หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2 นายเชียร ศรีเรือง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
4 นายวินัย ทองทิพย์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กรรมการที่ปรึกษา
5 นายรุ่งโรจน์ ศรีนวลละออง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กรรมการที่ปรึกษา
6 นายสมจิตร อะรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่ กรรมการที่ปรึกษา
7 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
8 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
9 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
10 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการ
11 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
12 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
13 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
14 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
15 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
16 นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
17 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
18 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
19 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
20 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
21 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
22 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรรมการอำนวยการ
23 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
24 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
25 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
26 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการกองเลขานุการ
27 นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการกองเลขานุการ
28 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการกองเลขานุการ
29 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการกองเลขานุการ
30 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการกองเลขานุการ
31 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
32 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการกองเลขานุการ
33 นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการกองเลขานุการ
34 นางสาววิมล กาพย์เกิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการกองเลขานุการ
35 นางกนกวรรณ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการกองเลขานุการ
36 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการกองเลขานุการ
37 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการกองเลขานุการ
38 นายพิศุทธิ์ สังฆโร เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
39 นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการกองเลขานุการ
40 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกองเลขานุการ
41 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
42 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
43 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
44 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
45 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
46 นายสายัณห์ ดำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
47 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
48 พนักงานบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
49 พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
50 พนักงานบริการ โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
51 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
52 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
53 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
54 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายสมศักดิ์ เกิดสุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
58 นางแก้วตา ประภาส ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นายพัชรี ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
61 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
62 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
63 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
64 นางพรทิยา พิกุลสนธยา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
65 ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
66 พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
67 ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
68 พนักงานบริการ โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
69 ครู โรงเรียนเครือข่ายเขาขนาบน้ำ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
70 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
71 นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
72 นางพัชรา นันตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
73 นางกชกร นางงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
74 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
75 นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
76 นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
77 นางอวยพร เกื้อสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
78 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
79 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
80 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
81 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
82 นายวัฒนา แสนสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุน กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
83 นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
84 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
85 นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
86 นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
87 นางสาวดาวนภา หัทยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
88 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
89 นางพัชรา นันตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
90 นายประเสริฐ อุตส่าห์กิจ พนักงานขับรถยนต์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
91 นายวิรชาติ เอ่งฉ้วน พนักงานขับรถยนต์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
92 นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย พนักงานขับรถยนต์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
93 นายคนึง กิจการ พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
94 นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริ พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
95 ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
96 พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
97 นางเสาร์วรักร์ ช่วยบำรุง พนักงานราชการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
98 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
99 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
100 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
101 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
102 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
103 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
104 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
105 นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
106 นางวรรณา ศรีชู นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
107 นางสุนิสา เอ่งฉ้วน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
108 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
109 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
110 นางเพ็ญจิตร จงรักวิทย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
111 นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
112 นางสาวอรพรรณ บุญพรัด เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
113 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
114 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
115 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
116 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
117 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายพยาบาล
118 เยาวชนสาธารณสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพยาบาล
119 เยาวชนสาธารณสุข โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายพยาบาล
120 นายจงรักษ์ ตันหุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิเรียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
121 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
122 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
123 นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
124 นายลมฝน กาญจนคลอด ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
125 นางสาวภิญญาพัชร กอบัว ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
126 นายมนพ การกล้า ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
127 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ครูโรงเรียนวัดพรุเตียว กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
128 นางนันทิพา หมัดสี ครูธุรการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
129 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน ครูธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
130 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
131 นางสาวกาญจนา อมรกุล ครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
132 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
133 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
134 นายพิศุทธิ์ สังฆโร เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
135 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
136 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
137 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
138 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
139 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
140 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
141 นายชัชวาล วิภวชาติ ูผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
142 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
143 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
144 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
145 นางสาวชณัฐฎา เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
146 นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
147 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
148 นักเรียน โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
149 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
150 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
151 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
152 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
153 นายชุมพล อมตวิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล รองประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
154 นายวีรยุทธ์ บ่อหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
155 พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
156 พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
157 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
158 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
159 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
160 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
161 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
162 นางสารภี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
163 นายสายัณห์ ดำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
164 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ
165 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ
166 ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
167 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
168 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
169 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
170 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
171 นางพนวัลย์ หนูชัยปลอด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
172 นางยุคลธร เครือหลี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
173 นางสาวศรีสุดา เลิศทวีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
174 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
175 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
176 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
177 นางวัลยา นาคบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
178 นางสาวสุคนธา สมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
179 นางมารศรี ทองยศ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
180 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
181 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
182 นางโสภา ทองทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
183 นางสาวธนัชชนันท์ พรหมแทนสุด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
184 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
185 นางลัดดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
186 นางชไมพร พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
187 นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
188 นายพัทธดนย์ นาคประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระปฐมวัย
189 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการ/เลขานุการศูนย์ปฐมวัย
190 นางนวม ชูพุทธ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปฐมวัย
191 นายสมศักดิ์ ปูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
192 นางรัชนี ตันตาปกุล ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
193 นางสาวมยุรี กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านไหนหนัง คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
194 นางสาวจิระนันท์ สังขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
195 นายธนากร ชื่นบุตร ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
196 นางศรีไพร ชูสังข์ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
197 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครู โรงเรียนอ่าวลึก คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
198 นายธนพล ฐิติเชษฐ์กุล ครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
199 นายจงจรัส ภักดีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
200 นายวิชิต คงจ้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพนม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
201 นายกษิเดช กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
202 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
203 นายสงวน เสริฐสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
204 นายฉลอง จันทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
205 นายสมศักดิ์ ปูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
206 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
207 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
208 นายบุญยืน เปียตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาต่อ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
209 นายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
210 นายวิศนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
211 นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 นางสุรัสวะดี มิ่งมิตร ครู โรงเรียนบ้านนานอก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
213 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครู โรงเรียนอ่าวลึก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
214 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
215 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
216 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
217 นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
218 นางสาวพรทิพย์ ไทรทองคำ ครู โรงเรียนบ้านบากัน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
219 นางปิยรัตน์ ทองสมจา ครู โรงเรียนบ้านร่าปู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
220 นางสาวรัตนาภรณ์ ปานมาศ ครู โรงเรียนบ้านแหลมกรวด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
221 นางสาวบุปผา รักสีทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองชะมวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
222 นายเรวัตร จิตรเที่ยง ครู โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
223 นางสาวอนัฐญา บุตรหาบร ครู โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
224 นางสาวพรพิมล เจี๋ยมบุตร ครู โรงเรียนวิทยาประชาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
225 นางพัณณิดา สาศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
226 นางสาวสุภัทราวดี หนูสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
227 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
228 นางสาวดลชนก ภูมิสถิต ครูโรงเรียนบ้านร่าปู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
229 นางวาธิณี หวั่นหยี ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
230 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นางวันดี นวลสมศรี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 นายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
234 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
235 นายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
236 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
237 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
238 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นายจงจรัส ภักดีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา คณะกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง รองประธานคณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นายอภิชาติ ถิ่นเขาต่อ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นายฉลอง จ้นทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นายประกอบ เพ็ชรอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นายฉลอง จ้นทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นางสุรัสวะดี มิ่งมิตร ครู โรงเรียนบ้านนานอก คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
250 นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
251 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
252 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและเลขานุการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
253 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
254 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานคณะกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
255 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและเลขานุการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
256 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครู โรงเรียนอุตรกิจ คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
257 นายอดุลย์สิทธิ์ บุตรเด็น ครู โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
258 นางสาวนภาพร กิตติวงษานุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
259 นางสาวเรวดี รอดพิบัติ ครู โรงเรียนบ้านนานอก คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
260 นางสาวกาญจนา นวลศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองหมาก คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
261 นายสุนินทร์ หมินหมัน ครู โรงเรียนบ้านเขากลม คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
262 นางนิตยา สุทธินวล ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
263 นางวิไลวรรณ เปียตี้ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
264 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
265 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครู โรงเรียนอ่าวลึก คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
266 นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
267 นายสุเทพ ทัดศรี ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
268 นางสุลีพร ผิวขำ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
269 นางสาวดลจิตร ไพณุจิตร ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
270 นางสุณี อยู่เจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
271 นางสาวนันวรรณ ชูมนตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
272 นางเสาวนีย์ จิตรพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
273 นางสาวนพรัตน์ เทพนวล ครู โรงเรียนวิทยาประชาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
274 นายบัซซูดิน มอลอ ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
275 นางรัตนาภรณ์ อ้นชู ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
276 นางจิตราภรณ์ แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
277 นายปรีชา กังแฮ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
278 นายสมคิด เจียวบุตร ครู โรงเรียนบ้านคลองกำ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
279 นายปราโมทย์ เรืองสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
280 นางศุภานัน แทรกสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
281 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
282 นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
283 นางพรพิมล ลาภทวี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
284 นางสาวธัญญลักษณ์ หลักแหลม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
285 นางศุภนา ศรีสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
286 นายเกษียร บางยับยิ้ว นักการภารโรง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
287 นายกระจ่าง อมรพล นักการภารโรง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
288 นางวิภาพร เฉิดโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
289 นางสาวสุนิษา เกี่ยวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
290 นายธีรพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
291 นายหร้าหมาน คลเรียน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
292 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
293 นางศานิตา อ้นเนตร ครูโรงเรียนบ้านดินนา กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
294 นางประนอม สุขล้ำเกิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
295 นางอารีย์ จันทร์ประคอง ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
296 นายสมาน วะจิดี ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
297 นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
298 นายกระจ่าง อมรพล นักการภารโรง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
299 นางสาวพวงเพ็ญ ไสยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวด กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
300 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
301 รศ.มัณฑนา นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
302 นายประทีป นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
303 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
304 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
305 นางพรสุข กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
306 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
307 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
308 นางศิริพรรณ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
309 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
310 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
311 นางสาวอภิรดี เพชรสาย ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
312 นางศิริมา แสนพันตรี ครู โรงเรียนบ้านนาวง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
313 นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี ครู โรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
314 นางกุสุมา ประภาสวัต ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
315 นางสุชฎา สาศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
316 นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
317 นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
318 นางเข็มทอง ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
319 นางแก้วตา ประภาส ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
320 นางสาวดวงพร วุฒิมานพ ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
321 นางพรประภา ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
322 นายสมชาย หมาดง๊ะ ครู โรงเรียนบ้านคลองปัญญา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
323 นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ ครู โรงรเียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
324 นายพีรพงศ์ สงโสม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
325 นายธีระวุธ สิริวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
326 ว่าที่ ร.ต. อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
327 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
328 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
329 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมกาารฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
330 นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อน ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
331 นางแก้วตา ประภาส ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
332 นางธณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
333 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
334 นางสาวดวงพร วุฒิมานพ ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
335 นางพรประภา ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
336 นางอุไร จงจิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
337 นางจิตราภรณ์ วุ่นแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
338 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
339 นางพรพิมล แกมวิรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
340 นางธนพรพรรธน์ ชูเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
341 นางยุพดี ปทุมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาวง กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
342 นางสาวธิดารัตน์ ชัยวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
343 นายศภจักษ์ ประเสริฐเขาทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
344 นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
345 นางสาวสายขวัญ ยังช่วย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
346 นางสาวนิตยา รู้รอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
347 นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
348 นางสิรภัค สีแสง ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
349 นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
350 นางจิรวรรณ เอ่งฉ้วน ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
351 นายสังวร คงภักดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
352 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
353 นางนันธนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
354 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
355 นางสุริยา จุลภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
356 นายอภิชาติ สัญจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
357 นายสมพร เพชรประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
358 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
359 นางสาวจิรัชญา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
360 นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
361 นายวัฒนา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
362 นายพิภพ ปิติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการศูนย์สาระศิลปะ
363 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศน.สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระศิลปะ
364 นางสาวกนกนาฎ คงเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระศิลปะ
365 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระศิลปะ
366 นางสาวปัญจพร สุวรรณโน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระศิลปะ
367 นายศักดา สุขย้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
368 นายบทมากร ถาวรสิน ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
369 นายนทีไทย เทพอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
370 นายฮาดี อาแวกะจิ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
371 นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
372 นางแก้วตา ประภาส ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
373 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
374 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต ครูบรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
375 นายชัยเจริญ จันทร์พิทักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
376 นายอนุชิต ศาลาจัน พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
377 นางสมบัติ อ้นบุตร แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
378 นงสาวเดือนเพ็ญ มานพ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
379 นางกุุหลาบ บุญมาก แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
380 นางพงษ์ศักดิ์ อ้นบุตร แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
381 นางสวาท สมาคม แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
382 นายอรุณ สุดสุข พนักงานขับรถโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์สาระศิลปะ
383 นายวรรณชัย นาคีเภท ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัว ทัศนศิลป์
384 นางสาวมนิตา อุดมศรี ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัว ทัศนศิลป์
385 นางจารุมน ทองสลัก ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัว ทัศนศิลป์
386 นายสุรินทร์ จันทร์ส่งแสง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัว ดนตรี
387 นางสาวรัตนา ดำดี ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัว ดนตรี
388 นางสาวสุธิสา นำนาผล ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัว ดนตรี
389 นางสาวอุษณา บัวดก ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัว ดนตรี
390 นางสาวเพ็ญฤดี ทองทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัว ดนตรี
391 นางสาวนันทิกาญจน์ เจริญกิจธำรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัว ดนตรี
392 นางกัลยา ปวนแก้วหาญ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัว นาฎศิลป์
393 นางสาคร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัว นาฎศิลป์
394 นางสุกัณธา เรืองดำ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัว นาฎศิลป์
395 นางมณทิพย์ บุญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว่างคลอง ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการศูนย์สาระศิลปะ
396 นายสมพร เพชรประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระศิลปะ
397 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
398 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์ศิลปะ
399 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
400 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
401 นางสาวฐานิยา บุณยเกียรติ ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
402 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
403 นายเสวตร ณัฏฐเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
404 นายมนัส สัจจสุจริตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
405 นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
406 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
407 นายกิตติ เสริมเกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
408 นางสุวณีย์ เทพรอด ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
409 นายเจือ คงบันนึก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
410 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
411 นางพรทิยา พิกุลสนธยา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
412 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
413 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
414 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
415 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
416 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
417 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
418 นางสาววรันทร มะณี เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
419 นางสาวอ้อมทิพย์ คงอินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
420 นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
421 นางสาวอรอุมา ชนะเมือง ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
422 นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
423 นางรัตนา ชะนะสินธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
424 นางสาวพฤกษา มดคัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
425 นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีเหลือง ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
426 นางสาวณัฐกฤตา เทียนขาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
427 นางสาวพิไลวรรณ เกกินะ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
428 นางสุวรรณี ดอเลาะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
429 นางสาวสุภีภรณ์ สิขวัตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ศูนย์จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
430 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
431 นายเพียร บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
432 นายชำนาญ แสงทอง ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่) รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
433 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
434 นายเฉลิม บัวเกตุ ข้าราชการบำนาญ กรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
435 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุุนคุณวิชญ์ กรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
436 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
437 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
438 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
439 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพล ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
440 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาฯ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
441 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
442 นางสาวจันทิพา เวสนุสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมสัก กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
443 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประสานงานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
444 นางสุภาวดี สวัสดิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประสานงานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
445 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
446 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
447 นางอภิญญา พรหมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
448 นางวโรชา วิทยานุกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]