รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายวรินทร  ถิ่นไทย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คุ้มวงศ์
 
1. นายนพพร  ถิ่นไทย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  อรุณชัย
2. เด็กชายลิขิต  อุชุภาพ
 
1. นายเสวศ  เนียมมูสิก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  วิสัยจร
2. เด็กชายพีรพล  ส่งแสง
 
1. นางพิมลสิริ  กาละ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. เด็กชายบุญพร้อม  กุยรัมย์
2. นายอัมพรเทพ  น้อยสน
 
1. นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายพจนันท์  ประสิทธิ์สัชฌุกร
2. เด็กชายพลวัฒน์  ผ่านสำแดง
 
1. นางสมฤดี  โพธิจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงฐาปณี  สิทธิยากรณ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ก๊กเปลี่ยน
4. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร์เผือก
5. เด็กชายอภิวงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. นางสาวชญานันท์   ปานสกุล
2. นางสาวธิดารัตน์  นานุสิทธิ์
3. นางสาวนิชนันท์  เกิดผล
4. นายสมพร  นาควิเชียร
5. เด็กหญิงสุนันทา  การแสนใจ
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
2. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงมาย  พม่า
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
2. นางสาวธนาภรณ์  ใกล้ชิด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์เคลือบ
2. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางสาวทิพวรรณ์  จันทราพูน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงจริยา  พรหมขุนทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แถมใหม่
 
1. นางจันทร์แรม  ทองชื่น
2. นางสาวจันทนา  สพานรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายปกรณ์   จงสุข
 
1. นางอัจฉรา   ทิพย์มงคล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงวินิสา   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มีทอง
 
1. นางวันทนา   บุรพจิตร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงศิวกร  ดำจีน
 
1. นางสาวจิรุตม์ผะดาทร  สุวรรณจินดา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงฑาณิตา  ชูพงษ์
 
1. นายทวีป  คล่องใจชน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นางสาวปิยฉัตร  เอ็งฉ้วน
 
1. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงพลอยจันทร์  ด้วงศักดี
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงนันทิดา  แก้ววารี
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กหญิงจันธิมา  จินาชาญ
2. เด็กหญิงสุฑาแก้ว  แซ่ตั้ง
 
1. นางวรรณา  จองกฤษ
2. นางจีรภา  ฤทธิ์ธาร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศูนย์ดำ
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  อินลือไซ
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กำเนิด
2. เด็กหญิงศรีสุดาห์  เอี่ยมดี
 
1. นางสมพร  โชติกวนิช
2. นางสุวรรณา  ชีวนำสกุล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงสันนิภา   อนุกูล
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงกชนันท์  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายวิศรุต  จันทร์เพชร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยวัฒน์
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กหญิงกนกอร  พิชัยบูรณชัย
2. เด็กชายพงศกร   ส่งศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ
2. นางสาวชลธิชา  แจะซ้าย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สงทิพย์
2. เด็กชายพงษ์ธร  ทับแพ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชำนาญเนตร
 
1. นายจรวย  สมวงค์
2. นายอนันต์  ทองชู
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงชุลีพร   เปี่ยมปาน
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ธาระเพ็ชร
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงจิตตินันท์   พรหมจันทร์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชื้อกรด
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงชมพูนุท   ทะนันไชย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ชลเดช
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธฤตมน   นิยมธรรม
 
1. นายวินัย   เพชรศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังใบ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางดรุณี  สายัณห์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญยรักษ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  กลับนุ้ย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัคฆี
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพัชราภา   ลิ้มเจริญกิจไพศาล
 
1. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงพิมฤดี  เผือกจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  คอนพิรุณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายภูวดล   ทรัพย์สิทธิเวศย์
 
1. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75.31 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงศศิธร  อินทสิน
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชนกภัทร์   บุระคำ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัคฆี
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกมล   เหลืองเพชรงาม
2. เด็กชายชนกภัทร์   บุระคำ
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์   นุ้ยสงค์
4. เด็กชายธนา   ตั้งจิตรถาวรกุล
5. เด็กหญิงธฤตมน   นิยมธรรม
6. เด็กชายประพลพัฒน์   นาคศักดิ์
7. เด็กหญิงพัชราภา   ลิ้มเจริญกิจไพศาล
8. เด็กชายภูวดล   ทรัพย์สิทธิเวศย์
9. เด็กชายสิรภพ   อาจหาญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เอี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นายวินัย   เพชรศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร    ทองมา
2. เด็กชายกฤษฏากรณ์    จินาอู
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
4. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
5. เด็กหญิงจิตตินันท์   พรหมจันทร์
6. เด็กหญิงชมพูนุท   ทะนันไชย
7. เด็กหญิงชุลีพร   เปี่ยมปาน
8. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
9. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
10. เด็กชายภาณุภัทร    เปียสดุด
11. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
12. เด็กหญิงสงกรานต์   สินลายวง
13. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กิ่งทอง
15. เด็กชายเอกนรินทร์    เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา    แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
4. นางรุ่งรัตน์  แย้มสุคนธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กชายกฤษฏากรณ์    จินาอู
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
4. เด็กหญิงจิตตินันท์   พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงชมพูนุท   ทะนันไชย
6. เด็กหญิงชุลีพร   เปี่ยมปาน
7. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
8. เด็กชายภาณุภัทร    เปียสดุด
9. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
10. เด็กหญิงสงกรานต์   สินลายวง
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กิ่งทอง
12. เด็กชายเอกนรินทร์    เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
4. นางบุญนำ  จงปัตนา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กชายกฤษฏากรณ์   จินาอู
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กชายชุลีพร    เปี่ยมปาน
5. เด็กชายถิรวัฒน์    นวลมัย
6. เด็กชายธนกร  วงศ์ศรี
7. เด็กชายนพรุจ    หนูขาว
8. เด็กหญิงนุจรี  ดำหงส์
9. เด็กหญิงพรชิตา  นิลสังข์
10. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรหมจันทร์
11. เด็กชายภาณุภัทร    เปียสดุด
12. เด็กชายราเก้น  พวัชเยปแปน
13. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
14. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โพธิ์ทอง
15. เด็กหญิงสงกรานต์   สินลายวง
16. เด็กหญิงสุทธิดา   ทิมเทศ
17. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กิ่งทอง
19. เด็กชายเสกสรรค์   ไทยฉิม
20. เด็กชายเอกนรินทร์    เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
4. นางมยุรี  พรหมประสิทธิ์
5. นางสาวสุทธสินี  ยุเหล็ก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขเกิด
2. เด็กหญิงญาณิศา  วัดถานัง
3. เด็กหญิงฐาปนี  อินธนู
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลวดลายทอง
5. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณะ
6. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  สุขสาน
7. เด็กหญิงนวพร  ศรีสุนทร
8. เด็กหญิงน้ำค้าง  คำศรี
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  ยิกุสังข์
10. เด็กชายพันธ์ปณต  เพชรกำเนิด
11. เด็กชายวรวุฒิ  แดงดี
12. เด็กหญิงศิยากร  ศรสังหาร
13. เด็กชายสิงห์ชัย  ธาระศรี
14. เด็กหญิงสุกัญญา  นิยมไทย
15. เด็กหญิงสุขสวัสดิ์  สอนสงคราม
16. เด็กหญิงสุชัญญา  ตันยุชน
17. เด็กหญิงอมรญพรรณ์  พาทัน
18. เด็กชายอาทิตย์ตะยะ  ศักดิ์ส่ง
19. เด็กหญิงแพรทิพย์  วัฒนกุล
20. เด็กชาย้เพชรเก้า  เพชรกำเนิด
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
2. นายชลิต  ศุภการ
3. นางสมภา  นาวานุกูล
4. นางปิรนันต์  คำกองเกิ่ง
5. นางนงลักษณ์  ยิกุสังข์
6. นายวรพจน์  หวานสนิท
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกฤษณา  ช้างสกุล
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงหะ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธ์ทอง
4. เด็กชายจตุรพร  สุทโธ
5. เด็กหญิงชนิกา  ไชยบุตร
6. นายชาญนุรุทธิ์  สังเมฆ
7. เด็กชายชายกลาง  พิมมะสร
8. เด็กชายชินภัส  ไชยบุตร
9. เด็กหญิงชุติมา  วิชัยดิษฐ์
10. เด็กหญิงชุติรัตน์  พรหมเทพ
11. เด็กชายณัฐกรณ์  ขอจุลซ้วน
12. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเทพ
13. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนมาลี
14. เด็กหญิงธารารัตน์  ทองนวม
15. เด็กหญิงนฤภรณ์  สุดสกุล
16. เด็กหญิงประภัสสร  แก้ววารี
17. นายพงศธร  พุ่มแสวง
18. เด็กหญิงพรพิมล  ประเสริฐชัย
19. เด็กหญิงพรรณศร  สมบุญ
20. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พริ้งเพราะ
21. เด็กหญิงพิชญา  บัวงาม
22. เด็กหญิงมาริสา  ธนันชัย
23. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เมฆหมอก
24. เด็กชายวัตนุพงษ์  นุ้ยสงค์
25. นายสรวิทย์  ช่วยจิตร
26. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีประเทศ
27. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงธรรม
28. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสสุชล
 
1. นางสมจิตร  บุญเกิด
2. นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม
3. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
4. นางสถาพร  บุญช่วย
5. นายเจษฎา  บุญช่วย
6. นายอนุเทพ  วิมลศรี
7. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
8. นางจินตนา  ตรีสุวรรณ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายทัตพงศ์  ยงกำลัง
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุขสานติ์
3. เด็กหญิงสมหญิง  แสงรัตน์
4. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุสวัสดิ์
5. เด็กชายเพชรเก้า  เพชรกำเนิด
6. เด็กชายไชยวัฒ  วงศ์ศรีจันทร์
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
2. นายวรพจน์  หวานสนิท
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายสืบสกุล   พันธะไชย
 
1. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงค์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดอุดม
 
1. นางสาวรัตนา  หญีตป้อม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายสืบสกุล   พันธะไชย
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ส่องสี
 
1. นางสุภาวดี  จันทร์เอียด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงค์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เผือกจันทร์
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสุภาวดี  จันทร์เอียด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกานต์ณัชญ์   ฉิมธนู
 
1. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายจิรารัช  จันทะรบ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  มากอำไพ
3. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะดี
4. เด็กชายชาลินี  รอดสิน
5. เด็กหญิงชุติมา  รอดสิน
6. เด็กหญิงฐิตา  ทองบุตร
7. เด็กชายณัฐกาญจน์  ขันธประภา
8. เด็กหญิงณัฐชา  เปียศรี
9. เด็กชายทัศนัย  นาคสิทธิ์
10. เด็กชายธนพนธ์  แก้วกอง
11. เด็กชายธีรภัทร  แดงสกล
12. เด็กชายธีระศักดิ์  ขุนทองจันทร์
13. เด็กชายนาคินทร์  สอนจิตต์
14. เด็กหญิงนุชนาถ  เรืองเสมอ
15. เด็กชายปฏิภัทร  นอพิมาย
16. เด็กชายปรเมศร์  เฉลิมนนท์
17. เด็กหญิงปัตตานี  ไมจิตร
18. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้ววิเศษ
19. เด็กหญิงพขรดา  เหมทานนท์
20. เด็กหญิงพชจรี  เหล็กดี
21. เด็กหญิงพัชจรี  เหล็กดี
22. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หนองทราย
23. เด็กชายรัฐนน  อุดม
24. เด็กชายวชิราวุธ  สังข์สิงห์
25. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูภิญโญ
26. เด็กชายวัชรินทร์  รวดเร็ว
27. เด็กหญิงวิชุดา  กำลังมาก
28. เด็กหญิงวิภาวดี  วิบูลย์ศิลป์
29. เด็กชายศักนรินทร์  สีเลือด
30. เด็กหญิงสุวิภา  สลัดใด
31. เด็กชายอาชัญ  เพชรเจริญ
32. เด็กหญิงเกษรา  ยกแก้ว
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์ซอม
34. เด็กชายเรวัต  กาญจนปัทม์
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหมาะเจาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวว่าว 1. เด็กชายอัมรินทร์   จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวรัตนา   คุณวุฒิ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คชการ
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วยา
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุขใส
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคมรกต
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสนธ์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยุติมิตร
7. เด็กหญิงชลิตา  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงชุติมา  เหมเวช
9. เด็กหญิงฐิติวัลย์  คงน้อย
10. เด็กหญิงณัฐริษา  ทองพาณิช
11. เด็กหญิงณิชา  ทับแพ
12. เด็กหญิงดวงตา  ขาวชำนาญ
13. เด็กหญิงธนัชพร  ยุติมิตร
14. เด็กหญิงนพวรรณ  ภูวรณ์
15. เด็กหญิงนันทิกานต์  มารจรูญ
16. เด็กหญิงนุชจรีย์  เกตุนวล
17. เด็กหญิงปิยภรณ์  น้อยนารายณ์
18. เด็กหญิงปิยมน  ศรีวาลัย
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทับภูมี
20. เด็กหญิงพิยดา  แคล่วคล่อง
21. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ดำคำ
22. เด็กหญิงภัทรวดี  หามหิงห์
23. เด็กหญิงรินรดา  ไชยทอง
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  จรรภูยา
25. เด็กหญิงวนิดา  ภมรนาค
26. เด็กหญิงวรรณกานต์  นวลขนาย
27. เด็กหญิงวรัญญา  เยาวเลิศ
28. เด็กหญิงวรัญญา  แย้มสละ
29. เด็กหญิงศรีวิชญี  หวังผล
30. เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนรอด
31. เด็กหญิงศิริพร  ปลื้มจิตร
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญพา
33. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ลิ้มเต้
34. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย
35. เด็กหญิงอทิตญา  อังกาบ
36. เด็กหญิงอังคนา  วงศ์สามาล
37. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ปาน
38. เด็กหญิงอารียา  แซ่ตัน
39. เด็กหญิงเกวลิน  สวียม
 
1. นายจรวย  สมวงค์
2. นายนพพร  ศรีทองสุข
3. นายอนันต์  ทองชู
4. นางพรทิพย์  คอนพิรุณ
5. นางสาวจตุพร  ระดาขันธ์
6. นางสาวจอมใจ  จันทร์สิน
7. นายภาณุพันธุ์  ใยบัวทอง
8. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา   กุนแก้ว
2. เด็กชายธนาพล   บุญหนุน
3. เด็กชายธนาวุฒิ   รานอก
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผิวละออ
5. เด็กชายพีระพัฒน์   เนานะมะบัติ
6. เด็กชายศรายุทธ  คำเสียง
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   เทพวงษ์
8. เด็กหญิงสิตาพร   เกตุสำเนา
9. เด็กหญิงอรยา   แผติตะ
10. เด็กชายอัคเดช   บุญอยู่
 
1. นางสาวอัญชิสา   วันดี
2. นางสาวสุกัญญา   อยู่ดำ
3. นางสาวทานตะวัน  เอียดจุ้ย
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เพ็ชร์ปาน
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ธนบัตร
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  พาไทสงค์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   บุญล้ำ
5. เด็กหญิงภัทราพร   ยังจีน
6. เด็กชายภูรินทร์   เปี่ยมปาน
7. เด็กหญิงวรัญญา   จันปิ่น
8. เด็กหญิงวิระนัน   มหามุข
9. เด็กชายสุธิศักดิ์  อินทรสุวรรณ
10. เด็กชายอภิชาติ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
3. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงนริศรา  กาลปักษ์
2. เด็กหญิงนาถวดี  ตรียงค์
3. เด็กหญิงบุษกร  หมายเพ็ง
4. เด็กหญิงภัทรพร  จีนปึ้ง
5. เด็กหญิงศศิธร  ยงกำลัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  พลสุวรรณ
 
1. นางสาวสุชาวดี  แสงสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประจัญกาญจน์
2. เด็กหญิงญาติกา  เภาจี๋
3. เด็กหญิงนัดดา  หมื่นแก้ว
4. เด็กหญิงมินตรา  คาบตะสิลา
5. เด็กหญิงอารยา  เจือเพชร
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  สงวนรัตน์
 
1. นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
2. นางสาวสิริพร  ถิ่นนา
3. นางสาวสุดใจ  ดำคำ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงตวงพร  บุญหลวงวานิชย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงสัชฌิมาย์  ดอกไม้จีน
4. เด็กชายสุภัตรา  สิบธง
5. เด็กหญิงอริสา  ผ่านสุข
6. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ไชยภา
7. เด็กหญิงโชติกา  หนูพันธ์
 
1. นางสาวกานต์มณี  ธราธรเลิศพงษ์
2. นางสาวอัญญรินทร์  ทิมทอง
3. นางสาววิชยา  ชัยชาญ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมเพช
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงพรวดี  วงศ์กลม
4. เด็กหญิงยุพาพร  กองข้าวเรียบ
 
1. นายสำราญ  ขวัญพุฒ
2. นางสาวโสภา  ปราบมาก
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีแผ้ว
2. เด็กหญิงจิรพร  ชอบสอน
3. เด็กชายซ่าน  เชื้อมอญ
4. เด็กหญิงฑิตฐิตา  จันทร์ขำ
5. เด็กหญิงณภัทร  คลังทรัพย์
6. เด็กชายธรีกานต์  มากรอด
7. เด็กหญิงนภัสสรา  บัวขาว
8. เด็กหญิงนาริสา  นาคพิน
9. เด็กหญิงบุญยาพร  เอมจุ้ย
10. เด็กหญิงพลอยชมภู  วงษ์ศิริ
11. เด็กชายพลอยไพลิน  เชื้อกรด
12. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณเผือก
13. เด็กหญิงอนุธิดา  รอดเกษา
14. เด็กหญิงอลินตา  นราจร
15. เด็กหญิงเมวดี  ยอดสิงห์
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นางสาวกุหลาบ  เลาห์ประเสริฐ
2. นางสาวสุชาดา  ถินแพ
3. นายทวีศักดิ์  ยิ้มศรี
4. นายกฤษฎา  พรหมภากร
5. นายณรงค์  คชรินทร์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายชุมพร  พม่า
2. เด็กชายบารมี  พลพินิจ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  นาคพี่น้อง
4. เด็กหญิงศรัญญา  มณีโชติ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางปรานอม  รองมาลี
2. นางสาวปริยากร  รัตนเลิศ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงธยานี  หล้าเต็ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นายสุพุทธ  พรมสุริวงค์
2. นางบุษกร  นพคุณ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พัดชา
2. เด็กชายทิวสน   ผลรักษา
3. เด็กหญิงนริศรา  จีนบันทึก
4. เด็กชายรุ่งอรุณ   จุลคล้ำ
5. เด็กชายสมชาย   พม่า
6. เด็กชายไชยา   มลลือดีแก้ว
 
1. นายวิทูร   คงชาตรี
2. นายประสาน  แย้มจงกล
3. นายลิขิต  ภูเขาทอง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 1. เด็กชายกันณพงศ์  วิชัยดิษฐ
2. เด็กชายทัตธน  บุญเหลือ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ขันบุตร
4. เด็กชายพงศกร  พุ่มสุวรรณ
5. เด็กชายมรรษกร  สงวนศักดิ์
6. เด็กชายหรินทร์  เย็นสุวรรณ
 
1. นายธีระ  ขันบุตร
2. นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า
3. นายสงกรานต์  ชมอินทร์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กชายกุ้ง  แก้วมณี
2. เด็กชายธำรงกุล  รอดสุวรรณ
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ทองสุข
4. เด็กชายธีระวัฒน์  อ้นทอง
5. เด็กชายปิยบุตร  เหมธานนท์
6. เด็กชายศราวุฒิ  สังข์พัน
7. เด็กชายเพชรชุมพร  วันอินทร์
8. เด็กชายไพทยา  ยาดำ
 
1. นายสุทัศน์  ทิพย์กรรณ
2. นายสิทธิชัย  ศรีพลอย
3. นายธวัช  ตัสโต
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พวงร้อย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิมณีกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  รักธรรม
 
1. นางอิงอร  โอวรารินท์
2. นางธัญพร  เพ็งคล้าย
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดโต
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ชลพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงเสาวณี  ฤทธิบัว
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
2. นายโรจน์  ทองแท่ง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กชายชนกพล  เพ็งทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  ชูสุริแสง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  แสงทอง
2. นางวจิรา  ศุภมิตร
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   มีเทพ
2. เด็กหญิงอัมพกา  หลังมี
 
1. นางสาวนภสร  พลพุทธ
2. นางสาววาริสา  วิเศษสังข์
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพรชนัน   เอกตาแสง
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี   ผลเลิศ
3. เด็กหญิงสุรางคณา   คำเสียง
 
1. นายสรพงค์   ศุภโสภณ
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงนารถรวีย์  แตงโท
 
1. นางสาวเมธิณี  นัทสุทธิ์
2. นางปิยะธิดา  คชรินทร์
 
88 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายปรินทร  นาคนิยม
2. เด็กชายเจษฎา  บุญแสวง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พราหมณ์น้อย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทับแสงศรี
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  คนล้ำ
2. เด็กชายอติชาติ  เจริญวิลาศพงษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  หนูมาศ
2. นางสาวสันสนีย์  วรรณนิยม
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  อรุณรักษา
2. เด็กหญิงเขมจิรา  มุทุกันต์
 
1. นายโตมร  รัชตะสมบูรณ์
2. นายจรัญ  บุญรอด
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ผลคิด
2. เด็กชายอนาวิล  พังสุบรรณ์
 
1. นางสาววาริสา  วิเศษสังข์
2. นางสาวนภสร  พลพุทธ
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. นายธนพล  บ่วงราบ
2. นายภานุพงษ์  อินอ่อน
 
1. นายโตมร  รัชตะสมบูรณ์
2. นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ
 
93 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงชไมพร  แย้มรส
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จำนวนพล
 
1. นางสาวสายใหม่  สุวรรณพานิช
2. นางสาวเอื้อจิต  อินทรสุภา
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ชูสุริแสง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เรืองราย
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  แสงทอง
2. นางวจิรา  ศุภมิตร
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ส่งแสง
2. เด็กชายวรเมธ  หลังมี
 
1. นางสาวรัตนา  นวลศิริ
2. นางสาวภคภรณ์  โกมลบุณย์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายกฤษกร  บุญนิมิตร
2. เด็กชายจตุพร  ณ บ้านคอกม้า
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ลิมปนะวงศ์ศานนท์
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสิทธิชัย  นพคุณ
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายดิศรณ์  ช้างทอง
2. เด็กชายเจนณรงค์  ช้างทอง
3. เด็กชายเอกศิษฐ์  พงษ์ศิริรัตน์
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวจีรพรรณ  ช่วยอนันต์
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายกิตติ  นวลสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติธัช  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายธนินทร  มีใยเยื่อ
 
1. นางสาวปรีดาพร   จับใจ
2. นางสาววะชิราพรรณ์   พรหมฤทธิ์
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศุภซื่อสงวน
2. เด็กหญิงณัฐชา  โพพิทักษ์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมาก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
2. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนาดล  เพชรทั่ง
2. เด็กชายอติวิทย์  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ม่วงงาม
 
1. นางสาวปริญา  ดาวตาล
2. นางสาวนาตยา  พุ่มธานี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นายณัฐพงษ์  ฉั่วอรุณ
2. นายนันทกร  อินทโก
3. นายอุทัย  บุญล้ำ
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
2. นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์วิชา
2. เด็กหญิงฟ้าประธาน  จันทร์ล่อง
3. เด็กหญิงภารวี  น้อยสุภา
 
1. นางปรานงค์  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวสุนทรี  รถทอง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงวาสนา  อยู่เปี่ยม
2. เด็กหญิงสุริสา  ขาวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพพิทักษ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
2. นางจินตนา  กัณหา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว
2. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันท์
3. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว
4. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณพันธ์
6. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางจันทนา  อัมพะวัน
3. นายสุภิญญา  ขำคชกรรณ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัศจรรย์
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  อิทธิฤทธิ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูสังกิจ
4. เด็กหญิงพิศสินี  เพชรตะโก
5. เด็กหญิงสลินทิพย์  พรหมขุนทอง
6. เด็กหญิงแสงระวี  หมอดี
 
1. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
2. นางสมพร  ทองสกุล
3. นางสาวพนิตา  ภูมิสนธิ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายธีรภัทร  คชรินทร์
2. เด็กหญิงบุษบา  คล้ายอักษร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพชรรักษา
 
1. นางสุรีย์  จันทร์มีอ้น
2. นางสาวอัจฉรา  นิลอนันต์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กชายนเรนนิกร  เสนาคุณ
2. เด็กหญิงสุธินี  มุสิกะ
3. เด็กชายเจนณุวัฒน์  เผือกผ่อง
 
1. นายวิรัช  แพรักษา
2. นางสาวเปรมฤดี  ทับปิง
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. เด็กหญิงกาญจนา  จรเมือง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  รักเพ็ชร
3. เด็กชายชัยพงษ์  ชูใจ
 
1. นางวราพร  ศรีพนมยม
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองราย
2. เด็กชายธราธร  แสงแดด
3. เด็กหญิงภัทราวดี  สมุทรสิงห์
 
1. นายสามารถ  สุดสวาท
2. นางสาวเปรมฤดี  ทับปิง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. นางสาวกมลชนก  พวงนุ้ย
2. นางสาวธมลวรรณ  แพ่งหร่าย
3. นางสาวพรนภา  เพ็ชรไชยา
 
1. นายก้องสกล  นพเก้า
2. นางจงดี   หนักเกิด
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงรุ่งรวี    มงกุฎวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิภูษิตา   ศรีช่วย
3. เด็กหญิงศิรดา   เทพบุรี
 
1. นางสาวนิภา   แดงสกล
2. นางสาวสารภี   ยังชู
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกฤษณะ  เทศลำลึก
2. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคาธร
3. เด็กหญิงธนพร  ชูสกล
 
1. นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช
2. นางสาวภัทรศศิร์  พบธรรมอนันต์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตรงแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงสิรีธร  เสนนอก
 
1. นายไพรัช  มณีรัตน์
2. นางอิงอร  โอวรารินท์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงรักษณาลี  เสือแสง
2. เด็กหญิงวิภาวี  เพชรสินลา
3. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  อินคาคร
 
1. นางอุบล  ประสมทอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์   สุขนคร
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงสิริมา  กิติวงศ์
2. เด็กหญิงสุรัตดา  นาคประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีทองกุล
 
1. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์
2. นางสาวทิพาวรรณ  นุ่นแก้ว
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงกรนันท์  คลี่เกสร
2. เด็กหญิงจันทิวา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุดสกล
 
1. นางจรีย์  รักดี
2. นางกาญจนา  สายพัทลุง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พรหมภากรณ์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  หนูสม
3. เด็กชายอรรถพล  อินทนา
 
1. นางจรีย์  รักดี
2. นางนันทนา  อินทรสุภา
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงขวัญชนก   บุระคำ
2. เด็กหญิงบุณยวีร์   ศรีสุข
3. เด็กหญิงเบญญพร   บำรุงสุข
 
1. นางจรีรัตน์   หนังสือ
2. นางสาวนภัสนันท์   ทองเอม
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อยู่ใส
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ช่วยท้าว
3. เด็กชายเทพอักษร  เคลื่อนทองคำ
 
1. นางพิม  วรรณเลิศ
2. นางสาวณัฐวรรณ  ม่วงอำมร
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจินตนา   อินทนา
2. เด็กหญิงทักษิณา   ชูริแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา   สุยไสย์
 
1. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
2. นางชูศรี   ทองวิเศษ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจิราพร   กาญจนกองโต
2. เด็กหญิงชลธิชา   เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เพชรลับ
 
1. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
2. นางชูศรี   ทองวิเศษ
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกนกกานต์  คงประจำ
2. เด็กชายอนุศร  บุญยง
 
1. นางสุภาพร  น้อยกำเนิด
2. นายอนุพงศ์  อ้นทอง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงศรัญสิริ  พุฒิพรม
 
1. นายมนูญ  มะลิชู
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายเทพทัต  ศรีละบุตร
 
1. นายสุพร   บุรพจิตร์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทนา
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จีวพงศ์
 
1. นางสุนีย์  เพชรกำเนิด
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปรีชามาตร
2. เด็กหญิงนันทนัช  บุญชัย
3. เด็กหญิงปิยณัฐา  มากแตง
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สืบพันธุ์
5. เด็กหญิงส เพชรน้ำหนึ่ง  บุญแก้ววรรณ
6. เด็กหญิงอาภาภัทร  ช่วยอยู่
7. เด็กชายเอกราช  แอบไธสง
 
1. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
2. นางสมจิตร  บุญเกิด
3. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลัทธลาภกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายณัฐพล  ปานแจ่ม
 
1. นางสุพัตรา  ภัยวิมุติ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายภาคภูมิ  พันธุ์ธร
 
1. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายศิขริน  มากประดิษฐ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  พลนิล
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงอัมรินทร์   บุญยิรัญ
 
1. นางสายฝน   ปานโรจน์
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายสหสิน  อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงสุชาดา   เจนเขตการ
 
1. นางสาววาสนา   อวดทอง
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายชนิสร  ทองน้อย
2. เด็กชายนวพล  พลพุธ
3. เด็กชายศุภชัย  ยิ่งยุติ
 
1. นางจินตนา  ตรีสุวรรณ์
2. นางเสาวภา  ทองไตรภพ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บ่อคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บัวอ่อน
3. เด็กหญิงศุภสุตา  สินทอง
 
1. นางสาวพิมพา  อุดใจ
2. นางศรีวัฒนา  สระศรีสุวรรณ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ศรีอนันต์
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชูชมกลิ่น
3. เด็กชายเจริญชัย  หมื่นพยัคฆ์
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาววรรณนิดา  แพ่งอินทร์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายณัฐนันท์  เหมทานนท์
2. เด็กชายตะวัน  สุกสี
3. เด็กชายอดิรักษ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาววราทิพย์  ชุ่มกลิ่น
2. นางนันทพร  มโนสงค์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงบุษรา   นาคสังข์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   เทพดนตรี
3. เด็กหญิงเมขลา   สิบทิศ
 
1. นางสาวพิมพ์ภอร   เยื้อนแย้ม
2. นางชุติญา   ธนภพวรรณกุล
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายวรพจน์  บุญสิทธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุธีมา  ผิวผาด
 
1. นางสาวจันดาหรา  ทองแผ่น
2. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นางสาวนันทพร  บุญนาค
2. เด็กชายพชร  สรงประภา
 
1. นางเนาวรัตน์  ช่วยดำรงค์
2. นางสาวรัตนา  นวลศิริ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  เทียบแก้ว
3. เด็กชายสมปอง  ป่านอุดม
 
1. นางสาวปานทิพย์  พุ่มพะเนิน
2. นางอิงอร  วิภาคกิจเจริญ
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายทิวา  แย้มลังกา
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทั่นเส้ง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิ่มน้อย
 
1. นางสมจิตร  บุญเกิด
2. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล