สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 18 2 3 0 23
2 อนุบาลกระบี่ 15 1 0 0 16
3 บ้านบางเหียน 14 6 1 0 21
4 บ้านห้วยเสียด 14 4 2 0 20
5 ราชประชานุเคราะห์ 1 14 2 0 0 16
6 อนุบาลลำทับ 13 2 0 0 15
7 บ้านถ้ำโกบ 13 1 2 0 16
8 อนุบาลคลองท่อม 12 4 1 0 17
9 บ้านลำทับ 11 2 3 0 16
10 บ้านควนต่อ 10 3 2 1 15
11 ราชประชานุเคราะห์2 10 3 0 0 13
12 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 10 0 2 1 12
13 บ้านหลังสอด 9 4 3 1 16
14 กิตติวิทยานุสรณ์ 8 10 3 0 21
15 อนุบาลกานตราช 8 4 1 0 13
16 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 8 3 1 0 12
17 บ้านเขาฝาก 7 6 1 0 14
18 บ้านพรุดินนา 7 5 4 0 16
19 บ้านกอตง 7 4 0 1 11
20 บ้านคลองยวน 7 3 1 0 11
21 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 6 8 1 0 15
22 บ้านทุ่งปรือ 6 4 1 0 11
23 บ้านบากัน 6 3 1 2 10
24 บ้านบางเจริญ 6 2 1 1 9
25 อุตรกิจ 6 2 0 0 8
26 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 6 0 6 0 12
27 บ้านห้วยสาร 6 0 0 0 6
28 บ้านทรายขาว 5 8 5 2 18
29 วัดโพธิ์เรียง 5 6 3 0 14
30 บ้านคลองหิน 5 5 2 1 12
31 บ้านเขาดิน 5 3 0 0 8
32 บ้านไร่พัฒนา 5 2 2 0 9
33 บ้านนาปง 5 2 1 2 8
34 บ้านบางเหรียง 5 2 1 0 8
35 อ่าวลึก 5 1 1 1 7
36 บ้านร่าปู 5 0 2 0 7
37 คลองพน 4 5 0 0 9
38 วัดบ้านนา 4 3 1 0 8
39 บ้านคลองนิน 4 3 0 0 7
40 บ้านนาทุ่งกลาง 4 2 1 0 7
41 บ้านเขาแก้ว 4 2 0 0 6
42 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 4 1 1 0 6
43 บ้านไหนหนัง 4 1 0 1 5
44 บ้านโคกกลาง 4 0 0 0 4
45 วัดพรุเตียว 4 0 0 0 4
46 บ้านบ่อมะม่วง 3 2 3 0 8
47 บ้านโคกหาร 3 2 1 2 6
48 วัดเขาต่อ 3 2 1 0 6
49 วิทยาประชาคม 3 2 0 0 5
50 อนุบาลคณาพร 3 2 0 0 5
51 บ้านพระแอะ 3 1 2 1 6
52 บ้านหินลูกช้าง 3 1 1 0 5
53 บ้านคลองยาง 3 1 0 0 4
54 บ้านคลองไคร 3 1 0 0 4
55 วัดภูมิบรรพต 3 1 0 0 4
56 บ้านทับปริก 3 0 2 1 5
57 บ้านทุ่งพะยอม 3 0 2 0 5
58 บ้านหนองจูด 3 0 0 1 3
59 บ้านไร่ใหญ่ 3 0 0 0 3
60 บ้านทุ่งเสม็ด 3 0 0 0 3
61 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 2 6 3 2 11
62 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 2 5 0 0 7
63 บ้านคลองโตนด 2 4 2 0 8
64 บ้านดินแดง 2 3 2 0 7
65 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 2 3 1 0 6
66 บ้านย่านอุดม 2 3 0 2 5
67 โชคชัยกระบี่ 2 3 0 0 5
68 บ้านควนม่วง 2 2 2 0 6
69 บ้านทุ่งครก 2 2 2 0 6
70 เจริญวิชช์ 2 2 1 0 5
71 บ้านลิกี 2 2 1 0 5
72 บ้านอ่าวนาง 2 2 0 2 4
73 ชุมชนวัดหาดถั่ว 2 2 0 0 4
74 ราชประชานุเคราะห์ 37 2 2 0 0 4
75 บ้านโคกคา 2 2 0 0 4
76 บ้านนาวง 2 1 0 0 3
77 บ้านนานอก 2 1 0 0 3
78 บ้านนาพรุ 2 1 0 0 3
79 คลองท่อมมิตรภาพที่160 2 1 0 0 3
80 บ้านคลองแรด(คลองพน) 2 1 0 0 3
81 บ้านช่องไม้ดำ 2 1 0 0 3
82 บ้านหนองหลุมพอ 2 0 5 0 7
83 ชุมชนบ้านเขากลม 2 0 1 1 3
84 บ้านบางคราม 2 0 1 0 3
85 บ้านบางเตียว 2 0 1 0 3
86 บ้านคลองหมาก 2 0 0 0 2
87 บ้านบกเก้าห้อง 2 0 0 0 2
88 บ้านนาเทา 2 0 0 0 2
89 บ้านศาลาพระม่วง 1 6 2 0 9
90 บ้านน้ำร้อน 1 6 1 0 8
91 วัดสถิตโพธาราม 1 6 0 1 7
92 บ้านเขาเทียมป่า 1 4 3 1 8
93 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 1 4 1 0 6
94 บ้านท่าประดู่ 1 3 2 0 6
95 บ้านห้วยลึก 1 3 1 0 5
96 บ้านโละใหญ่ 1 3 1 0 5
97 บ้านบางโสก 1 3 0 0 4
98 บ้านโคกยูง 1 3 0 0 4
99 วัดโคกยาง 1 2 2 0 5
100 บ้านเกาะปู 1 2 2 0 5
101 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 1 2 1 1 4
102 บ้านโคกยอ 1 2 1 1 4
103 บ้้านควนเกาะจันทร์ 1 2 1 1 4
104 บ้านคลองแห้ง 1 2 1 0 4
105 บ้านหนองกก 1 2 0 0 3
106 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 1 3 0 5
107 บ้านเกาะจำ 1 1 2 1 4
108 บ้านหนองจิก 1 1 2 0 4
109 บ้านดินนา 1 1 1 1 3
110 อนุบาลรามเดชา 1 1 1 0 3
111 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 1 1 1 0 3
112 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 1 0 1 2
113 บ้านทุ่งนุ้ย 1 1 0 0 2
114 บ้านห้วยน้ำขาว 1 1 0 0 2
115 บ้านควนใต้ 1 1 0 0 2
116 บ้านเขาพนม 1 1 0 0 2
117 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 1 0 0 2
118 บ้านคลองชะมวง 1 1 0 0 2
119 บ้านหินราว 1 1 0 0 2
120 บ้านไสโป๊ะ 1 1 0 0 2
121 อิศรานุสรณ์ 1 1 0 0 2
122 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 1 0 0 2
123 บ้านนางรอง 1 0 4 0 5
124 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 1 0 1 1 2
125 บ้านเขาตั้ง 1 0 1 0 2
126 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 1 0 2
127 บ้านติงไหร 1 0 0 1 1
128 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 0 1
129 บ้านแหลมโพธิ์ 1 0 0 0 1
130 บ้านคลองประสงค์ 1 0 0 0 1
131 บ้านควนกลาง 1 0 0 0 1
132 บ้านเกาะปอ 1 0 0 0 1
133 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
134 บ้านควน( ) 1 0 0 0 1
135 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 0 0 1
136 บ้านคลองรั้ว 1 0 0 0 1
137 บ้านท่านุ่น 1 0 0 0 1
138 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 0 0 0 1
139 บ้านเสม็ดจวน 1 0 0 0 1
140 บ้านแหลมตง 1 0 0 0 1
141 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 3 2 0 5
142 บ้านบางหอย 0 3 1 1 4
143 บ้านทุ่งคา 0 3 0 0 3
144 บ้านคลองหวายเล็ก 0 2 2 0 4
145 วัดบางโทง 0 2 2 0 4
146 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 2 1 0 3
147 บ้านเขาทอง 0 2 1 0 3
148 บ้านตลิงชัน 0 2 0 0 2
149 บ้านน้ำจาน 0 2 0 0 2
150 บ้านแหลมกรวด 0 1 2 1 3
151 บ้านร่าหมาด 0 1 2 1 3
152 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 1 2 1 3
153 บ้านหว่างคลอง 0 1 1 1 2
154 บ้านหินเพิง 0 1 1 0 2
155 คลองปัญญา 0 1 1 0 2
156 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 1 1 0 2
157 บ้านคลองพระยา 0 1 1 0 2
158 บ้านควนโอ 0 1 1 0 2
159 บ้านปากหรา 0 1 1 0 2
160 บ้านหลังโสด 0 1 1 0 2
161 บ้านในยวน 0 1 1 0 2
162 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1 1
163 บ้านเกาะศรีบอยา 0 1 0 1 1
164 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 1 0 1 1
165 บ้านห้วยยูง 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองทะเล 0 1 0 0 1
167 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 1 0 0 1
168 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 1 0 0 1
169 บ้านดินแดงน้อย 0 1 0 0 1
170 บ้านทับไทร 0 1 0 0 1
171 บ้านทุ่งสูง 0 1 0 0 1
172 บ้านมะม่วงเอน 0 1 0 0 1
173 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 1 0 0 1
175 บ้านเกาะกลาง 0 1 0 0 1
176 รุ่งอรุณศึกษา 0 1 0 0 1
177 บ้านเขางาม 0 0 2 0 2
178 อนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 2 0 2
179 บ้านคลองกำ 0 0 1 2 1
180 บ้านพรุเตย 0 0 1 1 1
181 ประทีปศึกษา 0 0 1 0 1
182 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 0 1
183 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 0 1
184 บ้านควนแดง 0 0 1 0 1
185 บ้านทุ่งต้นปีก 0 0 1 0 1
186 บ้านเขาสามหน่วย 0 0 1 0 1
187 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 1 0 1
188 วัดบางเหลียว 0 0 1 0 1
189 วัดเกาะลันตา 0 0 1 0 1
190 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 1 0
191 บ้านสะพานพน 0 0 0 1 0
192 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 1 0
193 มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 0 0 0 1 0
194 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 0
195 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0 0
196 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0
197 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0
198 บ้านแชงเปิง 0 0 0 0 0
รวม 491 318 169 51 978