สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกระบี่ 8 3 0 11 15 1 0 0 16
2 บ้านถ้ำโกบ 7 3 0 10 13 1 2 0 16
3 ราชประชานุเคราะห์2 7 1 3 11 10 3 0 0 13
4 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 7 1 2 10 10 0 2 1 12
5 สังข์ทองวิทยา 6 4 4 14 18 2 3 0 23
6 บ้านห้วยเสียด 5 2 4 11 14 4 2 0 20
7 อุตรกิจ 5 0 1 6 6 2 0 0 8
8 ราชประชานุเคราะห์ 1 4 8 1 13 14 2 0 0 16
9 อนุบาลคลองท่อม 4 4 1 9 12 4 1 0 17
10 บ้านทรายขาว 4 3 0 7 5 8 5 2 18
11 บ้านบากัน 4 1 0 5 6 3 1 2 10
12 บ้านหลังสอด 3 3 1 7 9 4 3 1 16
13 บ้านคลองยวน 3 3 1 7 7 3 1 0 11
14 บ้านบางเหรียง 3 3 0 6 5 2 1 0 8
15 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 3 0 2 5 8 3 1 0 12
16 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 3 0 1 4 4 1 1 0 6
17 บ้านไหนหนัง 3 0 0 3 4 1 0 1 5
18 บ้านเขาฝาก 2 3 1 6 7 6 1 0 14
19 บ้านควนต่อ 2 2 3 7 10 3 2 1 15
20 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 2 2 3 7 6 8 1 0 15
21 บ้านบางเจริญ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
22 บ้านทุ่งปรือ 2 2 1 5 6 4 1 0 11
23 บ้านพรุดินนา 2 1 3 6 7 5 4 0 16
24 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 2 1 0 3 6 0 6 0 12
25 บ้านไร่พัฒนา 2 1 0 3 5 2 2 0 9
26 อนุบาลกานตราช 2 0 2 4 8 4 1 0 13
27 บ้านเขาแก้ว 2 0 1 3 4 2 0 0 6
28 บ้านโคกกลาง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
29 บ้านคลองยาง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
30 ชุมชนวัดหาดถั่ว 2 0 0 2 2 2 0 0 4
31 บ้านนาวง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
32 อนุบาลลำทับ 1 4 2 7 13 2 0 0 15
33 บ้านลำทับ 1 3 4 8 11 2 3 0 16
34 บ้านบางเหียน 1 3 1 5 14 6 1 0 21
35 โชคชัยกระบี่ 1 3 0 4 2 3 0 0 5
36 บ้านห้วยสาร 1 2 2 5 6 0 0 0 6
37 บ้านร่าปู 1 2 2 5 5 0 2 0 7
38 บ้านเขาดิน 1 2 1 4 5 3 0 0 8
39 บ้านโคกหาร 1 2 0 3 3 2 1 2 6
40 บ้านนาปง 1 1 2 4 5 2 1 2 8
41 บ้านคลองหิน 1 1 1 3 5 5 2 1 12
42 วัดพรุเตียว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
43 บ้านน้ำร้อน 1 1 1 3 1 6 1 0 8
44 บ้านหนองจูด 1 1 0 2 3 0 0 1 3
45 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1 1 0 2 2 6 3 2 11
46 บ้านนานอก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านนาพรุ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 ชุมชนบ้านเขากลม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
49 วิทยาประชาคม 1 0 2 3 3 2 0 0 5
50 บ้านดินแดง 1 0 2 3 2 3 2 0 7
51 บ้านคลองไคร 1 0 1 2 3 1 0 0 4
52 บ้านหนองหลุมพอ 1 0 1 2 2 0 5 0 7
53 คลองพน 1 0 0 1 4 5 0 0 9
54 วัดบ้านนา 1 0 0 1 4 3 1 0 8
55 บ้านทับปริก 1 0 0 1 3 0 2 1 5
56 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
57 เจริญวิชช์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
58 บ้านบางคราม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
59 บ้านท่าประดู่ 1 0 0 1 1 3 2 0 6
60 บ้านคลองแห้ง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
61 บ้านทุ่งนุ้ย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านแหลมโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านกอตง 0 3 3 6 7 4 0 1 11
65 อ่าวลึก 0 2 2 4 5 1 1 1 7
66 วัดโพธิ์เรียง 0 2 1 3 5 6 3 0 14
67 บ้านย่านอุดม 0 2 1 3 2 3 0 2 5
68 บ้านควนม่วง 0 2 1 3 2 2 2 0 6
69 บ้านลิกี 0 2 1 3 2 2 1 0 5
70 อนุบาลคณาพร 0 2 0 2 3 2 0 0 5
71 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 2 0 2 2 5 0 0 7
72 บ้านคลองนิน 0 1 1 2 4 3 0 0 7
73 บ้านนาทุ่งกลาง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
74 บ้านคลองหมาก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 บ้านบ่อมะม่วง 0 1 0 1 3 2 3 0 8
76 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 0 1 0 1 2 3 1 0 6
77 บ้านทุ่งครก 0 1 0 1 2 2 2 0 6
78 ราชประชานุเคราะห์ 37 0 1 0 1 2 2 0 0 4
79 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 1 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านบกเก้าห้อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านเขาเทียมป่า 0 1 0 1 1 4 3 1 8
82 วัดโคกยาง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
83 บ้านหนองกก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
84 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านทุ่งเสม็ด 0 0 3 3 3 0 0 0 3
86 บ้านหินเพิง 0 0 2 2 0 1 1 0 2
87 กิตติวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 8 10 3 0 21
88 วัดเขาต่อ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
89 บ้านพระแอะ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
90 บ้านหินลูกช้าง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
91 วัดภูมิบรรพต 0 0 1 1 3 1 0 0 4
92 บ้านอ่าวนาง 0 0 1 1 2 2 0 2 4
93 บ้านคลองแรด(คลองพน) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
94 บ้านบางเตียว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
95 บ้านนาเทา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 บ้านห้วยลึก 0 0 1 1 1 3 1 0 5
97 อนุบาลรามเดชา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
98 บ้านควนใต้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 บ้านเขาพนม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
100 บ้านนางรอง 0 0 1 1 1 0 4 0 5
101 บ้านคลองประสงค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านควนกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านเกาะปอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านเขาล่อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านทุ่งพะยอม 0 0 0 0 3 0 2 0 5
106 บ้านคลองโตนด 0 0 0 0 2 4 2 0 8
107 บ้านโคกคา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านศาลาพระม่วง 0 0 0 0 1 6 2 0 9
110 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 1 6 0 1 7
111 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
112 บ้านโละใหญ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
113 บ้านบางโสก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
114 บ้านโคกยูง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
115 บ้านเกาะปู 0 0 0 0 1 2 2 0 5
116 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
117 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
118 บ้้านควนเกาะจันทร์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
119 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
120 บ้านเกาะจำ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
121 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
122 บ้านดินนา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
123 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
125 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านหินราว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 อิศรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
132 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
134 บ้านติงไหร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 บ้านควน( ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านคลองย่าหนัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านท่านุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านเสม็ดจวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านแหลมตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
143 บ้านบางหอย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
144 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
145 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 0 2 2 0 4
146 วัดบางโทง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
147 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
148 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
149 บ้านตลิงชัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านน้ำจาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านแหลมกรวด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
152 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
153 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
154 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 คลองปัญญา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านคลองพระยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านปากหรา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านในยวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านทับไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านมะม่วงเอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านเกาะกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
178 อนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
179 บ้านคลองกำ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
180 บ้านพรุเตย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
181 ประทีปศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านควนแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านเขาสามหน่วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 วัดบางเหลียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านสะพานพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านแชงเปิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 113 95 347 491 318 169 51 978