หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2558   9 พ.ย. 2558   10 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 อาคารสโมสร ห้อง เขาปูน 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารสโมสร ห้อง เขาปูน 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.ชพ.1 ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.ชพ.1 ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารสโมสร ห้อง บางผรา 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 10 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 10 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 10 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม (อาคารอเนกประสงค์) 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม (อาคารอเนกประสงค์) 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม (อาคารอเนกประสงค์) 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 15.30 เป็นต้นไป
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กหน้าอาคาร สพป.ชพ.1 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กหน้าอาคาร สพป.ชพ.1 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 14.00 เป็นต้นไป
5 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 14.00 เป็นต้นไป
6 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 14.00 เป็นต้นไป
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 14.00 เป็นต้นไป
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 15.00 เป็นต้นไป
12 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 เวทีเล็กใต้ต้นไทร 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 15.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 09.00-10.30
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 09.00-10.30
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 11.00-13.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 11.00-13.30
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 14.00 เป็นต้นไป
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารโดม 10 พ.ย. 2558 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 10 พ.ย. 2558 13.30-16.30
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี และ อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 10 พ.ย. 2558 08.30-11.30
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2558 08.30-11.30
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2558 08.30-13.30
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2558 08.30-13.30
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 พ.ย. 2558 13.30-16.30
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 พ.ย. 2558 13.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 13.00 - 16.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 09.00-11.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 13.00-15.00
6 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 13.00 - 16.00
8 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]