หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
2 นายบุญเนือง เพชรเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
3 นายสิรินทร์ นาพญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวานุเคราะห์) กรรมการอำนวยการ
4 นายยงยุทธ์ จัตุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทึง กรรมการอำนวยการ
5 นายยืนยงค์ ดีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบ่อ กรรมการอำนวยการ
6 นางสาวณัฐวดี กรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนียน กรรมการอำนวยการ
7 นายวิเชียร หัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการอำนวยการ
8 นายศรศักดิ์ มาทมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลง กรรมการอำนวยการ
9 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการอำนวยการ
10 นายชนะ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการอำนวยการ
11 นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเตี้ย กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรับร่อ กรรมการอำนวยการ
13 นายวิทยา ทิพย์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
14 นางพมลวรรณ สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูคุด กรรมการอำนวยการ
15 นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวานุเคราะห์) กรรมการอำนวยการ
16 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1 กรรมการอำนวยการ
17 นายกมล ธรมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
18 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
19 นายไพเราะ ต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง กรรมการอำนวยการ
20 นายศรีรัก มากภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปริง กรรมการอำนวยการ
21 นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง กรรมการอำนวยการ
22 นายธานี สำราญอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
23 นางสาวสุดใจ ดำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖(บ้านพละ) กรรมการอำนวยการ
24 นายศักดิ์ชาย กิมเชียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา กรรมการอำนวยการ
25 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการอำนวยการ
26 นายวีระพัฒน์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชานิคม กรรมการอำนวยการ
27 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยนิตย์ พรรณาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน กรรมการอำนวยการ
28 นายเลิศ คนึงคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการอำนวยการ
29 นางวนิดา วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปานฤทัย กรรมการอำนวยการ
30 นางสาวรัศรินทร์ ศรีสุเทพหิรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ กรรมการอำนวยการ
31 นายมายาซิ เซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยาท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
32 นายสุมะโน จินาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการอำนวยการ
33 นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
34 นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ ูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกบ กรรมการอำนวยการ
35 นางสาวจีระวรรณ์ ดีเสมอ นักวิชาการชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 กรรมการอำนวยการ
36 นางเวียงจิต จินาทิตย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
37 นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
38 นางนิตติยา คงตรีแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
39 นางรัชยา สุขประกำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
40 นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
41 นางจันทนา สวัสดิ์ละคร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
42 นางเสาวภา ทองไตรภพ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
43 นายสมบูรณ์ นารัตฐา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการอำนวยการ
44 นายสมนึก รสอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี กรรมการอำนวยการ
45 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงลัด กรรมการอำนวยการ
46 นายโสภณ แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการอำนวยการ
47 นางสาวสารภี นาพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต กรรมการอำนวยการ
48 นานธเนศร์ ชาญเชาว์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
49 นางอรษา รัชณาการ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
50 นางสมจิตร บุญเกิด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
51 นางมาลินี ขันทะกะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
52 นางสาววิไลวรรณ สังข์สม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
53 นางอารี ชลชลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
54 นางสถาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
55 นางจินตนา ตรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
56 นายชลิต ศุภการ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
57 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
58 นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
59 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
60 นายนัฐพร สมบุญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
61 นางสาวพรทิวา สุขหญีต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
62 นางรอฮนา แก้วสุข รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
63 นางพรทิพย์ มงคล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
64 นางกันตนา ระวังวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี กรรมการอำนวยการ
65 นางธิดารัตน์ บุญกูล ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคม กรรมการอำนวยการ
66 นายศักรินทร์ แก้วสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
67 นางสมฤดี โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
68 นางสาวจุไรรัตน์ พลการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
69 นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
70 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
71 นางสาวศิรินันท์ พยัคฆา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
72 นางรัตนา เทศนนท์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
73 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
74 นายปุณณศิลป์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
75 นางสาวปัทติมา ปรีชา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
76 นายอภิศักดิ์ สมบุญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
77 นางกาญจนา ล.ตระกูล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
78 นายชัยยันต์ พักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
79 นายเจริญ คล้อยเอี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
80 นายสมพร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
81 นายอนุเทพ วิมลศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
82 นายปิยณัฐ อินทร์แถม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
83 นายเจษฏา บุญช่วย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
84 นางยุพา ขำเขต นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
85 นางสุภาภรณ์ พิธีการ นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
86 นายสาโรจน์ ฐิตะฐาน นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
87 นายชำนิ นาคภู่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
88 นางศรัญญา ทองแช่ม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
89 นายชำนิ ชุ่มจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการอำนวยการ
90 นายกมลศักดิ์ รัศมีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง กรรมการอำนวยการ
91 นายอนันต์ หนูสะพลี รองนายก อบต.ท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
92 นางกมลวรรณ สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ กรรมการอำนวยการ
93 นางกัลยา อินทนาพาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
94 นางสาวสุดใจ ดำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) กรรมการอำนวยการ
95 นายสมนึก รสอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสำลี กรรมการอำนวยการ
96 นายพิเชษฐ์ คำชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
97 นายจำนงค์ นาคศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทอง กรรมการอำนวยการ
98 นายสุทิน กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
99 นางสมภา นาวานุกูล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
100 นางสุพาณี สงสุข ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
101 นางนงเยาว์ กิ้มจันทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการอำนวยการ
102 นางมาลี ยอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการอำนวยการ
103 นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการอำนวยการ
104 นางเพ็ญประภา วรรณประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ กรรมการอำนวยการ
105 นางมาลีวรรณ อ้นทอง ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ กรรมการอำนวยการ
106 นางสุรีย์ จันทร์มีอ้น ครูโรงเรียนบ้านหนองเนียน กรรมการอำนวยการ
107 นางสาวจันทรจีรา มากทอง ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
108 นางสาวสุพรรณี นิลสังข์ ครูโรงเรียนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
109 นางสาวปภาดา พริ้งเพราะ ครูโรงเรียนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
110 นางปิรนันท์ คำกองเกิ่ง ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
111 นายตราพร สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการอำนวยการ
112 นายสัมภาษณ์ มาควิเชียร ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการอำนวยการ
113 นายจตุรงค์ สุวรรณกิจ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
114 นางกอบแก้ว บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
115 นางวรรณา ชุ่มชื่น ครูโรงเรียนบ้านคอเตี้ย กรรมการอำนวยการ
116 นายพรอัมรินทร์ ชุมพินิจ ครูโรงเรียนบ้านคอเตี้ย กรรมการอำนวยการ
117 นางจีระวัฒน์ ทันทะวา ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการอำนวยการ
118 นางวนิดา เตี่ยวหู ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ กรรมการอำนวยการ
119 นางยุพา พราหมณ์สงฆ์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
120 นายกรพล ตาลงามดี ครูโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ กรรมการอำนวยการ
121 นางสาวดวงพร ทองพรหม ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
122 นางสาวเนตรชนก ธรรมเนียม ครูโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ กรรมการอำนวยการ
123 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการอำนวยการ
124 นายศรายุทธ ชาญนคร ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการอำนวยการ
125 นายนิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการอำนวยการ
126 ดาบตำรวจไสว อักษรธรรม อพ.ปร. เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการอำนวยการ
127 นางวรรณา สายัณห์ อพ.ปร. เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการอำนวยการ
128 นายวรพจน์ หวานสนิท ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
129 นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูขุด กรรมการอำนวยการ
130 นางฉวีวรรณ บ่วงราบ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
131 นางสาวชวาลา ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนวัดคูขุด กรรมการอำนวยการ
132 นางสาวนวินดากรณ์ ทัพพ์ธนนันท์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
133 นางวรรณา คีรีธาร ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
134 นายสามารถ แก้ววิชิต ครูโรงเรียนวัดทุ่งคา กรรมการอำนวยการ
135 นางสาววินิตา วงศ์ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
136 นายแสนศักดิ์ สงสุข ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
137 นางวิไล คัมภีรกิจ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
138 นางสาวนงลักษณ์ ยิกุสังข์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
139 นางอรทัย เอมห้อง ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
140 นางสมใจ ปรมาธิกุล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการอำนวยการ
141 นางกนิษฐา สุขเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว กรรมการอำนวยการ
142 นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
143 นายนริศ นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
144 นายสมพงษ์ เครือทิวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสูบ กรรมการอำนวยการ
145 นางสุมาลัย ภักดีคง ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
146 นางสาวธนภรณ์ ซังธาดา ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
147 นายประถม พูลมา ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
148 นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
149 นางขวัญศิริ กองช่าง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
150 นางเพียงจันทร์ สวนกำจัด ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
151 นางเสาวณี ขำอ้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดหงส์ กรรมการอำนวยการ
152 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
153 นางจำนันท์ เศษสุข ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
154 นางฉวีวรรณ สมยะภัย ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
155 นางทัสดา บุตรวาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
156 นายกิตติพงษ์ น้อยจีน ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ กรรมการอำนวยการ
157 นางสาวโชติกา สุวรรณเนาว์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
158 นางพจนีย์ กัณหา ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
159 นางสาวเบญจวรรณ บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
160 นางสาวอำพร จันทร์แจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการอำนวยการ
161 นางสาวอัฉรา ชัยมานะ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
162 นายกฤษณะ ร่วมยอด ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
163 นายอนันต์ โอ่งชาวนา นักการโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
164 นางอุไร ชนินทรเทพ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
165 นางมะลิ ทนโกจารย์ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
166 นางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
167 นางสาวอรนุช เอนกชัยไกรศร ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
168 นางสาวกาญจนา ใจแข็ง ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
169 นายธีระ ศรีแสง ตำรวจชุมชนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
170 นายไหล้ เคลือสุวรรณ ตำรวจชุมชนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
171 นางสาวชลิตา ศรีสุวรรณ์ สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
172 นายดำรงศักดิ์ สูขโคนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
173 นางสาวสุปราณี โกมินทร์ สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
174 นางสาวปิยะดา เวชสุบรรณ สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
175 นายวัชรินทร์ ตัสโต สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
176 นายสหฤทธิ์ เกตุรัตน์ สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
177 นายธวัชชัย เซ่งเส้ง สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
178 นายอนุศักดิ์ สุขสวัสดิ์ สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
179 นายสมพร วงศ์สนิท สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
180 เด็กชายสุริยา หับสุภา สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
181 เด็กชายธีรศักดิ์ เทียนแย้ม สารวัตรนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการอำนวยการ
182 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
183 นายประมวล พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการอำนวยการ
184 นายวิรัตน์ เนียมมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) กรรมการอำนวยการ
185 นายบรรจง โลกมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการอำนวยการ
186 นางวันทนี นาคภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
187 นายอดุลย์ เพชรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ กรรมการอำนวยการ
188 นายทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ กรรมการอำนวยการ
189 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
190 นายสุรพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
191 นายแวน วิรุฬห์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
192 นายพิศาล ทวิชศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระ กรรมการอำนวยการ
193 นางสาววชิราณี สุวพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการอำนวยการ
194 นายธีระ ขันบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการอำนวยการ
195 นางกันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการอำนวยการ
196 นางชมัยพร รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
197 นางวันดี หมวดภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) กรรมการอำนวยการ
198 นางสาวเยาวภา นาเมือง ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
199 นางสาวชุติมา ชูแสง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการอำนวยการ
200 นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการอำนวยการ
201 นางเยาวนาฎ ศรีนวล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
202 นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการอำนวยการ
203 นางสาววรรณลิษา ลือชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการอำนวยการ
204 นางจิตรา สวัสดีนฤนาท ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการอำนวยการ
205 นางอรุณรัตน์ มัฎฐาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการอำนวยการ
206 นางสาวเนตรดาว ธรรมเนียม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
207 นางสาวปราณี รัตนเทพี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
208 นางสาวประไพพิศ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการอำนวยการ
209 นางจงจิตร ประทุมชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
210 นางวิจิตรา มากจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเชิงกระ กรรมการอำนวยการ
211 นายเรืองฤทธิ์ นาคเพชร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการอำนวยการ
212 นายไพรัช มณีรัตน์ ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
213 นายจรัญ บุญรอด ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
214 นายบัณฑิต รอดโต ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
215 นายสามารถ สุดสวาท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการอำนวยการ
216 นายสมโชค จ่าวิสูตร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการอำนวยการ
217 นายวิวัฒน์ อู่เจริญ ครูโรงเรียนวัดเชิงกระ กรรมการอำนวยการ
218 นายนพพร ถิ่นไทย ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ กรรมการอำนวยการ
219 นายถนอม เหมือนโพธิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านเขาบ่อ กรรมการอำนวยการ
220 นายสงกรานต์ ชมอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการอำนวยการ
221 นายพยง เหลือบุญเลิศ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดเชิงกระ กรรมการอำนวยการ
222 นายพีระพงษ์ เกตุแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการอำนวยการ
223 นายจารึก เกตุบุตร ลูกจ้างชัวคราวโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการอำนวยการ
224 นายเมษา ขันทะเสน พนักงานธุรการ กรรมการอำนวยการ
225 นายจำนงค์ ด้วงทอง พนักงานธุรการ กรรมการอำนวยการ
226 นายวิทยา สงค์ประภา พนักงานธุรการ กรรมการอำนวยการ
227 นายสุชาติ ขวัญสมคิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
228 นายสุพรรณ ศรีสงกา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ
229 นายบุญจริง สายพัฒน์ ช่างไม้ ชั้น 4 กรรมการอำนวยการ
230 นายภิญโญ นารัตฐา ยาม กรรมการอำนวยการ
231 นายสุรพงษ์ นารัตฐา ช่างปูน ชั้น 4 กรรมการอำนวยการ
232 นายวีระ ขันทะเสน ช่างปูน ชั้น 4 กรรมการอำนวยการ
233 นายวิรัช แพรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการอำนวยการ
234 นายปรีชา อนุเผ่า ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ กรรมการอำนวยการ
235 นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
236 นางณิชกานต์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
237 นางสุมนา นุ่นแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
238 นางธิดารัตน์ คชโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ กรรมการอำนวยการ
239 นางสาวบุปผา อินทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
240 นางสาวปริญา ดาวตาล ครูโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
241 นางวิไลพร แดงละอุ่น ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ กรรมการอำนวยการ
242 นางสาวมุกดา ทองแดง ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
243 นางสาวประภัสสร ฝ่ายเวียงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการอำนวยการ
244 นายสมศักดิ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
245 นายศรายุทธ ชาญนคร ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการอำนวยการ
246 นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
247 นายสมพร วัฒนิ่ม ช่างไม้ ชั้น 4 กรรมการอำนวยการ
248 นายวิทยา ทิพย์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
249 นายนิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการอำนวยการ
250 นายดำ แพนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ กรรมการอำนวยการ
251 ว่าที่ ร.ต.เจริญ รอดสอง ครูโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
252 นางวราภรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนบ้านคลองสูบ กรรมการอำนวยการ
253 นางสาวภัคนันท์ ชุ่มชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
254 นางอุทัย คงไพฑูรย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการ
255 นางคนึงนิจ เทพสนองสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ
256 นางสาวปภาดา พริ้งเพราะ ครูดรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการอำนวยการ
257 นางสาวปรียา สมัครแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการอำนวยการ
258 นางสาวปณัฌธิตา ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ กรรมการอำนวยการ
259 นางสาววรุณี พรมมัณธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการอำนวยการ
260 นายอภิชัย นุ้ยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการอำนวยการ
261 นางสาวฐิติพร อมรามร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งคา กรรมการอำนวยการ
262 นายวินัย สุขยุภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองสูบ กรรมการอำนวยการ
263 นายโตมร รัชตสมบูรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการอำนวยการ
264 นางสาวญาติมา บัวมาต ธุรการโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
265 นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการอำนวยการ
266 นางสาวจุฑารัตน์ ศิริพรไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการ
267 นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการอำนวยการ
268 นายขจีศักดิ์ อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการ สพป. ชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
269 นายชูศักดิ์ ทันทะวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
270 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการอำนวยการ
271 นายปัญญา ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไผ่ กรรมการอำนวยการ
272 นางเสาวณี เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง กรรมการอำนวยการ
273 นายพรศักดิ์ พิมาน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ กรรมการอำนวยการ
274 นายจำเริญ สุวพิศ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
275 นายสมบุญ เพชรกำเนิด คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
276 นายพรไชย วิสาโรจน์ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
277 นางสุพัตรา วรังอาจ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
278 นายมังกร โชติคุต คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
279 นายชาติชาย ฤกษ์พล คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ โรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
280 นางสุชญา เพชรน้อย ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
281 นางณัฐจิรา วีรเสนีย์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
282 นายมานิตย์ วรรณชิต ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
283 นางนาตยา พงษ์ศิริกุล ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
284 นางนิตา คุณวุฒิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
285 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป. ชุมพร เขต 1 กรรมการอำนวยการ
286 นางวรรณี คงพันธ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) กรรมการอำนวยการ
287 น.ส. ปิยนุช สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) กรรมการอำนวยการ
288 น.ส. อนุธิดา พัฒน์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย กรรมการอำนวยการ
289 นางนิตยา นุ่มพรมทอง ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
290 นายกิจติวุฒิ พรมสาท พนักงานบริการโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
291 นายสุภัธชัย เรืองจันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
292 นายวรชัย โกฏวิเชียร ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
293 นายวีระศักดิ์ เชิงดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
294 น.ส. พรสวรรค์ ป้องขันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
295 นางสาวอนงค์ ไกรนาพต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
296 นางนันทพร มโนสงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
297 นางสาววิไล เปรมปรีด์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
298 นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
299 นางจรัสศรี ธรรมา ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย กรรมการอำนวยการ
300 นางสาวภาวนา จันทร์ฉาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
301 นายชัยภูมิ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล ต.วังไผ่ กรรมการอำนวยการ
302 จ.อ. สัมฤทธิ์ ทานศรี รองประธานอนุกรรมการฝ่ายจราจร กรรมการอำนวยการ
303 ว่าที่ ร.อ. ญาฐ จาวยน อนุกรรมการฝ่ายจราจร กรรมการอำนวยการ
304 นายประสงค์ อินทมิน อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร กรรมการอำนวยการ
305 นางเกษร ใหม่ชู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต. วังใหม่ กรรมการอำนวยการ
306 นางพรนิภา ศรีสิริ เจ้าหน้าที่ อสม.ต.วังใหม่ กรรมการอำนวยการ
307 นางสาวสุมาลี มูลลักษณ์ เจ้าหน้าที่ อสม.ต.วังใหม่ กรรมการอำนวยการ
308 นางสาวสารพี เพิ่มเที่ยง เจ้าหน้าที่ อสม.ต.วังใหม่ กรรมการอำนวยการ
309 นายประวีณ วีรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวว่าว กรรมการอำนวยการ
310 นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่น ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
311 นางสาวรัตนราตรี อ่องวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร. วัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
312 นางสาวลักษิกา เจริญสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
313 นางสมจิตต์ การถนัด ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
314 นางสาวกฤติยา ศรีสิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการอำนวยการ
315 นายสุนันท์ สุวรรณชัด ช่างปูน 2 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการอำนวยการ
316 นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการอำนวยการ
317 นางสาวชุติมา อวยสำราญ ลูกจ้างสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร กรรมการอำนวยการ
318 นายยืนยงค์ ดีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบ่อ กรรมการตัดสิน
319 นางกัลยารัตน์ บรรพต ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน
320 นางสวณีย์ จุลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการตัดสิน
321 นางเรณู ศรีสมทรง ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการตัดสิน
322 นางสาวจุไรรัตน์ พลการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
323 นางรัตนา น้อยนาเวศ ครูโรงเรียนบ้านสะพลี กรรมการตัดสิน
324 นางเสาวนีย์ แก้วน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการตัดสิน
325 นางวยุรี นาคแผ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
326 นางสาวประภาพันธ์ สวียม ครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน กรรมการตัดสิน
327 นางวิภัทรพร สำราญอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคม กรรมการตัดสิน
328 นางสาวเสาด๊ะ นุ้ยดำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
329 นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสิน
330 นายวิทูร คงชาตรี ครูโรงเรียนบ้านจันทึง กรรมการตัดสิน
331 นายธีรนันท์ ศรจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
332 นางสมพร โชติกวณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาบ่อ กรรมการตัดสิน
333 นายโสภน จุลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการตัดสิน
334 นายธัมรงค์ ศักดิ์ชื่นแดง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
335 นายดำรง ไพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสะพลีฯ กรรมการตัดสิน
336 นางสุพรรณกานต์ ดีสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
337 นางสาววิจิตรา ศรีภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
338 นางวรรณา คีรีธาร ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการตัดสิน
339 นางจิตรา ชัยวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการตัดสิน
340 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสนันท์ พงษ์ศิริดารา ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคม กรรมการตัดสิน
341 นางวราพร ศรีพนมยม ครูโรงเรียนประชานิคม4 กรรมการตัดสิน
342 นายโกวิทย์ ยังปักษี ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน
343 นายภิญโญ พัฒน์ลำภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
344 นายวิรัช แพรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการตัดสิน
345 นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น กรรมการตัดสิน
346 นายมงคล เกตุสวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
347 นางณัฐจิรา วีรเสนีย์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการตัดสิน
348 นายประทีป ชนะรัง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการตัดสิน
349 นายศักรินทร์ แก้วสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร กรรมการตัดสิน
350 นางสาวปรารถนา บำรุงยุติ ครูโรงเรียนบ้านสะพลีฯ กรรมการตัดสิน
351 นางวิไลรัตน์ ทัศนศิริ ครูโรงเรียนท่ามะปริง กรรมการตัดสิน
352 นางนวรัตน์ คงภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว กรรมการตัดสิน
353 นายภูวดล ประพฤติดี นักวิชาการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯ กรรมการตัดสิน
354 นางนิโลบล ฉลาด ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย กรรมการตัดสิน
355 นางสาวอมรรัตน์ ส้มเกลี้ยง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
356 นายพรพจน์ รัตนศิลา อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯ กรรมการตัดสิน
357 นายฤทธิ์ เพ็ชรนิล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปะทิว กรรมการตัดสิน
358 นางสาวนวรัตน์ ดำคำ ครูโรงเรียนบ้านร้านตัดผม กรรมการตัดสิน
359 นายสาคร แสนโคตร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) กรรมการตัดสิน
360 นายปิยณัฐ อิทร์แถม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (น้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน
361 นางสาวมณฑิรา พัฒชู ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
362 นางสาวนภัสวรรณ อนิวัติ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
363 นายสานนท์ จันทเณร อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯ กรรมการตัดสิน
364 นายโสภณ เพชรกูล ครูโรงเรียนบ้านบางจาก กรรมการตัดสิน
365 นายสามารถ แก้ววิชิต ครูโรงเรียนวัดทุ่งคา กรรมการตัดสิน
366 นางสาววิชิตา ล่องอำไพ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง กรรมการตัดสิน
367 นางวราพร ศรีพนมยม ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการตัดสิน
368 นางสาวกรชวัล หุนตระณี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
369 นางกรรณิกา สุขเหลือ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
370 นายประสิทธิ์ เพชรจร ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน
371 นายณัฎฐ สวัสดี ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการตัดสิน
372 นายถาวร เงินสมบัติ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการตัดสิน
373 นายเจริญ ผิวนิล ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน
374 นายนิวัฒน์ นาคหกวิค ช้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการตัดสิน
375 นายมรุติ ปลัดกอง ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร กรรมการตัดสิน
376 นายชโนวรรณ สุทธิโยค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำ้พุ กรรมการตัดสิน
377 นายวรทัศน์ รัตนสุนทร ช้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการตัดสิน
378 นายสุเมธ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
379 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี กรรมการตัดสิน
380 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม กรรมการตัดสิน
381 นางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการตัดสิน
382 นายอุทัย รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล กรรมการตัดสิน
383 นายเสรี ขวัญยืน ครุโรงเรียนอนุบาลสวี กรรมการตัดสิน
384 นายประจักษ์ คงตระกูล ครูโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยา กรรมการตัดสิน
385 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น ครูโรงเรียนครนพิทยาคม กรรมการตัดสิน
386 นางสาวปัทติมา ปรีชา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน
387 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนครนพิทยาคม กรรมการตัดสิน
388 นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม กรรมการตัดสิน
389 นายพะเนิน อุชุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน
390 นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน
391 นางจุไรรัตน์ ฉิมวารี ช้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการตัดสิน
392 นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการตัดสิน
393 นายวราห์ ชุมแสง ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน
394 นายสุมะโน จินาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการตัดสิน
395 นางอัจฉรา ทิพย์มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาวง กรรมการตัดสิน
396 นายสมศักดิ์ แป้นเกิด ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสิน
397 นางสาวจริยา ร่อนแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) กรรมการตัดสิน
398 นางจันทนา สวัสดิ์ละคร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน
399 นางสาวสุดใจ ดำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) กรรมการตัดสิน
400 นางสาวบุณฑริก หนูยิ้มซ้าย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร กรรมการตัดสิน
401 นางชลาลักษณ์ ทองย้อย ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการตัดสิน
402 นางสาวดวงพร เผือกเนียร ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการตัดสิน
403 นางพรรณี คงชนะ ครูโรงเรียนบ้านปากนำ้ (เผดิมจีนนาวานุเคราะห์) กรรมการตัดสิน
404 นางสาวชุลีพร อิสโร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสิน
405 นางจิรยา ลือชัย ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร กรรมการตัดสิน
406 นางพัชนี สงไตรรัตน์ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธดยาศัยอำเภอท่าแซะ กรรมการตัดสิน
407 นางนงภา ใยบัวทอง ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 กรรมการตัดสิน
408 นางวจิรา ศุภมิตร ครูโรงเรียนชุมฃนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการตัดสิน
409 นางสาวอำพันธ์ เวชสุนทร ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว กรรมการตัดสิน
410 นางสุนิสา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านบางจาก กรรมการตัดสิน
411 นางจริยา คงบุญรักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร กรรมการตัดสิน
412 นางสุพรรณกานต์ ดีสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
413 นางจำเนียร สังข์มรรทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
414 นางสาวมรกต วรรณี วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร กรรมการตัดสิน
415 นางสุพัตรา ภัยวิมุติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) กรรมการตัดสิน
416 นายเสรี พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน
417 นายเฉลิมพล อินทรโยธา ครูโรงเรียนวัดนาทุ่ง กรรมการตัดสิน
418 นางสินีนาฎ โลกมิตร ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิง กรรมการตัดสิน
419 นายนรินทร์ นักฟ้อน วิทยาลัยเกษตรกรรมฯชุมพร กรรมการตัดสิน
420 นายชะลอ โฉมยา วิทยาลัยเกษตรกรรมฯชุมพร กรรมการตัดสิน
421 นายวิฑูร คงชาตรี ครูโรงเรียนบ้านจันทึง กรรมการตัดสิน
422 นายโกวิทย ยังปักษี ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน
423 นางขนง ชูทวด ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง กรรมการตัดสิน
424 นางสาวอุทุมพร โชติคุต ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร กรรมการตัดสิน
425 นางเสาวนีย์ ชูศรี ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิง กรรมการตัดสิน
426 นางนิตยา เพชรสมุทร ครูโรงเรียนบ้านบางหลง กรรมการตัดสิน
427 นางสาวฉอ้อน เย็นทรวง ครูวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะ กรรมการตัดสิน
428 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน
429 นางสมบุญ ชุมแสง ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 กรรมการตัดสิน
430 นางเสาวภา ช่วยชูหนู ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน
431 นางภาวิตา เกตุพิมพล ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการตัดสิน
432 นางวราภรณ์ เพชรเขาทอง ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน
433 นางพิมพ์ใจ วิรัชวิบูลย์กิจ ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กรรมการตัดสิน
434 นางพิลัยวรรณ อุชุภาพ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน
435 นางอุษา เวกวัชรี ครูโรงเรียนบ้านคอกม้า กรรมการตัดสิน
436 นางเบญจมาศ กลับอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน
437 นายสิทธิพร ทองภูเบศ พนักงานสถาบันโทคโนโลยีลาดกระบังฯ กรรมการตัดสิน
438 นายเลอศักดิ์ เกียงสุภา ครูโรงเรียนบ้านหนองเนียน กรรมการตัดสิน
439 นางบุญนำ อินทนนท์ ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการตัดสิน
440 นายสุมะโน จินาทิตย์ กรรมการตัดสิน
441 เด็กหญิงสุนันทา เทพมณี นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
442 นางรัตนา เทศนนท์ ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
443 นางวราภรณ์ สุดใจ ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
444 เด็กหญิงมุฑิตา พากเพียร นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
445 นางสาวจินตนา ตรีสุวรรณ์ ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
446 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ จีนสีคง นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
447 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
448 เด็กหญิงกรกนก สุนทรหงษ์ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
449 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
450 เด็กหญิงพัชราภรณ์ มาน้อย นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
451 นายปิยะณัฐ อินทร์แถม ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
452 เด็กชายกฤษฎา ปู่เชียงแดง นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
453 นางนิตติยา คงตรีแก้ว ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
454 เด็กหญิงศิรดา ขำกระจิต นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
455 นางสถาพร บุญช่วย ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
456 เด็กชายกิตติภณ รักภู่ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
457 นางสมจิตร บุญเกิด ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
458 นายบุญเกิด พิมพะสร นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
459 นางจันทนา สวัสดิ์ละคร ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
460 เด็กหญิงวรรณภา เกิดสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
461 นางรัญธิญา สุกใส ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
462 เด็กหญิงบุปผา ชื่นแดง นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
463 นายอนุเทพ วิมลศรี ครูโรงเเรียนไทยรัฐ๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
464 เด็กหญิงสุพรรณี สุนทรหงษ์ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน
465 นางสาวอนุสรา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการประสานงาน
466 นางสาวอมิตตา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการประสานงาน
467 นางสาวภัทร์ธีนันท์ กลิ่นสมหวัง ครูโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการประสานงาน
468 นางนิ่มนวล แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
469 นางพรลาภ จันทรมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
470 นางสาวอธิษฐาน จันทร์ดำ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
471 นางสาววนิษา ไพรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
472 นางสุรีรัตน์ เกื้อหนุน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
473 นางมุกดา หนูบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
474 นางยุพิน เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน
475 นางวิไล คัมภีรกิจ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
476 นางนงเยาว์ กิ้มจันทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการประสานงาน
477 นางสมภา นาวานุกูล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
478 นางสาวอมิตตา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวานุเคราะห์) กรรมการประสานงาน
479 นางกอบแก้ว บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
480 นางสาวอนุสรา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการประสานงาน
481 นายสุทิน กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
482 นางสาวภัทร์ธีนันท์ กลิ่นสมหวัง ครูโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวานุเคราะห์) กรรมการประสานงาน
483 นางฉวีวรรณ บ่วงราบ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
484 นางสาวปภาดา พริ้งเพราะ ครูโรงเรียนบ้านนาชะอัง กรรมการประสานงาน
485 นางสมใจ ปรมาธิกุล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
486 นางสาวสุพรรณี นิลสังข์ ครูโรงเรียนบ้านนาชะอัง กรรมการประสานงาน
487 นางสาวจันทรจีรา มากทอง ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
488 นายวรพจน์ หวานสนิท ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
489 นายวชิระ มีพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กรรมการประสานงาน
490 นายแสนศักดิ์ สงสุข ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
491 นายสัมภาษณ์ มาควิเชียร ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการประสานงาน
492 นางยุพา พราหมณ์สงฆ์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
493 นายจตุรงค์ สุวรรณกิจ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
494 นางสาวดวงพร ทองพรหม ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
495 นางอุมาพร ดีสมุทร ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กรรมการประสานงาน
496 นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงาน
497 นายจันทรโฑ นวลละออง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
498 นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
499 นางสาวรวีวรรณ จิตรอักษร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
500 นางสาวลักษณา ฤกษ์มี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
501 นางลำใย ไทยถาวร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
502 นางสาวรณพร รอดไทย ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
503 นางกรณิช แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
504 นางสาววิไลพร พรหมวิเชียร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน
505 นางจินดา เกษแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการประสานงาน
506 นางสมบถ แดงสกล ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการประสานงาน
507 นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการประสานงาน
508 นางสาวจุไรวรรณ ยะวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ กรรมการประสานงาน
509 นางสาวพิมฤดี พรมรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน
510 นางสาวศศิวิมล ศรีกลับ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน
511 นางสาวนฤมล พลกรต ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน
512 นางสาวกาญจนา สุพรรณา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน
513 นางสายใจ พรหมพิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการประสานงาน
514 นางสาวมลิตา อัจกลับ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน
515 นางกานต์รวี สร้างเกตุ ครูโรงเรียนวัดควนมณี กรรมการประสานงาน
516 นางถนอมจิตร คำสงฆ์ ครูโรงเรียนวัดทุุ่งคา กรรมการประสานงาน
517 นางกฤษณา วงศ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนประชาสันติ กรรมการประสานงาน
518 นางนุวดี พรหมวิสัย ครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) กรรมการประสานงาน
519 นางศิรมณี วีรภัทรธาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประสานงาน
520 นางสาวจินตหรา ขำคม ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการประสานงาน
521 นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน
522 นางสาวสมหญิง นครเสด็จ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการประสานงาน
523 นายมานิตย์ วรรณชิต ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
524 นางสมจิตต์ การถนัด ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
525 นางจิดาภา ชนะพิมพ์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
526 นางนิตยา นุ่มพรมทอง ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
527 นางสุชญา เพชรน้อย ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
528 นางสาวกฤติยา ศรีสิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
529 นางนันทพร มโนสงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดน้อมถวาย กรรมการประสานงาน
530 นายบุญเสริม อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
531 นายสุรัติ ฟักแฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
532 นายศรีรัก มากภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะปริง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
533 ว่าที่ ร.อ. บัญชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
534 นายจันทร พลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
535 นางสาวภนิดา นพชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
536 นางกันยา เผือกนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
537 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
538 นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด สพป.ชพ.1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
539 นางสาวถาวร จินดาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
540 นายพิเชษฐา บุรีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
541 นางวยุภา มากภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
542 นางเจริญสุข รุ่งนิลรัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
543 นายปิยณัฐ อินแถม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
544 นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
545 นางสุทาทิพย์ สุขวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
546 นางสาววารุณี โทศก ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
547 นางสาววาริธร สงวนนาม พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
548 นายโสภณ จุลพุม พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
549 นางดวงพร จินดาชื่น ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
550 นางปานทิพย์ สุขสุทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
551 นางสาวจุติกานต์ พงษ์จันทร์ อัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
552 นางดลฤดี กุลกรทินโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
553 นางลดาวัลย์ บัวกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
554 นายนรากร มีอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
555 นางสาวสุภาวดี กาญจนพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
556 นางจรีรัตน์ หนังสือ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
557 นายรัตน์ชัย เสือดารา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
558 นายนริศร์ ไชยมาตร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
559 นายนที ลือชัย พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
560 นายธนู ผลคิด นักการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
561 นายจรัล อินทร์รัตน์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
562 นางสาวนภัสนันท์ ทองเอม ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
563 นางสาวณฬรรฐภรณ์ ปัญญางาม ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
564 นางสาวพิไลวรรณ ศุภสังข์ อัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
565 นางสาวสุวรรณา ฟักทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
566 นางสาวอุไรภรณ์ ชัยชนะ พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านปากนำ้(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
567 นางสาวฤชุดาปารินทร์ พรหมสถิตย์ พนักงานธุรการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
568 นางธันยาการย์ เผดิม พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
569 นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์ พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านคอสน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
570 นางรัตนา บุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
571 นางสาวรัชดา ดำรงกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
572 นางสาวนิฤบล แสวงศรี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
573 นางสาวอมรา อินทรโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
574 นางสาวนภารัตน์ เต่าทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
575 นางอรวรรณ พุ่มสร้าง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
576 สิบเอกหญิงชุติมา มหารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
577 นางสาวชุติมา มุจลินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
578 นางปิยนาถ ศรีนวล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
579 นางสาวนภัสนันท์ ทองเอม ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
580 นางมุกดา หนูบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
581 นางยุพิน เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
582 นางนิ่มนวล แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว
583 นางพรลาภ จันทรมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว
584 นางอธิษฐาน จันทร์ดำ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว
585 นางสาววนิษา ไพรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว
586 นางสุรีรัตน์ เกื้อหนุน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว
587 นายมโน บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
588 นางปิยนาถ ศรีนวล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
589 นางสาวสาวิตรี รงคีรี อัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
590 นางชาติลภา กิมเซียะ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]