หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 3 6 5
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 37 70 50
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 34 115 56
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 25 60 25
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 12 25 20
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 20 33 28
7 010 โรงเรียนชุมชนสวี 8 13 8
8 021 โรงเรียนบ้านคลองกก 17 29 24
9 022 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 23 46 35
10 023 โรงเรียนบ้านคลองระ 2 6 4
11 024 โรงเรียนบ้านคลองสง 10 22 13
12 025 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 42 78 61
13 026 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 5 10 8
14 027 โรงเรียนบ้านคู 14 30 23
15 028 โรงเรียนบ้านดวด 9 21 13
16 030 โรงเรียนบ้านดอนนน 7 15 12
17 029 โรงเรียนบ้านดอนแค 13 26 23
18 031 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 7 46 16
19 032 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 9 21 16
20 133 โรงเรียนบ้านทรายทอง 0 0 0
21 034 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 12 7
22 035 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 28 49 37
23 038 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 15 48 31
24 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 17 32 24
25 036 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 15 37 25
26 033 โรงเรียนบ้านท้องครก 3 5 4
27 041 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 13 31 15
28 042 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 11 23 19
29 043 โรงเรียนบ้านน้ำตก 3 9 3
30 044 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 9 17 9
31 045 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 42 88 65
32 049 โรงเรียนบ้านบางหยี 18 40 26
33 050 โรงเรียนบ้านปังหวาน 12 30 16
34 051 โรงเรียนบ้านปากทรง 9 19 14
35 052 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 0 0 0
36 053 โรงเรียนบ้านปากเลข 6 11 8
37 054 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 19 37 30
38 055 โรงเรียนบ้านพังเหา 14 28 20
39 057 โรงเรียนบ้านยางงาม 10 19 12
40 059 โรงเรียนบ้านวังปลา 10 22 15
41 060 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 5 11 7
42 061 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 21 53 36
43 062 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 8 14 12
44 063 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 18 37 26
45 066 โรงเรียนบ้านหนองปลา 1 3 2
46 065 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 14 26 14
47 067 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 4 10 4
48 064 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 4 8 4
49 075 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 13 22 20
50 068 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 38 94 69
51 069 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 22 47 27
52 070 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 17 38 28
53 071 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 8 13 10
54 072 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 4 8 7
55 073 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 6 10 6
56 074 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 6 11 9
57 079 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 14 26 20
58 013 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 20 51 35
59 015 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 9 25 18
60 016 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 11 16 12
61 017 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 21 52 34
62 018 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 14 40 22
63 019 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 19 47 33
64 020 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 3 7 5
65 014 โรงเรียนบ้านเขาแงน 5 12 5
66 058 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 5 10 6
67 012 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 0 0 0
68 056 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 4 13 4
69 076 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 5 18 10
70 077 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 13 25 21
71 078 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 15 32 21
72 046 โรงเรียนบ้านในกริม 15 36 25
73 047 โรงเรียนบ้านในหุบ 25 61 45
74 048 โรงเรียนบ้านในเหมือง 48 99 58
75 039 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 33 95 55
76 040 โรงเรียนบ้านไทรล่า 16 36 28
77 082 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 3 6 3
78 083 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 9 15 12
79 084 โรงเรียนพัฒนศึกษา 38 59 51
80 087 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 30 75 47
81 088 โรงเรียนวัดควน 1 3 1
82 089 โรงเรียนวัดจันทราวาส 10 23 12
83 090 โรงเรียนวัดชลธารวดี 6 11 10
84 091 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 0 0 0
85 092 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 18 33 24
86 093 โรงเรียนวัดชุมแสง 14 26 17
87 095 โรงเรียนวัดดอนชัย 15 39 27
88 096 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 1 1 1
89 098 โรงเรียนวัดท่าทอง 10 27 13
90 099 โรงเรียนวัดท่าหิน 9 17 9
91 097 โรงเรียนวัดท้องตม 7 20 13
92 101 โรงเรียนวัดธัญญาราม 9 27 18
93 102 โรงเรียนวัดนพคุณ 0 0 0
94 103 โรงเรียนวัดนาทิการาม 15 26 18
95 104 โรงเรียนวัดนาสัก 0 0 0
96 105 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 9 13 12
97 106 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 54 153 89
98 107 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 12 21 12
99 108 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 29 77 43
100 109 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 3 7 3
101 110 โรงเรียนวัดพะงุ้น 10 26 16
102 111 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 9 18 12
103 112 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 3 11 7
104 113 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 34 16
105 114 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 1 3 2
106 115 โรงเรียนวัดวาลุการาม 5 5 5
107 116 โรงเรียนวัดวิเวการาม 3 7 3
108 117 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 13 31 23
109 118 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 17 43 27
110 119 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 2 2 2
111 120 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 4 15 8
112 122 โรงเรียนวัดหนองบัว 7 16 9
113 124 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 4 14 9
114 094 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 8 16 12
115 100 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 12 21 18
116 123 โรงเรียนวัดแหลมปอ 10 21 15
117 121 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 1 2 2
118 125 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 1 1 1
119 126 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 30 66 42
120 127 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 11 21 17
121 130 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 19 43 31
122 131 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 19 76 32
123 085 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 12 24 15
124 011 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ 21 51 36
125 080 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 8 24 13
126 081 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 0 0 0
127 086 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 15 21 17
128 128 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 13 33 16
129 129 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 14 39 14
130 132 โรงเรียนเอื้ออำพน 19 40 24
131 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0
132 135 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 0 0 0
133 134 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 0 0 0
134 002 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0
135 003 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 0 0
รวม 1641 3738 2437
6175

นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]