หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นายอรรณพ ยศโสภณ) 0 0 0
2 002 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นายไพจิตร มาศมาลัย) 0 0 0
3 004 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 21 48 30
4 005 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 4 7 6
5 006 โรงเรียนคลองปัญญา 2 5 4
6 007 โรงเรียนคลองพน 9 24 17
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง 1 1 1
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 10 17 13
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 13 35 15
10 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 5 7 6
11 013 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 3 8 3
12 014 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 5 10 5
13 016 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ 0 0 0
14 017 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0
15 025 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 6 13 6
16 026 โรงเรียนบ้านกอตง 12 28 20
17 047 โรงเรียนบ้านคลองกำ 5 12 7
18 050 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 3 7 5
19 053 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 1 3 2
20 054 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 2 4 3
21 055 โรงเรียนบ้านคลองนิน 7 12 11
22 056 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 1 3 1
23 057 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 0 0 0
24 058 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 2 6 2
25 059 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 5 16 10
26 060 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 0
27 061 โรงเรียนบ้านคลองยวน 15 31 20
28 062 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 16 28 24
29 063 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 14 8
30 064 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 1 3 1
31 065 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 1 1 1
32 068 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 2 4 3
33 069 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 4 7 6
34 071 โรงเรียนบ้านคลองหิน 13 22 15
35 070 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0
36 048 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 1 2 2
38 066 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 3 4 3
39 067 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 5 11 5
40 072 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 4 9 6
41 052 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 8 15 11
42 073 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 3 2
43 049 โรงเรียนบ้านคลองไคร 6 14 10
44 074 โรงเรียนบ้านควน( ) 2 5 2
45 075 โรงเรียนบ้านควนกลาง 1 3 2
46 078 โรงเรียนบ้านควนต่อ 22 47 33
47 080 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 0
48 081 โรงเรียนบ้านควนม่วง 6 23 11
49 077 โรงเรียนบ้านควนแดง 1 2 2
50 082 โรงเรียนบ้านควนโอ 2 8 4
51 079 โรงเรียนบ้านควนใต้ 2 8 4
52 089 โรงเรียนบ้านช่องแบก 0 0 0
53 090 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 3 7 5
54 094 โรงเรียนบ้านดินนา 4 10 6
55 093 โรงเรียนบ้านดินแดง 9 14 12
56 092 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 1 2 1
57 095 โรงเรียนบ้านตลิงชัน 2 6 4
58 096 โรงเรียนบ้านติงไหร 2 5 3
59 098 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร 0 0 0
60 099 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ 0 0 0
61 097 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 19 36 28
62 100 โรงเรียนบ้านทรายขาว 20 39 26
63 102 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 13 27 19
64 101 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 4 10 7
65 104 โรงเรียนบ้านทับปริก 7 15 7
66 105 โรงเรียนบ้านทับพล 0 0 0
67 103 โรงเรียนบ้านทับไทร 1 2 2
68 110 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 0 0
69 111 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 6 11 10
70 112 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 3 3 3
71 113 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก 1 1 1
72 114 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 2 2 2
73 115 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0 0 0
74 116 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 11 35 22
75 117 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม 5 17 11
76 118 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 2 5 3
77 119 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 0 0 0
78 120 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 1 2 1
79 122 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 4 11 6
80 121 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 3 6 3
81 106 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1 3 2
82 107 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 6 15 12
83 108 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 1 3 2
84 109 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 2 2
85 123 โรงเรียนบ้านนางรอง 6 14 8
86 124 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 7 15 10
87 126 โรงเรียนบ้านนานอก 3 5 3
88 127 โรงเรียนบ้านนาปง 11 26 17
89 128 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 9 6
90 129 โรงเรียนบ้านนาวง 3 7 4
91 130 โรงเรียนบ้านนาออก 0 0 0
92 125 โรงเรียนบ้านนาเทา 2 6 4
93 131 โรงเรียนบ้านน้ำจาน 2 4 2
94 132 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 9 17 14
95 137 โรงเรียนบ้านบกห้อง 4 10 6
96 136 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 2 4 3
97 139 โรงเรียนบ้านบากัน 12 29 16
98 140 โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 0
99 141 โรงเรียนบ้านบางคราม 5 10 8
100 145 โรงเรียนบ้านบางหอย 5 14 10
101 142 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 13 23 16
102 143 โรงเรียนบ้านบางเตียว 4 7 6
103 146 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 9 18 15
104 147 โรงเรียนบ้านบางเหียน 21 48 34
105 144 โรงเรียนบ้านบางโสก 4 6 5
106 148 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 0 0 0
107 138 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 8 18 10
108 149 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
109 150 โรงเรียนบ้านปากหยา 0 0 0
110 151 โรงเรียนบ้านปากหรา 2 2 2
111 152 โรงเรียนบ้านพระแอะ 7 21 14
112 153 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 17 36 26
113 156 โรงเรียนบ้านพรุพี 0 0 0
114 154 โรงเรียนบ้านพรุเตย 3 5 4
115 155 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 0 0 0
116 157 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 1 2 1
117 158 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 7 13 11
118 159 โรงเรียนบ้านร่าปู 9 16 16
119 160 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 4 7 4
120 163 โรงเรียนบ้านลำทับ 20 72 35
121 164 โรงเรียนบ้านลิกี 5 11 7
122 166 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 1 2 1
123 167 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 9 20 15
124 168 โรงเรียนบ้านสะพานพน 1 3 2
125 169 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 0 0 0
126 172 โรงเรียนบ้านหนองกก 3 5 3
127 173 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 11 7
128 174 โรงเรียนบ้านหนองจูด 7 18 11
129 175 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 2 10 4
130 176 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 5 2
131 177 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 7 17 9
132 178 โรงเรียนบ้านหลังสอด 21 46 35
133 179 โรงเรียนบ้านหลังโสด 2 8 2
134 191 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 3 5 3
135 192 โรงเรียนบ้านหาดยาว 0 0 0
136 195 โรงเรียนบ้านหินราว 2 6 4
137 196 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 7 15 10
138 194 โรงเรียนบ้านหินเพิง 2 2 2
139 193 โรงเรียนบ้านหินเพิง สาขาพรุใหญ่ 0 0 0
140 181 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 2 2
141 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 1 2 2
142 182 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 0 0 0
143 184 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
144 183 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 1 2 1
145 185 โรงเรียนบ้านห้วยมัด 0 0 0
146 186 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 3 8 3
147 187 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 5 12 8
148 188 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 6 10 8
149 189 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 3 2
150 190 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 20 65 42
151 203 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 6 11 8
152 205 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 0 0 0
153 204 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 4 8 4
154 206 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 0
155 027 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 1 1 1
156 028 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 6 12 10
157 031 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 1 1 1
158 032 โรงเรียนบ้านเกาะปู 5 14 10
159 033 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 2 8 5
160 034 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 0 0 0
161 030 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 1 2 1
162 029 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 7 20 14
163 036 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0
164 037 โรงเรียนบ้านเขางาม 2 3 2
165 039 โรงเรียนบ้านเขาดิน 8 18 13
166 038 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 0 0
167 040 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 2 4 2
168 041 โรงเรียนบ้านเขาทอง 3 5 3
169 043 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 14 29 20
170 044 โรงเรียนบ้านเขาพนม 2 2 2
171 045 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 3 2
172 046 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 1 1 1
173 042 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 12 30 19
174 035 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 7 24 15
175 088 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 1 3 2
176 170 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 1 2 2
177 197 โรงเรียนบ้านเหนือ 0 0 0
178 091 โรงเรียนบ้านแชงเปิง 1 2 1
179 198 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 5 16 6
180 199 โรงเรียนบ้านแหลมตง 1 3 2
181 201 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 0 0 0
182 200 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 1 3 2
183 083 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 10 7
184 084 โรงเรียนบ้านโคกคา 4 10 7
185 085 โรงเรียนบ้านโคกยอ 5 5 5
186 086 โรงเรียนบ้านโคกยูง 4 10 4
187 087 โรงเรียนบ้านโคกหาร 14 29 17
188 165 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 5 8 6
189 133 โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 4 6 5
190 134 โรงเรียนบ้านในทับ 0 0 0
191 135 โรงเรียนบ้านในยวน 2 3 2
192 161 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 11 16 13
193 162 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 3 8 5
194 171 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 2 5 3
195 202 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 6 17 11
196 076 โรงเรียนบ้้านควนเกาะจันทร์ 5 11 8
197 209 โรงเรียนประทีปศึกษา 3 6 4
198 210 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 0 0 0
199 211 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 4 5 4
200 212 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา 0 0 0
201 214 โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 1 6 1
202 215 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 17 59 30
203 217 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 4 11 8
204 216 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 13 53 30
205 218 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 1 3 2
206 222 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 2 12 6
207 223 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 0 0 0
208 225 โรงเรียนวัดบางเหลียว 1 1 1
209 224 โรงเรียนวัดบางโทง 4 9 4
210 226 โรงเรียนวัดบ้านนา 8 16 12
211 227 โรงเรียนวัดพรุเตียว 4 10 8
212 230 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 4 9 8
213 231 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 8 19 11
214 232 โรงเรียนวัดห้วยคราม 0 0 0
215 233 โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 0 0
216 219 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 1 3 2
217 220 โรงเรียนวัดเขาต่อ 9 19 13
218 221 โรงเรียนวัดโคกยาง 5 5 5
219 228 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 17 24 19
220 229 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 0 0 0
221 234 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 0 0 0
222 235 โรงเรียนวิทยาประชาคม 6 21 11
223 236 โรงเรียนวุฒิศาสตร์ฯ 0 0 0
224 262 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 2 8 4
225 239 โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 0 0 0
226 240 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 6 19 11
227 241 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0 0 0
228 242 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 0
229 243 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 23 53 36
230 246 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 16 43 22
231 248 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 5 16 9
232 249 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 17 38 26
233 261 โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ 0 0 0
234 253 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 16 50 32
235 256 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 2 2 2
236 257 โรงเรียนอุตรกิจ 9 28 13
237 258 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0
238 255 โรงเรียนอ่าวลึก 8 18 10
239 008 โรงเรียนเจริญวิชช์ 5 37 13
240 018 โรงเรียนเทคนิคพานิชยการ 0 0 0
241 019 โรงเรียนเทพพนม 0 0 0
242 015 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 6 11 8
243 213 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 13 62 16
244 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 2 3 3
245 001 โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ 0 0 0
246 207 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 0 0 0
247 208 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0
248 237 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 2 9 3
249 244 โรงเรียนสันติวิทยา 0 0 0
250 247 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 13 20 15
251 250 โรงเรียนอนุบาลมาเรียม 0 0 0
252 251 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 2 5 2
253 252 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 3 7 3
254 254 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 0 0 0
255 238 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านอุดม 0 0 0
256 245 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 0 0
257 020 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 16 31 21
258 260 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม 0 0 0
259 021 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 5 18 7
260 022 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 0 0 0
261 023 โรงเรียนเทศบาล๓ ท่าแดง 0 0 0
รวม 1135 2703 1713
4416


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]