หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ศรีมณี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ กรรมการ
4. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ โรงเรียนมะม่วงเอนกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการ
6. นายประภาศ พิระพงศ์โรงเรียนบ้านเขาแดง กรรมการ
7. นายเสรี ศิวติณฑุโก โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์ โรงเรียนเทพา กรรมการ
9. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายสันติ สวัสดี โรงเรียนพรุพีพิทยาคม กรรมการ
3. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ โรงเรียนมะม่วงเอนกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้ว โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
5. นางกมล หนูทอง โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ กาลวงศ์โรงเรียนบ้านบางดานกรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการ
8. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสันติ สวัสดี โรงเรียนพรุพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
3. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นางอารียา คงคาลิหมีนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์กรรมการ
6. นายอภิเดช อิสโรโรงเรียนบ้านหัวเขา กรรมการ
7. นางถวิล วรขันธ์โรงเรียนวัดเจดีย์งามกรรมการ
8. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสันติ สวัสดี โรงเรียนพรุพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สวัสดิ์ โรงเรียนวังรีบุญเลิศกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
4. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กรรมการ
5. นายนิคม กาญจนาพงศ์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการ
6. นางอารียา คงคาลิหมีน โรงเรียนบ่อทรัพย์ กรรมการ
7. นายอภิเดช อิสโร โรงเรียนบ้านหัวเขา กรรมการ
8. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการ
9. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจำรวย ทองสินธุ์โรงเรียนเทพาประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ศรีมณี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้ว โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ กรรมการ
4. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ โรงเรียนมะม่วงเอนกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการ
6. นายประภาศ พิระพงศ์ โรงเรียนบ้านเขาแดง กรรมการ
7. นางอรุณศรี ทองน้ำเพ็ญ โรงเรียนวัดสถิตชลธารกรรมการ
8. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ เลิศประเสริฐสพป.นราธิวาส เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ดำทองโรงเรียนวัดแหลมดินสอกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
4. นางสุภาพิตร จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
5. นางสุปราณี ณ สุวรรณโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ บำรุงตาสพม.เขต 15ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงค์ คงอ่อนศรีโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
3. นางสาวปัทมา มาลินีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สุนทรากรสถาบัน กศน.ภาคใต้กรรมการ
5. นางดารีหย๊ะ กิจญะวงศ์โรงเรียนวัดทำนบตางหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธีรพล แสงมณีสำนักงานวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาพันธุ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูลโรงเรียนรัชฎาภิเษกกรรมการ
4. นางจงจิตต์ อินทจักรโรงเรียนบ้านสันติราษฎร์กรรมการ
5. นางผะอบ เดชทองจันทร์โรงเรียนวัดผาสุกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ จุณโทโรงเรียนวัดบ่อแดงประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ คุณมีสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางปุญณิกา ไตรรักษ์โรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
5. นางสุภาพ รอดขำโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล อัครกันทรากรโรงเรียนอนุบาลสงขลาประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ จันทรวงศ์สำนักงานวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสุจิรา ชูดำโรงเรียนบ้านไสกุนกรรมการ
4. นายนพรัตน์ ชุติจิรัฐติกาลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา อ้วนเส้งโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ กรรมการ
4. นายบัณฑิต ย่องลั่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์ โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑กรรมการ
4. นายบัณฑิต ย่องลั่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์ โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ กรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑กรรมการ
4. นายบัณฑิต ย่องลั่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์ โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมโภชน์ ศรีวรรณมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายฮาแซ สะแมโรงเรียนบ้านสิเดะ กรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ แก้วทวี โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลนครหาดใหญ่กรรมการ
4. นายสมปอง ยอดมณีโรงเรียนวิเชียรชม กรรมการ
5. นายจรัญ สนองคุณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ ศรีวรรณมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายฮาแซ สะแมโรงเรียนบ้านสิเดะ กรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ แก้วทวี โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลนครหาดใหญ่ กรรมการ
4. นายสมปอง ยอดมณีโรงเรียนวิเชียรชม กรรมการ
5. นายจรัญ สนองคุณโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ ศรีวรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายฮาแซ สะแมโรงเรียนบ้านสิเดะ กรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ แก้วทวี โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลนครหาดใหญ่ กรรมการ
4. นายสมปอง ยอดมณี โรงเรียนวิเชียรชม กรรมการ
5. นายจรัญ สนองคุณโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายผลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา นันทาพจน์มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ งามชมพูมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4. นายบัณฑิต คงพันธุ์โรงเรียนในเมืองกรรมการ
5. นายสมหมาย จันทิกาแก้วโรงเรียนวัดโตนดด้วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายผลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา นันทาพจน์มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ งามชมพูมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4. นายบัณฑิต คงพันธุ์โรงเรียนในเมืองกรรมการ
5. นายสมหมาย จันทิกาแก้วโรงเรียนวัดโตนดด้วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวชลธิดา เกษเพชรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
4. นายบัณฑิต ย่องลั่นโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5. นายณฑัต พรุเพชรแก้วโรงเรียนวัดสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวชลธิดา เกษเพชรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
4. นายบัณฑิต ย่องลั่นโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5. นายณฑัต พรุเพชรแก้วโรงเรียนวัดสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิดา เกษเพชรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
4. นายบัณฑิต ย่องลั่นโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5. นายณฑัต พรุเพชรแก้วโรงเรียนวัดสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายผลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา นันทาพจน์มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ งามชมพูมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4. นายบัณฑิต คงพันธุ์โรงเรียนในเมืองกรรมการ
5. นายสมหมาย จันทิกาแก้วโรงเรียนวัดโตนดด้วน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
3. นายเอกทัศน์ เดชอรัญโรงเรียนบ้านหนองชวด กรรมการ
4. นายบัณฑิต คงพันธุ์โรงเรียนในเมือง กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คงทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3. นายเอกทัศน์ เดชอรัญโรงเรียนบ้านหนองชวด กรรมการ
4. นายบัณฑิต คงพันธุ์โรงเรียนในเมืองกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คงทอง นักวิชาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
3. นายเอกทัศน์ เดชอรัญโรงเรียนบ้านหนองชวด กรรมการ
4. นายบัณฑิต คงพันธุ์โรงเรียนในเมือง กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภักดีรุจิรัตน์โรงเรียนวัดแม่เปียะ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ กิจวาสวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ปานงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ กิจวาสวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ปานงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
4. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ปานงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ กิจวาสวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ปานงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายชาลี มงคลฤดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาววนิดา รัตนวิจารณ์โรงเรียนบ้านคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายชาลี มงคลฤดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาววนิดา รัตนวิจารณ์โรงเรียนบ้านคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายชาลี มงคลฤดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาววนิดา รัตนวิจารณ์โรงเรียนบ้านคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
4. นายชาลี มงคลฤดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
5. นางสาววนิดา รัตนวิจารณ์โรงเรียนบ้านคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายกฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา จิตติโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ะานี ๒กรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท่าแดง)รองประธานกรรมการ
3. นายศรัญญู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางนฤนง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านอุดมทอง)รองประธานกรรมการ
3. นายศรัณยู ทองรุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายนฤนง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดพังยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ กิจวาสวิทยาลัยนาฏศิลป (พัทลุง)กรรมการ
5. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดพังยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
5. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายเวท ไชยวรรณโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ ภักดีโรงเรียนพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายเวท ไชยวรรณโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ ภักดีโรงเรียนพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวราเมษ วัฒนไชยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังรองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ รักชุมโรงเรียนสิริวัณวรี ๒ สงขลากรรมการ
4. นางเพ็ญนภา จะนูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางกรรณิกา รัตนะพงค์โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวราเมษ วัฒนไชยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังรองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ รักชุมโรงเรียนสิริวัณวรี ๒ สงขลากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา จะนูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางกรรณิกา รัตนะพงค์โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท่าแดง)ประธานกรรมการ
2. นายญาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
4. นายกรองเพชร พหุโลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท่าแดง)ประธานกรรมการ
2. นายญาณวรรธน์ บัวขาวโรงเรียนตาขุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
4. นายกรองเพชร พหุโลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวราเมษ วัฒนไชยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายชาลี มงคลฤดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา จะนูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายชาลี มงคลฤดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา จะนูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายเศวต นาคสวาทโรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ุวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ปานงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายเศวต นาคสวาทโรงเรียนบ้านถ้ำโกบรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ปานงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
4. นายกำธร ขำทิพย์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางกรรณิกา รัตนะพงศ์โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยากรรมการ
6. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ุวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ะานี ๒ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ จันทร์เขียวโรงเรียน อบต.กระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ กำเนิดทองโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเดา)กรรมการ
4. นายกฤษฎิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
6. นายทิวัตถ์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ จันทร์เขียวโรงเรียน อบจ.กระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงศ์ กำเนิดทองโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเดา)กรรมการ
4. นายกฤษฎิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายทิวัตถ์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายยุทธพงศ์ อนันถาวรศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ภู่แดงโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ"รองประธานกรรมการ
3. นายทยา เตชะเสนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวินัยพงษ์ คำแหงโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านอุดมทอง)กรรมการ
5. นายวิเชียร คำคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวทรรศวรรณ คะชินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายโชติ ไกรสิริโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายทยา เตชะเสนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ อนันถาวรรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร คำคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
5. นายโชติ ไกรศิริโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง กุลวงษ์ผู้อำนวยการ กองการศึกษา อบต.ทุ่งหมอประธานกรรมการ
2. นายระพิณ ชุมเสนโรงเรียนเจตเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์รองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด ทองทวีโรงเรียนดนตรีมิวสิคเวลด์กรรมการ
4. นางปุณณิกา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการ
5. นางวีดา ภู่กันผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา ประสานสงฆ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญวิทยาคาร) รองประธานกรรมการ
3. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์ กรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา ประสานสงฆ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับประธานกรรมการ
2. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสน รองประธานกรรมการ
3. นายภัทยา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์ กรรมการ
5. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค ถวารนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธีรชาติ ชูโสตโรงเรียนควนสะตอรองประธานกรรมการ
3. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ กมลปัทมากุลโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นายมโนธรรม ศิริรัตน์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภัทยา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธีรชาติ ชูโสตโรงเรียนควนสะตอรองประธานกรรมการ
3. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์ กรรมการ
4. นางจริยา สุขห่อโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ กรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามประธานกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
6. นางนงนุช สวัสดีโรงเรียนบ้านระตะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสกลวรรณ สุขมีโรงเรียนบ้านปากบางรองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
4. นายประสม คงสุขแก้โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด กรรมการ
5. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามประธานกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายวิเชียร คำทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสกลวรรณ สุขมีโรงเรียนบ้านปากบารองประธานกรรมการ
3. นายประสม คงสุขแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด กรรมการ
4. นายอินทจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
6. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
4. นายวัฒนโชติ คงเพชรโรงเรียนดนตรีวิซาร์ดมิวสิคกรรมการ
5. นายขจรยุทธ์ มากระสมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์ โรงเรียนบ้านนาลาน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
4. นายวัฒนโชติ คงเพชรโรงเรียนดนตรีวิซาร์ดมิวสิคกรรมการ
5. นายขจรยุทธ์ มากระสมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ธำรงรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอินทจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร คำทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสมพร พรหมสถิตโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายโกศล ปุณทะมณีโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้าง ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) กรรมการ
5. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ หงอสกุล โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ธำรงรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอินทจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่น รองประธานกรรมการ
3. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้าง ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่นโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ
5. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานรองประธานกรรมการ
3. นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่นโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
6. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย)กรรมการ
7. นายชยนต์ ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ ธำรงรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางทศวรรณ คชินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายขจรยุทธ์ มากระสมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่นโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการ
3. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ธำรงรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางทศวรรณ คชินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
5. นายวาริส เจ๊ะการ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอักษราวดี เสียงดังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ ภูเก้าล้วนมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. นายธีรยุทธ์ ราชนานนท์ โรงเรียนบ้านหัวเขา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ ภูเก้าล้วนมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. ดร.จรรย์สมร ผลบุญมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
5. นายธีรยุทธ์ ราชนานนท์โรงเรียนบ้านหัวเขา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.กฤติยา ชูสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายโอภาส อิสโม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เทพวารินทร์โรงเรียนวัดสันติวัน กรรมการ
4. นางผ่องศรี พัฒนมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสุดิ้น นาควารีโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.กฤติยา ชูสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายโอภาส อิสโม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เทพวารินทร์ โรงเรียนวัดสันติวัน กรรมการ
4. นางผ่องศรี พัฒนมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสุดิ้น นาควารีโรงเรียนแหลมบ่อท่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.จรรสมรย์ ผลบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิสรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการ
4. นายกำพล เลื่อนเกื้อโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) กรรมการ
5. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ดร.จรรสมรย์ ผลบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิสรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
4. นายกำพล เลื่อนเกื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) กรรมการ
5. นางชุติมา เพชรหนู โรงเรียนบ้านนาทวี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อิสโมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางญานิกา สุวรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสุดิ้น นาควารี โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ วัชรกุล โรงเรียนบ้านบาเงง กรรมการ
5. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส อิสโมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางญานิกา สุวรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสุดิ้น นาควารีโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ วัชรกุลโรงเรียนบ้านบาเงง กรรมการ
5. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางคถาตา สมพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ไฝเส้งมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวรัชยา วีรการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสุชาดา สงนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองท่าแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาววรรณี สาริกะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ราชนานนท์ โรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
3. นางสายพิณ จำปาทองโรงเรียนวัดอภัยยาราม กรรมการ
4. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง กรรมการ
5. นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญศักดิ์ คงเอียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ลาภเจือจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ รองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายไสว บุญทองโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนฤมล หัสบดีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการ
7. นายสุดสาคร พรมนินโรงเรียนวัดทางพูน กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ เกษโรโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
9. นางภิรมย์ สินหอยรากสพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
11. นายปรีชา อบมาลีโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
12. นายอภิเดช เหล็มและโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
13. นางรุสนี กาลอโรงเรียนบ้านกอแลบีเละกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สังแสตมป์โรงเรียนทุ่งปรือวิทยาคมกรรมการ
15. นายมิตร ศิริธรรมโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
16. นายเอกพงษ์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิกรรมการ
17. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
19. นายเอกพจน์ นราพันธ์ุโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
20. นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
21. นายวิสุทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี)กรรมการ
22. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
23. นายพิชัย ประยูรช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ช่วยสงฆ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจศิริ พรหมศาสตร์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายอภัย นิตยบูรณ์โรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
4. นายธวัช พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นายวีนัส บุญฤทธิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กรรมการ
6. นายวันชัย สามสุวรรณโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทอัสบุลเล๊าห์ กาลอโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
8. นายวรพล ด้วงเอียดสพป. สตูลกรรมการ
9. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
10. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
11. นายนัทชัย ปาลบุตรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
12. นายคำนึง ดิษฐโรจน์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
13. นายนิพนธ์ ลาภเจือจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
14. นายนิภาส ยอสมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
15. นางพัทธนันท์ ปั้นแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ช่วยสงฆ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญศักดิ์ คงเอียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ประยูรช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ลาภเจือจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ กรรมการ
5. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
6. นางไสว บุญทองโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล หัสบดีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
9. ดาบตำรวจศิริ พรหมศาสตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายวีนัส บุญฤทธิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
11. นายสุดสาคร พรมนินโรงเรียนวัดทางพูน กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ เกษโรโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
14. นางภิรมย์ สินหอยรากสพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
15. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
16. นายปรีชา อบมาลีโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
17. นายอภิเดช เหล็มและโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
18. นางรุสนี กาลอโรงเรียนบ้านกอแลบีเละกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สังแสตมป์โรงเรียนทุ่งปรือวิทยาคมกรรมการ
20. นายมิตร ศิริธรรมโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
21. นายเอกพงษ์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิกรรมการ
22. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
23. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
24. นายเอกพจน์ นราพันธ์ุโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
25. นายวิสุทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
26. นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
27. นายวันชัย สามสุวรรณโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกนกภรณ์ เพชรสกุลโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสัจจานนท์ ชุมวาสโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
3. นางกาญจนา จองเดิมโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
4. นายสำเริง วัชรบัณฑูรโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
5. นางสาวอรษา เตชะพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนพวาสน์ บุญเพ็ชรทองโรงเรียนบ้านห้วยบอนประธานกรรมการ
2. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้โรงเรียนวัดเจริญร่วมเมืองกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
4. นางลดารัตน์ สุขบุญโรงเรียนบ้านคอลอกาเวกรรมการ
5. นางพรทิพา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส บุญศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองประธานกรรมการ
2. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติวัฒน์ คงศรีวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
4. นางอรจิรา เกิดณรงค์โรงเรียนบ้านแม่ขรีกรรมการ
5. นางคณิศร แต่สกุลโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
6. นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
7. นายวัชรพล ทองขจรโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอานัส สินเบญจพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำประธานกรรมการ
2. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะท่้อนรองประธานกรรมการ
3. นางอรจิรา เกิดณรงค์โรงเรียนบ้านแม่ขรีกรรมการ
4. นายธานินทร์ สุขสง่าโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
5. นายกิตติ สุขธานีกูลโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
6. นายประยุทธ จิตปาโลสพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจโรงเรียนบ้านเขาพระประธานกรรมการ
2. นายนุห์กานต์ เอสเอศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ รองประธานกรรมการ
3. นายบุญชม รามณรงค์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
4. นายสุทัศน์ จันทรัตน์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
5. นางสุดรัตน์ สุขใสโรงเรียนวิเชียรชมกรรมการ
6. นางสาวชนิสา คชาทองศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ กรรมการ
7. นายสุริยา รักเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย อารีกิจโรงเรียนบ้านไสท้อนประธานกรรมการ
2. นายอายุธ ซาโอะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันรองประธานกรรมการ
3. นายธนาดล คงทองโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางเกศสรินทร์ จิตจันทร์โรงเรียนวัดบ้านพร้าวกรรมการ
5. นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหันโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
6. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวบุษราภรณ์ แสงมณีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ชนะดัสกรโรงเรียนบ้านบางทีงประธานกรรมการ
2. นายฆบฝาด หีมหวังโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ จริตงามโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
4. นายมาหะมะพาริ ติยีโรงเรียนบ้านบ่อแดงกรรมการ
5. นายวินัย รัตนพลโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางปริศนา ศรีทองช่วยโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
7. นายพิรม บุญญคงสพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกศักดิ์ ดวงภักดีโรงเรียนวัดควนเนียงประธานกรรมการ
2. นายก้อเส็ม เด็นหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สุขใสโรงเรียนวิเชียรชม กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ขำคล้ายโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว กรรมการ
5. นางชนิกา ดวงจักร์สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
6. นายสุรัตน์ แซ่เล่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สำกำปังบ้านหัวปาบประธานกรรมการ
2. นายอาบูบากาศ ผอมเขียวโรงเรียนบ้านนาทวีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิภักดี สังเปียบโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
4. นางคณิศร แต่สกุลโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
5. นายธรรมชาติ ทองแดงศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
6. นางพิลัดดา แก้วณรงค์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไสว หนูคงโรงเรียนวัดคงคาวดีประธานกรรมการ
2. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะ รองประธานกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ค้ำชูโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระกรรมการ
4. นางสุนันทา สาเส็มโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน กรรมการ
5. นายปราโมทย์ ย้อยดำศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ คชสงครามโรงเรียนบ้านเนินนิมิต กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเสวียง มูลติไชยโรงเรียนบ้านทุ่งจังประธานกรรมการ
2. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะท้อนรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ละม้ายพันธ์โรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
4. นายกำพล ชาญเชิงพานิชวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นายธีรพล ใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
6. นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต ๒ กรรมการ
7. นายกฤติยา พูนแก้วโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธรรมชาติ ทองแดงสพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐสพป.สงขลา เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ซุ้นจ้ายสพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
4. นางเครือรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวฐปนกูล ไชยพูลโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวชนิสา คชาทองสพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธัชชนันท์ จันทโกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ทองคำศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายจตุพงศ์ เกิดศรีโรงเรียนวัดหูแร่ กรรมการ
4. นางสุนีย์ บินสันโรงเรียนทำนบตางหนกรรมการ
5. นายม่าดน จันอิโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางชุติมา สุนันทเกษมศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ กรรมการ
7. นายสิทธิชัย ฤทธิเดชวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมิตร บิลโส๊ะโรงเรียนบ้านคลองต่อประธานกรรมการ
2. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ละม้ายพันธ์โรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ขำคล้ายโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
5. นายธรรมชาติ ทองแดงสพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมาลี บูรณะโรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
7. นายธณกร นพสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองปอมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสมยศ สะรุโณโรงเรียนวัดคลองแหประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยรองประธานกรรมการ
3. นางปิยมาศ ภู่เพชรโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ จิตจันทร์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นายธานินทร์ สุขสง่าโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
6. นายอาณัติ สายสาลาม นักวิชาการศึกษาเทศบาลเมืองคลองแห กรรมการ
7. นายอโณ อัครมนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อินทจักรกลุ่มนิเทศฯ สพป.ยะลา เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ บัวรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ แซเซ่าโรงเรียนสุวรรณวงศ์ กรรมการ
4. นายไชยา คงพรหมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นางวงจันทร์ ค้ำชูโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระกรรมการ
6. นายพิรม บุญญคง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ กรรมการ
7. นายสมภพ ตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายชวลิต คงคาเนรมิตโรงเรียนวัดทุ่งลุงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ จิตปาโลศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อนันธเสนาศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
4. นางจารุวรรณ์ หูขาวศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
6. นายกำพล ธนะนิมิตศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เซ่งล่ายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล พุฒคงศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติมา เรืองสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการ
4. นางรำเพย สุทธินนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ กรรมการ
6. นางสาวปราณีต ทองหนักศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวโรงเรียนวัดหนองแตนประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ศุภพรพงศ์โรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นางสุปรางทิพย์ หล้าหลันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8กรรมการ
4. นางสวาท บุญรัตน์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
5. นางเยาวพา สิทธิเชนทร์โรงเรียนอนุบาลสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวโรงเรียนวัดหนองแตนประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ศุภพรพงศ์โรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นางสุปรางทิพย์ หล้าหลันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8กรรมการ
4. นางสวาท บุญรัตน์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
5. นางเยาวพา สิทธิเชนทร์โรงเรียนอนุบาลสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสงวน สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายรวยมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ไชยลาภโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ประแก้วโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประกอบ เพ็ชรอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
5. นายจรัญ เหมอารัญโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสงวน สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายรวยมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ไชยลาภโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ประแก้วโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายจรัญ เหมอารัญโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
5. นางนัชชาวี แสงจันทร์โรงเรียนวัดห้วยพุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ แรกรุ่นโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโดโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เกษราโรงเรียนเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวปัทมาภรณ์ ส่งศรีโรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการ
5. นางเตือนใจ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัญญารัตน์ แรกรุ่นโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโดโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เกษราโรงเรียนเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวปัทมาภรณ์ ส่งศรีโรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการ
5. นางเตือนใจ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทินโรงเรียนบ้านหนองจูดประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ชูมณีโรงเรียนบ้านบินยากรรมการ
3. นางเนตรชนก พรหมทองโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
4. นางละมัย อินเอียดโรงเรียนวัดอัพวนารามฯกรรมการ
5. นางศิริพร สุคนธ์โรงเรียนวัดเกาะถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทินกร มากจันทร์โรงเรียนวัดกาหรำประธานกรรมการ
2. นายวิรัช แพรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์กรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
4. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เมฆนิติโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทินโรงเรียนบ้านหนองจูดประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ชูมณีโรงเรียนบ้านบินยากรรมการ
3. นางเนตรชนก พรหมทองโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
4. นางละมัย อินเอียดโรงเรียนวัดอัพวนารามฯกรรมการ
5. นางศิริพร สุคนธ์โรงเรียนวัดเกาะถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร มากจันทร์โรงเรียนวัดกาหรำประธานกรรมการ
2. นายวิรัช แพรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์กรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
4. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เมฆนิติโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา นวลสมศรีโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนควนเมากรรมการ
3. นางสุภิญ สาระกูลโรงเรียนบ้านโพนวายกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ยกย่องโรงเรียนบ้านเกาะสินไทกรรมการ
5. นายสมเพียร สุวรรณหงส์โรงเรียนวัดห้วยลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา นวลสมศรีโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนควนเมากรรมการ
3. นางสุภิญ สาระกูลโรงเรียนบ้านโพนวายกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ยกย่องโรงเรียนบ้านเกาะสินไทกรรมการ
5. นางสมเพียร สุวรรณหงส์โรงเรียนวัดห้วยลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว อินทศรีโรงเรียนอนุบาลสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสิรภัค สีแสงโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางสุภาวดี อ่อนแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
4. นางรัตติยา จันสว่างโรงเรียนวัดชลธารามกรรมการ
5. นางสุคนธา คงเอียดโรงเรียนวิเชียรชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว อินทศรีโรงเรียนอนุบาลสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสิรภัค สีแนงโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางสุภาวดี อ่อนแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
4. นางรัตติยา จันสว่างโรงเรียนวัดชลธารามกรรมการ
5. นางสุคนธา คงเอียงโรงเรียนวิเชียรชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายอัฐพล หอวิชยกุลโรงเรียนบ้านแหลมไทรประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ วิเศษสินธุ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระฯกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ไร่ใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางอัมพร ธีรกุลโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอัฐพล หอวิชยกุลโรงเรียนบ้านแหลมไทรประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ วิเศษสินธุ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระฯกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ไร่ใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางอัมพร ธีรกุลโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ์ สารพรโรงเรียนอนุบาลสงขลาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นางนาตยา นาคปลัดโรงเรียนวัดห้วยเสียบกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์โรงเรียนปากบางนาทับกรรมการ
5. นางวราลี ซุ้นซิ่มโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ์ สารพรโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธานกรรมการ
2. นายรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการ
3. นางนาตยา นาคปลัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการ
4. นางบำเพ็ญ จันทรรัตน์โรงเรียนปากบางนาทับ กรรมการ
5. นางละม้าย ยิ้มย่องโรงเรียนห้วยลาด กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสโรชา ประพฤติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวประณีต ทองหนักศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี เปียฉิมโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
4. นางอารีย์ รัตนมุณีโรงเรียนเทพชุมนุม กรรมการ
5. นายไพโรจน์ เพชรคงศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวธิติมา เรืองสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายนิคม ยอดมณีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวดี รัชฎาภิบาลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิกรรมการ
3. นางนิตย์ ยอดชูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่าโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
5. นางชนิกา ดวงจักร์โรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการ
6. นางพิมพ์พรรณ อนันธเสนาศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์โรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสกุณา นองมณีโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นางสาวมาศพร แกล้วทนงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุภรณ์ ผุดผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่ 222กรรมการ
3. นางสาวนาฏนธี ผิวเหลืองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสตูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิภารัตน์ ทองขวิดโรงเรียนสทิงพระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มากแก้วโรงเรียนบ้านควนโสกรรมการ
3. นายปัญญา เสนาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผาณิต มุสิกะโรงเรียนสทิงพระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดท้ายยอกรรมการ
3. นางสาวสัณฆ์สินี ทองเจือเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอุดม จันทรัตน์ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริธรรม อารีกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสัณฆ์สินี ทองเจือเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิไลวรรณ์ ธรรมเพ็ชรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางอาภา บ้านไกรทองโรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางมยุรา มณีวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปฏิมา จ่าพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ สตูลประธานกรรมการ
2. นางชุษณี นางามโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ โภชนุกูลโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภาวินี อัมโรโรงเรียนบ้านโคกเมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ นิวาวุฒกิจโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทชาติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช แสงจันทร์โรงเรียนชาติตระกาลโกศลประธานกรรมการ
2. นางวิมล จรูญสอนโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรรณา เจริญศรีโรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางไรหนับ หมัดสะอิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลากรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประทีป เล่งน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ขวัญจันทร์โรงเรียนบ้านช้างคลอดกรรมการ
3. นางสุจารี ถาวรจิตต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นางอาภา บ้านไกรทองโรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางมยุรา มณีวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวลัลล์ลลิล มะอิงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลาประธานกรรมการ
2. นางชุษณี นางามโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ โภชนุกูลโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช แสงจันทร์โรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ นิวาสพุฒกิจโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เจริญวิริยะภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี อัมโรโรงเรียนบ้านโคกเมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล จรูญสอนโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เจริญศรีโรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ เครือแก้วโรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการ
3. นายปฏิมา จ่าพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางณัฏฐ์ฎาพร เพชรัตนมุณีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลาประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ ขวัญประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ ยะลากรรมการ
3. นางวรรณา เจริญศรีโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัดโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศพร แกล้วทนงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ขวัญประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณี คภะสุวรรณโรงเรียนวัดเลียบประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศพร แกล้วทนงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางเสาวภา ทองมีชูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฏฐ์ฎาพร เพชรัตนมุณีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลาประธานกรรมการ
2. นายนนทวัฒน์ มารักษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธาราเทพ แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีประธานกรรมการ
2. นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัดโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ฎาพร เพชรัตนมุณีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลาประธานกรรมการ
2. นายนนทวัฒน์ มารักษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัดโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศพร แกล้วทนงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ขวัญประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี คภะสุวรรณโรงเรียนวัดเลียบประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศพร แกล้วทนงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการ
3. นางเสาวภา ทองมีชูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ฎาพร เพชรรัตนมุณีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ สงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัลล์ลลิล มะอิงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธาราเทพ แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีประธานกรรมการ
2. นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี ถาวรนุกิจกุลโรงเรียนบ้านชายคลองประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ตะนุสะโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสุวณี กาหาวงศ์โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเอื้อมพร ตะนุสะข้าราชการบำนาญ ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวณริลย์กานต์ เพชรรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลากรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ พุทธสุภะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีอาภรณ์ ทองด้วงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธัญญา นรชาติพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวภารดี บัวฝ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีอาภรณ์ ทองด้วงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธัญญา นรชาติพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวภารดี บัวฝ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี สุขสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลาประธานกรรมการ
2. นางประณีต เหมือนทิพย์โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นางนันท์นภัส สองเมืองโรงเรียนวิเชียรชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดรุณี สุขสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลาประธานกรรมการ
2. นางประณีต เหมือนทิพย์โรงเรียนเกาะใหญ่กรรมการ
3. นางนันท์นภัส สองเมืองโรงเรียนวิเชียรชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโขงประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปีใหม่กรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี แซ่ฮั่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปีใหม่กรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี แซ่ฮั่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนกฤษ สุวรรณม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวภารดี บัวฝ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการ
3. นางจันมนี จิตละเอียดโรงเรียนวชิรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนกฤษ สุวรรณม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี บัวฝ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการ
3. นางจันมนี จิตละเอียดโรงเรียนวชิรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤษฎา สุริยาเรืองฤทธิ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิตา บิลเดชโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195กรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ไชยสมิตโรงเรียนนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวลลิดา ศรีมหาไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวทศพร โชตชูช่วงโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นางสาวอำมร ซ้ายขวัญโรงเรียนศรีนครมูลนิธีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายม่าดน จันอิโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางลูกเกตุ ประเสริฐศรีศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นางสาวรัศมี แซ่ตงโรงเรียนศรีนครมูลนิธีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ บิลหร่อหีมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วารีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายโชค บุญเรืองโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ อ่อนรักษ์โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บิลหร่อหีมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายสาธิต วารีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]