หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการดำเนินงาน
2 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จ.สงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการ สช. จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายวุฒิพงศ์ ชนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางพวงจิต วงศ์ช่วย รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายภิญโญ ไชยสุข รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายณัทกร แก้วประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายเสถียร จิตภักดี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษานาหม่อม คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายสมจิต บุญตามชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายไพสิทธิ์ ทรัพย์มณี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพะโคะ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายบรรฑิต คงพันธุ์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาคูขุด จะทิ้งพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายประสงค์ โชติช่วง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าหิน บ่อดาน บ่อแดง วัดจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายสุพรรณ กาฬศิริ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายทวีสิน แก้วทอง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ระโนด คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายพนม บุญฤทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาคลองแดน แดนสงวน คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายอนันต์ ชูชื่น ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าบอน ปากแตระ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายสมชาติ ทองแป้น ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ่อตรุ วัดสน คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายทวี จันทรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาพังยาง ระวะ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางจรรยา วรรณเวช ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบางงามสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายสมจิต กาญจนไพโรจน์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาสหสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายบรรจง สุวรรณมณี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาสทิงหม้อ หัวเขา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายชาตรี หอมจันทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาชิงโค คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายบุญเลิศ กมลเจริญ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาทำนบ ป่าขาด ปากรอ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายถาวร บรรจงรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายประทีป เพ็ชรจำรัส ประธานศูนย์เครือข่ายเกาะยอ พะวง บงกช คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
44 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
45 นายสมนึก ผิวทอง รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
46 นายวุฒิพงศ์ ชนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นางพวงจิต วงศ์ช่วย รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นายภิญโญ ไชยสุข รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นายณัทกร แก้วประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นางฉวีวรรณ เอกดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามคลาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นางสาวยุพาภรณ์ สังข์ด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
64 นายสมมาตร แก้วไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นางสาวเรณู อินแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางรัตนา วิจิตรเวชการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายเสถียร จิตภักดี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษานาหม่อม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นายสมจิต บุญตามชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายไพสิทธิ์ ทรัพย์มณี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพะโคะ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายบรรฑิต คงพันธุ์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาคูขุด จะทิ้งพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นายประสงค์ โชติช่วง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าหิน บ่อดาน บ่อแดง วัดจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายสุพรรณ กาฬศิริ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายทวีสิน แก้วทอง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ระโนด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นายพนม บุญฤทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาคลองแดน แดนสงวน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายอนันต์ ชูชื่น ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่าบอน ปากแตระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นายสมชาติ ทองแป้น ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ่อตรุ วัดสน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นายทวี จันทรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาพังยาง ระวะ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางจรรยา วรรณเวช ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบางงามสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นายสมจิต กาญจนไพโรจน์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาสหสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นายบรรจง สุวรรณมณี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาสทิงหม้อ หัวเขา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นายชาตรี หอมจันทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาชิงโค คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นายบุญเลิศ กมลเจริญ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาทำนบ ป่าขาด ปากรอ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นายถาวร บรรจงรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นายประทีป เพ็ชรจำรัส ประธานศูนย์เครือข่ายเกาะยอ พะวง บงกช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางฐิดายุ สรรพสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นายจิระเดช อรุโณทัยสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นายบัณฑิต ย่องลั่น ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นางสุพิศ แก้วแสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นายสัญญา ตั้งชู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นางสาวศิริพร นิลรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นางยินดี โภชนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
96 นางสาวเสาวลักษณ์ สงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
97 นางอังศุมาลิน เกษรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
98 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
99 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
100 นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
101 นางสาวเขมจิรา แก้วแสงทอง พนักงานจ้าง สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
102 นางสาวพิชญ์สินี ซ้ายเกลี้ยง พนักงานจ้าง สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
103 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
106 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นายสมพงษ์ ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นายเจริญ จันเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
112 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
113 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
114 นางปรียา มณีมั่งคั่ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
115 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นายเหิม มณีมั่งคั่ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
117 นางสาวกนกวรรณ เพชรมณี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
118 นางสาวเรวดี จิตร์สุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
119 นางสาวมูณีเราะ ยามี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
120 นายอับดุลฮาเร็ม ตาเยะ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นางเยาวเรศ สมณะกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูล ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นางชญานี ขัตติยะมาน ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
125 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
126 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
127 นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
128 นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการ สช. จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
129 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปะโอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
130 นายควง มุกสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
131 นายอำนวย คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
132 นายโอภาส สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
133 นายประชิด สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปริง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
134 นายมงคล ปลอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแคง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
135 นายประจวบ ไหมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
136 นางสุภาภรณ์ ชูเปีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
137 นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
138 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
139 นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
140 นายฉลอง พลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
141 นายบัณฑิต ย่องลั่น ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
142 นายนนท์พิภัทร์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
143 นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
144 นางฉวีวรรณ เอกดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามคลาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
145 นายสัญญา ตั้งชู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
146 นายจรัญ แสนนาใต้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
147 นายประทีป เพ็ชรจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
148 นายเจริญ สุขะบุญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
149 นางอังศุมาลิน เกษรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง สี เสียง
150 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
151 นายสมพงษ์ ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
152 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
153 นางระเบียบ สังขพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
154 นางฐิดายุ สรรพสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
155 นางอุทัย แมฮะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
156 นางสุภัทรา วรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
157 นางสุคนธา ทองบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
158 นางสาววารุณี จันทร์ดำ พนักงานพิมพ์ดีด สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
159 นางสาวนวมล บุญยก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
160 นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
161 นายสัญญา ตั้งชู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
162 นางพวงจิต วงศ์ช่วย รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
163 นายณัทกร แก้วประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
164 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
165 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
166 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
167 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
168 นางกมลทิพย์ ภักดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
169 นางระเบียบ สังขพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
170 นางสาวธิดารัตน์ เตโช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
171 นางประไพ เพชรสกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
172 นางหนู้ริยะ หลีหวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
173 นางกาญจนา เกื้อกูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
174 นางสาวยุพาภรณ์ สังข์ด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
175 นางเยาวเรศ ทีปรักษพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
176 นางจีรวรรณ ทะสดวก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
177 นางพัทยา ตั้งพงศ์กิจเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
178 นางประเทือง บุญเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
179 นางสาวจุฑารัตน์ วรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นายชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการ สช. จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางกล่อมจิต คชรัตน์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (NBT) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางเบญจรัตน์ พูลสุข หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นายภูวนัย เหมือนวุ่น ครู โรงเรียนจุลสมัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นางชญานี ขัตติยะมาน ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นางเยาวเรศ สมณะกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นายนิคม ยอดมณี อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นายศุภชัย ลิ่มธัญลักษณ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๕ เทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นางศิรินาถ นวประภากุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นางตวงทิพย์ ไพรสนธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางดลพร นิลดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นางสาวศุภิสรา สุชาติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นางสาวณฐกา บัวกิ่ง นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นางพรรณพิไล มานะทวี ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นางสาวเรณู อินแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นางฐิดายุ สรรพสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
205 นายวิรัตน์ อินทสระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
206 นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
207 นางบุหลัน สุระคำแหง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
208 นายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
209 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
210 นายเสถียร จิตภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
211 นายประชิด สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปริง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
212 นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
213 นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
214 นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
215 นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
216 นางสุภาวดี ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
217 นายโชติ รัตนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแฟบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
218 นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
219 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
220 นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
221 นางโกสุม วรรณเมธี ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
222 นางสาวมาหรัน สุขพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
223 นางเรณู หนูอุไร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
224 นางอมร ศศานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
225 นางกิ่งก้อย อรุโณทัยสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
226 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
227 นางสาวละม้าย พูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
228 นางสาวทักษพร ช่วยนุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
229 นางสาววารุณี จันทร์ดำ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
230 นางสาวเรณู อินแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
231 นางชวิศา อินทเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนจง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
232 นางสุภาภรณ์ ชูเปีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
233 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
234 นางรัตนา วิจิตรเวชการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
235 นายสัญญา ตั้งชู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สงขลา ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
236 นางระเบียบ สังขพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สงขลา ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
237 นางอุทัย แมฮะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.สงขลา ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
238 นายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
239 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
240 นายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
241 นายณัทกร แก้วประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
242 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
243 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
244 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
245 นายอรุณ บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
246 นางสาวเรณู อินแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
247 นายจิระเดช อรุโณทัยสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
248 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
249 นางยินดี โภชนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
250 นางกนกวรรณ แสงทอง ครู โรงเรียนวัดเกษตรชลธี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
251 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
252 นายวุฒิพงศ์ ชนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
253 นางจิตนา มากชูชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
254 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
255 นางสาวจินดา จันทรมาลี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
256 นางสาวสุนันทา ผอมเอียด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
257 นางอุไร ดำมี ครู โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ ๙๐ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
258 นางสาวมณีรัตน์ มณีโชติ ครู โรงเรียนวัดคลองเป็ด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
259 นางสาวระวิวรรณ แซ่หลี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
260 นางสาววิไล เสนาการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
261 นางลียานา ดูหล๊ะ ครู โรงเรียนวัดหน้าเมือง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
262 นางกรรณิการ์ ศรีก่อเกื้อ ครู โรงเรียนวัดดีหลวง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
263 นางสาวรัชณี อินทสระ ครู โรงเรียนวัดดีหลวง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
264 นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครู โรงเรียนบ้านดอนแบก คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
265 นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกูล ครู โรงเรียนบ้านดอนแบก คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
266 นางสาวชุติมา ธรรมขุนนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านดอนแบก คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
267 นางสาวเยาวพา ยังช่วย ครู โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
268 นางสาวณัฐิดา อะตะราใจ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
269 นายสมมาตร แก้วไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
270 นางจิราพร แพเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
271 นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
272 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
273 นายณัทกร แก้วประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
274 นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
275 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
276 นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
277 นายบรรฑิต คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
278 นายวิวัฒน์ สารพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
279 นายเสถียร จิตภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
280 นายมงคล ปลอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแคง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
281 นายเจริญ สุขะปุญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
282 นายสมมาตร แก้วไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
283 นายจรัญ สนองคุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
284 นายบัณฑิต ย่องลั่น ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
285 นายยิ่งยศ แดงอร่าม ครู โรงเรียนวัดชะแล้ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
286 นายนนท์พิภัทร์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
287 นางสุภาวดี ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
288 นายสมสุข เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
289 นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
290 นายถาวร ปุตตาพัฒน์ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านหาร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
291 ว่าที่ร้อยตรีเล็ก หนูสงค์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่ามะปราง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
292 นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
293 นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
294 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
295 ว่าที่ รต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
296 นายสุทัศน์ ภู่ประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
297 นายประเสริฐ โต๊ะขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
298 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
299 นายอุทัย บุญเพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
300 นายอุทัย เพชรหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพดจินดาราม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
301 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
302 นายอรุณ คานยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
303 นายศุภชัย ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหมาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
304 นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
305 นายสัมภาษณ์ คงสีพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
306 นายธัญญะ ถนัดอักษร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
307 นายธนภัทร มณี ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
308 นายวิเชียร แก้วมุณี พนักงานขับรถ โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
309 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
310 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
311 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
312 นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
313 นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
314 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
315 นางสุพิศ แก้วแสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
316 นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
317 นางสาวนุชฎา จินนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
318 นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
319 นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
320 นางศรีพร สุวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหวังใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
321 นางสาวพรรณพร สงวนเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
322 นางอ่อนศรี ทรงเดชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสงวน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
323 นางฉลวย พรหมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
324 นางพรรษนันท์ ยศดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
325 นางกัลยา คำมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหรำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
326 นางอมรรัตน์ ไกรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะแม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
327 นางกนิษฐา แสงแวว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
328 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชการศึกษาชำนาญการ สพม.เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
329 นางสาวสุนันทา ผอมเอียด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
330 นางศิริพร สุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
331 นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
332 นายไพโรจน์ เพชรคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
333 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
334 นางทัศนีย์ ไอสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
335 นางสุวดี รัชฏาภิบาล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
336 นางสมทรง บุญแท้ ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
337 นางระพี กังวานเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านดินลาน คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
338 นางสุทธิลักษณ์ สิทธิประการ ครู โรงเรียนวัดเนินพิชัย คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
339 นางรุสนา เหระเบ็ญหมาด ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
340 นางระเบียบ แสงวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
341 นางสุกัญญา นาดำ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
342 นางสุภสิริ สีหมัด ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
343 นางอารีย์ รัตนมุณี ครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
344 นางจิราภรณ์ ชัยกลิ่น ครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
345 นางจรวย เพ็งครุฑ ครู โรงเรียนวัดควนเนียง คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
346 นางกาญดาร์ สงดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
347 นายธรรมชาติ ทองแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
348 นางวิรภา วิลัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
349 นางรัตนาภรณ์ ศรีอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
350 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
351 นางสาวพยอม ศรีสมัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
352 ว่าที่พันตรี ไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
353 นายธีรวัฒน์ นาคพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
354 นายอภิเดช อิสโร ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
355 นายโชค หอมบุตร ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
356 นางสาวทิพวรรณ ราชนิยม ครู โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
357 นางอารียา คงคาลิหมีน ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
358 นายสมบูรณ์ ทองกรด ครู โรงเรียนบ้านมาบบัว คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
359 นางชนัญดา บุษบงค์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
360 นายณัฐวุฒิ กาลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบางดาน คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
361 นายเคียง เทพบุตร ครู โรงเรียนวัดทุ่งบัว คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
362 นางเกศินี เขมะศิริ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
363 นางสาวกิตติพิชญ์ สุยสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
364 นายเสรี ศิวติณฑุโก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
365 นายณัฐพงศ์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
366 นางถวิล วรขันธ์ ครู โรงเรียนวัดเจดีย์งาม คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
367 นางอรุณศรี ทองน้ำเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
368 นายอภิเชษ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
369 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
370 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
371 นายประเสริฐ เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
372 นายประภาศ พิระพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ.
373 รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
374 นางฉวีวรรณ จุนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อแดง คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
375 นางมรกต ฉัตรจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
376 นางสมถวิล อัครกันทรากร ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
377 นางสาวฐานิตา อ้วนเส้ง ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
378 นางดารารัตน์ เพชรมณี ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
379 นางอนงค์ มะสัน ครู โรงเรียนวัดแหลมวัง คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
380 นางดารีย์หย๊ะ กิจญะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดทำนบตางหน คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
381 นางมุกดา คงยก ครู โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
382 นางกนกวรรณ แสงทอง ครู โรงเรียนวัดเกษตรชลธี คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
383 นางสาวพจนา จิระกาล ครู โรงเรียนวัดเลียบ คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
384 นางสาวดวงกมล แก้วเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
385 นางสุภา แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
386 นางกฤติกา อรุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
387 นางนงนุช คงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน คณะกรรมการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
388 นายประทีป เพ็ชรจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
389 นายบัณฑิต คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
390 นางเยาวพา นุ่มคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
391 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
392 นายสมหมาย จันทิกาแก้ว ครู โรงเรียนวัดโตนดด้วน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
393 นายจรัญ สนองคุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
394 นายบัณฑิต ย่องลั่น ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
395 นายจำเนียร พรุเพชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดสน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
396 นายจรูญ คิ้วนาง ครู โรงเรียนวัดสนามไชย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
397 นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
398 นางลดาวัลย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
399 นางสาวศุภกร เลิศเมือง ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
400 นางบรรจง คำเจริญ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
401 นางศิริวรรณ เหมบุปผกะ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
402 นางเพลินจิต พงษ์ธัญญะวิริยา ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
403 นางประภาพรรณ เดชดี ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
404 นางสุดใจ เมฆนิล ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
405 นางอลิศา ดีลิ่น ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
406 นางวนิชชา เพ็ชรจรูญ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
407 นายนนท์พิภัทร์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
408 นายสุทิพย์ พูลสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
409 นางอิงอร มณีโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
410 นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
411 นายอำนวย สุวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับโกบ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
412 นายนิยม ไกรสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
413 นายทิชาชง แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
414 นายสมพงศ์ พละไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนุน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
415 นายปฏิวัติ แก้วคงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
416 นางสาวอาทิตยา ชะนะบัญญัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเก่า คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
417 นางสาวสรัลยา แก้วไกรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอุทยานอุทิศ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
418 นางสาวชุติมา เปรมแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสะบ้าย้อย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
419 นางสาวอรวรรณ ผอมขาวช่วง เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านทุ่งไพล คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
420 นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
421 นางจันทรา คืนตัก นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
422 นางประไพ ไชยทอง ครู โรงเรียนบ้านสุโสะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
423 นางสุภาพร แก่นทอง ครูโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
424 นางเยาวดี มงคลสิริตระกูล ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
425 นางสาวกาญจนจิตต์ คงขำ นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
426 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฎ จินตนัย ครู โรงเรียนบ้านเมาะลาแต คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
427 นายนิรัฐ ด้วงปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
428 นางพีระฉัตร หมวกใส่เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุตู คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
429 นายวาริส เจะกา ครู โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
430 นายสุรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการโกศล คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
431 นางนัยนา ทวีสุวรรณศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
432 นางกุศล กิมติน ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
433 นางสาวสุพัตรา อัมพพิไลกุล ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
434 นายสมคิด เพียรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
435 นางอรุณ คูณทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
436 นางสุกัญญา นาดำ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
437 นางปิยะมาศ ภู่เพชร ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
438 นางอุไรรัศมิ์ พรหมเดช ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
439 นางสรัญญา เพชรชุม ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
440 นางภรภัทร จันทสะโร นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
441 นายจรัญ ชูศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
442 นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
443 นางนภาภร วิหะกะรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
444 นางศศิสุดา แก้วเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
445 นางอภาพรรณ เสลาฤทธิ์ นักการ โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
446 นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
447 นางสาววาทินี พ้นภัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
448 นางศุภร เพชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
449 นางสาววิภารัตน์ สวัสดิมงคล นักการภารโรง โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
450 นางบุศรินทร์ เกื้อกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
451 นางสาวมณฑา ไชยถาวร นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
452 นางอุไรรัตน์ พรหมเดช ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
453 นางจิรพรรณ ขาวจระกูล ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
454 นางสาวสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
455 นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎสงขลา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
456 นางสุชาดา สงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองท่าแตง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
457 นางปาลีวรรณ สิทธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
458 นางสาวสุวิมล จันทร์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดดีหลวง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
459 นางลออ นันทกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
460 นางสาวอาภรณ์ นุ้ยดี ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
461 นางสุดา เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
462 นางนีรนุช ก้องกิตต์ไพศาล ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
463 นางธันยมัย สังข์คง ครู โรงเรียนวัดผักกูด คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
464 นางเกษร ขุนราช ครู โรงเรียนวัดเกษตรชลธี คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
465 นางศศิประภา รัตนมาลา ครู โรงเรียนวัดจาก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
466 นางสุนิสาห์ สุกสี ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
467 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี พรหมอินทร์ ครู โรงเรียนวัดแหลมวัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
468 นางสาวยิ่งรัก ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
469 นางปริศนา ลั่นก้อง ครู โรงเรียนในเมือง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
470 นางปริศนา ขุนพรรณราย ครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
471 นางกัญวรา อุดมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
472 นางสาวปิยมาศ แสงฟุ้ง ครู โรงเรียนวัดทำนบตางหน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
473 นางสุดิ้น นาควารี ครู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
474 นางจิราภรณ์ รัตตโอภาส ครู โรงเรียนวัดพังกก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
475 นายธีรยุทธ์ ราชนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
476 นางอำไพวรรณ อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
477 นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
478 นางอุบล สุวรรณมณี ครู โรงเรียนวัดเจดีย์งาม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
479 นางจิราภรณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านหน้าทอง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
480 นางพนิดา ปิยะรัตน์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
481 นางชุลี ซุ้นสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
482 นางสุพัตรา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
483 นางสาวขจีพรรณ จันทระ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
484 นายอาภาสิน สุคนธปฎิภาค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
485 นางสาวสงวนศิลป์ สังขพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
486 นางสาวอารมณ์ ชูโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
487 นางสาวเสงี่ยม จันทร์ชุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
488 นางดนยวรรณ ขุนปราบ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
489 นางสาวจตุพร จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
490 นางจิรา พลศรี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
491 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
492 นายคำณวน เตชะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
493 นายวิวัฒน์ สารพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
494 นายนิวัติ เตชะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนุน คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
495 นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
496 นายถาวร บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
497 นายเจริญ สุขะปุญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
498 นายสมพงศ์ พละไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
499 นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
500 นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
501 นางสาวภิรมร์ อินธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
502 นางเตือนใจ เหล่าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
503 นางอรทัย แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
504 นางจำนง นาคปาน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกลุ่มการงานอาชีพ
505 นายศุภวัฒน์ อวะภาค รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
506 นายสุทธิพงษ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
507 นายธนวัฒน์ พรหมจินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
508 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
509 นายสมนึก คุณากรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
510 นางสาวศศิธร มณีโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
511 นายกำพล ชาญเชิงพาณิชย์ อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
512 นายสิทธิชัย ฤทธิเดช อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
513 นายกิตติวัฒน์ คงศรี อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
514 นายบุญชม รามณรงค์ อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
515 นายกฤติยา พูลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
516 นางสาวฐปนกุล ไชยพูล ครูโรงเรียนบ้านเขาพระ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
517 นายจาตุพงศ์ เกิดศรี ครู โรงเรียนวัดหูแร่ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
518 นางชุติมา สุนันทเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
519 นายพิรม บุญญคง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
520 นายปราโมทย์ ย้อยดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มคอมพิวเตอร์
521 นายจรูญ ใส้เพี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
522 นายอาณัติ สายสาลาม นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
523 นายไชยา คงพรหม อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
524 นายสมภพ ตรีไวย ครู โรงเรียนแสงทองวิทยา คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
525 นางปิยมาศ ภู่เพชร ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
526 นายอำนวย ศิริมุสิกะ ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
527 นายนิพล พุฒคง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
528 นายกำพล ธนะนิมิต ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกลุ่มหุ่นยนต์
529 นายสุนทร อินทเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโตนด คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
530 นายบุญศักดิ์ คงเอียง ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
531 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
532 นายสมศักดิ์ เลิศสำราญชัย ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
533 นายสันติ อินทรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
534 นางสาวฐนิดา สนเส็ม ลูกจ้าง สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
535 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
536 นางภิรมย์ สินหอยราก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
537 นายสุนันต์ ธีระบัญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ ๙๐ คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
538 นายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
539 นางกัญญา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมวัง คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
540 นางสาวสุทธิดา วัชรอดิศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแตระ คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
541 นางวิมลทิพย์ หนูเลี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหาด คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
542 นางจุฑาทิพย์ สกุลเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลาด คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
543 นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
544 นางดลพรรณ ทองแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
545 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
546 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
547 ว่าที่ ร.ต ทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
548 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
549 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
550 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
551 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
552 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
553 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
554 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสตูล คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
555 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
556 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
557 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
558 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
559 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
560 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระนอง คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
561 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพังงา คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
562 นายวิลาส ศิริวุฒินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
563 นายประสงค์ โชติช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดใหม่ คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
564 นายสุรพัศ รัตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ที คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
565 นายพนม ทองเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
566 นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
567 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ
568 นายวินัย รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
569 นายคมสัน อุยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคลียง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
570 นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประกอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
571 นายถนอม สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
572 นายไพโรจน์ สังหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
573 นายวีรพันธ์ หลังเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
574 นายนิรัฐ ด้วงปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
575 นายบรรชา ขวัญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
576 นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
577 นายอรุณ คานยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
578 นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยอ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
579 นายมานะ โต๊ะขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
580 นายสุระกำพล รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
581 นายไวพจน์ จิตมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
582 นายประทีป เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักบ่อ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
583 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
584 นางพัชรนันท์ สัจจชุณหธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
585 นายประพันธ์ ประทีปเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป็อง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
586 นายอับดุลอาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
587 นายชาตรี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
588 นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
589 นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำเนียบ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
590 นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
591 นางสาวสุรินทร์ธร จันเสน ครูโรงเรียนบ้านป็อง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
592 นายม่าดน จันอิ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
593 นายสะมะแอ สาและ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
594 นางสาลินี ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
595 นางสาวรพีพร เพ็ชรมาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
596 นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
597 นางศิริลักษณ์ เหล็มหมาด ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
598 นางสาวอุไรวรรณ ตันติวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไพล คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
599 นางสาวจริยา จิตภักดี ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
600 นางสาวลดานที จินดานิมิตร ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
601 นางพนิดา รัตน์น้อย ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
602 นางสาวปัทมา ไชยลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
603 นางสุดารัตน์ ทรรทรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
604 นางสุไหรหนับ หมัดอาดัม ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
605 นางจันทิวา พร้อมญาติ ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
606 นายสมนึก สุวรรณะ ช่างไม้โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
607 นายชวนัท บุญญะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
608 นายอับดลกอเด มะเด๊าะ ครูโรงเรียนบ้านปลักบ่อ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
609 นายสุเชาว์ หมั่นดี ครูโรงเรียนบ้านปลักบ่อ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
610 นางจินตนา บุญรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
611 นายไพโรจน์ ไชยมโน ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
612 นายณัฐพล ไชยมโน ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
613 นายปรีชา วุฒิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านฉลุง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
614 นายเกษม แก้วปทุมวัน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
615 นายปรารถนา สุพรรณศิริ ครูโรงเรียนวัดปลักชะเมา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
616 นายชาติชาย ศิริเดช ครูโรงเรียนบ้านคลองปอม คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
617 นายมนตรี ดอแมเล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านปลักบ่อ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
618 นายณัฐชล นิลสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านโปะหมอ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
619 นางประไมพร จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
620 นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโน นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
621 นางสาวพรรณหทัย เคล้าดี ครูโรงเรียนบ้านทับยาง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
622 นางเบญจา อินทวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
623 นางวัชรี พิพัฒนาวานิช ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
624 นางสุนีย์ บุญรังสี ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
625 นางสาวสุชาดา ชุมแสง นักวิชาการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
626 นางงามตา เหล่าตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
627 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
628 นางสาวอาทิตยา จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
629 นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
630 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
631 นางนันทา คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
632 นางปุณปศมาธ์น นิวตัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
633 นายสมจบ เสียงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
634 นายอุดม คงยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้างอน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
635 นายธรรมนูญ ไหวพริบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
636 นายยุทธ มุสิกะชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
637 นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
638 นายมารุต ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
639 นายสุทัศน์ จันทรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
640 นายนิยม พิมลไทย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
641 นางวรรณา พระไพรี ครูโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
642 นางสุรีย์ พูลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
643 นางสมทรง บุญแท้ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
644 นางสาวธนิยา หมันตะเหย็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
645 นางสุวรรณี หัดสาหมัด ครูโรงเรียนบ้านป่าโอน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
646 นางศิริรัตน์ ประทีปเกาะ ครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
647 นางสาวสุภาพร ฐิติเมธ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
648 นางสุชานันท์ สายเสมา ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
649 นางสาววารี แซ่เจียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
650 นายจีรศักดิ์ ติยวรพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
651 นายสุนันท์ ทองญวน ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
652 นางสุภาพ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
653 นายเกษม ทองประสิน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
654 นางสาวสุจินดา ศรีโร ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
655 นางรานีกูล ธรรมชาติ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
656 นายเธียรวิชญ์ ส่งเสริมศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
657 นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิรี ครูโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
658 นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
659 นายปรเมศวร์ ธนูศร ครูโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
660 นางสาวจุติพร คงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
661 นางสาววัชรา อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
662 นางสาวปรีดา ชูมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
663 นางศิริสรณ์ เอกะโรหิต ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
664 นางสาวพรรณปพร ชูชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
665 นางธนรฐ รัตนโสภา ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
666 นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
667 นางนันทวดี เส็นหล๊ะ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
668 นางสาวสมพิศ กีรติโสภณ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
669 นางสาวฮัสรีนา แมละมัย นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองหวะ
670 นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
671 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
672 นายธัญญา บินโหรน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
673 นายฉลอง พลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
674 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปะโอ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
675 นายเกษม บูหัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทาก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
676 นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สงขลา ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
677 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
678 นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ ครูโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
679 นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
680 นางสาวจิราณัฎฐ์ ธรรมสุวรรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำลัด คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
681 นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา ครูโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
682 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
683 นางรัชนี ณ ชาตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
684 นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
685 นางชุติกาญจน์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
686 นางสาวปรีดา แสงช่วง นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
687 นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
688 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
689 นายทนง เฝือแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
690 นายประพรรณ แสงทอง นัการภารโรงโรงเรียนบ้านปริก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
691 นายสุเชาว์ หมั่นดี ครูโรงเรียนบ้านปลักบ่อ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
692 นายมนตรี ดอแมเล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านปลักบ่อ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
693 นางอุษา มู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
694 นายพิศักดิ์ มาลินี ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
695 นายลออ ชโณวรรณะ ครูโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
696 นายชม ทองสุข ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
697 นายนิวน สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
698 นายสุชาติ ชโลธรทักษิณ ครูโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
699 นายประยูร ศรีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปริก คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
700 นายอนันต์ แดงเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
701 นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเขา คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
702 นายคนอง คงทอง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
703 นางพัชรินทร์ แก้วประถม ครูโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
704 นางสาวปาจรีย์ ทองน้อย ครูโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
705 นางสาวจินตหรา แหละกุบ ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
706 นางสาวสิริมา หมาดหลี ครูโรงเรียนบ้านยางเกาะ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
707 นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
708 นายสุโก ขะมิมะ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
709 นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
710 นางมาลีณีย์ หลำเหมาะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สข.๓ คณะกรรมการกลุ่มศิลปะ-ดนตรี ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
711 นางฉวีวรรณ เอกดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามคลาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
712 นายสมพงศ์ พละไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
713 นางกัญญา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมวัง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
714 นางสาวอมรรัตน์ ไกรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะแม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
715 นางกมลวรรณ รอดทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
716 นางสาวววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
717 นางสุภาภรณ์ ชูเปีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
718 นางลักขณา เสริมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
719 นางสาวภิรมร์ อินธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
720 นายธวัชชัย ขันติกุลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลียบ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
721 นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
722 นางสิริภัทร ปิ่นทองพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
723 นางสาวเสาวลักษณ์ สงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
724 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
725 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
726 นายเจษฎา กองสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
727 นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
728 นางศรีวรรณ คูนิอาจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
729 นายเติม พกแดง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
730 นางกาญจนา ตุละ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
731 นายศักดา ยุทธโกศา ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
732 นางจิรฐา เทพรัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
733 นายสากล สืบวงศ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
734 นายนุสรณ์ ดุริยาฤทัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
735 นางชุติมา ศิริประภา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
736 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนโชติช่วง ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
737 นางบานเย็น จันทร์เกลี้ยง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
738 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
739 นางพรรษนันท์ ยศดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
740 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. เขต ๑๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
741 นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) และนักเรียนเรียนร่วม
742 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) และนักเรียนเรียนร่วม
743 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) และนักเรียนเรียนร่วม
744 นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) และนักเรียนเรียนร่วม
745 นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
746 นายจรูญ ไส้เพี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
747 นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
748 นางสาวนงลักษณ์ ภัศระ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
749 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
750 นายพิรม บุญญคง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
751 นายกิตติวัฒน์ คงสี เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
752 นายกัมพล ชาญเชิงพานิช อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
753 นายสิทธิชัย ฤทธิเดช อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
754 นายภิรมย์ ขวัญปาน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
755 นายบุญชม รามณรงค์ อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
756 นายสมพร เพชรตีบ อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
757 นายสงัด เหตุทอง อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
758 นายเจริญ สะตะพันธ์ อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
759 นางกฤติญดา ยอดแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
760 นายนทีชัย ชูชื่น ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
761 นางรฐาภัค ขุนแก้ว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
762 นางสาวภัทรา กุลดิลก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
763 นายศิลป์ เส้งวั่น อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
764 นายไชยา คงพรหม อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
765 นายไกรวิชญ์ บัวงาม อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
766 นางสาวบุญลดา จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
767 นางสาวจันทรา เหมือนแก้ว เจ้าหน้าที่งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
768 นางสุภัสสรณ์ คงศรี เจ้าหน้าที่งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
769 นางสาววราภรณ์ ศรีรักษ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
770 นายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
771 รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
772 นางฉวีวรรณ จุนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแดง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
773 นางสมถวิล อัครกันทรากร ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
774 นางฉวีวรรณ ซุ้นสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบ่อแดง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
775 นางสุพัตรา สิงหเสม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
776 นางสุภา แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
777 นางกฤติกา อรุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
778 นางนงนุช คงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
779 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
780 นางสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
781 นางวัธนีพร นิยมพานิช ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
782 นางดลพรรณ ทองแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
783 นายสุนันต์ ธีระบัญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ ๙๐ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
784 นายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
785 นายคำณวน เตชะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
786 นายนิวัติ เตชะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
787 นายวิวัฒน์ สารพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
788 นายชนาธิป ผลยะฤทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
789 นายถาวร บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
790 นายเจริญ สุขะปุญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
791 นายสมพงศ์ พละไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
792 นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
793 นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
794 นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
795 นางสาวภิรมร์ อินธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
796 นางเตือนใจ เหล่าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
797 นางสาวพยอม ศรีสมัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
798 นางอรทัย แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
799 นางจำนง นาคปาน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
800 นายวันชัย สามสุวรรณ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
801 นายวีรวัฒน์ วงศ์เมฆ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
802 นายวินัย รัตนพล ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
803 นางสาวสมใจ ขวดใส ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
804 นางดารารัตน์ เพชรมณี ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
805 นางสาวดวงกมล แก้วเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
806 นางสาวอมรรัตน์ ไกรสุข ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านชะแม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
807 นางกัญญา แสงจันทร์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดแหลมวัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
808 นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
809 นางเกศราภรณ์ พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
810 นางจิราภรณ์ โสมพะยอม ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
811 นางดวงนภา สุวรรณพิมล ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
812 นางชุติมา สุนันทเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
813 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
814 นางรัตนาภรณ์ ศรีอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
815 นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
816 นายกำพล ธนะนิมิต ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
817 นางละเอียด รักษากาญจนสิน ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
818 นางดารารัตน์ เพชรมณี ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
819 นางเนตรชนก ชัยกิจ ครู โรงเรียนวัดประตูไชย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
820 นางสาวบัณฑิตา แก้วงาม ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
821 นางสาวสายทิพย์ ขุนอินทร์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
822 นายชนาธิป ชูแสวงนิตย์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
823 นายสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
824 นางสาวณัฐวดี อินทรคีรี ครู โรงเรียนวัดเจดีย์งาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
825 นางวิมลทิพย์ หนูเลี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
826 นางสาวสุทธิดา วัชรอดิศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแตระ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
827 นางสาวประไพ แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
828 นางสาวฐิติพร ศรีมาลา ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
829 นางสาวโสภิต สว่างอารมณ์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
830 นางสาวฉัตรแก้ว เกียรติไพบูลย์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
831 นางสาวสมฤดี วงค์แดง ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
832 นางสาวโซเฟีย เบ็ญฮาวัน ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
833 นางกมลวรรณ รอดทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
834 นางสาวพรรณพร สงวนเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
835 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
836 นางสาวสุประวีณ์ การานุสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
837 นางสุมาลี วรรณเสน ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
838 นางนาฏยา เพ็งมาก ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
839 นางอุไรวรรณ ประนอม ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
840 นางสาวนู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
841 นางสาวมีนา บิลหลี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
842 นางทัศนีย์ นาคพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
843 นางกานต์ชนก สุดแก้ว ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
844 นางพรเพ็ญ ไตรเวทย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
845 นางประนอม ทองแดง ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
846 นางสาววราภรณ์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
847 นางอัญยุดา สุดใจ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
848 นางพรเพ็ญ บุญส่ง ครู โรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
849 นางวีระนุช ขุนไชย ครู โรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
850 นางศรัณยา บุญชู ครู โรงเรียนวัดป่าขาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
851 นางสาวทัศนีย์ จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนวัดป่าขาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
852 นางสาวจิราวรรณ บุญวิจิตร ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
853 นางสุภารัตน์ ชูช่วย ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
854 นางสาวอัจฉรา โชติธรรมโม ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
855 นางสาวสภาวดี น้อยผา ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
856 นางสาวกาญจนา ประทุมทอง ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
857 นางสาวชัญญานุช คำสุรันทร์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
858 นางสาวอาภรณ์ ฟักแก้ว ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
859 นางอนุสรา สามสุวรรณ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
860 นายธนกฤษ ชวภัทรกฤติยา ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
861 นางนวพร พุทธกูล ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
862 นายวินัย รัตนพล ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
863 นางสาวกุลธิดา คชรัตน์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
864 นางสาวหับเสาะ ขุนดำ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
865 นางสาวอังษณา กลิ่นเกลี้ยง ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
866 นางอังกาบ ยานะวิมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าขาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
867 นางสุจิตรา วิเศษสินธุ์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
868 นางอารยา อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
869 นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
870 นายควง มุกสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
871 นายสุพจน์ ขาวอินทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าหิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
872 นายทินกร มากจันทร์ ครู โรงเรียนวัดกาหรำ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
873 นางนงลักษณ์ แก้วประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
874 นายประจักษ์ อารมณ์ฤษทธิ์ ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
875 นายณภัทร ยังมีสุข ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
876 นายสุรศักดิ์ จันทร์โชติ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
877 นายวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
878 นายนิวัฒน์ เทพวรรณ์ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
879 นายวีรชาติ จันทร์เจริญ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
880 นายนฤพนธ์ จันทร์ฉ่ำ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
881 นายทวี เรืองสุข ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
882 นายอดิศร เปรมเล็ก ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
883 นายถาวร พุฒคง ครู โรงเรียนวัดทุ่งบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
884 นายวิชาญ นะมาเส ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
885 นายพรศักดิ์ ทองบรรดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดชะแล้ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
886 นายองอาจ รัตนบุรี ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
887 นายพลากร ส่งสมศรี ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
888 นายวัชระ ทองเอียด ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
889 นางสาวกนก กล่อมจิต ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
890 นายณรงค์ พรหมอ่อน ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
891 นางกนกวรรณ แสงทอง ครู โรงเรียนวัดเกษตรชลธี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
892 นางสาวพจนา จิระกาล ครู โรงเรียนวัดเลียบ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
893 นางพณิชนาฎ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
894 นางสาวชนิสา คชาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
895 นางสาวสุจิรา ชูราศี ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
896 นางสาวกษมา รุยัน ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
897 นางสาวสุคนธ์ หนูแก้ว ครู โรงเรียนวัดคูวา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
898 นางสาวปทุมพร พิบูลย์ผล ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
899 นางสาวกาญจน์ชิตา ช่วยบำรุงกุลศิริ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
900 นางมุกดา คงยก ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
901 นางโสพิศ ยอศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
902 นางอนงค์ มะสัน ครู โรงเรียนวัดแหลมวัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
903 นางสาวสุมาลี บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหัวคุ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
904 นางสาวสมถวิล อดทน ครู โรงเรียนบ้านชะแม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
905 นางสาวสมนฤมล เพ็ชรมณี ครู โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
906 นางกรรณิการ์ ช่อมณี ครู โรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
907 นางจุฑาทิพย์ สกุลเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
908 นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
909 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
910 นางบุณย์ยพร คงหนู ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
911 นางอมร สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งสงวน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
912 นางอรวรา ทิพย์ดนตรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
913 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
914 นางกาญจนา ตุละ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
915 ว่าที่พันโทไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลาเขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
916 นางสาวกิตติพิชญ์ สุยสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
917 นางอรุณศรี ทองน้ำเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดสถิตชลธาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
918 นางเกศินี เขมะศิริ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
919 นายอภิเดช อิสโร ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
920 นางสาวทิพวรรณ ราชนิยม ครู โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
921 นายสมบูรณ์ ทองกรด ครู โรงเรียนบ้านมาบบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
922 นายเคียง เทพบุตร ครู โรงเรียนวัดทุ่งบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
923 นางสาวมาลีวรรณ สุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
924 นายสมหมาย จันทร์งาม ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
925 นายเอกศักดิ์ ศิริวงษ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
926 วาที่ร้อยโทอณุ ชัยสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
927 นางอนาวิน ส่งศร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
928 นางวริสภัทร์ ภัทร์อานนท์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
929 นายชำนาญ หอมสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
930 นายทรงยศ จิระพันธุ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
931 นายสุกฤษฏดิ์ จรจนะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
932 นายสวัสดิ์ ทองหยู ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
933 นายเสรี ศิวติณฑุโก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
934 นางชนัญดา บุษบงค์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
935 นางจีรนัย สุขมี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
936 นายรัฐรุจน์ รัฐรวีศิริชาติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
937 นางสุนันทา สุวรรณะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
938 นายประเสริฐ เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
939 นายโชค หอมบุตร ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
940 นางกมล หนูทอง ครู วัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
941 นายโสภณ ช่วยสงฆ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
942 นายบุญศักดิ์ คงเอียง ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
943 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
944 นายสมศักดิ์ เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
945 นางสุดสาคร พรมนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางพูน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
946 ว่าที่ รต.ชนัตพร วงศ์ทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
947 นายสันติ อินทรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
948 นางภิรมย์ สินหอยราก นักวิเคราะห์นโยบายและวิเคราะห์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
949 นายสมศักดิ์ เลิศสำราญชัย ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
950 นางอิสราภาพ์ คเชนทร์ทองสุวรรณ เทศบาลนครสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
951 นางรุจิสา ขุนแก้ว เทศบาลนครสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
952 นายสุพรรัตน์ มานพศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านต้นปริง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
953 นายอาจกิจ นันต์ธนะ ครู โรงเรียนวัดทุ่งโตนด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
954 นายนริศ จันทร์ประทีป หัวหน้างานสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
955 นายนาคฤทธิ์ พัฒนกิจ เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
956 นายไสว บุญทอง ครู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
957 นายพิเชษฐ ศรีละมุล ครู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
958 นายเวช ไชยวรรณ ครู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
959 นายสุจภณ แก้วเจริญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
960 นายประจวบ รักเมือง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
961 นายสุวิท ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
962 นายวินัย ประทีปเกาะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
963 นายชาย วงศ์ภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
964 นางสาวซัลมา การดี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
965 นายปรีชา อบมาลี ครู โรงเรียนศรีนครวิทยามูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
966 นายเอกพงศ์ สุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
967 นางสาววราลี นุ่นสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่อำเภอสะบ้าย้อย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
968 นายประทีป เพ็ชรจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
969 นายบัณฑิต คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
970 นางเยาวภา นุ่มคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
971 นายสมปอง ยอดมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
972 นางอิงอร มณีโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
973 นายสุทิพย์ พูลสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
974 นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
975 นางบรรจง คำเจริญ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
976 นางศุภกร เลิศเมือง ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
977 นางลดาวัลย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
978 นางอังคณา สุวรรณทวี ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
979 นางอลิศา ดีลิ่น ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
980 นางสุดใจ เมฆนิล ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
981 นางศิริวรรณ เหมบุปผกะ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
982 นางศิริพร สุระวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
983 นางโสมน ช่วยจวน ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
984 นางไพลิน สิงห์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
985 นางพงค์ทิพย์ เรืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
986 นางลลิตา เสถียรรังสฤษดิ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
987 นางวนิชชา เพ็ชรจรูญ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
988 นายสมหมาย จันทิกาแก้ว ครู โรงเรียนวัดโตนดด้วน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
989 นายจรัญ สนองคุณ ครู โรงเรียนชุชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
990 นายบัณฑิต ย่องลั่น ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
991 นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
992 นายเคียง นกแก้ว พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
993 นายนนท์พิภัทร์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
994 นางสุริยา ตูหยง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
995 นางสาวอารี หมื่นรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
996 นางเพลินพิศ พงษ์ธัญญะวิริยา ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
997 นางกชพรรณ คงถาวร ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
998 นางสาวลัลน์ลลิน กองสวัสดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
999 นางภัทราพร พรรคเสือ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
1000 นางชัชวรรณ์ มุสิกสิริจิรกุล ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
1001 นางนุษรา หนุดหละ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
1002 นางวรรณี ดิษยบุตร ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
1003 นางสาวกัลยา เจะหลง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
1004 นายอภิเชษ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1005 นายโอภาส อิสโม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1006 นางสุชาดา สงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองท่าแตง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1007 นางปาลีวรรณ สิทธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1008 นางดนยวรรณ ขุนปราบ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1009 นางสาวจตุพร จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1010 นางสุชาดา สงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองท่าแตง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1011 นางกัญวรา อุดมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1012 นางสาวปิยมาศ แสงฟุ้ง ครู โรงเรียนวัดทำนบตางหน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1013 นางอำไพวรรณ อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1014 นางสาวสิริณ ยินเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1015 นางสุมน ศรีแก้ว ครู โรงเรียนในเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1016 นางลออ นันทกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1017 นางสาวอาภรณ์ นุ้ยดี ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1018 นางสุดา เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1019 นางนีรนุช ก้องกิตต์ไพศาล ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1020 นางเกษร ขุนราช ครู โรงเรียนวัดเกษตรชลธี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1021 นางศศิประภา รัตนมาลา ครู โรงเรียนวัดจาก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1022 นางพนิดา ปิยรัตน์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1023 นางสุนิสาห์ สุกสี ครู โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1024 นางจิราภรณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านหน้าทอง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1025 นางสุวิมล จันทร์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดดีหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1026 นางปริศนา ลั่นก้อง ครู โรงเรียนในเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1027 นางอำไพวรรณ อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1028 นางสาวนาฏยา ม่วงสุด ครู โรงเรียนในเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1029 นางธันยมัย สังข์คง ครู โรงเรียนวัดผักกูด คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1030 นางสาวปารณีย์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1031 นางอุบล สุวรรณมณี ครู โรงเรียนวัดเจดีย์งาม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1032 นางจิรา พลศรี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1033 นายธีรยุทธ์ ราชนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1034 นางสาวเสงี่ยม จันทร์ชุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1035 นางสุดิ้น นาควารี ครู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1036 นางสาวพรลภัส รัตนมณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1037 นางปริศนา ขุนพรรณราย ครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1038 นางจิราภรณ์ รัตตโอภาส ครู โรงเรียนวัดพังกก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1039 นางสุพัตรา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1040 นางสาวขจีพรรณ จันทระ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1041 นายอาภาสิน สุคนธปฏิภาค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1042 นางสาวสงวนศิลป์ สังขพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1043 นางชุลี ซุ้นสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1044 นางกุสุมา สายสลัม ครู โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1045 นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1046 นายควน ทวนยก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1047 นายมานพ อ่อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1048 นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1049 นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1050 นายปวริศ ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1051 นางมณฑา เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1052 นางทนตวรรณ ปานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1053 นายเจริญ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1054 นายโชคชัย บุญสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1055 นายวีรชัย ชื่นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1056 นายวีรวุฒิ สุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1057 นายสมมาตร มติกันโฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1058 นายสุชาติ แก้วอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1059 นายอดิเรก ใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1060 นายอนุชิต ศรีประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1061 นายอภิชาต ไชยชาญยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1062 นายอำนวย บุญชู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1063 นายดรุณ ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1064 นายศุภชัย ชูเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1065 นางลัดดาวัลย์ สุระตะโก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1066 นางประไพ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1067 นางเนตรชนก บุญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1068 นางสาวพิทยารัตน์ บุญเต็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1069 นางยุพิน หาญนรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1070 นางสาวสุจิรา สุวรรณคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1071 นางอุษณา บุญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1072 นางเดือน กราสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1073 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1074 ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1075 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1076 นางสุภานี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1077 นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกล่ำ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1078 นายวิลาส ศิริวุฒินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1079 นายประสงค์ โชติช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1080 นายสุรพัศ รัตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ที คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1081 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1082 นายจีระพงศ์ เพียรเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1083 นางพัฒน์นรี อุนตรีจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1084 นางสาวลัลล์ลลิล มะอิง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1085 นางสาวระวิวรรณ แซ่หลี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1086 นางสาววิไล เสนาการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1087 นายสุกกรี วามะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1088 นายอนุสารน์ ไกรแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1089 นางสาวพิไลวรรณ์ ธรรมเพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1090 นายกิตติพงษ์ บิลหร่อหีม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1091 นายศุภวุฒิ ทองเจือเพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1092 นางสาวสุมณฑา บิลเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1093 นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1094 นางสาวบุญญารัตน์ ทองสุวรรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1095 นางสาวนูรีซัน เจ๊ะหนิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1096 นางสาวอารีย์ เพชรชิต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1097 นางสาวชณิตา วัฒนะนุกูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1098 นางสาวอาริญา เกิดชู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1099 นางจุฑามาศ ธีรภาพสถาพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1100 นางสาวศศิวรรณ เพชรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1101 นางสาวเมทินี ชูสุวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1102 นางสาวจิติมา สังข์แก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1103 นางสิริพร หลีสุวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1104 นางสาวจุไรวรรณ สุวรรณมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1105 นางนริสา เส็นหลีหมีน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1106 นางชลิตา ไชยทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1107 นายจีระพงศ์ เพียรเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1108 นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1109 นางลูกเกตุ ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1110 นางสาวอำมร ซ้ายขวัญ ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1111 นางสาวทศพร โชติชูช่วง ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1112 นางสาววิภาวดี ไชยสมิต ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1113 นายนนทวัฒน์ มารักษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1114 นายสาธิต วารีกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1115 นางสาวรัศมี แซ่ตง ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1116 นายกฤษฎา สุริยาเรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1117 นายนนทวัฒน์ มารักษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1118 นายภาณุพันธ์ ณะสงฆ์ พนักงานขับรถยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1119 นายพิศาล เพ็ชรสุวรรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1120 นายจีระพงศ์ เพียรเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1121 นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1122 นายสุนทร ไชยขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1123 นางสาวเบญจกุล ศรีจำเริญ ครู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1124 นางปิยวรรณ วารีกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1125 นางอรทัย จันทร์โกศล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1126 นางอนงค์ ไชยสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1127 นางณัฐมน สาระเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1128 นางจุฑามาศ ธีระภาพสถาพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1129 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1130 นางสาวศิริพร นิลรัตน์ นักวิชาการชำนาญการ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1131 นางสาวยุพาภรณ์ สังข์ด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลังและสินทรัพย์ สพป.สงขลา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1132 นางปิยวรรณ วารีกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
1133 นางสาวคัมพิรา โอชาพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]