หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิรัตน์ สกุณา ผอ.สพป.ชพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายมีชัย มากบำรุง รอง ผอ.สพป.ชพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสำราญ ชิตเพชร รอง ผอ.สพป.ชพ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายพิชิต ชูลิตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาริณี เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายโสพัฒน์ กลับชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางกานดา อินทสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวิรัตน์ สกุณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
16 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
17 นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
18 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
19 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
20 นายมนู สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังหวาน คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
21 นายคะนอง พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
22 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
23 นายประโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
24 นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129) คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
25 นายทวิช ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
26 นายประเสริฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
27 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
28 นายณวิชญ์ ชินบุรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
29 นายพิชิต ชูลิตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
30 นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
31 นายนรินทร์ ชัยดิษฐ์อดุลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
32 นางปิยะพร ขุนเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
33 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
34 ว่าที่ ร.ต.กิตติพง วงศ์คำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
35 นางสาวมณฑิรา มณเทียรทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
36 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
37 นายนิติภัทร อำพันมาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
38 นางเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
39 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
40 นายมงคล มงคลเคหา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
41 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
42 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
43 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
44 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
45 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
46 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
47 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการประกวดและแข่งขัน
48 นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นายสายัณห์ พรหมมงคล ครูโรงเรียนประชาเอื้ออารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นางสาวพิมพา คีรีเมฆ ครูโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
57 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
58 นางปิยวรรณ ศรีช่วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
59 นาสาวมุทิตา บุตรจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
60 นางจีรภา สองเมืองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
61 นางสาวจุฑามาส คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
62 นางสาวกชพร ฤทธิโสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
63 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
64 นางสาวอ้อมจิต เมฆฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
65 นายสมหมาย กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
66 นางสาวจิราภรณ์ จันทรมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
67 นางสาวพิชญามณฑ์ เจาะขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
68 นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
69 นางสาวชลันพร สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
70 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
71 นางอัญชลี โอบอ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
72 นางสาวรัชติญา ครุฑวิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
73 นางสาวรังสิมา ช่วยสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
74 นางสาวรังสิมา ช่วยสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
75 นางสมศิริ น้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
76 นางสาวนัตติยา คุ้มรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
77 นางสาวธัญวรัตน์ ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
78 นางจิราวรรณ เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
79 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพิกา รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
80 นางสาวจุฑามาศ แดงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
81 นางสาววลัยพร ทองกะแดะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
82 นางสาวสิญาภัช ทันที เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
83 นางสาววนิดา อัตภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
84 นายรัตนพงค์ สังข์ดุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
85 นางสาวจันทร์สุดา รื่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
86 นางนัทริน พรหมเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
87 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิสรา ผาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
88 นางสาวสุภาพร โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
89 นางสาวจินตนา แสนมี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
90 นางสาวทิพวรรณ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
91 นางสาวจุฬาวัล มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
92 นายวิฑูรย์ เกิดด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
93 นางสาวศศิธร ทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
94 นางสาววิรารัตน์ ไชยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
95 นายพิสิษฐัย รบเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
96 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
97 นางจรรจุรีย์ สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
98 นางสุพัตรา จิตราภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
99 นางสาวรัตติยากร สังวรกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
100 นางสาวอภัสรา เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
101 นายนัทธวุฒิ เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
102 นายประทีป เงินแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
103 นางสาวสุรีรัตน์ นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
104 นางยุวธิดา เลาหะสราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
105 นางสาวสุภาวดี สุวรรณภพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
106 นางสาวรัชนี นวลย่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
107 นางสาววนิศา สุขคล้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
108 นางสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
109 นางสาวกิตติยา เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
110 นางสาวจารีย์ มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
111 นางสาวพรชนก ชูศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
112 นางสาวพรชนก ชูศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
113 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
114 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
115 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายประหยัด นวลสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างมนัส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายมนู สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายกำพล ประสมศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายวันชัย แจ้งอาญา ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายปริญญา ชัยประทุม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายวินัย จาวยญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายตติ พิพัฒนาธรรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายสิทธิพงษ์ คงบันนึก ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายธนิต เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายเจษฎา รอบคอบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายจิตตินันท์ แก้วผอม ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายณรงค์ นิตยา ครูโรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายสุรชัย มากวิสัย ครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายเลอศักดิ์ หนูแกล้ว ครูโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นายคะนอง พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นายสมฃาย สุขกรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นายสัมฤทธิ์ บุญยม ช่างไม้ ระดับ 4 โรเงรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นายประมวล ไตรภูมิ ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายมาโนช ชูวัจนะ ช่างไม้ ระดับ 4 โรเงรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายสุภาพ ช่วยคง ช่างไม้ ระดับ 4 โรเงรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายสุภาพ ช่วยคง ช่างไม้ ระดับ 4 โรเงรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นายวีรพันธ์ ไหมทอง ช่างไม้ ระดับ 4 โรเงรียนประชาบุษยวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นายฉกรรณ์ มีสุขสวัสดิ์ ช่างไม้ ระดับ 4 โรเงรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายสันทัด ฤทธิชัย ช่างปูน ระดับ 4 โรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นายวิชา จินาล่อง ช่างปูน ระดับ 4 โรงเรียนบ้านน้ำตก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายอนุกูล รอดทองดี ช่างไม้ ระดับ 4 สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นายธนกร พรหมเอี่ยม ช่างไม้ ระดับ 7 สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นายสิงหราช สอนทวี ช่างไม้ ระดับ 4 สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
150 นางสาวปิยวรรณ ศรีช่วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
151 นางสาวมุทิตา บุตรจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
152 นางจีรภา สองเมืองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
153 นางสาวจุุฑามาศ คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
154 นางสาวกชพร ฤทธิโสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
155 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
156 นางสาวอ้อมจิต เมฆฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
157 นายสมหมาย กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
158 นางสาวจิราภรณ์ จันทรมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
159 นางสาวพิชญามณฑ์ เจาะขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
160 นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
161 นางสาวชลันพร สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
162 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
163 นางอัญชลี โอบอ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
164 นางสาวรัชติญา ครุฑวิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
165 นางสาวรังสิมา ช่วยสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
166 นางสมศิริ น้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
167 นางสาวนัตติยา คุ้มรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
168 นางสาวธัญวรัตน์ ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
169 นางจิราวรรณ เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
170 นางสาวจุฑามาศ แดงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
171 นางสาววลัยพร ทองกะแดะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
172 นางสาวสิญาภัช ทันที เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
173 นางสาววนิดา อัตภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
174 นายรัตนพงค์ สังข์ดุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
175 นางสาวจันทร์สุดา รื่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
176 นางนัทริน พรหมเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
177 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิสรา ผาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
178 นางสาวสุภาพร โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
179 นางสาวจินตนา แสนมี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
180 นางสาวทิพวรรณ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
181 นางสาวจุฬาวัล มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
182 นายวิฑูรย์ เกิดด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
183 นางสาวศศิธร ทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
184 นางสาววิรารัตน์ ไชยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
185 นายพิสิษฐัย รบเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
186 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
187 นางสาวจรรจุรีย์ สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
188 นางสุพัตรา จิตราภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
189 นางสาวรัตติยากร สังวรกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
190 นางสาวอภัสรา เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
191 นายนัทธวุฒิ เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
192 นายประทีป เงินแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
193 นางสาวสุรีรัตน์ นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
194 นางยุวธิดา เลาหะสราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
195 นางสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
196 นางสาวกิตติยา เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
197 นางสาวสุภาวดี สุวรรณภพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
198 นางสาวรัชนี นวลย่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
199 นางสาวนิศา สุขคล้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
200 นายสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
201 นางสาวกิตติยา เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
202 นางสาวจารีย์ มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
203 นางสาวพรชนก ชูศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
204 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
205 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพิกา รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ
206 นายทวิช ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
207 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
208 นายมนู สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังหวาน คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
209 นายคะนอง พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
210 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
211 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
212 นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129) คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
213 นายสุชาติ อินทวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
214 นายประเสริฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
215 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
216 นายณวิชญ์ ชินบุรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
217 นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
218 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
219 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
220 นางกรรณิการ์ จงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
221 นางรุ่งนภา ธนบัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
222 นางวรุณี พฤกษ์พิมาน ครูโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
223 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
224 นายสุชาติ อินทวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
225 นายสมวงศ์ พะลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
226 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
227 นางสาวสายใจ ยอดสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตะวันออก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
228 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
229 นายณรงค์ พรหมนิมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทะลุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
230 นายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
231 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน่้อยสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
232 นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
233 นางกรรณิการ์ จงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
234 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
235 นายนิติภัทร อำพันมาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
236 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
237 นางกรรณิการ์ จงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
238 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
239 นายสุรชัย มากวิสัย ครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129) คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
240 นางเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
241 นางสาวสุระพร แก้วลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
242 นายสมมิตร กิตติญาโณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
243 นางรุ่งนภา ธนบัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
244 นางสาวศิรพร เกษแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
245 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
246 นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
247 นางจุฑามาศ สมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
248 นางวันดี ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
249 นางสาวป้อมปิ่น สืบชุน ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
250 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
251 นายอรุณ มาตร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
252 นายสมชาย สุขกรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
253 นายบรรยงค์ พุทธเมฆา ครูโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
254 นางสุจิตรา บุญเมือง ครูโรงเรียนบ้านพังเหา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
255 นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
256 นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
257 นายมาโนช เพ็งโคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเอื้ออารี คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
258 นายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
259 นางสาวนันท์นภัส โมระมัติ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
260 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
261 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
262 นางรัชนี ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
263 นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
264 นางศิริวรรณ อนันต์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
265 นางสุชาดา ชลไพศาล ครูโรงเรียนบ้านคลองเหนก คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
266 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
267 นายธนาวุฒิ พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังเหา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
268 นางสุภา นวลสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
269 นางจุไรรัตน์ คงเขียว ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
270 นางโสมพนา สมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
271 ว่าที่ ร.ต.กิตติพง วงศ์คำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
272 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
273 นายทินกฤติ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธารวดี คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
274 นายสนธยา ช่วยสีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
275 นางศรีประภา ไทยถาวร ครูโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
276 นายไพฑูรย์ บุญญกาศ ครูโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
277 นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
278 นายกำพล ประสมศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
279 นางธัญณิชา ทรายสมุทร ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
280 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
281 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน่้อยสามัคคี คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
282 นายสุเทพ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรล่า คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
283 นายประเสริฐ บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยูง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
284 นายไพฑูรย์ ศรีวะศุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบุรณะ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
285 นางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
286 นางวิสุดา รักชู ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
287 นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
288 นายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
289 นายอนันต์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหนก คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
290 นางนพรัตน์ รัตนูปกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปลา คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
291 นางปิยะพร ขุนเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
292 นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
293 นางเรวดี วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
294 นางขนิษฐา อิสรภาค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
295 นางสาวอาทิตตยา ศรีบุญเรือง ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
296 นางละออ สอนสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
297 นางกานดา อินทสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
298 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
299 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
300 นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
301 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
302 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
303 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
304 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
305 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
306 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
307 นายคะนอง พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
308 นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129) คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
309 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
310 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
311 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
312 นายอนุชา ศรีมณฑา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
313 นายชัยวัฒน์ ยุวาวุธ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
314 นางสาวจุุฑามาศ คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
315 นางสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
316 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
317 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
318 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
319 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
320 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
321 นายอุดม คงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวาลุการาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
322 นายพิเชิษฐ์ ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในกริม คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
323 นายนันทพล ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวด คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
324 นายสมศักดิ์ ยินดีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
325 นายชำนาญ มีทิม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
326 นายธัญญา นาคมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนน คณะกรรมการฝ่ายจราจร /รักษาความปลอดภัย
327 นางนพนันท์ ขนาบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
328 นางพิสมัย สงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
329 นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
330 นางนพรัตน์ รัตนูปกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปลา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
331 นางพรพิไล เจริญวุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
332 นางสาวนิตยา โสตถิฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล

นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]