หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ มาศโอสถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงประธานกรรมการ
2. นายกิจจา อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาวกรรมการ
3. นางละม้าย หนูรักษาครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
6. นางแก้วตา ประภาสครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
7. นางจิติมา ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านนานอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
3. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
4. นางสุชฎา สาศรีสุขครูโรงเรียนบ้านเกาะกลางกรรมการ
5. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ สงโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
7. นางอาจาริยา กาญจนวิวิญครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญถิ่น แก้วเซ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นายสนาน พึ่งหล้าครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นายทศพร ภู่ศรีครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางจุฑาภรณ์ อุมาสะครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
7. นางพิมล พลนุ้ยครูโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ช่างเรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
3. นางอมรศรี บุญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางนงนุช บุญพันธ์ครูโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
5. นายสนาน พึ่งหล้าครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
6. นางพรประภา ไกรนราครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
7. นางสาวจิรวรรณ ช่อไม้ครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิจจา อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาวประธานกรรมการ
2. นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรีครูโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
3. นายรอหีม หมาดเต๊ะครูโรงเรียนบ้านโละใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
6. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
7. นายพีรพงศ์ สงโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ลีแสวงสุขครูโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีน้อยครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
4. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ สัสดีเดชครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา อองสินครูโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
3. นายเอกพจน์ ทับไทรครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นายสมาน วะจิดีครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
5. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไล จันทาโยธินครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นางอารี เสริมกิจเสรีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
3. นางอารีย์ จันทร์ประคองครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี บุญเกื้อครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไล จันทาโยธินครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางศานิตา อ้นเนตรครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการ
4. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางอารี เสริมกิจเสรีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล จันทาโยธินครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี บุญเกื้อครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
4. นางอารี เสริมกิจเสรีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
5. นางศานิตา อ้นเนตรครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทร วุฒิเมธานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยุทธนา สาระพีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้งโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทร วุฒิเมธานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยุทธนา สาระพีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้งโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทร วุฒิเมธานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยุทธนา สาระพีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้งโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ปิติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายภิญโญ เอียดประพาฬโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดกรรมการ
4. นางธารทิพย์ กลับผดุงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ปิติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายภิญโญ เอียดประพาฬโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดกรรมการ
4. นางธารทิพย์ กลับผดุงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ปิติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายภิญโญ เอียดประพาฬโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดกรรมการ
4. นางธารทิพย์ กลับผดุงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนวย กีรติวานิชย์โรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
3. นายโฆสโก จันทร์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายคมสกร เอ่งฉ้วนโรงเรียนโภคาฯกรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นายฮาดี อาแวกะจิโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นายภัสทรัช สายเส็นโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพงศ์ศิริ โกมลโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายคมสกร เอ่งฉ้วนโรงเรียนโภคาพานิชนุกูลกรรมการ
5. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายคมสกร เอ่งฉ้วนโรงเรียนโภคาพานิชนุกูลกรรมการ
5. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายคมสกร เอ่งฉ้วนโรงเรียนโภคาพานิชนุกูลกรรมการ
5. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพิภพ ปิติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี นิจถาวรโรงเรียนเทศบาล ๒ ตลาดเก่ากรรมการ
4. นายณฤชิต ก่ออ้อโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกษิดิ์เดช กุลศรีโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สาระพีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโฆสโก จันทร์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช กุลศรีโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สาระพีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโฆสโก จันทร์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกษิดิ์เดช กุลศรีโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สาระพีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโฆสโก จันทร์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทสบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนบ้านบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนบ้านบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเรือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเรือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเรือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเรือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายสันติ สิงหาโรงเรียนเขาเทียมป่ากรรมการ
5. นายนทีไทย เทพณรงค์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
5. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเรือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายมานิจ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเรือนโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมานิจ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อนงค์ สุขแก้วโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอรัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ หนูขำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทรโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อนงค์ สุขแก้วโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอรัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรวี สุขมากโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นางสุมาลี ฮ่อบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางพิมพิมล คงสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางทิพย์ยา ขุนวงษาโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจพร กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรวี สุขมากโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นางพิมพิมล คงสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสุมาลี ฮ้อบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
5. นางทิพย์ยา ขุนวงษาโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรกนก นนทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชยพล ดารารัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็งกรรมการ
3. นางสายวสันต์ สบเหมาะโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
4. นางสาววรรณรวี สุขมากโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพรกนก นนทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชยพล ดารารัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็งกรรมการ
3. นางสายวสันต์ สบเหมาะโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
4. นางสาววรรณรวี สุขมากโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายชยพล ดารารัตน์โรงเรียนทุ่งหยีเพ็งประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา หนูสายโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
3. นางสาวจันทิพา เวสนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
4. นางนิตยา กลางมนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีเสริมชัย คงบันผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีนิคม สังข์คงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายถาวร อักษรทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีเสริมชัย คงบันผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตำรวจตรีนิคม สังข์คงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายถาวร อักษรทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม บัวเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุรพงค์ วรรณโนครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ กระบี่กรรมการ
5. นายชำนาญ บุญทิพย์ครูโรงเรียนบ้านควนโอกรรมการ
6. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
7. นายประจวบ พลอยละอองครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
8. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรรารามกรรมการและเลขานุการ
9. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสิรินารี หลานหลายครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกิตติ วิชัยดิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายชำนาญ แสงทองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายเฉลิม บัวเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิน นิลบวรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
6. นายสุรพงค์ วรรณโนครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
7. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
8. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
9. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรรารามกรรมการและเลขานุการ
10. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แสงทองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายกิตติ วิชัยดิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
4. นายเฉลิม บัวเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิน นิลบวรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
6. นายสุรพงค์ วรรณโนครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
7. นายตุลา สมัครแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
8. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรรารามกรรมการและเลขานุการ
9. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ เจียวก๊กครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒รองประธานกรรมการ
3. นางบุญเพ็ญ บ่อหนาครูโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางวิภา ศรีหมุนครูโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ส่งโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
6. นางอุไรรักษ์ เถาว์กลอยครูโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ปิติครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่รองประธานกรรมการ
3. นางดวงตา จิตตะกาญน์ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นางพรรณี ขวัญหวานครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ สังข์หยูครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ เขตเจริญครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางออนอุมา ศรีเณรครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เถื่อนสมศรีครูโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุงโรงเรียนบ้านควนโอกรรมการ
4. นางสุพรรณษา แก้วพลอยครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิพล ยงกิจครูโรงเรียนบ้านคลองโตนดประธานกรรมการ
2. นางสุมนา สุวรรณคราชครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางพีรกานต์ สุมนครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายลมฝน กาญจนคลอดครูโรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ยมนาครูโรงเรียนบ้านคลองนินกรรมการ
3. นายอัมพร เอ่งฉ้วนครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทัยรัตน์ ผาพองยุนครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ ทองเส้งครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
3. นางสาวมณฑ์ทิวา ภู่พรประเสริฐครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียดครูโรงเรียนวัดพรุเตียวประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จันทโรจน์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ว่องประชานุกูลครูโรงเรียนคลองพวนประทีปบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองหินประธานกรรมการ
2. นายโชคดี คลองรั้วครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นายสายัณห์ อินทุ่มครูโรงเรียนบ้านนางรองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัชซูดีน มอลอครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต นาคะมุขดาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจิรพร หมั่นมาครูโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา อมรกุลครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องผิว ศรีเรืองครูโรงเรียนวัดภูมิบรรพตกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ยมนาครูโรงเรียนบ้านคลองนินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อมรกุลครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นายพิภพ อ่าวลึกน้อยครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา ก้าววุ่นครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการ
3. นางนฤมล ว่องประชานุกูลครูโรงเรียนบ้านบางหอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ๕๓ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ อาจรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
3. นางสาวพิไลวรรณ ผาสุกครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเอกอนันต์ พรหมสุขครูโรงเรียนบ้านเกาะไทรประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา กระมลครูโรงเรียนบ้านบางโทงกรรมการ
3. นางอรพิณ ชูสุทนครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมนพ การกล้าครูโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมนพ การกล้าครูโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นายอรรถพล อรรถชัยยะครูโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมโรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมโรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญจริง หอมหวลครูโรงเรียนบ้านควนแดงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พรหมอินทร์ครูโรงเรียนวัดภูมิบรรพตกรรมการ
3. นายพงศธร ศุภพรพงศ์ครูโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
4. นางสาวสุกใส เนตรจรัสแสงครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
5. นางเมตตา สุุวรรณโณครูโรงเรียนบ้านควนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย โต๊ะหลางข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา เพชรอาวุธครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางอาภรณ์ พรายแพร้วครูโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ คุ้มกุมารครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ เจ้ยทองศรีครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้วครูโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
3. นายกฤษณ์ เทพชุมครูโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
4. นางสาวสุณิสา สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
5. นายสุนทร น้อยมูสิกครูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายถนัด เต็กเติมครูโรงเรียนวัดเขาต่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี ีเพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
3. นายประกอบ เพ็ชรอ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
4. นางสาวจรูญศรี กระบี่น้อยครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทิพย์ บุญมาครูโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน ดีใจครูโรงเรียนบ้านคลองไครประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ เจียวก๊กครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
3. นางสุวณ๊ ตุกชูแสงครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางกัลยา สุขขนานครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก๒กรรมการ
5. นางสาววิลาสินี ชายพงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสพิส จุฑามาศครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางอรจิต ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคลองพนกรรมการ
4. นางสาววีระนุช สงวนแสงครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ศรีทนนท์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยืน นบนอบครูโรงเรียนบ้านคลองหมากประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช สุขยังครูโรงเรียนคลองปิ้งกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ บุญมากครูโรงเรียนบ้านเขาพนมกรรมการ
4. นางจินดา ศรีเผด็จครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
5. นายมณี บุญเทียมครูโรงเรียนบ้านโคกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ สิงห์บำรุงครูโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
4. นางสาววรชนันท์ คชินทร์ครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
5. นายเชนทร์ เกิดแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุจิน พิทักษ์ศักดิ์ดำรงครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นายหนึ่งฤทัย จันทร์ทินครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
3. นางศิริมา แสนพันตรีครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วภู่ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางฐิติชญา ลือชาครูโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสงวน เสริฐสุรินทร์โรงเรียนบ้านคลองหิน (อ่าวลึก)ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยางครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นายวินัย บัวดกครูโรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
4. นายไชยันต์ ขุนทองครูโรงเรียนบ้านนางรองกรรมการ
5. นายตุลา สมัครแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ อ่อนหวานครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านประธานกรรมการ
2. นางจันทนา แซ่หนาครู โรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
3. นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยางครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นางวรลักษณ์ ยกตั้งครู โรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
5. นางอารีย์ สิงห์ชูครู โรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย บิลหนูครู โรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา สมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
4. นางประไพ จันทร์ผ่องครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางสุจิตรา นวลสมศรีครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒน์ ชดช้อยครู โรงเรียนบ้านคลองหมากประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สุขขนานครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒กรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ แก้วเอียดครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
4. นายปรีชา กังแฮครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางสิรภัค สีแสงครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางละมัย แสวงการครู โรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจรูญศรี กระบี่น้อยครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด เจียรบุตรครู โรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ทองสมจาครู โรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
5. นายปรีชา กังแฮครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพนาวรรณ ย่องดำครู โรงเรียนบ้านพรุดินนาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เกิดสุขครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีกกรรมการ
3. นางสาวพิไลพร ปาละกูลครู โรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
4. นางสาวจิรัฐติกาล เกิดปากแพรกครูโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
5. นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนัยนา บุตรหมันครู โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา รักสีทองครู โรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
3. นางกิรณา กาญจนรังษีครู โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ไร่ใหญ่ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสิรภัค สีแสงครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางศมลวรรณ เพ็ชรพวงครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเหนือกรรมการ
3. นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณครู โรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ไร่ใหญ่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางอรพินท์ จำปาครู โรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา นาคปลัดครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี จินาครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึกครู ๒กรรมการ
3. นางนวลสวาท ภักดีพันธ์ครู โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางศรีวรรณา ชุมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
5. นางสุขมล ขนาบแก้วครู โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี หนูสงค์โรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
3. นางอัจฉรา สิทธิมนต์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์ ชนะสงครามโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางลดารมณ์ กังวานเกียรติกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววรางคณา เจนนพกาญจน์โรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นางละออ นาคเลิศโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
3. นางอัจฉรา พะโยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1กรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ อภิชนวานิชโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล รักษากิจโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพทีี่ ๔๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา เล็กกุลโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คำมีโรงเรียนบ้านถ้ำเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล รักษากิจโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพทีี่ ๔๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา เล็กกุลโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คำมีโรงเรียนบ้านถ้ำเสือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา เสนาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา เสนาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจจรรยา หนูเงินโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปัญญา เสนาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจจรรยา หนูเงินโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสุพัตรา คล่องแคล่วสพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสี๊ยะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสุพัตรา คล่องแคล่วสพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสุพัตรา คล่องแคล่วสพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา คล่องแคล่วสพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วสพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสุพัตรา คล่องแคล่วสพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เจียวบุตรโรงเรียนบ้านคลองกำประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองอินทราชโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เจียวบุตรโรงเรียนบ้านคลองกำประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองอินทราชโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาศ คงภักดีโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท ภักดีพันธ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นายพูลสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาศ คงภักดีโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท ภักดีพันธ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิจัย ศรีงามโรงเรียนบ้านทับปริกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สงนุ้ยวิทยากรท้องถิ่นวิชาชีพเกษตรกรรมการ
3. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิจัย ศรีงามโรงเรียนบ้านทับปริกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สงนุ้ยวิทยากรท้องถิ่นวิชาชีพเกษตรกรรมการ
3. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]