หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ เจี๊ยะสถิตย์โรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
3. นางสาวกิติพันธุ์ กิตติพยัคฆ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ รวดเร็วโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง นวลชาวนาโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการ
3. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นาพญาธีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
3. นางสาวนีรัชดา โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นาพญาธีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
3. นางสาวนีรัชดา โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจรัส พราหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายพรหมลิขิต ศรีสุทโธโรงเรียนวัดชุมแสงกรรมการ
4. นายณรงค์ศิลป์ ชูศรีม่วงโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจรัส พราหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายพรหมลิขิต ศรีสุทโธโรงเรียนวัดชุมแสงกรรมการ
4. นายณรงค์ศิลป์ ชูศรีม่วงโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรังสิมา กีรติยากุลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางวารี รักคลี่โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางเต็มบุญ นิลสุวรรณโรงเรียนวัดวาลุการามกรรมการ
4. นายสุพล นิลสมุยโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
5. นางเรวดี สวีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจุฑามาศ สมน้อยโรงเรียนบ้านห้วยทับทองประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ คำจันทร์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางป้อมปิ่น สืบชุนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นางธิรธิดา ทองศรีโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
5. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ เจียะสถิตย์โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
3. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมพล อินทรัตน์โรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางสุมล อินทรักษ์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมพล อินทรัตน์โรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายอรุณ มาตร์ทองโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพล อินทรัตน์โรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางสุมล อินทรักษ์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ พุทธเมฆาโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ นิตยาโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ พุ่มวิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นิตยาโรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นายบรรยงค์ พุทธเมฆาโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ พุ่มวิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอรุณ มาตร์ทองโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ กัณหาโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอรุณ มาตร์ทองโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ กัณหาโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ นิตยาโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นายรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทฺ์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ เกตุย้อยโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
4. นายวินิตย์ ยื่นชนม์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ เกตุย้อยโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
3. นายวินิตย์ ยื่นชนม์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบุญพาส ธุวสินนักดนตรีอิสระกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
4. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
4. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
4. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
4. นายบุญพาส ธุวสินนักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
6. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
7. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
5. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญพาส ธุวสินนักดนตรีอิสระกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายบุญพาส ธุวสินนักดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายบุญพาส ธุวสินนักดนตรีอิสระกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญพาส ธุวสินนักดนตรีอิสระกรรมการ
4. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
5. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
5. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
4. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
5. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนัยน์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวภา ภู่ผกาโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวภา ภู่ผกาโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยน์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวภา ภู่ผกาโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ ตุ้นด่านโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
2. นางสาวกานต์สิริ อุดมสินโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญทองกุลโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผอมคงโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนารามกรรมการ
3. นายสุภาพ พงศ์เตรียงโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญทองกุลโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นายประยูร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นายสุภาพ พงศ์เตรียงโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ บุญทองกุลโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ม่วงขาวโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
3. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นางวิสุดา รักชูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
5. นางนิภา ศรีเปารยะโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนวัดราชบุรณะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง แย้มจรัสโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ทองแย้มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
5. นายสมชัย คงดำโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
6. นายกุศล อ่อนสูงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สมมุติโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการ
3. นายดิษฐพงษ์ ช่วยจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
4. นายอำนาจ ขวยสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลาวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจินตนา ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลาวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจินตนา ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
4. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แซ่ล่อโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ธรรมฤทธิ์โรงเรียนบ้านในกริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สร้อยทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ ปานยืนโรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาวโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสนองโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทราคมโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
3. นายพรภิรมย์ ทองร่วงโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ฉั่วโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ ทองร่วงโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ฉั่วโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางกนกพร ธรรมฤทธิ์โรงเรียนบ้านในกริมประธานกรรมการ
2. นางศิโรรักษ์ แก้วเจริญโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายกมลเทพ พรหมบางญวนโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
5. นายพรภิรมย์ ทองร่วงโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกมลเทพ พรหมบางญวนโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ผุดเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
5. นายสรชาย โชคจิตตะโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ กาญจน์สำเริงโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญณิชา ทรายสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายศุกกร บัวลอยโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
4. นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขแก้วโรงเรียนบ้านในหุบประธานกรรมการ
2. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสุนิสา อิสโรโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธีระพันธ์ ปานยืนโรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางกมลสิริ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ทองแย้มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจินตนา หมายเมฆโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสุดา พุ่มขจรโรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการ
3. นางเกษร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจินตนา หมายเมฆโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสุดา พุ่มขจรโรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการ
3. นางเกษร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนีย์ พลธะสูนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สังครุธโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนีย์ พลธะสูนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สังครุธโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ชื่นเจริญโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางอุษา จันทร์สุขโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปภัสสร ประเสริฐผลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บัวแก้วโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางสุภิดา บุญไพบูลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุไรภรณ์ ฉายากุลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ชนะทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม ภักดีชาติโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย เกิดเนตรโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายมาโนชญ์ เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ฉายากุลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ชนะทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม ภักดีชาติโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ คงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำภา ประสมทรัพย์โรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย เกิดเนตรโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิมพาภรณ์ กปิตถัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางอำนวย ยอดทุ่งคาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิมพาภรณ์ กปิตถัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางอำนวย ยอดทุ่งคาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิบูลย์ศิริ ศรีผ่องโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางเกษร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักกรรมการ
3. นางจรรจิรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิบูลย์ศิริ ศรีผ่องโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางเกษร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักกรรมการ
3. นางจรรจิรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสุภา นวลสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาวโสมพนา สมพงศ์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรจันทร์ ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเสาวลี วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวโสมพนา สมพงศ์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจรุณี มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรุณี มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาดา เครือหงส์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางมาลี เผือกสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
4. นายชวลิต เลียงจิรกาลโรงเรียนชุมชนสวีกรรมการ
5. นางนรารัตน์ พจนวิชัยโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชวลิต เลียงจิรกาลโรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง แสงประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางอัญชลี พลสังข์โรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
4. นางสาวพรนภัส จงสำราญโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
5. นางสาวกังสดาล เซ่งบุญตั่นโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
6. นางสาวธนพร ผิวดำโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลาวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจินตนา ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลาวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจินตนา ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวดี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางวันดี พาหุนนท์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรกรรมการ
3. นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสุภาพร ถิ่นพังงาโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวดี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางวันดี พาหุนนท์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรกรรมการ
3. นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสุภาพร ถิ่นพังงาโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการ
3. นางปิยพร ขุนเพชรสพป.ชพ.2กรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แจ่มภาพโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ ขวัญพะงุ้นโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มภาพโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญนัด ปานชูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางกุศล ดาวตุ่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นางเพ็ญลี เทพสุวรรณโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญนัด ปาานชูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุศล ดาวตุ่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นางเพ็ญลี เทพสุวรรณโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา อยู่มั่นโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามประธานกรรมการ
2. นางเฉลิม เดชแสงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ กาญจน์สำเริงโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา อยู่มั่นโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามประธานกรรมการ
2. นางเฉลิม เดชแสงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ กาญจน์สำเริงโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอเนก ทองเหลือโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนากรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
5. นายอนุภาษ ถิ่นพังงาโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอเนก ทองเหลือโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนากรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
5. นายอนุภาษ ถิ่นพังงาโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]