร
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรเหม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิมนต์
3. เด็กหญิงทักษิณา  ไร่ใหญ่
4. เด็กหญิงรชยา  ไร่ใหญ่
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  สุกใส
6. เด็กชายอดิศร  มาศโอสถ
 
1. นางรัตนา  ผิวดี
2. นางสาวิตรี  เอ่งฉ้วน
3. นางสาวขนิษฐา  กรกำแหง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทรงศรี
2. เด็กชายปวริศ  ฤทธิรงศ์
3. เด็กชายสิทธิกร  สืบสายทอง
4. เด็กชายสิทธินนท์  เพ็ชรเรือนทอง
5. เด็กชายสุทธิศาสตร์  ทองนุช
6. เด็กชายอภิษฎา  สืบสายทอง
 
1. นางดาราวรรณ  ชูรักษ์
2. นายจิรวัฒน์  บัวแก้ว
3. นายชนิลธร  บุญทอง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายธีรยุทธ  บุญชู
2. เด็กชายธีรไนย์  กองแก้ว
3. เด็กชายภูริวัฒน์  กำปา
4. เด็กชายวิทยา  ทันยุพัก
5. เด็กชายวุฒิชัย  สระวารี
6. เด็กชายสุรินทร์  บำรุง
7. เด็กชายอดิศักดิ์  บุตรหมัน
8. เด็กชายอภิศักดิ์  บ้านนบ
 
1. นายอิมรอน  นายาว
2. นางสาวรัตนา  จงรักษ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงจัรจานีย์  ดำดี
2. เด็กหญิงณิชมน  เกิดสุข
3. เด็กหญิงไพลิน  สมบูรณ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อารมณ์
2. นางเอมอร  ปิติ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะโนชัย
2. เด็กชายพันธกานต์  บุญเทพ
3. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บุญระนอม
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
2. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายวรเวช  คลองมดคัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จงรักษ์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางสาวหวันซาเร๊าะ  ปะดุกา
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สกุลทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองร่วง
 
1. นางกอบแก้ว  ตัวตั้ง
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายธีรภัทร  ดวงเพชร
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็งรัตนา
3. เด็กหญิงสุณิตา  นามพัฒน์
 
1. นางสาวกาญจนา  นวลศรี
2. นางสุภาภรณ์  เทพเสถียร
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. นายวัฒนา  โต๊ะขวัญ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ภักดี
 
1. นายสามารถ  เถื่อนสมสี
2. นางดารา  โพธิ์พิชิต
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฝั่งฝา
2. นางสาวปวีณา  โกรพบุรี
 
1. นายนพดล  ฝั่งขวา
2. นายกมล  บ่อหนา
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายนวพล  เพ็ชรร่วง
2. เด็กหญิงโยษิตา  เชาว์ช่าง
 
1. นางสาวเกศิณี  ก่งเซ่ง
2. นางสาวศิริพร  สอนอาจ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กหญิงพรชิตา   พลจรัส
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   พรหมรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายชนันธร  จุฑามาตย์
2. เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหนหนัง 1. เด็กชายธีรภัทร์   สาระวารี
2. เด็กชายอานนท์   พิกุลทอง
 
1. นางสาวมยุรี   กุลบุตร
2. นางกนกวรรณ   แกล้วทนง
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานอก 1. เด็กหญิงพัณณิตา   พลพิชัย
2. เด็กหญิงวราวรรณ   เสาเวียง
 
1. นางสาวเรวดี   รอดพิบัติ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงลลัดดา  อาจหาญ
2. เด็กชายสหรัฐ  ก๊กใหญ่
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขอ้น
2. เด็กหญิงอุมาพร  มาศสินธุ์
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นายวีระ  เพชรศรี
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กชายคณิน  น้ำมัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พริ้มพราย
3. เด็กชายภควัต  รักษ์ชูชื่น
 
1. นายสมพร  คำฝอย
2. นางสาวสุวิมล  หนูวงษ์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ฉัตรเงิน
3. เด็กชายอดิเทพ  ปานแก้ว
 
1. นายมนพ  การกล้า
2. นางกฤษฎาพร  วงศ์กระสินธุ์
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กชายชูเกียรติ  หึงษาชู
2. เด็กชายพงศธร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คล้ายนอง
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  เล็กมาก
2. เด็กชายภัทรพล  เม่งบุตร
3. เด็กชายรพีภัทร  แก้วเสน
 
1. นางยุพา  เอ่งฉ้วน
2. นายดำรงศักดิ์  ไพศาลกุลอารยะ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายชาญณรงค์  ภู่สาย
2. นายปฏิพล  สงวนโอษฐ์
3. นางสาวสุวิษา  ปากลาว
 
1. นางนงนารถ  รักดี
2. นางนุชรี  ด้วงเพ็ง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงชนิดา  อ่อนรัตน์
2. เด็กหญิงณัชชา  ฮกซุ่น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นางมณี  เปียกบุตร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. นายนพกร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงปิยพร  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงอลิชา  ไชยโคตร
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นางนัฏฐณิชา  เปียกบุตร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เอียดอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรพิมล  รอดสง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขช่วย
4. เด็กหญิงภัทราพร  ช่วยคงมา
5. เด็กหญิงรัตนา  อินตาจัด
6. เด็กหญิงศศิเพ็ญ  สิงห์อินทร์
 
1. นางสมศรี  จินา
2. นางจิตวรา  แก้วตาทิพย์
3. นางกัลยา  สุขขนาน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิ้นเซ่ง
2. เด็กหญิงณันฑกานต์  สุธาพจน์
3. เด็กชายดำรงพล  หมุนแทน
4. เด็กชายธนพล  อินทรชูด
5. เด็กหญิงนริศรา  ย่าหวา
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เอี่ยว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
2. นายอเนก  เกื้อมา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหนหนัง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   มามาตย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เหมพิทักษ์
3. เด็กหญิงไอรินธ์   มุคุระ
 
1. นางพวงเพ็ญ   เอ่งฉ้วน
2. นางจุรี   นวลสุวรรณ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงกัณฐพัชร์  ไกรเลิศวัฒนพงศ์
2. เด็กชายชลธี  มาตรบุตร
3. เด็กหญิงสุวันนา  บ้านนบ
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหนหนัง 1. เด็กหญิงนรีกานต์   เดชมาก
2. นางสาววนิดา   ทอดทิ้ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   กุลชั่ง
 
1. นางสายใจ   สามารถ
2. นางสาวอาภาพร   แก่นจันทร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายธีรพล  จันทรมาศ
2. เด็กชายมงคล  ชาญชรา
3. เด็กชายอนุชา  ศิริแสง
 
1. นายขนิษฐ์  เจ้ยทองศรี
2. นางกนกวรรณ  คงศิริ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงจันทร์ติกา   รัตนบุรี
2. เด็กชายดรากร   แซ่ยับ
3. เด็กหญิงธนาภา    กลิ่นดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   จันทร์ทิน
2. นายประกอบ   เพ็ชรอ่อน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงภาวินี  พรหมดนตรี
2. เด็กหญิงศศิตา  ควนใต้
3. เด็กหญิงอนัตตา  สร้อยจิตร
 
1. นางบุญช่วย  บิลหนู
2. นางปราณี  วิสาละ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เพชรชนะ
3. เด็กหญิงอัมมาราวดี  ยวนเศษ
 
1. นางพิศมัย  ตันติสุนทรวัฒนา
2. นางสุจิตรา  ลือสวัสดิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เนื้อสมัน
2. เด็กหญิงศศินา  หึงสาชู
3. เด็กหญิงสิริพร  หลานสัน
 
1. นางสงกรานต์  ใยสีงาม
2. นางสาวสุขใส  เนตรจรัสแสง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มุสาลี
2. เด็กหญิงภัทรสิริ  โพะสนิท
3. เด็กหญิงอนัญญา  มาลยเวช
 
1. นางสมศรี  จินา
2. นางจิตวรา  แก้วตาทิพย์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  จีนเมือง
3. เด็กหญิงหัทยา  พนาลี
 
1. นางสาวโยทะกา  ชัยชิต
2. นางสายวสันต์  สบเหมาะ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงชมพูนท  เอ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  หนูกลับ
3. เด็กหญิงสายฝน  โจมพลอย
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายดิเรก  ไพฑูรย์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กชายชัยชนะ  จงรักษ์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สาระภี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เงินสัจจา
 
1. นางจันทนา  แซ่หนา
2. นายตุลา  นาคะวิสุทธิ์
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงปลิตา  ทองคง
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยชิตร
3. เด็กชายภูริวัฒน์   ภาพโพฒิ
 
1. นางสาวสุคนธาร  จินดาหนา
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญมุก  บัวเงิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  รอดภัย
 
1. นางบุญเสริม  สีนวลพุด
2. นางเกณิกา  พุฒทอง
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพิษณุ  โสดา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เที่ยงอารมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดสง
 
1. นางสาวรัตนา  อุปการ
2. นางสาวสุดาทิพย์  สมัครกิจ
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายจักริน  กลับบุตร
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เทพทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทพทอง
 
1. นางมณฑา  คงแคล้ว
2. นางนิตยา  สุทธิ์นวล
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
2. เด็กชายวีรภาพ  ณ ระนอง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางนันทวรรณ  ดำมุสิทธิ์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสุดา  รายาโส้
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญทองสังข์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   คำมี
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 1. เด็กหญิงสโรชา  ชนะกุล
 
1. นางสาวนิภา  การประกอบ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ช่วยบุตร
 
1. นางสาวกุหลาบ  เรืองทอง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ดำใหม่
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   คำมี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงทรรศิกา  ผกามาศ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชุม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เดชค้ำ
5. เด็กหญิงพาขวัญ  หวังกลิ่น
6. เด็กหญิงอภัสรา  ทองสัมฤทธิ์
7. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดศิริ
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  เกิดศิริ
3. นางสาวศศิธร  เวสารัตน์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงขวัญ
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ปานดำ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายสุเทพ  คลองยวน
 
1. นางอารีวรรณ  ทิพย์แก้ว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้าน
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายวันเฉลิม  อุบลเกิด
 
1. นางสาวรัตนา  อุปการ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ห้วยลึก
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงกำเนิด
 
1. นายอนันต์  พิณสุวรรณ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสาวนุจรี  ชายกุล
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 63.32 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงชลลดา  ศรีปล้อง
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายวิเชียร  เจริญพร
 
1. นายอภิวัฒน์  บวรสุวรรณ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กหญิงพรชนัน  วังเงิน
2. เด็กหญิงมฤษา  เขียวระยับ
3. เด็กหญิงศรัณยา  ปานิสัย
 
1. นางจิตวรา  แก้วตาทิพย์
2. นางกัลยา  สุขขนาน
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนกฤต  วีระสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบปราม
3. เด็กหญิงนันทินี  ยาจิ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ  ลูกเจะ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายสุธี  นุ่นน้อย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชอบศิลป์
 
1. นายกันตวรวัตน์  ปลอดกรรม
2. นางเพ็ญศรี  อินต๊ะศรี
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายชารีฟ  หมั่นมา
2. เด็กหญิงวรดา  ศิลาจิ๋ว
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  หมัดเหย่
 
1. นางวิภา  ศรีหมุน
2. นางสำอางค์  หวังผล
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพรุ 1. เด็กชายศรศักดิ์   โยมญาติ
2. เด็กชายศุภกิจ   บุญเดช
3. เด็กชายสิทธิพล   ชนะเมือง
 
1. นายฐาปกร  วังบัว
2. นางอำพร  สังข์ดี
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พงษ์ทองเมือง
3. เด็กหญิงสุทธดา  อิฐณี
 
1. นางพัชรา  เอ่งฉ้วน
2. นางสาววารุณี  ทับไทร
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองอุ่น
2. เด็กชายสมเกียรติ  สู่บุญ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ  ลูกเจะ
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายธนกร  ชูทอง
2. เด็กหญิงนฤดี  ด้วงวงษ์
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวสุภาวดี  นวนสิริ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายธนา  สืบตัน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เกื้อประจง
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวสุภาวดี  นวนสิริ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายธรรมธร  คงฤทธิ์
2. เด็กชายศรัณยภัทร  บุตรฤทธิ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  เจริญ
 
1. นายอรุณ  แผ่นทอง
2. นางสุวณีย์  เทพรอด
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุขรัตน์
2. เด็กชายอนุวัตร  บุญทองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนบุรี
 
1. นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ์
2. นางสาวรัตติกาล  สังข์โชติ