หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   31 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 31 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ 4 ชั้น 2 ห้อง 1 31 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2558 09.00
2 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2558 09.00
3 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 31 ต.ค. 2558 09.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 31 ต.ค. 2558 13.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 1 31 ต.ค. 2558 09.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 1 31 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 31 ต.ค. 2558 09.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 31 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกระบี่ 31 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 31 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 31 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 31 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 31 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 31 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 31 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 31 ต.ค. 2558 09.00-16.00 น.
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 31 ต.ค. 2558 09.00-16.00 น.
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารอเนกปรสงค์ 31 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารอเนกปรสงค์ 31 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]