หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายภูวดล ประพฤติดีนักวิชาการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
2. นางนิโลบล ฉลาดครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายกรรมการ
3. นายสามารถ แก้ววิชิตครูโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นายโสภณ เพชรกูลครูโรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
5. นางวราพร ศรีพนมยมครูโรงเรียนประชานิคม 4กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพรพจน์ รัตนศิลาอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
2. นายฤทธิ์ เพ็ชรนิลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปะทิวกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ดำคำครูโรงเรียนบ้านร้านตัดผมกรรมการ
4. นายสาคร แสนโคตรครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกรกรรมการ
5. นายสิทธิพร ทองภูเบศพนักงานสถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรพจน์ รัตนศิลาอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
2. นายฤทธิ์ เพ็ชรนิลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปะทิวกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ดำคำครูโรงเรียนบ้านร้านตัดผมกรรมการ
4. นายสาคร แสนโคตรครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกรกรรมการ
5. นายสิทธิพร ทองภูเบศพนักงานสถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสานนท์ จันทเณรอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
2. นางสาววิชิตา ล่องอำไพครูโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ เกียงสุภาครูโรงเรียนบ้านหนองเนียนกรรมการ
4. นางบุญนำ อินทนนท์ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสานนท์ จันทเณรอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯกรรมการ
2. นางสาววิชิตา ล่องอำไพครูโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ เกียงสุภาครูโรงเรียนบ้านหนองเนียนกรรมการ
4. นางบุญนำ อินทนนท์ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธีระ ขันบุตรโรงเรียนบ้านหาดทรายรีประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อัจกลับโรงเรียนฝวาหมินกงลิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธีระ ขันบุตรโรงเรียนบ้านหาดทรายรีประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อัจกลับโรงเรียนฝวาหมินกงลิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรจนา เยี่ยมไธสงโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. ม.ล.สันติสุข กฤษดากรครูการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองชุมพรกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา สถานสถิตย์โรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นางยินดี ขันบุตรโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ ชาญนครโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คุณวุฒิโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางอรทัย จิตณรงค์โรงเรียนบ้านบางหลงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ เพชรจรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จินารัตน์ข้าราชการบำนาญ สพม.11กรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เพชรจรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จินารัตน์ข้าราชการบำนาญ สพม.11กรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เพชรจรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จินารัตน์ข้าราชการบำนาญ สพม.11กรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ นาคหกวิข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ นาคหกวิข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ นาคหกวิข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชโนวรรณ สุทธิโยคโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ นาคหกวิข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชโนวรรณ สุทธิโยคโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชโนวรรณ สุทธิโยคโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชโนวรรณ สุทธิโยคโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชโนวรรณ สุทธิโยคโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรช้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ เพชรจรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จินารัตน์ข้าราชการบำนาญ สพม.11กรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เพชรจรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จินารัตน์ข้าราชการบำนาญ สพม.11กรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เพชรจนโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จินารัตน์ข้าราชการบำนาญ สพม.11กรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเศณวี อ่ำครองครูโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสนธยา บันดาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสนธยา บันดาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนธยา บันดาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา บันดาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
2. นางวัชรี ไพรพาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสำเริง นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
3. นางนิภา ศรีเปารยะโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นายอุทัย รัตนพันธ์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ คงตระกูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชริน ขวัญพะงุ้นโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทติมา ปรีชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)กรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพะเนิน อุชุภาพโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ ขวัญคีรีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ฉิมวารีข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นายวราห์ ชุมแสงโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุมะโน จินาทิตย์โรงเรียนบ้านแก่งเพกาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ทิพย์มงคลโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แป้นเกิดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยา ร่อนแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25)กรรมการ
5. นางจันทนา สวัสดิ์ละครโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดใจ ดำคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76(บ้านพละ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑริก หนูยิ้มซ้ายบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางชลาลักษณ์ ทองย้อยโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร เผือกเนียรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางพรรณี คงชนะโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ ยมาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ วรรณสุขโรงเรียนบ้านพรุตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาววชวรรณ อังโชติพันธ์ุครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญโญ แป้งอ่อนโรงเรียนบ้านสามเสียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ อัครธนรักษ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทติมา ปรีชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)กรรมการ
3. นายพันธุ์ธร ศรีไสยเพชรโรงเรียนวัดนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ ยอดสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซะประธานกรรมการ
2. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสินทวีป สายัณห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายทวีป คล่องใจขนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางกรนิภา สังศรีสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสินทวีป สายัณห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายทวีป คล่องใจขนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางกรนิภา สังศรีสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ สุวรรณสว่างโรงเรียนบ้านปากน้ำ "เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ส่งศรีวิทยาลัยเทคนิคชุมพรกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีสงครามโรงเรียนวัดหูรอกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร ตั้งนรกุลโรงเรียนปะทิววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ แช่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ สุวรรณสว่างโรงเรียนบ้านปากน้ำฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ ยมาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ ยมาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจริยา ลือชัยครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สงไตรรัตน์ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนงนภา ใยบัวทองครูโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจริยา ลือชัยครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สงไตรรัตน์ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวนงนภา ใยบัวทองครูโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวจิรา ศุภมิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพันธ์ เวชสุุนทรครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวกรรมการ
3. นางพัชนี สงไตรรัตน์ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวจิรา ศุภมิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพันธ์ เวชสุุนทรครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวกรรมการ
3. นางพัชนี สงไตรรัตน์ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุนิสา เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านบางจากประธานกรรมการ
2. นางจริยา คงบุญรักษ์วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรกรรมการ
3. นางสุพรรณกานต์ ดีสมุทรครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร สังข์มรรทรครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวมรกต วรรณีวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรกรรมการ
3. นางสุพัตรา ภัยวิมุติครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเสรี พรหมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล อินทรโยธาครูโรงเรียนวัดนาทุ่งกรรมการ
3. นางสินีนาฎ โลกมิตรครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ นักฟ้อนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชลอ โฉมยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกรรมการ
3. นายวิทูร คงชาตรีครูโรงเรียนบ้านจันทึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเสรี พรหมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล อินทรโยธาครูโรงเรียนวัดนาทุ่งกรรมการ
3. นางสินีนาฎ โลกมิตรครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชลอ โฉมยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นักฟ้อนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ยังปักษีครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เพชรสมุทรครูโรงเรียนบ้านบางหลงประธานกรรมการ
2. นางฉอ้อน เย็นทรวงครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะกรรมการ
3. นางจืรายุ พรหมเจริญครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางขนง ชูทวดครูโรงเรียนบ้านวังช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร โชติคุตวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ ชูศรีครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมบุญ ชุมแสงครูโรงเรียนศรียาภัย 2ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ช่วยชูหนูครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการ
3. นางภาวิตา เกตุพิมลครูโรงเรียนวัดหูรอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เพชรเขาทองครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ วิรัชวิบูลย์กิจครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร โชติคุตวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัสนี ผกากรองครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาคร แปวกระโทกครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นางมยุรี สมสอนครูโรงเรียนวัดบางแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิลัยวรรณ อุชุภาพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฉอ้อน เย็นทรวงครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะกรรมการ
3. นางอุษา เสวกวัชรีครูโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณกานต์ ดีสมุทรครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวมรกต วรรดีวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรกรรมการ
3. นางเบญจมาศ กลับอยู่ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณกานต์ ดีสมุทรครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธานกรรมการ
2. นางมรกต วรรดีวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรกรรมการ
3. นางเบญจมาศ กลับอยู่ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารี ช้างคล่อมโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นายปุณณศิลป์ สายจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)กรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ดีช่วยโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววชิราณี สุวพิศโรงเรียนวัดดอนมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางจินตนา จัตุธรรมโรงเรียนวัดบางลึกกรรมการ
4. นายสามารถ สุดสวาทโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ ชุมเกษียรข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายอุทัย กัณหาโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]