หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   31 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องสมุดเสียง 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ 4 ชั้น 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 423 29 ต.ค. 2558 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 424 29 ต.ค. 2558 09.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 425 29 ต.ค. 2558 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 432 29 ต.ค. 2558 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 433 29 ต.ค. 2558 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 434 29 ต.ค. 2558 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ห้อง เรียนอนุบาล 426 29 ต.ค. 2558 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง เรียนอนุบาล 316 29 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 13.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ขนาบน้ำ ห้อง ขนาบน้ำ 29 ต.ค. 2558 09.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้อง ดนตรี 29 ต.ค. 2558 15.00
22 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้อง ดนตรี 29 ต.ค. 2558 15.00
23 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้อง ดนตรี 29 ต.ค. 2558 15.00
24 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 ภาคเช้า
25 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 ภาคเช้า
26 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 ภาคเช้า
27 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 29 ต.ค. 2558 09.00
28 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 29 ต.ค. 2558 09.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 1 29 ต.ค. 2558 13.00
30 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 1 29 ต.ค. 2558 09.00
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 29 ต.ค. 2558 13.00
32 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 29 ต.ค. 2558 13.00
33 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 ภาคเช้า
34 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 09.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 13.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 13.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง 29 ต.ค. 2558 ภาคเช้า
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) E - classroom ห้อง E - classroom 29 ต.ค. 2558 13.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) E - classroom ห้อง E - classroom 29 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกระบี่ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๑ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๑ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๑ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคารปฐมวัย (การเงิน) ชั้น 1 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 1 ปฐมวัย ชั้น 1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 13.30-16.30
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 13.30-16.30
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]