รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองนาค
2. เด็กชายปิติพงษ์  หนูพริก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  หนูแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สมสุวรรณ
2. เด็กชายอธิภัทร์  โรยนรินทร์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายกิตติกวิน   คงเซ็น
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองด้วง
 
1. นายประสิทธิ์   สุทธิประจักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  อรุณชัย
2. เด็กชายลิขิต  อุชุภาพ
 
1. นายเสวศ  เนียมมูสิก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายกฤษนัย  เพชรหนู
2. เด็กชายณัฏฐวุธ  ทองนาค
 
1. นายสุชาติ  ตาดทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เดชสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาศรี
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูยู 1. เด็กชายลุกมาน  ดามาดา
2. เด็กชายไฮกาลร์  ดินนาวา
 
1. นายสมนึก  เสี้ยวทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายกอพล  ยังอุ่น
2. เด็กชายนรินธรณ์  อินทรณรงค์
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายปรเมศวร์  ชุมธรรม
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กุมภวรรณ์
 
1. นางวาสนา  แสงเสน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  บัวจันทร์
2. นายวิวัฒน์  ชฎากรณ์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายพุฒิพงค์  คงจูด
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสบ
 
1. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายพจนันท์  ประสิทธิ์สัชฌุกร
2. เด็กชายพลวัฒน์  ผ่านสำแดง
 
1. นางสมฤดี  โพธิจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นายกิตติกร  มณีรัตน์
2. นายณฐพล  ภาโอภาส
 
1. นายบาสิทธิ์  ยะลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เกื้อแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  ช่วยขาว
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงฐาปณี  สิทธิยากรณ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ก๊กเปลี่ยน
4. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร์เผือก
5. เด็กชายอภิวงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายตะวัน  ช่วยสถิตย์
2. เด็กชายปรัญชัย  นิลสุวรรณ์
3. เด็กชายศักรินทร์  สุขตะโก
4. เด็กชายศิวกร  ชุมศรีจันทร์
5. เด็กหญิงไอรดา  หีดจินดา
 
1. นายปานศักดิ์  ปริงทอง
2. นางสาวมนณภา  เล่งซ้าย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพศิกา  เอียดทอง
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองไฝ
4. เด็กหญิงวทันยา  เกื้อสกุล
5. เด็กหญิงเทวี  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวสายชล  เหมเดโช
2. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นางสาวกนิษฐา  สังข์รอด
2. นางสาวนิตยา  เรืองรัตน์
3. นายพัสกร  ศรีสว่าง
4. นางสาวพิกุลแก้ว  สุขถาวร
5. นางสาวเบญจกัลยาณี  สังข์รอด
 
1. นายประเสริฐ  สุขมาก
2. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. นางสาวชญานันท์   ปานสกุล
2. นางสาวธิดารัตน์  นานุสิทธิ์
3. นางสาวนิชนันท์  เกิดผล
4. นายสมพร  นาควิเชียร
5. เด็กหญิงสุนันทา  การแสนใจ
 
1. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
2. นายจรีเมธ  บุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ศิลป์ประพันธ์
2. เด็กชายพงศกร   ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายวรรณลักษณ์   เพ็ชร์เนาว์
 
1. นายจรัส   ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์   ผลาวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชะนะ
2. เด็กชายอัครเทพ  รักการ
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีอ่อน
2. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนวพร   พิสูจน์ผล
2. เด็กชายวันนา  รัตนะ
 
1. นางพรทิพย์   อร่ามโชติ
2. นางสุรีย์   แก้วนิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงมาย  พม่า
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
2. นางสาวธนาภรณ์  ใกล้ชิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข
 
1. นางสุลักขณา  เกิดผล
2. นางฐิติมา  บูก๋ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ช่วยเกลี้ยง
2. เด็กชายสุรกุล  วิวัฒนวาณิชย์
 
1. นางเยาวนารถ   ศรียา
2. นางนิภา  คชวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สกุลโพน
2. เด็กชายธนกฤต  ตั้งเจียมศรี
 
1. นางพะงา  นาคน้อย
2. นางจันทนา  สารเทพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปันเจิง
2. เด็กชายนิติธร  ช่วยนุสนธื
 
1. นางอนงค์  รัตนวงศ์
2. นางศรินรัตน์  ชูมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายชลธร  คงนคร
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ  พรหมสุข
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวกิจติยา  วงศ์ภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงพัชรี  ชูสง
2. เด็กชายภูวเนศวร์  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวนูริยะ  หมัดอุเส็น
2. นางสาวกาญจนา  นำนาผล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซูซานน่า  กอฮิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยธรรม
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงรอยมี  ปูเตะ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายเวสารัช  ช่วยชู
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนสุภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. นางสาวแพรวา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟาตีฮะ  สาเมาะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายปภังกร  กลับอำไพ
 
1. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงนารีมาลย์   สะเตาะ
 
1. นางฟาอีซะห์   ยีอาซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กหญิงชาลิศา  ขจรเวช
 
1. นางจินดาภรณ์  พันธุรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงภัทรากูล   ชลหัตถ์
 
1. นายกมลพันธ์   งานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  นวลแก้ว
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นางสาวชุติมา  สุขบาล
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญนภา  สิริวัฒนานุกูล
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1. เด็กหญิงซีตีมารียัม  โตะแปเราะ
 
1. นายอนัน  เจ๊ะแว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงดาววดี  ธรรมกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. นางสาวณัฐนรี  คงพันธ์
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ทองแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฮันนะห์  เจะและ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นางสาวนฤมล  เสนา
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงปราถนา  บ่อม่วง
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายซูกิฟลี   อาแว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมล่ำ
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
2. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
2. เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์
 
1. นางสาวพยอง  ตู้ดำ
2. นางสาวตานตะวัน  นานช้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  จิตตะภัค
2. เด็กหญิงนิธิวดี  คงศักดิ์พันธ์
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 1. เด็กชายกิตติภณ  จันทร์เกลี้ยง
2. เด็กชายวุฒิชัย  เมฆเกตุ
 
1. นางสาวนูรีฮา  อาแซ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัลวานี  วัฒนะ
2. เด็กหญิงโซฟีญาณี  อับดุลเล๊าะ
 
1. นางสมจิต  มาศหิรัญ
2. นางสาวสุฑารัตน์  นิลรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรุเตียว 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  อ่อนชุม
2. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีหะรัญ
 
1. นายธนพัต  รักษาจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย  ช่วยเอียด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายธนกฤษ  ธนินพงษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  สุขทิพย์
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางพรทิพย์   สุขพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์  มณีหิยา
2. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงภคนันท์  ช่วยจันทร์
 
1. นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า
2. นางสาวอุมารัตน์  เกลี้ยงเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงนัสริน  ดือมอง
 
1. นายกูมะไซดี  กูจิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายธนภัทร  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายสิทธิชัย  ธรรมโชติ
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐกร  สิทธิยากร
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
3. เด็กชายวรภัทร์  คงทุ่ง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวเขา 1. เด็กหญิงซารีเราะ   บุตดำรง
2. เด็กหญิงนัสรียา   ตาเล๊ะ
3. เด็กหญิงรุตซียา  บินแล๊ะ
 
1. นายธีระยุทธ์  ราชนานนท์
2. นางสาวทายาต  สุวรรณมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายศุภัทรชัย  อังษานาม
2. เด็กชายสุชาติ  -
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ปุญญบาล
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นางสาวสุดารัตน์  ปราบแต่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เถนว้อง
3. เด็กชายธีรภัทร์  หนูฉ้ง
 
1. นายอภิษฐา  ทองพราว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายกิตติยศ   แก้วปาน
2. เด็กชายจิรกฤต   เวชสุวรรณ
3. เด็กชายชยพล  แจ้งไธสง
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายซุปปียัน  มาหะมะ
2. เด็กชายอาทิชัย  มี
3. เด็กชายอารีฝีน  หมานขมิ๊
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางดวงเดือน  อุุสมาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายการียา   อาแว
2. เด็กชายบาฮากี  สาแม
3. เด็กชายอารีซัน   มะมิง
 
1. นายรอนิง   ลาเต๊ะ
2. นายโนร์ฮีซัม  ดือรามะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ทองนพ
2. เด็กชายสมภพ  ศรีเจริญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มพงษ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
2. นางสาวจาริยา  มินทการ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายกรวิชญ์  พงษ์วิทูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารพงษ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สระทองย้อย
 
1. นางธัญญา  คงแก้ว
2. นางสมศรี  ปรีชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กชายภูผา  จินตะสะวิน
 
1. นางสาวรัตนมณี  พัฒโณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายสรวิศ  รัตนพันธ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สร้อยทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ผอมสวัสดิื
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วนิล
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ธาระเพ็ชร
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงจิตตินันท์   พรหมจันทร์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีชาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. นายสาธร  ศรีจรัส
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชื้อกรด
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นางสาวสาวินีย์  แก้วทอนช้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 1. เด็กชายศราวุธ  นวลขวัญ
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเรือง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายบุญเกียรติ  เกตแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ชลเดช
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงอัศญา  มะ
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายอาทิตย์  ใจมั่น
 
1. นางถนอมศรี  บัวเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงพิยดา  บำรุงศรี
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังใบ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงสุปราณี  ขำเนตร
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงรัตนา  วิจิตรกุล
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองแก้ว
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กหญิงก้อยวิมล  พ่วงพี้
 
1. นางอนงค์นาฏ  ไข่มุกด์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทิศรอด
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพุฒตะพันธ์  รัตนมณี
 
1. นางสาวประภาศรี  ทองชูดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางสาวเกศรา  สุขสนาน
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพัชราภา   ลิ้มเจริญกิจไพศาล
 
1. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนธิธรรม
 
1. นางศาลิตา  รวยร่ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงปาลิตา  สุระกำแหง
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงพรธิรา  คล้ายจาด
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์   เที่ยงแท้
 
1. นางสาวดวงรัตน์   ศิวะทัต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายณัฐพล  นพรัตน์
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายสุภากร  มานพพงษ์
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายภูริทัศน์  แจ้งใจ
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชลทิชา  ยอดดำเนิน
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคเพ็ง
 
1. นายวินิตย์  ยืนชนม์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชนกภัทร์   บุระคำ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูนวน
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวบุญจันทร์
 
1. นายวันชาติ  สุทธิศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรักษิณา  จุไล่
 
1. นางฉลวย  มีชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายกัญญาณัฐ  ชูนวน
2. เด็กชายจารุวรรณ  ลือสวัสดิ์
3. เด็กชายธราเทพ  หอมรูป
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
5. เด็กชายบารมี  จำนงจิต
6. เด็กหญิงพิยดา  บำรุงศรี
7. เด็กชายวิษณุ  ถาวรวงษ์
8. เด็กชายสรวิศ  รัตนพันธ์
9. เด็กชายเมธาวี  สังข์ศรี
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
2. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
3. นางสาวขวัญหทัย   แสงมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เดี่ยววาณิชย์
2. เด็กหญิงจิราพร  จุลกัณฑ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีพรหม
4. เด็กหญิงชญาณิศา  เพ็ชรมณี
5. เด็กหญิงณีรนุช  เทพสุภา
6. เด็กหญิงพัชริตา  รักเพ็ญไทย
7. เด็กหญิงภูษณิศา  เพ็ชรมณี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
2. นางกิ่งพิกุล  จุลกัณฑ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
2. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณบวร
5. เด็กหญิงธนิดา  ดำช่วย
6. เด็กหญิงพัชริดา  ตรีสุข
7. เด็กชายภูริพัฒ  ผลเจริญ
8. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
2. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกมล   เหลืองเพชรงาม
2. เด็กหญิงชนกภัทร์   บุระคำ
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์   นุ้ยสงค์
4. เด็กชายธนา   ตั้งจิตรถาวรกุล
5. เด็กหญิงธฤตมน   นิยมธรรม
6. เด็กชายประพลพัฒน์   นาคศักดิ์
7. เด็กหญิงพัชราภา   ลิ้มเจริญกิจไพศาล
8. เด็กชายภูวดล   ทรัพย์สิทธิเวศย์
9. เด็กชายสิรภพ   อาจหาญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เอี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นายวินัย   เพชรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
2. เด็กหญิงภัชรียา  แซ่เดี่ยว
3. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
5. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
6. เด็กหญิงอทิตติยากรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
7. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญวิริยะภาพ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยคลิ้ง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
3. นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เสนา
2. เด็กชายจรัสพงษ์  กล้าหาญ
3. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูพยัคฆ์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดสวาท
7. เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร
8. เด็กหญิงนฤมล  ประไพ
9. เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
11. เด็กชายศิรัสพล  เสนีย์รัตนกร
12. เด็กหญิงอริยา  จงจิตร์
13. เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธสา
14. เด็กหญิงโศรดา  ทองงำ
15. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
2. นายทวีวัฒน์  หิรัญ
3. นางวรรณี  เสมพืช
4. นางสุภาภรณ์  วีริยานันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ขาวล้วน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
3. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
4. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง
6. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
7. เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยี่โถ
8. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
9. เด็กชายภูดล  ปานเพชร
10. เด็กชายวีรวิชญ์  เอี่ยมวิจารณ์
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
12. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ทองรัตน์
13. เด็กหญิงสุรภา  กล่ำศรีทอง
14. เด็กหญิงอรปภา  กล่ำศรีทอง
15. เด็กชายอิชยาวิทย์  ชูวงศ์ทวิพงศ์
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
2. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลธร  ศิริวรรณพร
4. เด็กหญิงปัณฑิกา จันทร์นฤเบศ  บุญศรีนุ้ย
5. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
6. เด็กหญิงภัชรียา  แซ่เดี่ยว
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
8. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
9. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
10. เด็กหญิงศุภกมล  ถิ่นมะเดื่อ
11. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
12. เด็กหญิงอทิตติยากรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
13. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญวิริยะภาพ
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยคลิ้ง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
3. นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล
4. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ทิพย์เกิด
3. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทวีรัตน์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองขนาบ
6. เด็กชายธนกฤต  สุขเกษม
7. เด็กหญิงนฤศรา  กิมเสาว์
8. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมบูลย์
9. เด็กชายปัณณทัต  พราหมณี
10. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
11. เด็กหญิงวชิราพรรณ  เรืองฤทธิ์
12. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
13. เด็กหญิงอรอุมา  ทิศรอด
14. เด็กชายอวศาสตร์  พังยาง
15. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
3. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงศ์
4. นางสาวเบญญาภา  คงประสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชอรัญ
2. เด็กชายณัฐกิจ  เครือเอียด
3. เด็กชายธนาพนธ์  ยืนนาน
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เศษ
5. นางสาวนุชรี  สองหลง
6. เด็กชายปุรินทร์  สันดานดี
7. เด็กชายพลพล  ทองแก้ว
8. นางสาวพัทธนันท์  ขวัญดำ
9. เด็กชายภาสกร  ทองแก้ว
10. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีสุข
11. เด็กชายศักรินทร์  ชุมนาคราช
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรืองแก้ว
13. เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนแก้ว
14. นางสาวเกตุสุดา  เรืองงาม
15. นางสาวเกศรา  พรมคนซื่อ
 
1. นายทนงศักดิ์  คงประสม
2. นางรสสุคนธ์  โยธา
3. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
4. นางสาวสุภัทตราวดี  เกิดไก่แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กชายกฤษฏากรณ์    จินาอู
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
4. เด็กหญิงจิตตินันท์   พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงชมพูนุท   ทะนันไชย
6. เด็กหญิงชุลีพร   เปี่ยมปาน
7. เด็กชายถิรวัฒน์  นวลมัย
8. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
9. เด็กชายภาณุภัทร    เปียสดุด
10. เด็กหญิงสงกรานต์   สินลายวง
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กิ่งทอง
12. เด็กชายเอกนรินทร์    เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
4. นางบุญนำ  จงปัตนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ถ้ำคู่
3. เด็กชายจีรภัทร์  แก้วมุณี
4. เด็กชายฉัตรมงคล  ช่วยอินทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนิล
6. เด็กชายนิธินันท์  ไพศาลพงษ์พันธ์
7. เด็กชายปริญญา  แซ่ชิน
8. เด็กชายวชิรวิทย์  กำเนิดทอง
9. เด็กชายวัชรา  กึ่งวงษ์
10. เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรี
11. เด็กชายอดิเทพ  เอียดเปรียว
 
1. นายเกษมสุข  ลอองศรี
2. นางผุสดี  ลอองศรี
3. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
4. นายธงไท  หนูสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐนันท์  หมื่นละม้าย
2. เด็กชายณัฐนันท์  นามปัญญา
3. เด็กชายณัฐพล  บัวลา
4. เด็กชายธนา  งามไตรไร
5. เด็กชายธวัชชัย  ชุมขวัญ
6. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
7. เด็กชายปุณยาวีร์  สะหมาน
8. เด็กชายพงศ์ศิริ  ขึนเขียว
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยกิจ
10. เด็กชายสุรวิทย์  ก่อแก้ว
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วละมัย
12. เด็กชายเอกรัตน์  หนูทอง
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นางศศิสุดา  แก้วเอียด
3. นางอภาพรรณ  เสลาฤทธิ์
4. นายศักดิ์คเณ  ร่มสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเหลือ
2. นายจักรกฤษ  ปรางค์ทอง
3. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
4. เด็กหญิงปรางคณาฐีย์  อ่อนชื่นจิตร
5. นายพงษกรณ์  ซังธาดา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
7. เด็กชายศิรส  พุทธพืช
8. นายศิริโชค  โนระดี
9. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเรือง
10. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญเหลือ
11. นางสาวเจนจิรา  คงประจันทร์
12. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นายเอกราช  หนูปลื้ม
2. นางอัญชลี  เชื้อพลพิชัย
3. นางสาวปริศนา  รักสถาน
4. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  ประไพ
2. นายชรินทร์  ทับทิม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสริฐประสพ
4. เด็กชายธันวา  คงแก้ว
5. เด็กชายธเนศ  ผลบุญ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมดำ
7. เด็กชายปรเมศว์  แก้วมณี
8. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
9. เด็กชายสมภัทร์  สนธิน้อย
10. นายสาธร  ศรีจรัส
11. นายอธิป  ซ้ายหนู
12. เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองนอน
 
1. นายธาวิน  จุติตรี
2. นางสาวทัศนา  ดีนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมั่น
2. เด็กชายณัฐชนน  ผอมแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เจริญ
4. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
5. เด็กชายพศวัต  เอียดชูทอง
6. เด็กหญิงวราพร  ผลเศรษฐี
7. เด็กชายวรายุทธ  เวชรังสี
8. เด็กชายวัชรินทร์  สีดำ
9. เด็กชายวุฒิพงค์  พนนมรักษ์
10. นางสาวศศิวิวรรณ  จิตใจภักดิ์
11. เด็กชายอภิชาติ  เอียดภิรมย์
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงคณัสวรรณ  มีทอง
2. เด็กหญิงครวญศิริ  นาคนุ่น
3. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพรกนก
5. เด็กหญิงณัฐมน  กาญจนคลอด
6. เด็กหญิงทศวรรณ  ชุมมะ
7. เด็กชายนฤสรณ์  ชูสุข
8. เด็กหญิงปาริตา  อ่อนศรี
9. เด็กชายพงศรัญ  สองเมือง
10. เด็กหญิงพนัทดา  คงมณี
11. เด็กหญิงพรธิตา  รักขนาม
12. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
13. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
15. เด็กหญิงสุนิษา  ยศหมึก
16. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สมมิตร
17. เด็กหญิงอิงครัต  นราพงศ์
18. เด็กหญิงอินทิรา  สารมาศ
19. เด็กหญิงเมธาวี  ประทุมสังข์
20. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
3. นางศิริพร  ยอสิน
4. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
5. นางละมัย  วัฒนศรี
6. นางกำปัน  บรรจงเกลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ด้วงอ่อน
2. เด็กชายจักรภัทร   เจ้าสาย
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จุลภักดิ์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เหมือนหนู
5. เด็กชายณัฐพงศ์   สังข์เหลือ
6. เด็กชายณัฐวัต  เมืองชุม
7. เด็กหญิงทิพวรรณ   สุกดำ
8. เด็กชายธเนศพล   น้ำแก้ว
9. เด็กหญิงนิศากร   มาเอียด
10. เด็กหญิงปาณิศา   สังขรัตน์
11. เด็กชายพงศกร  เหมือนพรรณราย
12. เด็กหญิงพรนภัส   รักษ์เกลี้ยง
13. เด็กชายพีรณัฐ   พูลภักดี
14. เด็กชายภูพิพัฒน์   เหมือนพรรณราย
15. เด็กหญิงศุภักษร  เมืองเยาว์
16. เด็กหญิงสิรีธร   ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุมินตรา   เจ้าสาย
18. เด็กชายสุรชาติ   แสงสุวรรณ
19. เด็กหญิงอทิตยา   นาคะวิโรจน์
20. เด็กชายุบุญญินท์  ทองถวิล
 
1. นางอุษา   หลีวิจิตร
2. นางสาวยุวดี   หมื่นเพชร
3. นางชื่นจิต   ขาวสุด
4. นางยินดี   รักขุนส่อง
5. นางสาวธิดารัตน์  วายุภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงคิตตพันธ์  สุวรรณวุธ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
4. เด็กหญิงฐิติชญา  โจมฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
6. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
7. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
8. เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
9. เด็กหญิงบัญฑิตา  คำสมศรี
10. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
11. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
12. เด็กชายรุสลี  เจ๊ะเด็ง
13. เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมทรัพย์
14. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตตมะ
15. เด็กหญิงสาวิณี  วิระยะเวช
16. เด็กหญิงสิริยากร  บุญช่วย
17. เด็กหญิงสุณี  ชูจิตร์
18. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
19. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
20. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
5. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
6. นางศิริจันทร์  ประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนใหม่ 1. เด็กชายกิตติคุณ  คงสัน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญจิตร
3. เด็กชายจักรินทร์   ลาดทุ่ง
4. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่ย่อง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งสามสี
6. เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี
7. เด็กชายธวัชชัย  คงสันต์
8. เด็กหญิงนรารัตน์  พรหมขวัญ
9. เด็กหญิงประพิมพร  วงโพธิสาร
10. เด็กชายภานุพงษ์  ฐาการ
11. เด็กหญิงมุธิตา  พงสุวรรณ
12. เด็กหญิงยุวนารถ  ภมรพันธ์
13. เด็กหญิงวนิดา  ผุยรอด
14. เด็กหญิงวรรณภา  ส้องศรื
15. เด็กหญิงวาสนา  ทองนา
16. เด็กชายวโรดม  พรหมจิตต์
17. เด็กชายศรัณย์  เผือกเกิด
18. เด็กชายศุภชัย  แสงทอง
19. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลิ่ม
20. เด็กชายอภิวัฒน์  โกละกะ
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์เหมือน
 
1. นายประยุทธ   อิสระบูรณะฤทธิ์
2. นายสวัสดิ์  รักนาควน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร  หอมสูง
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  แก้วแกมจันทร์
4. เด็กหญิงดุสิตา  บุญญาธิการ
5. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  หมวดศรี
6. เด็กชายธันวา  จันทร์ส่อง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญรูป
8. เด็กชายนนทวัฒน์  ม่วงทอง
9. เด็กหญิงพรรวษา  ไกรนรา
10. เด็กชายพุธพร  มูสิเกิด
11. เด็กหญิงรัตติกานต์  ชะเดช
12. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ศรีน้อย
13. เด็กชายวัชรพงษ์  บัวเผียน
14. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรหมกุล
15. เด็กชายสิทธิพล  เทพา
16. เด็กหญิงสุนิษา  สร้อยรักษ์
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เกื้อกูลบุตร
18. เด็กหญิงอาทิตญา  สุวรรณฤทธิ์
19. เด็กหญิงอิงธิรา  ฟ้าฟื้น
20. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อ่อนรัตน์
21. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองคำ
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
2. นางสุมาลี  โยธาภักดิ์
3. นายณัฐพล   ผาสุภะ
4. นางวิไลลักษณ์  เจริญรูป
5. นางวีณากร  พุ่มนุ้ย
6. นางสาวศิริพร  พงศ์พิทยายุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สกุลแพทย์
2. เด็กหญิงกันติชา  จินาคม
3. เด็กหญิงขวัญใจ  แก้วมณี
4. เด็กชายจิราวัฒน์  เพ็ชรโสม
5. เด็กหญิงซูฮันน่า  สร้อยสน
6. เด็กหญิงฐิติมา  การสุรสิทธิ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงลาด
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สักจันทร์
9. เด็กหญิงธารารัตน์  พัฒมณี
10. เด็กชายธีระพงษ์  ไกรเจริญ
11. เด็กชายพิทักษ์พงค์  สอนสุทธิ์
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  กิ่งสงค์
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  มณีเจริญ
14. เด็กหญิงสัณห์สินี  ทองพิทักษ์
15. เด็กหญิงสุพัตรา  จินาคม
16. เด็กหญิงสุภมาส  คชสวัสดิ์
17. เด็กชายอนุรักษ์  เจียมวิจิตร
18. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสุภา
19. เด็กชายอานนท์  สกุลแพทย์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชัยดิษฐ์
21. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไกรทอง
 
1. นายสุชาติ  มีสมบัติ
2. นางรสสุคนธ์  ศรีภิรมย์มิตร
3. นายนันทวัฒน์  สุขช่วย
4. นางสาวธิอาภรณ์  บุนนาค
5. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์มณี
6. นายธนกร  จันทร์เพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงกรกนก  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมอภิรักษ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองวัง
6. เด็กหญิงชัญญา  กาญจนนิยม
7. เด็กชายชุติพงศ์  รอดนิตย์
8. เด็กหญิงฐิติชญา  อัชจาทร
9. เด็กชายณฐศร  แก้วมาก
10. เด็กชายณภัทร  มณีนวล
11. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
12. เด็กชายทรงวุฒิ  ชายเขาทอง
13. เด็กหญิงธนัชพร  คงสุวรรณ
14. เด็กหญิงธัญชนก  กัลชนะ
15. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เขียวกล่ำ
16. เด็กชายนครนพ  เพชรโสม
17. เด็กหญิงปนัดดา  ทองขาว
18. เด็กหญิงปพิชญา  เปรียบยิ่ง
19. เด็กหญิงปรียานันท์  อุตรกะ
20. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุ่มแก้ว
21. เด็กหญิงพีรดา  ศรีวะรมย์
22. เด็กหญิงพีรพร  ประธรรม
23. เด็กหญิงพุฒิพร  ประธรรม
24. เด็กชายภูเบศ  รอดอุนา
25. เด็กชายยศศักดิ์  สังขมรรทร
26. เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
27. เด็กชายศดานันท์  ยิ่งสมบัติ
28. เด็กชายศิริศักดิ์  เรืองศรี
29. เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน
30. เด็กหญิงสุธาสินี  ยังผลขันธ์
31. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแก้ว
32. เด็กหญิงสุภาวดี  โรยสุวรรณ
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พลายงาม
34. เด็กชายอดิศักดิ์  เรืองศรี
35. เด็กหญิงอธิชา  พินทอง
36. เด็กหญิงอรณัชชา  อินทปักษ์
37. เด็กหญิงอรพินทร์  จินดาธรรม
38. เด็กชายอรรถวุฒิ  พินันชัย
39. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์รัตน์
40. เด็กหญิงแอนนิต้า  น้อยนารถ
 
1. นางฐปนีย์  ปรานนิธิวัฒน์
2. นางนวลสวาท  สอนขำ
3. นางณัฐพร  บุญทิพย์
4. นางสาวนิภา  นาคสิงห์
5. นางประภัสสร  ประเสริฐผล
6. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
7. นายภูริวัฑฒ์  นาคมุสิก
8. นางสาวปณิธี  พรหมศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายการุณย์  ธรรมรัตน์
2. เด็กชายกีรติ  เพ็งเล็ง
3. นางสาวจริญญา  หนูรักษ์
4. เด็กหญิงชญานันท์  จะอื่อ
5. เด็กหญิงชฎานิล  ชูกลับ
6. เด็กหญิงชฎาพร  พรหมจันทร์
7. เด็กชายชินวุฒิ  ซื่อสัตย์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชชะวิพุธ
9. เด็กหญิงทริกา  ทองเจริญ
10. เด็กหญิงบงกชมาศ  หนูน้อย
11. เด็กชายปกรณ์  มาแสง
12. เด็กหญิงปทุมพร  กระวิก
13. เด็กหญิงปัญญารัตน์  แก้วประการ
14. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี
15. เด็กชายพิทวัส  คำแก้ว
16. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีฟ้า
17. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  บุญชุม
18. เด็กชายภวัต  พรหมสมบัติ
19. เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธาโร
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทา
21. เด็กหญิงรีน่า  สันหวัง
22. เด็กหญิงรุจิรา  ทองใบเล็ก
23. เด็กชายวรพล  สุวรรณพรหม
24. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ชำนิธุระการ
25. เด็กหญิงศิรินาถ  ห่วงนาค
26. เด็กหญิงศิวัชญา  เชิงทอง
27. นายสถาพร  คงเพชรศักดิ์
28. เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมดำ
29. เด็กชายอติชาติ  เย็นสัย
30. เด็กชายอติวิชญ์  ช่วยนุกูล
31. เด็กหญิงอริษา  ชูประจง
32. เด็กหญิงแพรวรี  พันโณ
33. เด็กหญิงแมซี่  ดูรู
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
4. นายวรเดช  รุลปักษ์
5. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
6. นายวิจารณ์  หนูสิน
7. นางสาวอาภาภรณ์  ช่วยตั้ง
8. นางนัสฐาพร  โรหิโตปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ขนาดผล
2. เด็กชายกนกพล  ศักดิ์แก้ว
3. เด็กหญิงกนกรัตน์  คงเรือง
4. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชัยราบ
5. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลาเหมือน
6. เด็กหญิงกรกานต์  วงศ์ฮ่อ
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธีรนิตยภาพ
8. เด็กหญิงกุลธิดา  นุ่มทอง
9. เด็กหญิงชนาภรณ์  จินา
10. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  ตุลยพิทักษ์
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขศรีเพ็ง
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปั้นเพ็ง
13. เด็กหญิงณัฐนิช  ตติยากรกุล
14. เด็กหญิงธนภรณ์  ข่ายเบอะ
15. เด็กชายธีรเดช  พันธเสน
16. เด็กชายนครินทร์  บัวนิล
17. เด็กหญิงนิติณี  คชสงคราม
18. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตันติปุษปรรฆ์
19. เด็กชายพรรษา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
20. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พงษ์สุวรรณ
21. เด็กชายพิทักษ์  จิรสุนทรชัย
22. เด็กหญิงพิยดา  มะโนรา
23. เด็กชายมนพร  ศรีแฉล้ม
24. เด็กหญิงรวิวรรณ  ธรรมาภิรมย์
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลดำ
26. เด็กชายวงศธร  ตะวัน
27. เด็กหญิงวิมลรัตน์  วิชาเดช
28. เด็กชายวีระชัย  จิตอักษร
29. เด็กหญิงศศิปรียา  เศวตจินดา
30. เด็กหญิงศิริกานต์  กลางพระเนตร
31. นายสิทธิกรณ์  กันทะเขียว
32. เด็กชายสิทธินนท์  อรน้อมเวชกิจ
33. เด็กชายสุรเดช  บุญคง
34. เด็กหญิงอัญมณี  รอดประดิษฐ์
35. เด็กหญิงอารียา  รัตโส
36. เด็กชายเทพพิทักษ์  อยู่เย็น
37. เด็กหญิงเบญจมาศ  เรืองศรี
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประทุมมาศ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิชัย
40. เด็กหญิงเสาวลีย์  ฤทธิชัย
 
1. นายบุญฤทธิ์  หนูหอ
2. นายคณต  แก้วราม
3. นางสมถวิล  พรหมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
2. เด็กหญิงกฤตยา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชารัตน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทศักดิ์
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
7. เด็กหญิงทักษิณี  พรหมศิลา
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรวิจิตร
9. เด็กชายธรรมรินทร์  ไม้อ่อน
10. เด็กชายธีรภัทร  บรมสุข
11. เด็กหญิงนันทิกานต์  เขนย
12. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีไทย
13. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีแต้ม
14. เด็กชายปรเมศร์  ศรีเปาระยะ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  โชครักษ์
16. เด็กหญิงปิยธิดา  จุลเลษ
17. เด็กชายพงศพัศ  นนทโชติ
18. เด็กหญิงยมลพร  ทองอ่อน
19. เด็กหญิงวิยดา  สุดรักษ์
20. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รัตนพาหุ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัตนสุวรรณ์
22. เด็กหญิงศิริกัญญา  อาทรกิจ
23. เด็กชายสุทัศน์  สงกุมาร
24. เด็กหญิงสุนิษา  สุธาโพชน์
25. เด็กหญิงสุนิสา  สมทอง
26. เด็กหญิงอภิสรา  ส่งแสง
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  นารีพล
28. เด็กหญิงอรวรา  พันชล
29. เด็กหญิงอารยา  เทพบรรทม
30. เด็กหญิงอุมาพร  รัตนพาหุ
31. เด็กหญิงเกศศิณี  เปลี่ยวจิตต์
32. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
33. เด็กหญิงเสาวนีย์  รัจรัญ
 
1. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
2. นางกุหลาบ  หนูนะ
3. นายเอนก  เมฆฉาย
4. นางรัชดา  ปาลรังษี
5. นางฉลวย  มีชู
6. นางนริศรา  สงคง
7. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
8. นางสุมาลี  เทียบศรไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กชายฐาปกร  โฉมทอง
2. เด็กหญิงนวนันท์  นุชคนึง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญพันธ์สุทธิ
4. เด็กชายรวิภาท  หย่องฮวย
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สาระวารี
6. เด็กชายอธิชัย  ลิ่มบุตร
 
1. นายอดิศักดิ์  ภักษร
2. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายกาจพล  จงจัดกลาง
2. เด็กหญิงกิตติวรา  แสนเอี้ยง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธานีรัตน์
4. เด็กชายศรายุธ  อักษร
5. เด็กชายอิทธิพล  เพ็ชรัตน์
 
1. นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ์
2. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
3. นายภาคภูมิ  หนิยุหนุ๊
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทศักดิ์
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรวิจิตร
5. เด็กชายธรรมรินทร์  ไม้อ่อน
6. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายเอนก  เมฆฉาย
3. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายอาชาวิน  หุ้นเหี้ยง
 
1. นายวิเชษ  นุ่นสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายศุภชัย  ยวงกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. นางสาวมณฑิชา  แสงตาขุน
 
1. นางนงเยาว์  ผิวนวล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายปิยะวุฒิ  อุ่นใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธนภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นางสุภาพร  หงอสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา   ทองมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เหล็กชื่น
 
1. นายวุฒินันท์  เภรีพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. นายจอห์น คริสเตียน  ไนเซอร์ริโอ
 
1. นางนิลรัตน์  สนิทไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายซุลกิฟลี  เวาะหลง
 
1. นายนิอาดีนันท์  มะกาเจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 1. เด็กชายสรายุทธ  ศรีขัดเค้า
 
1. นางสาวขนิษฐา  ด้วงเกต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายกาญจนสา  ใจกว้าง
 
1. นายภูริทัต  หัตถประดิษฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายกฤษตินันท์   วงษ์นา
 
1. นางพาณิภัค   สุขศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวฐิติมา  แสนฟ้าสะท้าน
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. นางสาวสะละม๊ะ  มณีปถัม
 
1. นางสาวนันทิญา  แก้วสุริยันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. นายจักรพงศ์  คงแก้ว
 
1. นายภักดี  ชูช่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  รักษา
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายชยากร  จันทรศรี
 
1. นายสันติ  สพานทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงศศินา   แสงสี
 
1. นางวัชรี   ศรีช่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงนริศรา   นากลางดอน
 
1. นายสุวิทย์   สมณะกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นางอุภาพร  เนาว์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายอรรถกรณ์  ศิลป์คีรีกุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  รักษา
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
 
1. นางสาวสุณี  แดงดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงปานไพริน  บุญรักษ์
 
1. นายวิชวินท์  พงศานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมดนตรี
 
1. นางสโรชา  พจมานพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงศศินา   แสงสี
 
1. นางสาวบงกช   ศรีหาบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. นายจักรรินทร์  บุญเย็น
3. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
4. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สงแก้ว
6. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงชาลิณี  เตชะ
8. เด็กชายชินวัตร  อาหวัง
9. เด็กหญิงชไมพร  ยอดเงิน
10. เด็กชายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
11. เด็กชายณัฐพล  น่าชม
12. เด็กชายธนัตถ์  คนล้ำ
13. เด็กหญิงนัยนา  มะอานี
14. เด็กหญิงปภัสรา  นพภาษี
15. เด็กหญิงพลอยนิล  บุญใหญ่
16. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
17. เด็กหญิงภาวินี  อินสอน
18. เด็กหญิงวรรณนิษา  ทับอาษา
19. เด็กหญิงวรรณิษา  บู
20. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
21. เด็กชายวรเดช  กาหนุง
22. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
23. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หมาดจามัง
24. เด็กชายศราวุธ  หวันละเบ๊ะ
25. เด็กชายศิวา  โรจน์รุ่งเรืองกุล
26. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ลี
27. เด็กชายสัตยา  กาหนุง
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
29. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชุมผอม
30. เด็กหญิงสุนิตา  แอหลัง
31. เด็กหญิงสุนิสา  แปงยวง
32. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ถาวัล
33. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำโส
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่หวัง
35. เด็กหญิงอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
36. เด็กหญิงอริสรา  บู
37. เด็กหญิงเกวลี  นวลขนาย
38. เด็กหญิงเขมอัปสร  ณ วัชรเจริญ
39. เด็กชายเหินฟ้า  สุภาพเจริญกุล
40. เด็กหญิงโรสนานี  ราชพิทักษ์
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
3. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
4. นายกองเพชร  พหุโล
5. นางพิทยา  อนันต์
6. นางสาวนิษณา  สงกา
7. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงค์
8. นางสาววันดี  แสงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. นางสาวกมลวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงกสิณา  ภาสดา
3. เด็กหญิงจามรี  ขุนพล
4. นางสาวจิระวัลย์  จินโจ
5. นางสาวฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
6. นางสาวฐิติพร  กุฎพา
7. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
8. นางสาวนริสา  สังสี
9. นายนัตสิทธิ์  แจ่มแสง
10. นางสาวนัสติกา  ขุนดำแดง
11. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
12. นางสาวปราถนา  บ่อม่วง
13. นางสาวปัทมา  โต๊ะพ่อ
14. นางสาวพรพิมล  รุกเขตต์
15. นายพันธการ  หลีใบ
16. เด็กชายฟาดีซี  เก็มเด็น
17. เด็กชายฟุต  ท่ามะขาม
18. นายวชิรพันธุ์  ศรีคง
19. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี
20. นายวาทยุทธ  ศรีคง
21. นางสาวศลิษา  เพ็ชใช้
22. นางสาวศัณสนีย์  เลี่ยมเจริญกิจ
23. นางสาวสิริกันยา  ขุนพล
24. นางสาวสุธิดา  ทวีวัตร์
25. นางสาวสุนีย์รัตน์  นครังสุ
26. นางสาวสุพิศตรา  หาญโสดา
27. นางสาวสุภาพร  หลีใบ
28. เด็กชายสุรธัช  โล่สกุล
29. นางสาวสุริฉาย  ชายกุล
30. นายสุเมธ  หมั่นมณี
31. นายอธิชัย  แท่นแก้ว
32. นายอนุชิต  รถแก้ว
33. นายอัครพงศ์  หมาดกาสา
34. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
35. นายอับดุลห์  ประดิษฐ์สุวรรณ
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
4. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
5. นางสาวปริณดา  ณ ระนอง
6. นางสาวปาริชาติ  อ่อนคำ
7. นางสาวทิพย์วรรณ  ศุภกิจถาวร
8. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มากอำไพ
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะดี
3. เด็กหญิงชาลินี  รอดสิน
4. เด็กหญิงชุติมา  รอดสิน
5. เด็กชายณัฐกาญจน์  ขันธประภา
6. เด็กหญิงณัฐชา  เปียศรี
7. เด็กชายทัศนัย  นาคสิทธิ์
8. เด็กชายธนพล  ร่วมสุข
9. เด็กชายธีรภัทร  แดงสกล
10. เด็กชายธีรภัทร   ธนสมบัติ
11. เด็กชายธีระศักดิ์  ขุนทองจันทร์
12. เด็กชายนาคินทร์  สอนจิตต์
13. เด็กหญิงนาเดีย  วาซัน
14. เด็กหญิงนุชนาถ  เรืองเสมอ
15. เด็กชายปฏิภัทร  นอพิมาย
16. เด็กชายปรเมศร์  เฉลิมนนท์
17. เด็กหญิงปัตตานี  ไมจิตร
18. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้ววิเศษ
19. เด็กหญิงพชจรี  เหล็กดี
20. เด็กหญิงพชรดา  เหมทานนท์
21. เด็กหญิงพัชจรี  เหล็กดี
22. เด็กหญิงภัทรวดี  เทพดนตรี
23. เด็กชายรฐนนท์  อุดม
24. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หนองทราย
25. เด็กหญิงรัตติยา  รักษาผล
26. เด็กชายวชิราวุธ  สังข์สิงห์
27. เด็กชายวัชรินทร์  รวดเร็ว
28. เด็กหญิงวิชุดา  กำลังมาก
29. เด็กหญิงวิภาวดี  วิบูลย์ศิลป์
30. เด็กชายศักนรินทร์  สีเลือด
31. เด็กชายศุภชัย  สายน้อย
32. เด็กชายศุภชัย  สายน้อย
33. เด็กชายสรัล  ขาวศรี
34. เด็กหญิงสุพัตรา  วิบูลย์ศิลป์
35. เด็กหญิงสุวรรณา  แหนบทอง
36. เด็กหญิงสุวิภา  สลัดใด
37. เด็กหญิงเกษรา  ยกแก้ว
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์ซอม
39. เด็กชายเรวัต  กาญจนปัทม์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหมาะเจาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
2. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
3. นางสาวรุจิรา  สีจันทร์
4. นางสาวธิดารัตน์  คลี่เกษร
5. นายเกรียงศักดิ์  จังคสุต
6. นางสาวสุภาวรรณ  จิตทะเน
7. นางอุมาพร  พันนะการ
8. นายรณภัทร  ยวงงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. เด็กชายซูฟิศ  หะยีหามิ
 
1. นายพิงค์พันธุ์   แพงพุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  บุญนำ
 
1. นายอดิศักดิ์  จิตรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ทองงาม
2. เด็กชายกิตติภัทท์    แก้วมณี
3. เด็กหญิงจารุณี   ทองงาม
4. เด็กชายจิรสิน   ประมวลศิลป์
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์   หนูเซ่ง
6. เด็กหญิงฉวีวรรณ   จริงจิตร
7. เด็กหญิงชาลิสา  รัตนพันธ์
8. เด็กชายชโนทัย    คงเรือง
9. เด็กหญิงณปภา  คงเรือง
10. เด็กหญิงณัชภรณ์   บุญชูช่วย
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   หนูพุ่ม
12. เด็กหญิงณัฐชนก   จันทร์ถิ
13. เด็กหญิงณัฐวรา   จันทร์ผ่อง
14. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เก่งกั่ว
15. เด็กชายทินภัทร   แข่จะวัต
16. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
17. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    แก้วกล้า
18. เด็กหญิงพรไพลิน    ศรีประสิทธิ์
19. เด็กหญิงพุทธิดา   พุทธศิลป์ศิลา
20. เด็กชายภัทรพล   แก่นเมือง
21. เด็กหญิงมณฑกานต์   จริงกานต์
22. เด็กหญิงมินตราวดี   สุขสง
23. เด็กชายรัชชานนท์   ทองแท้
24. เด็กชายรัชพล   รักช่วย
25. เด็กหญิงลลิตา    ทองมั่น
26. เด็กหญิงลลิตา  ยงยวด
27. เด็กชายวีรภัทร   ทองมั่น
28. เด็กหญิงสุชาดา   แก้วรักษ์
29. เด็กหญิงสุญาดา   สีอ่อน
30. เด็กหญิงสุธาสิณี    วิรุลศรี
31. เด็กหญิงสุภิสรา   จีนเดิม
32. เด็กชายอนิรุท   ลิ้มหยัด
33. เด็กชายอนิวรรตน์    สุขสง
34. เด็กหญิงอรยา    โตกำ
35. เด็กหญิงอรัญลดา   พุฒนวน
36. เด็กหญิงอลิษา   คงเพ็ง
37. เด็กหญิงอารียา    สิงห์แก้ว
38. เด็กหญิงเกศมณี   แก่นเมือง
39. เด็กหญิงเกศแก้ว   ขวัญเมือง
40. เด็กชายเบญจรงค์    ส่งแสง
 
1. นายสมใจ   ชูแก้ว
2. นายปกรณ์   อาจสมโภช
3. นางวัลดา   แก้วกังวาล
4. นางสาวพรศิริ   พงษ์อร่าม
5. นายชรินทร   ทักษิณประภา
6. นางสาวยุวดา   ทิมกลับ
7. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์
8. นายอนุรักษ์  ชูหาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ตันธิวุฒิ
3. เด็กหญิงกัลยาณี  คงสุข
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทสะเร
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประกอบกิจ
6. เด็กหญิงจินตนา  รักษา
7. เด็กหญิงจิราภา  อินทร์รักษ์
8. เด็กหญิงจีรกานต์  มิ่งสกุล
9. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองพุด
10. เด็กหญิงจีรนันท์   ตันกุละ
11. เด็กชายชัยวัฒน์  อุตทิพย์
12. เด็กชายณัฐดนัย  ทองวิเศษ
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีแก้วอ่อน
14. เด็กหญิงณิชากร  ยงยศยิ่ง
15. เด็กหญิงณิชากานต์  ขวัญมา
16. เด็กชายธนภัทร  ธนจินดา
17. เด็กหญิงธันยพร  ทองสองศรี
18. เด็กหญิงนภัสสร  แนวประดับ
19. เด็กหญิงบิสมิลลา  คงสมแก้ว
20. เด็กหญิงปริศนา  อนันตกูล
21. เด็กหญิงพรรณนิตา  บุญขวาง
22. เด็กชายพศวีร์  สงแดง
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พวงผกา
24. เด็กหญิงพิมมาดา  ทองสองศรี
25. เด็กหญิงวรินดา  ถาริยะ
26. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
27. เด็กชายศตวรรษ  จันทสะ
28. เด็กหญิงศรัญญา  มางิ้ว
29. เด็กหญิงศศิวิมล  เกื้อกูล
30. เด็กหญิงศิริพร  บุญจริง
31. เด็กหญิงศิริพร  จั่นอี๊ด
32. เด็กหญิงศุภักษร  ประกอบกิจ
33. เด็กหญิงสิริมา  ชูเมือง
34. เด็กหญิงสุธารา  ชายพุด
35. เด็กหญิงสุนิศา  แนวประดับ
36. เด็กหญิงอนันต์ดา  เพชรโน
37. เด็กชายอิบรอเฮม  เจะหลง
38. เด็กหญิงเมษา  แก้วมะโน
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
2. นางจารุุวรรณ  ปิดดำ
3. นางนันทาพร  พันธมาศ
4. นายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชรรักษ์
5. นางปัทติมา  รักไทรทอง
6. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
7. นายปิยพงษ์  คงภักดี
8. Mr.Jester  Maglasang
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายกฤษณกร  เพชรบ้านนา
2. เด็กชายกฤษณะ  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มฤค
4. เด็กชายจิรายุ  ศรีพร
5. เด็กหญิงจีรนันทร์  รักษายศ
6. เด็กหญิงชุติมา  เพชรสุด
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภาครัตน์
8. เด็กหญิงตินชไมลย์  สมบัติ
9. เด็กหญิงทิพรดา  บัวเผียน
10. เด็กหญิงธัญภรณ์  จิตรัตน์
11. เด็กชายธีรภัทร  ภดาวัลย์
12. เด็กชายนะโม  รักษาวงศ์
13. เด็กหญิงปณิดา  ฤทธิรุตม์
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  เชื้อเอี่ยม
15. เด็กหญิงปิยะนาถ  รักษายศ
16. เด็กชายพัสกร  คำรณ
17. เด็กหญิงพิทยารัตน์  หิรัญรัตน์
18. เด็กหญิงพิฬาลักษณ์  นนยะโส
19. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมศร
20. เด็กชายพีรภัทร  หอมกอ
21. เด็กหญิงรุ้งผกามาศ  แก้วสุขใส
22. เด็กหญิงวรรณา  ขึมภูเขียว
23. เด็กหญิงวริศรา  ละม้าย
24. เด็กหญิงวศินี  มูณี
25. เด็กชายวิทวัส  ลือชา
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสุขใส
27. เด็กหญิงศศิธร  ภารา
28. เด็กหญิงศิราวดี  แก้วแสง
29. เด็กชายศุภกร  คงรักษ์
30. เด็กชายสิทธิชัย  บุญทอง
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เดชคงแก้ว
32. เด็กหญิงสิริมน  ทองแก้ว
33. เด็กชายสุภัทรชัย  แก้วไทย
34. เด็กหญิงสุวรรณดี  กระวิก
35. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมรักษ์
36. เด็กหญิงอารียา  หมวดชนะ
37. เด็กหญิงอุมากร  หนูน้อย
38. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสวัสดิ์
39. เด็กชายไกรวิชญ์  สถาพร
40. เด็กหญิงไพลิน  ศรีทิพย์
 
1. นายสมมุ่ง  อินทร์จงจิตร
2. นางจงกลนี  เดชศรีจันทร์
3. นางศิราพร  กระจ่างทอง
4. นางสาวกาญจนา  ธราพร
5. นายพงษ์กฤษ  ชนะรบ
6. นางสาวอนุศรา  โสภาวัจน์
7. นายเด่นชัย  บำรุงศรี
8. นางยุพาภรณ์  สมทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฎธิกา  ช่วยธานี
2. เด็กชายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร
3. เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว
4. เด็กหญิงปิยมาศ  เหล็กบาดาล
5. เด็กชายพลพล  สุวรรณ
6. เด็กหญิงมัณฑิตา  แซ่เซ่ง
7. เด็กหญิงรัตนโสภา  กำมะลวน
8. เด็กชายวทัญญู  รุ่งสุภัคพงศ์
9. เด็กชายอนิศร  เพชรนุ้ย
10. เด็กชายอิสรพงศ์  เหมมาลา
 
1. นางวารยา  ชุติดำรง
2. นางธิดารัตน์  นิตย์นรา
3. นางสาวมณฑิรา  ชิ้นฟัก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงกุลดา  แพงวิเสส
2. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญเมือง
3. นายณัชพล  ศรีสุขใส
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลูกอ้น
5. เด็กชายต้นตระกานต์  เขียวบุญจันทร์
6. เด็กชายธัชพล  เครือจันทร์
7. เด็กหญิงนลินวรรณ  รอดอินทร์
8. เด็กหญิงนาถลดา  สังฆอินทร์
9. เด็กชายวีระศักดิ์  นิระโส
10. เด็กชายหัสนัย  อินขอ
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางธีรนันท์  แม้นทอง
3. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขสนาน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จันแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มุกคะตา
4. เด็กชายธนเดช  สุภมณีกุล
5. เด็กหญิงนันทิมาภรณ์  คงทอง
6. เด็กชายพงศกร  เพชรย้อย
7. เด็กชายวัชรินทร์  ด้วงสุข
8. เด็กหญิงสุภาพร  จำปา
9. เด็กชายเฉลิมชนม์  หนองตรุด
10. เด็กหญิงเบญญาภา  สมาธิ
 
1. นางสาววีรนุช  จิตรบุญ
2. นางณรัชภรณ์  สุดรักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กชายธนภัทร  สองสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
6. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
7. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
8. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
9. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
10. เด็กหญิงรัติชนก  เทพสุทธิ์
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุนสิทธิ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  พัฒน์คง
3. เด็กหญิงปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
4. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเส้ง
5. เด็กชายสิทธิชัย  น้ำรอบ
6. เด็กหญิงสุริยภรณ์  อ่อนน้อม
7. เด็กชายอนุชา  จิตแจ้ง
8. เด็กชายอัครพล  มีช่วย
9. เด็กหญิงอุษณีย์  จิตสวาท
10. เด็กชายโสภณ  คะเณ
 
1. นางชูใจ  บัวคลี่
2. นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ
3. นางสาวอัจจิมา  ศรีเทพ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  นวลโข้ย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดี
4. เด็กชายตันติกร  คงยิ้ม
5. เด็กชายธนกฤต  มงคล
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วกล้า
7. เด็กชายศตวรรษ  ลุ้งใหญ่
8. เด็กหญิงสุฑารัตน์  เลิศไกร
9. เด็กหญิงสุปรียา  คงสิน
10. เด็กชายอัฐฎายุธ  สีคง
 
1. นางณมน  กุลวริยากร
2. นางสาวญาณิกา  ตั้งคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แพงมาลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นกเผือก
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตต์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ถีระแก้ว
5. เด็กหญิงเมขลา  แพงมาลา
6. เด็กหญิงเหมหงส์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
2. นางอรัญญา  อินทปัน
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงชญานุช  คงน้อย
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สนธิกลับ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ไหมดำ
5. เด็กหญิงลักษณ์คณา  แวววงษ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ปลองคีรี
 
1. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
2. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
3. นางสุกัณธา  เรืองดำ
4. นายบุญเกียรติ  เกตแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  รัศมี
2. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญถนอม
3. เด็กหญิงชาลิสา  กุลน้อย
4. เด็กหญิงนิตย์รดี  จงจิตร
5. เด็กหญิงยุภาวดี  ธิบาย
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ทิพย์น้อย
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แดงมูสิก
 
1. นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี
2. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
3. นางอุษา  สมภักดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มกอ
3. เด็กหญิงศรวนันท์  ทองมีสุข
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สมเก่า
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย
6. เด็กหญิงสุนิสา  สกุลเล็ก
7. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
8. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชื้อ
2. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  รัตนเสถียร
4. เด็กหญิงมณัสวี  ทวีเมือง
5. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
6. เด็กหญิงรักษิตา  ฤกษ์มงคล
7. เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ
8. เด็กหญิงอาฟาเดียร์  จินุ้ย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางธนกร  ณ สงขลา
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
3. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
4. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ช่างเรือ
7. เด็กหญิงสุภาพร    ตันติภิรมย์
8. เด็กหญิงเพชรดาว   โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นางเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอยู่โยง
2. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงพิยดา  เดชจินดา
6. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
8. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่ม
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มุสิกธรรม
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ทวีเมือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  รุจิญาติ
4. เด็กหญิงธิดาพร  สุขอยู่
5. เด็กหญิงพัชรพร  ดำน้อย
6. เด็กหญิงภัสสร  แสงแป้น
7. เด็กหญิงวัทนพร  ประยูรวงศ์
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชลายนนาวิน
9. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเมือง
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงจีระนาถ  ชื่นบุตร
2. เด็กหญิงชนัชชา  จิราพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสพรรณ  จันทร์ภักดี
4. เด็กหญิงนภัสสรณ์  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงนริศรา  คลขำ
6. เด็กหญิงนริษา  อักษรพาลี
7. เด็กหญิงรวิกานต์  ณ นคร
8. เด็กหญิงเปรมวดี  พุ่มพฤกษา
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร  วงศ์ทิม
3. นางสาววิจิตรา  ภูธรภักดี
4. นางบุญศรี  หงษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
2. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
3. เด็กหญิงนิตย์รดี  ปิยะปานันท์
4. เด็กหญิงผกาวดี   ขันธสังข์
5. เด็กหญิงพรรัมภา  โพธิ์ศรีทอง
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
7. เด็กหญิงภาภัทร  รุจิระยรรยง
8. เด็กหญิงศิลป์สิริ  มีศิลป์
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางเพชรรัตน์  เปล่งเสียง
3. นางสาวพรพิมล  เทพพรหม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
3. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
4. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
6. เด็กหญิงสุทธิตา  ช่างเรือ
7. เด็กหญิงสุภาพร   ตันติภิรมย์
8. เด็กหญิงเพชรดาว   โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นางเสาร์วรักร์  ช่วยบำรุง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงนริศรา  แป้นไทย
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุณโยดม
4. เด็กหญิงผกาวดี  หนูอินทร์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  สงสุวรรณ
6. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ทิพย์สงค์
7. เด็กหญิงสโรชา  นวลขำ
8. เด็กหญิงอลิสา  เพ็งผอม
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
3. นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน
4. นางพรรณนิภา  ไพรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรประสิทธิ์
2. นางสาวชฎาทิพย์  ยงวิริยกุล
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาวรีย์จิรทีปต์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มืดเกิด
6. นางสาวตรีชฎา  จารุปกรณ์วงศ์
7. เด็กหญิงธันยมัย  จิ้วตั้น
8. เด็กหญิงบัวชมพู  เครือเตียว
9. นางสาวภัคจิรา  แสงสุวรรณ
10. เด็กหญิงมุฑิตา  หนูเหมือน
11. เด็กหญิงศศิธร  ชลธาร
12. เด็กหญิงอนุธิดา  ตั้งคำ
13. นางสาวอังคณา  ชูค้ำ
14. นางสาวอัจจิมา  วงศ์น้อย
15. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
16. เด็กหญิงไอรดา  บุญชูช่วย
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายสัตยา  กาสุข
3. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิเดช
4. นางดรุณี  ยิ้มแก้ว
5. นางฃื่นจิต  ชูเอน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ตั้ง
2. นางสาวกรรณิการ์  ผลบุญ
3. นางสาวกวินนา  ขวัญอ้นอินทร์
4. นางสาวกัญญารัตน์  จินดาบถ
5. เด็กหญิงนัสยามีย์  ดำเต๊ะ
6. นางสาวนิศาชล  ติ้งโหยบ
7. นางสาวปริญญา  สงสกุล
8. นางสาวมารีย๊ะ  เหล่ทองคำ
9. นางสาวมุกรินทร์  เกตุอินทร์
10. เด็กหญิงลัดดา  ทองนวล
11. เด็กหญิงวรางคณา  แก้วทองมา
12. เด็กหญิงอนุสรา  ตำภู
13. เด็กหญิงอาภัสรา  โอชะเสน
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาลินี  หนูจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงจิญารัตน์  ชนะพาล
2. เด็กหญิงพัชริดา  สายระย้า
3. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ภู่
5. เด็กหญิงศิวพร  เรืองเอียด
6. เด็กหญิงสุจินันท์  วงศ์เกศ
7. เด็กหญิงอินทิรา  นาดี
8. เด็กหญิงอุทุมพร  พรมดี
 
1. นางสาวสุฑามาศ  ธงชัย
2. นางสาวอาภากร  ทนงาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
3. เด็กหญิงธันยชนก  เสดสัน
4. เด็กหญิงนิชดา  เอ่งฉ้วน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
6. เด็กหญิงปิ่นปิณัฏฐ์  วุ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพรรณพนัช  ล่องตี้
8. เด็กหญิงภิริษา  บ้านนบ
9. เด็กหญิงศิรดา  ศิริเกส
10. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
11. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ทับทอง
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
3. เด็กหญิงทาริกา  หนูจีน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
5. เด็กหญิงธารวดี  จันทรัตน์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงอาวุธ
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทอง
9. เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี
10. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
11. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
2. นางมนต์ฤทัย  วงศ์โต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์   ขันเพชร
2. เด็กหญิงจิตรลดา   ทองชนะ
3. เด็กหญิงดลยา   พงษ์วันนา
4. เด็กหญิงธณัฐชา   เลิศคำหวาน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
6. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   ฉิมดำ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หนูวงศ์
8. เด็กหญิงภาสิตา   พูลภิรมย์
9. เด็กหญิงสิรินาถ   โชติกมาศ
10. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   บุญมาศ
12. เด็กหญิงแพรวา   ปัญญายง
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอภยาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูสุข
2. เด็กชายณัฐชนน  จันทร์อักษร
3. เด็กหญิงสิรามล  สุนทรภักดี
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชูปาน
5. เด็กหญิงแพรชมพู  สาทเวช
 
1. นางสายพิณ  จำปาทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายนวัตกรณ์   นวลอ่อน
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   มณีมัย
3. เด็กชายวรวิช   บุรา
4. เด็กชายวันปิยะ   ดวงจันทร์
5. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
 
1. นายชัยณรงค์   นะบุตร
2. นายประเสริฐ  ซุ่นเส้ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหรียญทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
3. เด็กชายภูเบศ  ถาวรแก้ว
4. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสงค์
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  สิทธิรักษ์
 
1. นางณัฐชนันท์  เม่งช่วย
2. นางนิตยา  ปานเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงธยานี  หล้าเต็ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นายสุพุทธ  พรมสุริวงค์
2. นางบุษกร  นพคุณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงหัสยา  อภัยรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  คำเกลี้ยง
2. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  ยศประพันธ์
2. เด็กชายปิยังกูร  ยาบา
 
1. นายอาจินต์  ไชยศร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 1. เด็กชายการันต์   และสุข
2. เด็กหญิงธนัชชา  คงยะฤทธิ์
3. เด็กหญิงนูรูลซัมซีย๊ะ  มะแอ
4. เด็กชายศตวรรษ  หมัดหะ
5. เด็กหญิงศารุตา   ศรีเพชร
6. เด็กชายศุภวัฒน์  ช่วยตรึก
 
1. นางจริยา  เพชรรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชูชื่นจิตร
2. เด็กหญิงณัฐริการ์  เกิดสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพฤกษา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงสุทาทิพย์  บุญเสน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เส็นขาว
6. เด็กหญิงเมฑาพร  จันทร์จารุ
 
1. นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง
2. นายวิจักษณ์  ฮั่นพิพัฒน์
3. นางสุภาวดี  จันณรงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรเหม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิมนต์
3. เด็กหญิงทักษิณา  ไร่ใหญ่
4. เด็กหญิงรชยา  ไร่ใหญ่
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  สุกใส
6. เด็กชายอติศร  มาศโอสถ
 
1. นางรัตนา  ผิวดี
2. นางสาวิตรี  เอ่งฉ้วน
3. นางสาวขนิษฐา  กรกำแหง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายซุลฟาร์  กาเจ
2. เด็กชายซูไฮมี  นิการี
3. เด็กชายฟาริส  ดอเลาะ
4. เด็กชายมูฮำหมัดซูการนา  เจะมามะ
5. เด็กชายมูฮำหมัดโซฟี  มะหลง
6. เด็กชายอารอฟัต  อาลี
 
1. นายสิทธิพงษ์  ส้มเกิด
2. นายอับดุลฮาเลง  วานิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายจักรธร  สว่างวงค์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทิพย์สว่าง
3. เด็กชายธีระยุทธ  พรายแก้ว
4. เด็กชายนนทพัทธิ์  ใจห้าว
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ชูภาระกิจ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  ทาระ
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
3. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1. เด็กชายชินกรณ์  โกสินโท
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรคง
3. เด็กชายธนายุทธ์  จินดามุณี
4. เด็กชายพงศธร  แก้วประดับ
5. เด็กชายพิทยาธร  อนุสรณ์นาวิน
6. เด็กชายวรรษธร  สมบูรณ์
 
1. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
2. นางสาวทัศนีย์  จุ้ยฮก
3. นางขนิษฐา  มู่สา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายธีรยุทธ  บุญชู
2. เด็กชายธีรไนย์  กองแก้ว
3. เด็กชายภูริวัฒน์  กำปา
4. เด็กชายวิทยา  ทันยุพัก
5. เด็กชายวุฒิชัย  สระวารี
6. เด็กชายสุรินทร์  บำรุง
7. เด็กชายอดิศักดิ์  บุตรหมัน
8. เด็กชายอภิศักดิ์  บ้านนบ
 
1. นายอิมรอน  นายาว
2. นางสาวรัตนา  จงรักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กชายธำรงกุล  รอดสุวรรณ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ทองสุข
3. เด็กชายธีระวัฒน์  อ้นทอง
4. เด็กชายปิยบุตร  เหมธานนท์
5. เด็กชายศราวุฒิ  สังข์พัน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำใส
7. เด็กชายเพชรชุมพร  วันอินทร์
8. เด็กชายไพทยา  ยาดำ
 
1. นายสุทัศน์  ทิพย์กรรณ
2. นายสิทธิชัย  ศรีพลอย
3. นายธวัช  ตัสโต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายกิตติธัช   ธรรมิกากุล
2. เด็กชายจักรภัทร  แก้วศรีจันทร์
3. เด็กชายตรีวิทย์   มีมา
4. เด็กชายธนวัฒน์  สุขโข
5. เด็กชายปฐมพงศ์   ยามจีน
6. เด็กชายพัชรพงศ์  ชูโชติ
7. เด็กชายอดิศร   พาชีรักษ์
8. เด็กชายเพชรพงศ์   ชมเชย
 
1. นายพิมล  ชายทอง
2. นางนฤมล  ชายทอง
3. นายประสาทพร  ศรีราม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
2. เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์
3. เด็กชายนะอีม  มาลิกุลสลาม
 
1. นางจุฑารัตน์  แก้วประดับ
2. นางบุญมา  หนูยิ้ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขมะดุษฎี
2. เด็กหญิงภัททิยา  ช่วงชล
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ดารากัย
 
1. นางเยาวภา  ภัททิยากูล
2. นางพรวดี  เรือนสูง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เชื้อพลพิชัย
2. เด็กหญิงวิศรุตา  ก๋งเม่ง
3. เด็กชายอรรคชาติ  เดโช
 
1. นางเยาวณี  อายุสุข
2. นางสาววันเพ็ญ  บุญชุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะโนชัย
2. เด็กชายพันธกานต์  บุญเทพ
3. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บุญระนอม
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
2. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ปิ่นทอง
2. เด็กชายนิธิ    เบญจกาญจน์
3. นางสาววิรดา   หวังจิตเลือ
 
1. นางอาภรณ์   เย็นมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวอรฤทัย  หาดปาหยัง
2. เด็กหญิงอังคณา  หวังดี
3. นางสาวฮัซซูนา  เล็งเจ๊ะ
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. เด็กชายรัชชานนท์  หัสนี
2. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายณัฎฐพล  หนูขาว
2. เด็กหญิงเขมินทรา  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร   ขาวคง
2. เด็กชายภัทรพล  ขาวคง
 
1. นางพรทิพย์   จริตงาม
2. นางอุไร  โรจนหัสดิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายวาริช  พิศแลงาม
2. เด็กหญิงอัสมา  ราชพฤษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
2. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงพัทธิกา  คงเนียม
2. เด็กหญิงอนัญญา  มากธันญา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชูทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนัดดาว    เพชรส่งศรี
2. เด็กชายวีรภัทร   โชติกรณ์
 
1. นายสมชาย  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  คุระสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด่านเสือเรือง
2. เด็กหญิงจันทิรา  พงศ์ประพันธ์
3. เด็กหญิงอัยดา  ศรีทอง
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นายเข็บ  บุญวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายศุภกิจ  แก้วเพ็งกรอ
2. เด็กหญิงเมตตา  ไกรไทย
3. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงธนาวดี  คงยั่งยืน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขวัญชุม
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวนฤมล  คงทอง
2. นายบุญโช  อำนวย
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  รอดเกลีี้ยง
2. เด็กหญิงศศิธร  คงแก้ว
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางบุญนำ  สุยสินธุ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงอรวีย์  อภัยพงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรวิภา  เพชรโสม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  คำภูแสน
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงดาววดี  รักจุ้ย
2. เด็กชายภราดร  พุ่มซ้อน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นายธนนาถ  แสงแก้ว
2. นายสราวุธ  หมัดอะดั้ม
 
1. นางพรเพ็ญ  สักพันธ์
2. นายขวัญ  ฤทธิ์เทวา
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายจตุพล  วิโสจสงคราม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ผดุงศักดิ์
 
1. นายพงษ์ภัทร  สังขาชาติ
2. นางสิริพัชร์  บุญกราน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิยุต
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคาพงษ์
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงมธุรดา  เชาว์เฉลิมพงศ์
2. เด็กหญิงเกศมณี  ชูหอยทอง
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวจันจิรา  ตอกกระโทก
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายพิทักษ์  ผลาพร
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ส่งเสมอ
 
1. นางดารา  พัฒนโศภนพงศ์
2. นางสาวอุกากาญจน์  ปัญนะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไสพริก
2. เด็กชายสุริยา  ชูนาค
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กหญิงพรชิตา   พลจรัส
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   พรหมรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอัมรัน  มามะ
2. เด็กชายอาฟิส  มูซอ
 
1. นางสุพร  บุญรัตน์
2. นายอาทิตย์  การัมซอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายชนันธร  จุฑามาตย์
2. เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด
2. เด็กชายศิริวิทย์  ชุมไชยโย
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ชายแผะ
2. เด็กหญิงมัสตุรา  หมัดตุกัง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงมาลิสา  แวยายอ
2. เด็กหญิงสิริมา  นวลมุสิง
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณกิจ
2. เด็กชายรชศักดิ์  ศรีวับ
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายคณนาท   จันทร์ทอง
2. เด็กชายพิทยา   อยู่เดช
 
1. นางพรทิพย์   จริตงาม
2. นางสาวจุฑามาส  มาลาทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายชูศักดิ์  หมัดสี
2. เด็กหญิงศศิกานต์วลี  ขาวนุ้ย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนานอก 1. เด็กหญิงวราวรรณ   เสาเวียง
2. เด็กชายศุภชัย  สุขเจริญ
 
1. นางสาวเรวดี   รอดพิบัติ
2. นางนภัสวรรณ  ศรีสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กชายมะซอฟา  สะมะแอ
2. เด็กชายอนัส  สุไงบารู
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นายเมธี  อ้นทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์นาคพันธ์
2. เด็กหญิงอภิรพรรณ  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงฟาฮาดา  มูซอ
2. เด็กชายอับดุลเลาะห์  หะยีเจ๊ะเลาะ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร   ขาวคง
2. เด็กชายเทพชัย   คงดำ
 
1. นางพรทิพย์    จริตงาม
2. นางสาวจุฑามาส  มาลาทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  โภชากรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉ่ำนาง
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวศิริพร   ทองเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขอ้น
2. เด็กหญิงอุมาพร  มาศสินธุ์
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นายวีระ  เพชรศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงธันยพร  ทองหนองหิน
2. เด็กหญิงลภาภัทร  หวัดสนิท
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
2. นางวาสนา  ไชยทองคง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายกฤษกร  บุญนิมิตร
2. เด็กชายจตุพร  ณ บ้านคอกม้า
3. เด็กชายไพฑูรย์  สุพรรณ
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสิทธิชัย  นพคุณ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายกฤษฎา  รามณี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
3. เด็กชายธรณพ  ใหม่จิต
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางจารุณี  บุญสุข
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กชายคณิน  น้ำมัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พริ้มพราย
3. เด็กชายภควัต  รักษ์ชูชื่น
 
1. นายสมพร  คำฝอย
2. นางสาวสุวิมล  หนูวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชีวะ
2. นายอนุภัทร  ศรีกาญจน์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  นวลงาม
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธนชาติ  พรมบุญเรือง
2. เด็กชายภัทรชัย  ใจปานแก่น
3. เด็กชายวุฒิชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิธร  สุขศรี
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายดิศรณ์  ช้างทอง
2. เด็กชายเจนณรงค์  ช้างทอง
3. เด็กชายเอกศิษฐ์  พงษ์ศิริรัตน์
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวจีรพรรณ  ช่วยอนันต์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายภูมิ  ชัยณรงค์พิทักษ์
2. เด็กชายรุ่งภพ  แสงจำปี
3. เด็กชายศรพิชัย  สงเอียด
 
1. นายฆบฝาด  หีมหวัง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กชายธีระพัฒน์  จิตเหลือ
2. เด็กชายวิรัตน์  มิตรศรี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญรอด
 
1. นางดวงลัดดา  แก้วเทศ
2. นางกานดา  เอี่ยมเบญจพล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจาตุรนต์  อนุเสธ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชำนาญเขต
3. นางสาวรัตนากร  อุทุมพร
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เซ่งอิ้ว
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  ทองเอียด
3. เด็กชายราเมศว์  ขาวกระจ่าง
 
1. นายอดินันท์  หัสบู
2. นางสุไหวน๊ะ  ชูเพชร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กชายซาฟีอี   เจ๊ะยอ
2. เด็กหญิงซูวัยบะห์  เจ๊ะเตะ
3. เด็กหญิงตูแวนุรซาวีรา   ยีตอหะ
 
1. นายอาหะมัด   บากา
2. นายสะมาแอ  อาบู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิเชียร
2. เด็กชายรัชชานนท์   ร่าหมาน
3. เด็กหญิงศาลิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ตรีสงค์
2. นางสาวจารี  เลขมาศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 1. เด็กชายฑีฆายุ  มากมูล
2. เด็กชายตะวัน  ชุมพล
3. เด็กชายวุฒิพร  ช่วยเรือง
 
1. นายธวัช  เปาะทอง
2. นายชนกานต์  บุญช่วย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายธีรวัต  ใจห้าว
2. เด็กชายนันทวิชญ์  เอี่ยมจันทร์
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศิริสุข
 
1. นางโสมาบดี  เกิดสุวรรณ
2. นางหฤทัย  บรรจุสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธัญญวัฒน์  นุ่มนวล
2. เด็กชายวัชรา  ไกรนรา
3. เด็กชายวิษณุ  ชัยวิชิต
 
1. นายศุภฤกษ์  ทองนวน
2. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายนนทชัย  มัคคินทร
2. เด็กชายวิทวัฒน์  ชุมดี
3. เด็กชายสภาพร  ปัตตานี
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นายไพบูลย์  นวลนิล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายธนพล  เมืองแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  ขันทอง
3. เด็กชายศราวุธ  อ้นทอง
 
1. นายภาณุพงศ์  ไตรทิพยานนท์
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   หนูผอม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   สัยเวศ
3. เด็กชายสันติสุขต์    วิเชียรบุตร
 
1. นางสุนันทา   หลวงคง
2. นางสาวนิตยา  นวนจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงชนิดา  อ่อนรัตน์
2. เด็กหญิงณัชชา  ฮกซุ่น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นางมณี  เปียกบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วพฤกษ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  จำปี
3. เด็กหญิงเกตกนก  ปานศิริ
 
1. นางจันทนา  สารเทพ
2. นางพะงา  นาคน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. นายนพกร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงปิยพร  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงอลิชา  ไชยโคตร
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นางมณี  เปียกบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  งามตรง
2. เด็กหญิงมนัชนก  คลิ้งทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  เวทยา
 
1. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
2. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนศรีเพชร
2. เด็กหญิงมนัสวี  สุขจิตต์
3. เด็กหญิงอรจิรา  พร้อมเพรียง
 
1. นางพรขจิต  สุขจิตต์
2. นางสิริวรรณ  มีสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หนูวัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วทองสวน
4. เด็กหญิงนุชนาถ  แก้วยัง
5. เด็กหญิงปริยากร  ชมชื่น
6. เด็กหญิงวรรณพร  ดำแข็ง
 
1. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นางสาวกิติญาดา  มัสแหละ
3. นางสโรชา  เอียดชูทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซูไฮร์นิง   ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรนัสริน   มือลี
3. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   เจ๊ะอูเซ็ง
4. เด็กหญิงฟาตีมิน  อาแว
5. เด็กหญิงมิสกา   อาดอละ
6. เด็กหญิงรุสมาเรีย   อาแวเตะ
 
1. นางอุษา   เฟื่องฟู
2. นางอาสือละห์   ลอแม
3. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กหญิงกชนันท์  รามรักษ์
2. เด็กหญิงจีรณา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงปวันรัตน  ทับชล
4. เด็กหญิงมลธิรา  คงประสม
5. เด็กหญิงวาสิตา  จันทราทิพย์
6. เด็กหญิงอลิสดา  ฝักฝ่ายธรรม
 
1. นางสาวสิริพร  สุนทรนนท์
2. นางวนิดา  ฤทธิเดช
3. นางนงนุช  ช่วยเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงกัรตีนี   สะแลแม
2. เด็กหญิงซัลวานี   บากา
3. เด็กหญิงนิตาสือนิง   นิเดร์
4. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์   มะ
5. เด็กหญิงนูรไอนี    มามุ
6. เด็กหญิงอุมินไอนูร์   มะเซ็ง
 
1. นางอุษา   เฟื่องฟู
2. นางสาวประนอม   ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวอาวรอ  ยาลาวัล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิ้นเซ่ง
2. เด็กหญิงณันฑกานต์  สุธาพจน์
3. เด็กชายดำรงพล  หมุนแทน
4. เด็กชายธนพล  อินทรชูด
5. เด็กหญิงนริศรา  ย่าหวา
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เอี่๋ยว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
2. นายอเนก  เกื้อมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดำแก้ว
2. เด็กชายมินทดา  เพ็ชร์เขียว
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณ
4. เด็กหญิงศาลิณี  กรอบแก้ว
5. เด็กชายสุทธิ  ทองคำ
6. นางสาวโศรยา  บุญมาก
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฐรัชต์  หนูแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวสังข์
3. เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์
 
1. นางชูศรี    ดำนาคแก้ว
2. นางจุฑามาศ  พร้อมมูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองจันทร์
3. เด็กชายวรพงษ์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงซีตีรุสนาณี  เจ๊ะเหาะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สามะอาลี
3. เด็กหญิงรอกีเย๊าะ  คาเดร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  แวงวรรณ
2. นางสาวศศิกานต์  พวงแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงกัณฐพัชร์  ไกรเลิศวัฒนพงศ์
2. เด็กชายชลธี  มาตรบุตร
3. เด็กหญิงสุวันนา  บ้านนบ
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะบิ้ง 1. เด็กชายซาวาวี  สาและ
2. เด็กชายต่วนซาฟีอีน  ปิ
3. เด็กชายอาฟันดี  สาหะ
 
1. นางผกามาศ  ศรีนวลดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสุข
2. เด็กชายสิรธีร์   สุเหร็น
3. เด็กชายสุรชัย  สุเหร็น
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายอนันต์  ลาดศิลป์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม4 1. เด็กหญิงกาญจนา  จรเมือง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  รักเพ็ชร
3. เด็กชายชัยพงษ์  ชูใจ
 
1. นางวราพร  ศรีพนมยม
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนูรไอนี  บูวะ
2. เด็กหญิงฟาวีนา  ตือระ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟีดี  หะยีมานะ
 
1. นายธีระพล  พงษ์พิมาย
2. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงสุดาภา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  ทับอุย
 
1. นายสุเทพ  ถิ่นสมอ
2. นางวันดี  ถิ่นสมอ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่มนวล
2. เด็กชายพลวัฒน์  สังมาก
3. เด็กชายสุริยา  สุขขี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางวรรณา  สุดชาฎา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงนุรฮาลีซา  ยอยเหาะ
2. เด็กหญิงยาวารี  รอฮีม
3. เด็กชายอาดีลัน  บือราเฮง
 
1. นายอับดุลตาเละ  ปายา
2. นายอาลาวี  อับดุลเลาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงธนัดดา  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ขวัญเมือง
3. เด็กชายอภิชัย  หนูสุวรรณ
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นายศรีสมพงศ์  วงค์สุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงจันทร์ติกา   รัตนบุรี
2. เด็กชายดรากร   แซ่ยับ
3. เด็กหญิงธนาภา    กลิ่นดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   จันทร์ทิน
2. นายประกอบ   เพ็ชรอ่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงนุชรา  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงมนภา  เหลือขำ
3. เด็กหญิงลลิตา  สุขโสม
 
1. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
2. นางอรชร  สุบรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หลวงนะ
2. เด็กหญิงนัทธฤดี   ใจแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ปุรัสกาญจน์
 
1. นางจิตรา   สุขวงศ์วิวัฒน์
2. นางณิศานาถ    เผ่าพิมล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองมีสุข
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ขนอม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เกียรติรุ่งโรจน์
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
2. นางบุศราภรณ์  พิชัยฤกษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขคติ
2. เด็กหญิงดลยา  หลีนายน้ำ
3. เด็กหญิงอารียา  เทพวารินทร
 
1. นางนันทา  จันทร์ชูศรี
2. นายชำนาญ  สังฆวิจิตต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกหมัก 1. เด็กหญิงคอดีเยาะห์  มอลอ
2. เด็กหญิงพรนภัส    แก้วขาว
3. เด็กหญิงรุสมี   แวเงาะ
 
1. นางสาวนภิศนันท์    พรหมดำเนิน
2. นางสาวชนกนาฎ  จันทร์แสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำวะ 1. เด็กหญิงกัญญาดา  สมันธการ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ภิญโญ
3. เด็กหญิงศุรดา  ดิษฐแก้ว
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อร่าม
2. นางวรรณา  ไตรบุญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หีดน้อย
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงมุขสุดา  มีทองจันทร์
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสนธยา  ไตรเมศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผักกูด 1. เด็กหญิงกัลยา  เลือนเกื้อ
2. เด็กหญิงวิศรุตา  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมะโณ
 
1. นางศลินญา  สุวรรโณ
2. นางอารี  โคพิชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. นายนันทวัฒน์  พรหมทอง
2. นางสาวปนัดดา  หนูคง
3. นางสาวประภาพร  แถวธรรม
 
1. นางวรรณา  แก้วแป้น
2. นางอรทัย  ทองย้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สมพงศ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญเนตร
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมชัย
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายพงษกรณ์  ซังธาดา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวหนู
3. เด็กหญิงอลิษา  ฤดี
 
1. นางเนตรชนก  นุ่นแก้ว
2. นางสาวพัฒจรินทร์  เกิดช่วย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 1. เด็กหญิงปัทมา  โอยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมานิตา  สังข์ดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เชียงพิมาย
 
1. นางกมลทิพย์  เหลืองดอกไม้
2. นางอรอุมา  ตั้งประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงปริยากร  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เพชรสมทอง
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  จันทร์อุดม
 
1. นางร่อเหวียน  ด่อหล๊ะ
2. นางกมลพร  มะลิสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองหนู
2. เด็กหญิงนลินนิภา  เกิดผล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงมีสุข
 
1. นางจำเนียร  ราชบุตร
2. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงทักษิณา  วัฒนถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  แคล่วคล่อง
3. เด็กหญิงอามีน๊ะ  บ่อม่วง
 
1. นางจันทร์จิรา  หอมหวน
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  อินตัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ   ปอสา
2. เด็กหญิงวิยะดา   กะลูแป
3. เด็กหญิงสุนิษา   รัตนมุณี
 
1. นางนงเยาว์    รัตน์น้อย
2. นางสุรีภรณ์   สุวรรณจาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงทอขวัญ  ไร่ใหญ่
2. เด็กหญิงนันทกานต์  สตามัน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กาหรีมการ
 
1. นายประมูล  ชูเลื่อน
2. นายธีรเดช  ธัญรส
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงชมพูนท  เอ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  หนูกลับ
3. เด็กหญิงสายฝน  โจมพลอย
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายดิเรก  ไพฑูรย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ทัศนีย์
2. เด็กหญิงพรรภษา   ส่งประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา   วงศ์วรรณ
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมหาด 1. เด็กหญิงปนิฐตา  เต่าหิม
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  จันเขียว
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นคง
 
1. นางวิจิตต์  ศรีมันตะ
2. นายไมตรี  ศรีมันตะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. นางสาวจิตพิสุทธื์  แก้วเพชร
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองมาศ
3. เด็กหญิงอธิชา  จันทมณีโชติ
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนูรไรดา   เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กชายสุกรี   ดามิ
3. เด็กชายอาซูวัน   กอและ
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางสาวชุวิยดา   มณีมาตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. นางสาวพัชราภรณ์   โต๊ะมะสะหัด
2. นางสาวสุฑาทิพย์   สายชนะพันธ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญมาศ
 
1. นางพิกุล   ชลสาคร
2. นายคำนึง   ยวงทอง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงถิรดา  ดู่ไหน
2. เด็กชายมูฮัมมัดอดัม  ยามา
3. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรมะโร
 
1. นางสาวปณัฐฎา  หนูมาก
2. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1. เด็กชายธรณัส  ภูกิ่งนา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุณยเกียรติ
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์  พรหมพิชัย
 
1. นางสาวสุมลทา  สุพรรณพงศ์
2. นางยุพาวดี  แก้วเนิน
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญส่ง
2. เด็กชายอานนท์  สังยวน
3. เด็กชายไชยฝุดดีน  หลีหะรัน
 
1. นางนิตยา  เกตุนิ่ม
2. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกวินทรา  บุญราศรี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงศิราณี  หนูคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี  ศรีขวัญแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  แก้วบริสุทธิ์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดุษณี  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  บุญสิน
3. เด็กหญิงแพรวา  บัวชู
 
1. นางสาวชนิดา  ชะตา
2. นางบุษบา  แก้วมหา
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑลจิ้งหรีด
2. เด็กหญิงวณิดา  แท่นทอง
3. เด็กหญิงวิภาวี  วงศ์ภาคำ
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจินตนา   อินทนา
2. เด็กหญิงทักษิณา   ชูริแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา   สุยไสย์
 
1. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
2. นางชูศรี   ทองวิเศษ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์   จำนงบุตร
2. เด็กหญิงศิรินทรา   โต๊ะยุโส้
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   เจ๊ะระวัน
 
1. นางกมลพรรณ   สกุลชิต
2. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  คล้ายขำ
2. เด็กชายธวัชชัย  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายสหัสชัย  จัตุรงค์แสง
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
2. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95.331 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจิราพร   กาญจนกองโต
2. เด็กหญิงชลธิชา   เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เพชรลับ
 
1. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
2. นางชูศรี   ทองวิเศษ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.664 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายสุทธิชัย  นาคช่วย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณชิต
3. เด็กชายเอ็น  อองเรียง
 
1. นางไพรัตน์  ศิลป์ภูศักดิ์
2. นางสาวเจตตินา  หนูขาว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.331 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 1. เด็กชายภูริภัทร  กาเกต
2. เด็กชายเด่นชัย  กาเกต
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ธีรวัต
 
1. นางสุภาพ  เจ้ยทองศรี
2. นางสาวนิตยา  อารีการ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
2. เด็กชายวีรภาพ  ณ ระนอง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางนันทวรรณ  ดำมุสิทธิ์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  เรืองรักษ์
 
1. นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล
2. นางสาวหทัยภัทร  คงแป้น
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายวาคิม  พิทักษ์
2. เด็กหญิงอาทิมา  คงเรือง
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมณี
2. เด็กชายพิริยะ  บัวชุม
 
1. นางเพ็ญศรี  โสเจยยะ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  เวชศาสตร์
2. เด็กหญิงสมหญิง  บุญเลิศ
 
1. นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์
2. นางจีรวรรณ  มงคลสุข
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1. เด็กชายสุติพล  พ่วงแม่กลอง
2. เด็กหญิงเกตน์ณิกา  มีศรี
 
1. นางวันเนาว์  ตรีวุธ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา   บุญเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตรมุ่ง
2. เด็กหญิงเมริษา  เรืองอักษร
 
1. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
2. นางชุติพร  สิทธิพล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นายเอกอุดม  จ้ายอั้น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กชายเจษฎาพร  สงโสม
 
1. นางสุมาวดี  สมบูรณ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญทองสังข์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   คำมี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จีวพงศ์
 
1. นางสุนีย์  เพชรกำเนิด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงอารียา  รักไซ
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายเอกรัฐ  อ่อนจันทร์
 
1. นางจันทร์แรม  ปรเมษฐพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายสรวิทย์  แก้วสีขาว
 
1. นางสาวรัตนา  คิดเหมาะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางสาวณฐพร  ดีหมัด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชติกะ
 
1. นางสาววนัชภรณ์   ช่วยชู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนาซีฟ๊ะ  ดารากัย
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายศิวัช  เกษรสิทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงฝาตีห๊ะ  หีมโต๊ะเต๊ะ
 
1. นางกัลยานิษฐ์  เจริญทรัพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายวีระชัย  จิตต์บุรุษ
 
1. นางโศภิษฐา  ชูขันธ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นักว่อน
2. เด็กหญิงกุลิสรา  หอมรส
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีวิเชียร
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ทรัพย์เพชร
5. เด็กหญิงภัทรศยา  ทรัพย์เพชร
6. เด็กชายภีรภัทร  ศิริแก้ว
7. เด็กหญิงวริษฐา  สมศักดิ์
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
2. นางสุภาวดี  เพ่งพินิจ
3. นางสาวชลทิชา  ขุนพิฤกษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดีนทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  เส็นบัตร
3. เด็กหญิงญัติมิน  เขียดนุ้ย
4. เด็กหญิงนาเดีย  เหส็มสัน
5. เด็กหญิงประวีณา  เทียมดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  นุ่มอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยาชะรีด
 
1. นางณัฏยา  ลือกิจนา
2. นางสาวกฤษณา  เเสงขำ
3. นางหวันส่าหรี  หม้าเหล็ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แก้วสงค์
2. เด็กหญิงพุทธพร  รอดอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัคษร  เพ็ชรทอง
4. เด็กหญิงหัสซินา  พรมกุล
5. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงอารยา  ปานตู
 
1. นางสาวบุญยุพา  อนุภักดิ์
2. นางสาวดวงพร  แสงอ่อน
3. นางกาญจนา  หอมประกอบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงขวัญ
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ปานดำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายอนุชาติ  ใกล้คีรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงจริยาพร  จันทบุรี
 
1. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยพูล
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. นายศาสตราวุธ  เกตุแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพรชัย  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้าน
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายศุภกิตติ์   ขาวอินทร์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายณัฐพล  ปานแจ่ม
 
1. นางสุพัตรา  ภัยวิมุติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายอิตติยารุดดีน  หลีหมาด
 
1. นางระวีวรรณ  สงเกื้อ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงนัฐติยา  กองสิน
 
1. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กชายภูวนาถ  เพชรสุทธิ์
 
1. นางลาวัณ  แสวงรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายยุคล  แก้วณรงค์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กชายพรพัฒน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวผกามาศ  เชื่องช้าง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียนแก้ว
 
1. นางสุมนา  โภคบุตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนพพร  กาญจนาทิพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายชนกชัย  ดำชู
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  มะแตหะ
 
1. นางอุษณีย์  อุเซ็ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงนัตยา  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายสิโรดม   วงษา
 
1. นางสุภิมล  ก้างตั้น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายนิกร  ด้วงนุ่ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านตาล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรงไกรจักร
 
1. นางวิจิตร์ตรา  มุกรินละไมมาด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงอนันญญา  เตี้ยพาณิชย์
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางอุบลศรี  ส่งศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าฉาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ผกามาศ
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายภรัญญู  บุญธนาโชค
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสาวนุจรี  ชายกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เทวรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรี  อูตง
 
1. นางอัยเสาะห์  มะแซจือนารง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เทพอักษร
 
1. นางพรรณเพ็ญ  แขดวง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. นางสาวสุทธิรัตน์  ทองวิจิตร
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายสมพร  ชูแก้ว
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 1. นางสาวฐิตาภรณ์  บูรณพงค์
 
1. นายนาเคนทร์  คงเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ถินนา
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. นายณัฐิวุฒิ  ศรีษา
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  คงศักดิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงกษมา  อาชา
 
1. นายสมสุข  เพชรกาญจน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงนริศรา  พริกนุ่น
 
1. นางรัชนี  คงสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พิพัฒน์วรสกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางกิตติมา  ช่วยวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิ์พงศ์  เดชชุม
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เพิ่มเดช
2. เด็กชายพัสกร  อุ่นน้อย
3. เด็กชายพีระวิชญ์  สว่างมณี
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  บัวบุตร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ออสันตินุตสกุล
2. เด็กหญิงนิสรีน  พรหมปลัด
3. เด็กหญิงหัสนะ  หนูหนุด
 
1. นางราณี  อิสโร
2. นางสาวทรัพย์สำรวย  นวลสมอ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
3. เด็กหญิงวานิสสา  จันฉิม
 
1. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
2. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. นายคฌา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิทธิโชควรการ
3. เด็กหญิงต้า  -
 
1. นางฐปนีย์  นาคบำรุง
2. นางสาวบุญพา  ยิ่งภักดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนกฤต  วีระสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบปราม
3. เด็กหญิงนันทินี  ยาจิ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ  ลูกเจะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ชัยดำ
2. เด็กชายณชัย  พิศแลงาม
3. เด็กชายฟาดิล  เก็มเด็น
 
1. นางชนิสรา  พยัคพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์เพ็ชร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงบุหงา  อาหรับ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ม่งเก
3. เด็กหญิงหทัยชนก  หวันร่าหมาน
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
2. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงสีตีลาตีปะ  สาและ
2. เด็กชายอุสมาน  มูซอ
3. เด็กชายฮาฟีซู  มะรง
 
1. นางกัญญา  แสนสุข
2. นางสาวอำพร  จิตศัพย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายสุธี  นุ่นน้อย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชอบศิลป์
 
1. นายกันตวรวัตน์  ปลอดกรรม
2. นางเพ็ญศรี  อินต๊ะศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  แกล้ว
2. เด็กชายธนากร  เสริมบุญ
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  เพชรคงทอง
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงซูไรดา  จาเละ
2. เด็กหญิงอารีนี  กาเซ็ง
3. เด็กหญิงฮายาตี  สาเสง
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางวันเพ็ญ  อัศเดช
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกษมา  บางกาก
2. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
3. เด็กหญิงดวงฤดี   ปิ่นสังข์
 
1. นางเกษร  แซ่เอียบ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ชร์นิล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สมหวัง
3. เด็กชายรังสิมันตุ์  มีไข่
 
1. นายประภากร  ศรีโสภา
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ศรีอนันต์
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชูชมกลิ่น
3. เด็กชายเจริญชัย  หมื่นพยัคฆ์
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาววรรณนิดา  แพ่งอินทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เดชสุข
2. เด็กชายทินภัทร  นวลชู
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ม้าแก้ว
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพงษ์วิศิษฐ์  คำบุราณ
2. เด็กชายพิษณุตม์  โรมรัน
3. เด็กชายสมพงษ์  รักษา
 
1. นางอังคณา  คงอุดหนุน
2. นางพะงา  นาคน้อย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กชายนัฐนันท์  สันหลี
2. เด็กชายนูรุดดีน  สำโส๊ะ
3. เด็กชายสิทธิพล  สอนคง
 
1. นางปรีดา  หวันสมัน
2. นางสาวไซหนาบ  หลงหัน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  กิ้มถ้าย
2. เด็กชายประโนทย์  จิตจันทร์
3. เด็กหญิงวารุณี  สีหารัตน์
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นายอะหมัด  หลีสันมะหมัด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชาญวุฒิ
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวทิพย์
3. เด็กชายสรายุทธ  รักษ์ปทุม
 
1. นายวีรชัย  คารมดี
2. นางสาวบุษยา  พันธ์ทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพรุ 1. เด็กชายศรศักดิ์   โยมญาติ
2. เด็กชายศุภกิจ   บุญเดช
3. เด็กชายสิทธิพล   ชนะเมือง
 
1. นายฐาปกร  วังบัว
2. นางอำพร  สังข์ดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายจักรี  กอบการ
2. เด็กชายมูอัซซิน  รอดเสน
3. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมั่นบุตร
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
2. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชายก่อเส็ม  เหล็มปาน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ไทยชะรัด
3. เด็กชายอับดุลอาซิส  โคแหละ
 
1. นายเชวงศักดิ์  เพ็งช่วย
2. นายสิทธิชัย  ดีนทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายณัฐวัตร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายวาทิต  เกตุแก้ว
3. เด็กชายวิทวัส  ขันแกล้ว
 
1. นางสาวนฤมล  รอดสุด
2. นางสาวฐารัตน์  บุญรัตน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายกิตินัน  ฤทธิกัน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ฤทธิกัน
3. เด็กชายสราวุฒิ  สุขขันธ์
 
1. นายนายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางเปล 1. เด็กชายธีรวัสส์   วุ่นชุม
2. เด็กชายปรวัฒน์   บัวทอง
3. เด็กหญิงอัญธิดา   พูนพล
 
1. นางวิไลลักษณ์  นิ่มดำ
2. นางวัชรี  ณ พัทลุง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชกร  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
3. เด็กหญิงทิวาพร  เข็มทอง
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นายไพจิตร์  จิตต์โสภณ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เตยแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชพร  อับดุลกะเดช
3. เด็กชายอัมดาน  ทิพย์ร่วง
 
1. นางอรุณศรี  เสนชู
2. นางอิศรา  ตาเย็บ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร   หีดแก้ว
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ยางแก้ว
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์  ขจีจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นางนิภา  คนซื่อ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้าร์  นาดี
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายคอลีดี  แซมะลี
2. เด็กชายมูหะมะไซฟู  มะฆา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิวัฒนาชวลิตกุล
2. นางนุชนาฎ  ตุดดำ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรศิริ
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นางสุภิญ  สาระกูล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายธนกร  ชูทอง
2. เด็กหญิงนฤดี  ด้วงวงษ์
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวสุภาวดี  นวนสิริ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ห้วยสม
2. เด็กชายภูวนนท์  ผุดวัฒน์
 
1. นางสาลี  สิงห์ทอง
2. นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กชายธนดล  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายวรวิทย์  บิลมะหนุด
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกิติยา  โส้ปะหลาง
2. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกละ
2. เด็กชายศิรสิทธ์  คงเหล่
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายณัฐภัทร  ช่วยนุ้ย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายวุธฒิพงศ์  จันทร์ตรี
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายวิรัตน์  ชัยคำจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  กลางตำบล
3. เด็กชายเจษฏา  สามงามพุ่ม
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
2. นายเตาเพก  รามันเสะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายธรรมธร  คงฤทธิ์
2. เด็กชายศรัณยภัทร  บุตรฤทธิ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  เจริญ
 
1. นายอรุณ  แผ่นทอง
2. นางสุวณีย์  เทพรอด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุขรัตน์
2. เด็กชายอนุวัตร  บุญทองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนบุรี
 
1. นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ์
2. นางสาวรัตติกาล  สังข์โชติ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ยอแสง
2. เด็กหญิงณิชมน   สุขวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันทร์ประสงค์
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เลิศสระน้อย
2. เด็กชายวีระพันธ์  หาเล็ง
3. เด็กชายอารีฟีน  หลียะลา
 
1. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
2. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ