รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สมสุวรรณ
2. เด็กชายอธิภัทร์  โรยนรินทร์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายชัยมงคล  นาคแก้ว
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  เพ็งมาก
 
1. นายอนุชา  อินทมุณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจักรพงษ์  คำเรืองศรี
2. เด็กชายสิทธิเดช  คำเรืองศรี
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายธีระณานนท์  แดงนิ่ม
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศิรินุพงศ์
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วชิระศิริ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  วชิระศิริ
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายจรัสพงศ์  พราหมณี
2. เด็กชายจิรพัฒน์  พราหมณี
3. เด็กหญิงชุติติวรรณ  เกลี้ยงแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี  สังข์เขต
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีจันทร์
 
1. นายจรัส  พราหมณี
2. นางจิรา  พราหมณี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงชไมพร  มณีนวล
2. เด็กหญิงฐิติยาพร  อภิสนทสมบัติ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ทิพย์
4. เด็กหญิงศิริพร  จินารักษ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญ
 
1. นายจรัส  พราหมณี
2. นายศรัณยู  สำเภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ
2. เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ
 
1. นางเรวดี  สวี
2. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกมลกนก  มีเพียร
2. เด็กชายอนุพงศ์   แก้วเสือ
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายขจรพงศ์  บรรลือเดช
2. เด็กหญิงสุนิตรา  พันธุรักษ์
 
1. นางสาวชุติมา  ดำรงพิพรรธน์
2. นางสาวศศิมาพร  ดวงสุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงนิพิศฐา  สามงามชิง
 
1. นายเกียรติพงษ์  ช่วยบำรุง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงปณิตา  โรยรอด
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงจิตตรา  ใคร่ครวญ
 
1. นายสัญญา  สายเพชร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์มี
 
1. นางอรวรรณ  อะวะภาค
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ราชยม
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสกด
 
1. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ชาญณรงค์
 
1. นางสุพิตร์  สุรชัยสิทธิโชค
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายรัชชานนท์  เรือนดี
 
1. นายสัญญา  สายเพชร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงณิชภัทร  แก้วเกื้อ
2. เด็กหญิงปริญญา  เด็ดขาด
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปลื้ม
2. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นายกฤษฎา  กาลสงค์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รงค์พิมาย
2. เด็กชายภราดร  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โคกเกษม
 
1. นายสัญญา  สายเพชร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงประภัสภรณ์  ลาวสวัสดิ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูมิทรัพย์
3. เด็กหญิงอนันตญา  ทองดี
 
1. นางอาทิตรา  พิมาน
2. นายชาลี  แก้ววารี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดาวตาล
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  เซซัง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีทองอินทร์
2. นายเลอชัย  หนูแกล้ว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้าน 1. เด็กชายชยธร  ผุดผจญ
2. เด็กชายสหรัฐ  ภู่ทอง
3. เด็กชายสุทธิพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุปราณี  อาจสาคร
2. นางสาวอังคณา  เกื้อตะโก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีทอง
 
1. นางสาวนันท์นภัส   โมระมัต
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงอารียา  หีตสุด
 
1. นางสาวนันท์นภัส   โมระมัต
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คงสกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ขำเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงสุนิษา  น้ำจิตรตรง
 
1. นางแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  คิ้วเจริญ
 
1. นางแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรหมเพชรนิล
 
1. นางสุพิตร์  สุรชัยสิทธิโชค
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายณัฐพล  นพรัตน์
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคเพ็ง
 
1. นายวินิตย์  ยืนชนม์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงญาณี  เมืองแดง
 
1. นางแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กหญิงนัฐติญา  ฉิมสอาด
 
1. นายอาคม  เพชรสงค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีตะวัน
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณจินดา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  โปร่งอากาศ
4. เด็กหญิงชุติกานต์  คงทอง
5. เด็กหญิงณันทิชา  เนตรใจบุญ
6. เด็กหญิงธนพร  อรุณรักษ์
7. เด็กหญิงธนภรณ์  แพละออง
8. เด็กชายธีรภัทร  บารมี
9. เด็กชายนฤเทพ  นิยมแก้ว
10. เด็กหญิงพรรษกร  พยอมบน
11. เด็กหญิงวรรณวิมล  รอดอุนา
12. เด็กหญิงศลิษา  ชีวะ
13. เด็กหญิงสิริกัญญา  รอดอุณา
14. เด็กหญิงสุภาพรรณ  พลายบัว
15. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองนพภา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
2. นายภูริวัฑฒ์  นาคมุสิก
3. นางนิภา  นาคสิงห์
4. นางฐปนีย์  ปรานนิธิวัฒน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สกุลแพทย์
2. เด็กหญิงกันติชา  จินาคม
3. เด็กหญิงขวัญใจ  แก้วมณี
4. เด็กชายจิราวัฒน์  เพ็ชรโสม
5. เด็กหญิงซูฮันน่า  สร้อยสน
6. เด็กหญิงฐิติมา  การสุรสิทธิ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงลาด
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สักจันทร์
9. เด็กหญิงธารารัตน์  พัฒมณี
10. เด็กชายธีระพงษ์  ไกรเจริญ
11. เด็กชายพิทักษ์พงค์  สอนสุทธิ์
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  กิ่งสงค์
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  มณีเจริญ
14. เด็กหญิงสัณห์สินี  ทองพิทักษ์
15. เด็กหญิงสุพัตรา  จินาคม
16. เด็กหญิงสุภมาส  คชสวัสดิ์
17. เด็กชายอนุรักษ์  เจียมวิจิตร
18. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสุภา
19. เด็กชายอานนท์  สกุลแพทย์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชัยดิษฐ์
21. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไกรทอง
 
1. นายสุชาติ  มีสมบัติ
2. นางรสสุคนธ์  ศรีภิรมย์มิตร
3. นายนันทวัฒน์  สุขช่วย
4. นางสาวธิอาภรณ์  บุนนาค
5. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์มณี
6. นายธนกร  จันทร์เพ็ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงกรกนก  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมอภิรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองวัง
5. เด็กหญิงชัญญา  กาญจนนิยม
6. เด็กชายชุติพงศ์  รอดนิตย์
7. เด็กหญิงฐิติชญา  อัชจาทร
8. เด็กชายณฐศร  แก้วมาก
9. เด็กชายณภัทร  มณีนวล
10. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
11. เด็กชายทรงวุฒิ  ชายเขาทอง
12. เด็กหญิงธนัชพร  คงสุวรรณ
13. เด็กหญิงธัญชนก  กัลชนะ
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เขียวกล่ำ
15. เด็กชายนครนพ  เพชรโสม
16. เด็กหญิงปนัดดา  ทองขาว
17. เด็กหญิงปพิชญา  เปรียบยิ่ง
18. เด็กหญิงปริยาภัทร  อนันต์แดง
19. เด็กหญิงปรียานันท์  อุตรกะ
20. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุ่มแก้ว
21. เด็กหญิงพีรดา  ศรีวะรมย์
22. เด็กหญิงพีรพร  ประธรรม
23. เด็กหญิงพุฒิพร  ประธรรม
24. เด็กชายภูเบศ  รอดอุนา
25. เด็กชายยศศักดิ์  สังขมวรทร
26. เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
27. เด็กชายศดานันท์  ยิ่งสมบัติ
28. เด็กชายศิริศักดิ์  เรืองศรี
29. เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน
30. เด็กหญิงสุธาสินี  ยังผลขันธ์
31. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแก้ว
32. เด็กหญิงสุภาวดี  โรยสุวรรณ
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พลายงาม
34. เด็กชายอดิศักดิ์  เรืองศรี
35. เด็กหญิงอธิชา  พินทอง
36. เด็กหญิงอรณัชชา  อินทปักษ์
37. เด็กหญิงอรพินทร์  จินดาธรรม
38. เด็กชายอรรถวุฒิ  พินันชัย
39. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์รัตน์
40. เด็กหญิงแอนนิต้า  น้อยนารถ
 
1. นายภูริวัฑฒ์  นาคมุสิก
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
3. นางประภัสสร  ประเสริฐผล
4. นางสาวนิภา  นาคสิงห์
5. นางณัฐพร  บุญทิพย์
6. นางนวลสวาท  สอนขำ
7. นางฐปนีย์  ปรานนิธิวัฒน์
8. นางนวลสวาท  สอนขำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกรรณญาภรณ์  พรหมมุสิก
2. เด็กชายกฤษณะ  มุจนานันท์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นารินทร์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้นทอง
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตรีชุม
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรโสม
7. เด็กหญิงชนากานต์  สาวะดี
8. เด็กหญิงฐาปณี  ขำจิตต์
9. เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิโสม
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนตรนิติสกุล
11. เด็กหญิงทิพวัลย์  ดอมไธสง
12. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่สุวรรณ
13. เด็กหญิงนัฐวดี  ยมสวัสดิ์
14. เด็กชายนันทกร  วรรณกูล
15. เด็กหญิงผไทมาศ  นวลจันทร์
16. เด็กหญิงพรพิมล  ปานปากสระ
17. เด็กหญิงพรสุดา  พันธุ์พิพัฒน์
18. เด็กชายพลภัทร์  รัตนพัฒน์
19. เด็กหญิงมาณวิกา  คำปานทิพย์
20. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คงพัฒน์
21. เด็กหญิงวริญสิริ  เกิดเนตร
22. เด็กหญิงวารีลักษณ์  หมวดคง
23. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชูบ้านนา
24. เด็กชายวีระภัทร  ชนะปักษ์
25. เด็กหญิงศิริพร  ไกรสิทธิ์
26. เด็กหญิงศิริวิภา  มุสิกลัด
27. เด็กชายศุภกรณ์  มากขาว
28. เด็กหญิงศุภีนันท์  จันทร์นพรัตน์
29. เด็กชายสินชัย  แสงเพชร
30. เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยทอง
31. เด็กชายอนุชา  สิทธิจันทร์
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉิมมณี
33. เด็กหญิงอภิชญา  คำแป้น
34. เด็กชายอภินันท์  ยนพันธ์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมณี
36. เด็กชายอัครเดช  มณีโชติ
37. เด็กหญิงเนตรนภา  พิศลยบุตร
38. เด็กหญิงไอลดา  วัชระมุสิก
 
1. นายลักษไชย  มลอุ่น
2. นายขลุ่ย  หนูสม
3. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
4. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
5. นางสาวปวริศา  สอนทะโม
6. นางสาวจารุวรรณ  พรหมหาญ
7. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร
8. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกฤษณะ  มุจนานันท์
2. เด็กหญิงฐาปณี  ขำจิตต์
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่สุวรรณ
4. เด็กชายมงกร  สุวรรณเนาว์
5. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คงพัฒน์
6. เด็กหญิงวารีลักษณ์  หมวดคง
 
1. นายขลุ่ย  หนูสม
2. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนดล  พุทธิชนม์
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สุขเจริญ
 
1. นายชาญวิทย์  รอดไทย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 1. เด็กชายจิรายุส  จินาไหม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  รัตนบุษยาพร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สกุลอินทร์
 
1. นายพรนที  สุขหลังสวน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  รักษา
 
1. นางดานิเอล  ประสิทธิสร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตากุน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญชูศรี
 
1. นายพิทยา  ยมสวัสดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เพชรคง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอด 1. เด็กหญิงอรชพร  กุมลี
 
1. นายอภิชาติ  สุดสวาสดิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  รักษา
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงสายชล  ประทุมศิริ
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  รักษา
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาสิตา  ยุติมิตร
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ขวัญเพ็ชร
 
1. นายเอกวิทย์  ม่วงน้อย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตากุน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญชูศรี
 
1. นายพิทยา  ยมสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หินอ่อน
 
1. นางนราศรี  บัวงาม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทุ่ม
2. เด็กชายกฤษกร  จันทนเสถียร
3. เด็กหญิงจรรยพร  เขียนดี
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยพล
5. เด็กชายชยวุฒิ  ทับทุ่ม
6. เด็กชายชลกร  น้ำเพชร
7. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีสุบัติ
8. เด็กชายชโลทร  อุดมศิลป์
9. เด็กหญิงฐิติมา  บุญญาสิทธิ์
10. เด็กชายณัฐทพล  อิ่มใจ
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  สวัสดิวงค์
12. เด็กหญิงดาริกา  หาญกล้า
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ภักดี
14. เด็กชายน้ำพุ  (พม่า)
15. เด็กชายพิธวัส  อบแพทย์
16. เด็กชายพิพัฒน์  ชนะปักษ์
17. เด็กชายวงประวิช  อบแพทย์
18. เด็กชายศรายุธ  แสนบุญ
19. เด็กหญิงศรุตา  นาคพรหม
20. เด็กชายศิลป์ณรา  น้ำเพชร
21. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวตลาด
22. เด็กหญิงสุกัญญา  วิชาชัย
23. เด็กหญิงสุจิตรา  ฤทธิโสม
24. เด็กหญิงสุภารัตน์  เกินเหลือ
25. เด็กชายสุวโรช  มาศเมฆ
26. เด็กชายอนุวัตน์  ผาลา
27. เด็กชายอภิรัตร  ทองมี
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  มีทรัพย์
29. เด็กชายเฉลิมพงษ์  อบแพทย์
30. เด็กหญิงเนตรนภา  น้ำเพชร
31. เด็กหญิงเบญญาภา  ชาวตลาด
32. เด็กหญิงเหมวรรณ  ทับทุ่ม
33. เด็กหญิงแตงโม  (พม่า)
34. เด็กหญิงแอม  พม่า
35. เด็กหญิงโสภิดา  คำรักษ์
 
1. นางสาวเปรมฤทัย  สิทธิมงคล
2. นางสาวจิราภรณ์  พ่วงไพบูลย์
3. นางนภาพร  สิงคิพร
4. นางจันทร์ทิพย์  เจียะสถิตย์
5. นายถิระศักดิ์  ศรีสว่าง
6. นายวาทิน  พุฒเขียว
7. นางสาวรจริน  ทองทา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หยู่หนูสิงห์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เกื้อมา
3. เด็กชายปรัชญา  ชุมอินทร์
4. เด็กชายพรสมุทร  เจริญวัฒนะ
5. เด็กหญิงพินธรัช    นาคจันทร์
6. เด็กชายมนตรี    สูเหตุ
7. เด็กหญิงวิลาสินี   ปุ่นเต็ก
8. เด็กชายสวราชย์   พรมทิพย์
9. เด็กหญิงสุพรรษา    มากดำ
10. เด็กชายอัษฎายุธ   เย็นใจ
 
1. นางสาวณิชนันทน์  นครพัฒน์
2. นางสาวมนทินาถ  คำทิพย์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แดงปทิว
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรวงศ์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงเผือก
4. เด็กชายณพพล  ดวงประทุม
5. เด็กชายทนงศักดิ์  ตู้ธนบัตร
6. เด็กชายธนัช  คงสุวรรณ
7. เด็กหญิงวงศ์เดือน  แสงทอง
8. เด็กหญิงสิริกร  สุดใจดี
9. เด็กชายสุริยา   จันทร์ตรา
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวรัตติยากร  สังวรกาญจน์
2. นางสาววราภรณ์   แพสุวรรณ์
3. นายพงษ์ศักดิ์  แซ่ฉั่ว
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรพรรณ  ช่วยคง
2. เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเกิด
5. เด็กหญิงณัฐวดี  จรเสมอ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองบุญช่วย
7. เด็กหญิงมุฑิตา  มุสิกะ
8. เด็กหญิงศิริพร  ม่วงรุ่ง
 
1. นางสุมามาศ  พรหมสุวรรณ
2. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
3. นายทวี  ธรรมนารักษ์
4. นางสาวอมรา  กาฬสมุทร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาญจนโรจน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วพันธ์
4. เด็กหญิงมาริสา  คามบุศย์
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ภูเขียว
6. เด็กหญิงเปมิกา  กลับวุ่น
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางนิธิ  บุญมี
3. นายประมวล  บัวชาวเกาะ
4. นายสุชาติ  อินทวิเศษ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองอุด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง
3. เด็กหญิงนารีนาฏ  ทองรอด
4. เด็กหญิงพิชญา  คงดำ
5. เด็กหญิงศิริธร  ปานเผาะ
 
1. นางสาววราภรณ์  แพสุวรรณ์
2. นางสุมาลี  ยืนยง
3. นางสาวจันทร์วดี  นุ้ยสอน
4. นางสาวรัตติยากร  สังวรกาญจน์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกัญชรส  ไชยเมฆ
2. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
4. เด็กชายธีรวัฒน์  สูงพล
5. เด็กหญิงปิยนันท์  อินทร์ชนะ
6. เด็กหญิงวริษฐา  ขาวไกรรัตน์
7. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
8. เด็กหญิงอติมา  จันทร์จุนาทัศน์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมมุณี
10. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมจรรย์
11. เด็กหญิงเกวลิน  ลือฤทธิ์
12. เด็กชายเด็กชายวงศ์ชนะ  ขาวไกรรัตน์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางนิธิ  บุญมี
3. นางสาวณัชนนท์  สกุลสัมพันธ์ศรี
4. นายประมวล  บัวชาวเกาะ
5. นายสุชาติ  อินทวิเศษ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายพัทธรพล  ภูมิสถาน
2. เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คีรี
3. เด็กชายอนันต์  มาลีรัตน์
4. เด็กชายอนุรักษ์  เงินเร็ว
5. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริเทพ
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
2. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายพีระพล  หนูทอง
2. เด็กหญิงอัญชริกา  กองสวัสดิ์
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
2. นางนวลจิตร  หนูไชยา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายกัมปนาจ  พุ่มทอง
2. เด็กชายภูวดล  เนีียมวดี
3. เด็กชายอัมรินทร์  สุขหาดยาย
4. เด็กชายเจนณรงค์   นนทการ
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  ไชยมงคล
6. เด็กชายโกสิทธิ์  บัวแสง
 
1. นายธีรวุฒิ  จีระประดิษฐ์
2. นางเนาวรัตน์  จีระประดิษฐ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ค้ายผา
2. เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี
3. เด็กชายพิชญ์ยา  องอาจ
4. เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ์
5. เด็กชายภูรินท์  เมืองอุดม
6. เด็กชายยสินธร  บุณยเกียรติ
 
1. นางศิริพร  โชติกวณิชย์
2. นายเสรี  ขวัญยืน
3. นายจะเร  มากเกลื่อน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เพชร์เจริญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ดีรักษา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เสืออินโท
4. เด็กชายตะวัน  เกษณีย์
5. เด็กชายพัฒนชัย  ฮวดช่วย
6. เด็กชายภานุพงศ์  สุขสานต์
7. เด็กชายอนันต์  เฉียงกลาง
8. เด็กชายเกียรติศีกดิ์  เที่ยงเกษม
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
2. นายฉวีวรรณ  พรหมขจร
3. นายวรธน  ถิ่นเขาน้อย
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขอจุลซ้วน
2. เด็กหญิงพิตราภรณ์  ทองตะโก
3. เด็กชายเมธาวี  คลังธนมณี
 
1. นางสาวอภิญญา  จิตรอักษร
2. นางสาวบุษยา  เขจรรักษ์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ฉิมนิกร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โกศล
3. เด็กหญิงพัทรินทร์  เที่ยงดี
 
1. นายสานนท์  มณีนวล
2. นางสุทิน  คงโรจนวงศา
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  ศรีโยไว
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แยกผิวผ่อง
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สอนสุทธิ์
2. เด็กหญิงเหมรัตน์  ศิริรัตน์
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางระพีพรรณ  อินทมุณี
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  ตรวจนอก
2. เด็กหญิงสุดธิดา  อำไธสง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ประดับศรี
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
2. นายสิทธิเดช  เนตรัก
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรวิภา  เพชรโสม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  คำภูแสน
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายวายุภักษ์  ทะนุก
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
2. นางสาวสุกัญญา  ฉะเพาะตน
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณภัทร  ชมชื่น
2. เด็กชายณัชมงคล  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายวรรธการย์  ม่วงน้อย
2. นายกำพล  ประสมศรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  แต้มเติม
2. เด็กหญิงเสาวรัตน์  แซ่เฮ่า
 
1. นางสมศรี  บัววารี
2. นายชัยยุทธ  จุลเสวตร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายปวเรศ  เดชเรือง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชุมละออง
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายฉัตรชัย  วีระกุล
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ใจแจ้ง
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแงน 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  คงเขียว
2. เด็กหญิงโยษิฏา  เพชรเจริญ
 
1. นางกมลสินี  ช่วยบำรุง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. นายนันทพงศ์  สุขสวัสดิ์
2. นายสุธินันท์  พรมสมบัติ
 
1. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ใสสุชล
2. เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  กาญจน์สำเริง
2. นายเอกศิริ  รถแก้ว
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธีรนันท์  ทองชำนาญ
2. เด็กชายปรรณวัฒน์  พุ่มทิพย์
3. เด็กชายเจษฎากร  ขำอนันต์
 
1. นายธนัญ  วัธนอินทร์
2. นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กชายพงศภัค  ทองชาติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ  ชำนาญแทน
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชำนาญแทน
 
1. นางสาวสุวิมล  สีแซก
2. นางสาวปวีณา  ศรีสุวรรณ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กชายจอมกฤษ  กัลญาณ
2. เด็กชายธนภูมิ  บัวชาวเกาะ
3. เด็กชายเจษฏา  กัลญาน
 
1. นายสมเชษฐ์  ชูบัวทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 1. เด็กชายนพดล  พุ่มโพธิ์
2. เด็กชายวิษณุพงศ์  จันทวาส
3. เด็กหญิงอินทิรา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางมะลิ  ชูสุริแสง
2. นางรุ่งนภา  รัตนมณี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทองสัน
2. เด็กชายยุทธนา  ประเสริฐสัง
3. เด็กชายวีระภัทร  พลธิแสง
 
1. นายสุระชัย  ศรีเมือง
2. นางสาวรัตติกาญจน์  ศรีเมือง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมูลชาติ
2. เด็กหญิงจุฑามาส  เสือทอง
3. เด็กหญิงณัฐชยาน์  ศิริรัตน์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ทองแก้ว
5. เด็กหญิงพรรณรมณ  ขุนดำ
6. เด็กหญิงรัฐติญากรณ์  สิทธี
 
1. นางยุพา  พงศ์เตรียง
2. นายสุภาพ  พงศ์เตรียง
3. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพงษ์
2. เด็กชายธนพล  รักษา
3. เด็กหญิงนัยเนตร  เมฆเมือง
4. เด็กหญิงศศิมา  จวงจันทร์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ธะนีหงษ์
6. เด็กหญิงเกษรินทร์  ใจงาม
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
2. นางสาววิลาสินี  ชิงแก้ว
3. นางสาวมณีฉาย  หมวดชนะ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทมณี  สอนโพนงาม
2. เด็กหญิงวันใหม่  ทองอาบ
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  ปากดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
2. นางจิรวัฒน์  ดาวเปียก
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กหญิงณัฐวดี   หมื่นศรี
2. เด็กชายพิตตินันท์   จั่นเพชร
3. เด็กหญิงมนัชญา   สุชีพ
 
1. นางราตรี  นาคเพ็ชร
2. นางกรรณิการ์  พรหมหาญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุดสีดา
2. เด็กหญิงอารียา  ธาดาจร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พิศนอก
 
1. นางสาวศศินี  บัวชุม
2. นางสาววิมลรัตน์  องอาจ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลรัตน์
2. เด็กชายธีรยุทธ  นาไชยลาน
3. เด็กชายอภิชาติ  กระมุท
 
1. นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง
2. นางอรอุษา  ใจรักษ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทวีพูน
3. เด็กหญิงเมธิรีนทร์  เพชรชู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมฉวี
2. นางวรรณิษา  สุขสวัสดิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงดาวเรือง  โพธิสาร
2. เด็กชายธนพล  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวรนุช  หินพาย
 
1. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
2. นางสุรีวรรณ  พิทักษ์ภาวศุทธิ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงฐิติมา  พัฒทอง
2. เด็กหญิงณันทิชา  เนตรใจบุญ
3. เด็กหญิงพิมลรักษ์  อินเสน่หา
 
1. นางจุไรรัตน์  คงเขียว
2. นางอรพิน  พรหมจันทร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงวนัชพร  ศรีรอด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสนารินทร์
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ  ศักดิ์แสง
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  กาฬจันโท
2. นางอภิญญา  คงระบำ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 1. เด็กหญิงปัทมา  โอยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมานิตา  สังข์ดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เชียงพิมาย
 
1. นางกมลทิพย์  เหลืองดอกไม้
2. นางอรอุมา  ตั้งประดิษฐ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายนราธิป  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงรติสา  แก้วมหิงษ์
3. เด็กชายอำนาจ  อินทร์พุ่ม
 
1. นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง
2. นางผ่องศรี  เขียวขำ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 1. เด็กหญิงปิยพัชร  นาคเพชร
2. เด็กหญิงสุภัทรา  โต๊ะจี๊
3. เด็กหญิงอัจฉรา  นิ่มมะกูล
 
1. นางสาวนาตยา  แสงฤทธิ์
2. นางอุษา  จันทร์สุข
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนกพร  หีตนา
2. เด็กชายจักกวีร์  ศิรินุพงศ์
3. เด็กชายศักรินทร์  นุชธานี
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองตัด
2. นางสาวภาณุพรรณ  บุญเลี้ยง
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายจักรพงษ์  บัวสงค์
2. เด็กชายสิทธิกร  แขวงเมฆ
3. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลี  เชยแอ
2. นางสาวศรีกานดา  สุทธิ
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกวิสรา  ราชเจริญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขย้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สายทอง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง
2. นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสดิ์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุวรรณโณ
2. เด็กชายปิยะพัฒน์  แสงเมือง
3. เด็กชายวิศิษฏ์  คุ้มสังข์
 
1. นางลัดดา  แก้วเพชร
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนชัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  ไกรแก้ว
3. เด็กชายภคพงษ์  ฤกษ์สมุทร
 
1. นางประสพพร  ไวยารัตน์
2. นางอภิรา  จันทเวช
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร  มินจันทึก
2. เด็กชายอนุวัตน์  มินจันทึก
 
1. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
2. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1. เด็กชายสุติพล  พ่วงแม่กลอง
2. เด็กหญิงเกตน์ณิกา  มีศรี
 
1. นางวันเนาว์  ตรีวุธ
2. นางสาวเกียรติสุดา  อัจฉราทิพย์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายอิฟฟาน  ยมใหม่
 
1. นางเพ็ญศรี  บัวแก้ว
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพรรษกร  พยอมบน
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  ครุฑสุวรรณ
 
1. นางปรีดา  เจียพานิช
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายสีหนาท  หีตทอง
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมมุณี
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายใจเพชร  ด้วงโยธา
 
1. นางสุมล  อินทรักษ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายตะวัน  เนียมเจริญ
2. เด็กหญิงนิติภร  จันทรบุตร
3. เด็กหญิงพันพสา  หสนานนท์
4. เด็กหญิงภาวิพร  เพียรการ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำโพธิ์
6. เด็กหญิงศศิธร  มินจันทึก
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปี่ยมยา
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นางสาวกุลธิดา  แซ่เหง่า
3. นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้าน 1. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วนาบอน
 
1. นางพรประภา  สีมาพานิชกุล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายชาคริต  ระลึกเย็น
 
1. นางสาวมายุดา  สร้างสวน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกก 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  คงภักดี
 
1. นางสาวนิรมล  สุขเจริญ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายศิริวัฒนา  อนุมาศ
 
1. นางสาวอภิญญา  พนารักษ์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นายกฤติพงศ์  จันสมมิตร
 
1. นางรัตนา  วันทา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กชายสมาน  ธานีณรงค์
 
1. นางกุหลาบ  มีทิม
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กชายประเสริฐพร  ชั่งใจ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดำเนิน
3. เด็กหญิงอรทัย  กำลังเร็ว
 
1. นางศิริพร   แฮสท์
2. นางมณี  ชูวัจนะ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาพร้อม
2. เด็กหญิงศุภมาส  นนทไส
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เลาลาด
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  สุดเกตุ
2. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กชายภัคนันท์  อร่ามเรือง
2. เด็กชายรัชตะ  คิดสง่า
3. เด็กชายศุภกฤต  ชุ่มติ่ง
 
1. นางศิริลักษณ์   ทองร่วง
2. นางสาวพิชญามณฑ์  เจาะขาว
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สอนทวี
2. เด็กชายศุภมิตร  กิจมงคลกุล
3. เด็กชายสราวิน  วิเชียรรัตน์
 
1. นายมงคล  เกลี้ยงสงค์
2. นายวรวุฒิ  ยมสวัสดิ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กหญิงสุภาพร  เทพบัญชาพร
2. เด็กชายอนุพงษ์  สรรเพชร
 
1. นางหงษ์นภา  น้อยสีเหลือง
2. นายสมเชษฐ์  ชูบัวทอง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สร้างสวน
2. เด็กหญิงอารีย์  สีหะนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  บุญสนอง
2. นางบุศราวดี  รังภูรีย์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เรียบร้อย
2. เด็กชายอิทธิพล  ชานุชิต
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำโพธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  โคนาหาญ
2. นายวีรชัย  วงษ์วานเจริญ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงพีรดา  แก้วเกื้อ
2. เด็กชายศุภชัย  คำหาญ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  วีระวงษ์
 
1. นายวีรชัย  วงษ์วานเจริญ
2. นายเวไนย  มณีสุข