รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายนิอัฎฮา  หลงสะ
2. เด็กชายอันวา  ดอปอ
 
1. นางสาวรอฮายาตี  มูดอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายศตายุ  อมรทิพย์รัตน์
2. เด็กชายอดินันท์  มูเซะ
 
1. นายสมพร  คำมณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วขอมดี
2. เด็กหญิงขวัญฤดี   รอดสีเสน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพโซะ
4. เด็กหญิงอรณิชา  ราชเพ็ชร
5. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก
2. นางสายบัว  นิโรธ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงพรรณิศา  ทินนอก
2. เด็กชายพิพัฒนชัย  สิทธินาม
 
1. นางกชกร  ภคพงศ์พันธ์ุ
2. นางสาวสุภารัตน์  กลั่นศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   นนทผล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ไชยนาพงศ์
 
1. นางศิรินทิพย์  ทองวิเศษ
2. นางพัชรินทร์  แก้วพิชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาวนันท์สินี  ปากดี
2. นายมนัสวุฒ  ชาญวิรวงศ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  กลั่นศิริ
2. นางกชกร  ภคพงศ์พันธ์ุ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายธีรสิทธ์  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวพัชรี  บุญรอด
 
1. นางยุพดี  นาคนวล
2. นางสาวซาบารียะห์  ลายี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงมัยมูน  หนูขาว
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวนันณภัส  พูนสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์แก้ว
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุณิษา  ปานสังข์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายวรวิทย์  เถาบุญ
 
1. นายปฏิพัทธ์  กออวยชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายจีรโรจน์  สุภโส
 
1. นายสมชาย  แกล้วสงคราม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  มากอ้น
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมแก้ว
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวธาดานันท์  ฤทธิไพโรจน์
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ยาง
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ดังสท้าน
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวตาฮานี  สามะอะ
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายพงษ์เทพ  แซ่กำ
 
1. นายสิทธินนท์  เสือฉ้วน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวนันทัชพร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงณัศรินทร์  มะคลิง
2. เด็กหญิงบุญธิดา  ชัยเดช
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปราณีดา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงสายนะ  ยิ่งคุณจตุรัส
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน
2. นายกี่ฟลี  ซามอ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ช่วยมณี
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 57.01 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงนลินพร  อาคมา
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกฤษณพร  ก้งหุย
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายธนวัฒน์  แสนะ
 
1. นายจิระเดช  ดือมาลี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวบุศราคัม  คงกระจ่าง
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวปวันรัตน์  แซ่คิว
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายกษิดิ์เดช  ศิริวารุจน์
2. นายวรวิชญ์  จันทร์สว่าง
3. นางสาวอลิตา  หะยีปิ
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
2. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายกิตติชา  อัครโอภาส
2. นายคชาภรณ์  นิลสกุล
3. นางสาวซูมัยรี  บูละ
4. นายวิญญู  วัชรกาฬ
5. นายสันติ  แซ่ยับ
6. นายเอกพล  รามแก้ว
 
1. นายนพนรินทร์  แก้วทา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกชกร  วิไลรัตน์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. นายกิตินันท์  ส่งสุข
6. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
8. เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญชุม
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถมทอง
10. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
11. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยกิจ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรสีดำ
14. เด็กชายทักษ์ดนัย  สงแก้ว
15. นายธนากร  แซ่หลี
16. เด็กหญิงธิดารัก  แซ่ลิ่ม
17. นางสาวธิดารัตน์  หัสบดีสุนทร
18. เด็กชายนลธวัช  แซ่ตั้ง
19. เด็กหญิงนวพรรณ  วิวัฒน์ปฎิภาณ
20. เด็กชายนันทกร  คงเพชร
21. นางสาวนาริน  คงรัตน์
22. นายปริญญา  เพชรสีดำ
23. เด็กหญิงปาลิตา  ยามา
24. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนแดง
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ผ่องแผ้ว
26. นางสาวรัตนาพร  เจริญสุข
27. เด็กหญิงลภัสรดา  วรรณเพ็ชร
28. เด็กชายวรศักดิ์  ฮั้ลลี้
29. เด็กชายวรเชษฐ์  เพ็ชรจูด
30. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
31. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ก้อนศิลา
32. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยสุวรรณ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  เกตคำขาว
34. เด็กชายอภิรเดช  พยาบาล
35. เด็กชายอันวา  เพ็ญจำรัส
36. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
37. เด็กชายเจษฎา  แจ่มจำรัส
38. เด็กหญิงเสาวณี  วรรณุชิต
39. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
40. นายโชติรส  จินดายล
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นายปพนพัชร  สุทธิชาเจริญพงษ์
4. นายบุญฤทธิ์  คงฤทธิ์
5. นายสิริชัย  รัตนแคล้ว
6. นายรณชัย  จันทร์แก้ว
7. นายภูริวัฒน์  ไชยรัตน์
8. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายอภินันท์  ช่วยนุกูล
 
1. นายสังเวียน  มูสิกะเจริญ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนรัตน์  รัตนญาติ
 
1. นายกิตติชาติ  ขุนแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายพีท  คุปต์บดินทร์
 
1. นายมาร์ติน  ไชยสุวรรณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางกัณฐิกา  วิบูลพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถมทอง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาววิไลวรรณ  ศรีสมบัติ
 
1. นายรัชกฤช  ถวธราปิยการ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาวรวิวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นายอุทัย  พรหมทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวธิดารัตน์  ทองประศรี
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันทน์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายพีท  คุปต์บดินทร์
 
1. นายมาร์ติน  ไชยสุวรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางกัณฐิกา  วิบูลพันธ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถมทอง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาวศิตาวี  วิเชียร
 
1. นางปุณชรัศมิ์  วัฒนศิริภาวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวณัชชา  จำนง
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กชายชานนท์  นุ่งอาหลี
 
1. นายมาร์ติน  ไชยสุวรรณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันทน์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางกัณฐิกา  วิบูลพันธ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อ่อนรักษ์
 
1. นายวิทย์ชรัตน์  เอี่ยวสกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกชกร  วิไลรัตน์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นายอวิริวัธน์  บาราอิตำ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายอารีฟ  อาบูเล็ง
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถมทอง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางกัณฐิกา  วิบูลพันธ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวณัชชา  จำนง
 
1. นายประเทศ  กออวยชัย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวเกศินี  บุญอุดม
 
1. นายอวิริวัธน์  บาราอิตำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาววิไลวรรณ  ศรีสมบัติ
 
1. นายมาร์ติน  ไชยสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ๋มเต๋ง
6. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
7. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
8. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
10. เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญชุม
11. เด็กหญิงฐัติมา  จีนราม
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยกิจ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรสีดำ
14. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
15. เด็กชายทักษ์ดนัย  สงแก้ว
16. เด็กหญิงธิดารัก  แซ่ลิ่ม
17. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธื์
18. เด็กหญิงนวพรรณ  วิวัฒน์ปฎิภาณ
19. เด็กชายนันทกร  คงเพชร
20. เด็กหญิงปาลิตา  ยามา
21. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
22. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
23. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนแดง
24. เด็กชายภูมินทร์  ตาเยะ
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ผ่องแผ้ว
26. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
27. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
28. เด็กชายวรเชษฐ์  เพ็ชรจูด
29. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
30. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ท้อนศิลา
31. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยสุวรรณ์
32. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
33. เด็กหญิงอภิญญา  เกตคำขาว
34. เด็กชายอภิรเดช  พยาบาล
35. เด็กชายอันวา  เพ็ญจำรัส
36. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
37. เด็กหญิงเกศวดี  ศรีนอก
38. เด็กชายเจษฎา  แจ่มจำรัส
39. เด็กหญิงเสาวณี  วรรณุชิต
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นายปพนพัชร  สุทธิชาเจริญพงษ์
4. นางสาวกีรกาญจน์  แก้วขอมดี
5. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
6. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
7. นางรุจิรา  เอี่ยวสกุล
8. นางปาณิสรา  มาทวี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายทยาธร  อยู่เซ่ง
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองประศรี
3. นายนิธิศ  คุ้มเดช
4. นางสาวประกายดาว   เพ็ชรตีบ
5. นายมาวิน  คำริน
6. นายวงศกร  ชูแก้ว
7. นางสาวศศิธร  แก้วมั่ง
8. นางสาวไอริน   อินธิปัญญา
 
1. นางสาวภาวิณี  รัตนพันธุ์
2. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
2. เด็กหญิงทวีพร  ชุมทอง
3. เด็กหญิงธนพร  วันทอง
4. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยลาภ
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ชำระ
 
1. นางเอมอร  แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นางปารมี  ม่วงเกษม
4. นายณัฐพร  จิตตกุล
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงธนัชชา  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงพรธิชา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงสมัชญา  เจะซอ
 
1. นางเอมอร  แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นางปารมี  ม่วงเกษม
4. นายณัฐพร  จิตตกุล
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชฎาพร  พรหมจันทร์
2. นางสาวธนัชพร  ไชยศรีขวัญ
3. นางสาวธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
4. นางสาวปวีณนุช  โอชาอัมพวัน
5. นางสาวฟาฏิน  แลแร
6. นางสาวศราวรรณ  จันทร์ทอง
7. นางสาวสุภานันท์  นาคมาส
8. นางสาวอคิราห์  เหมธานนท์
 
1. นางเอมอร  แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นางปารมี  ม่วงเกษม
4. นายณัฐพร  จิตตกุล
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนซ้อน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  มณี
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  เรือนคำ
4. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีแก้วอ่อน
5. เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ประชุม
6. เด็กหญิงณัฐชนก  กียะ
7. เด็กหญิงทักษิณา  สัตตพันธุ์
8. เด็กหญิงนฤมล  หน่อทอง
9. เด็กหญิงภรภัทร  ชาญพล
10. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ไชยหมาน
11. เด็กหญิงวรรณกมล  วงศ์เอี่ยม
12. เด็กหญิงวริศรา  ดอนนาปี
13. เด็กหญิงอภิพร  หงส์เหาะ
 
1. นายกัญญาภัทร  เกษมสุข
2. นางปรีดา  พละพึง
3. นายสังเวียน  มูสิกะเจริญ
4. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
5. นางสาวฟัตมี  วงศ์กาซอ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชฎาพร  พรหมจันทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  พึ่งประเสริฐ
3. นางสาวณัฐนันท์  หล่อเหลา
4. นางสาวธนพร  วันทอง
5. นางสาวธนัชพร  ไชยศรีขวัญ
6. นางสาวปวีณนุช  โอชาอัมพวัน
7. นางสาวพิริยา  อินทรสกุล
8. นางสาวฟาฏิน  แลแร
9. นางสาวศราวรรณ  จันทร์ทอง
10. นางสาวศวรรยา  รัตนรัตน์
11. นางสาวสุภานันท์  นาคมาส
12. นางสาวอคิราห์  เหมธานนท์
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นางปารมี  ม่วงเกษม
4. นายณัฐพร  จิตตกุล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวณัฐสุดา  รอดจบ
2. นายธีรภัทร์  โกวิทดำรงกิจ
3. นางสาวปวันรัตน์  ภูมิสถิตย์
4. นางสาวพรนภา  พันธ์วิไล
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุกหยู
 
1. นางสาวภาวินี  รัตนพันธุ์
2. นายวิทย์ชรัตน์  เอี่ยวสกุล
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายจักรวาล  วิริยะสรรค์สกุล
2. เด็กชายธราดล  นพดล
3. เด็กชายปรีชา  นาคพัน
4. เด็กชายพงศกร  ยอดปาน
5. เด็กชายพงศ์ศิริ  ฤทธานนท์
6. เด็กชายอัสมิน  โตะกือจิ
7. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตรหมั้น
8. เด็กชายโสภณวิชญ์  จิตรหมั้น
 
1. นางสาวอารียา  ทองคำสุด
2. นางสาวธีราพร  พ่อค้า
3. นางสาวโชติกา  พูนพานิช
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงนูรีดา  ลางิ
2. เด็กชายยูฮัน  สะแลแม
3. เด็กหญิงสุไรดา  หวันเส็น
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวนูรียา  เจ๊ะแว
2. นางสาวมารีย๊ะ  มะลี
3. นางสาวฮานีซะ  รอเหม
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาววรรณษา  สัญญากิจ
2. นายสุกฤษฎิ์   สุวรรณชาตรี
3. นางสาวอารีนา  มูซอ
 
1. นางนันทิพัฒน์  รัตนบุญ
2. นางวันเพ็ญ  แววทองคำ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ว่อง
2. เด็กหญิงปวรา  โสภโณวงศ์
 
1. นางสาวทยิดา  กุลธนาวานิช
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  พิทยจำรัส
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญรอด
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  วรวุธ
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาวกชกร  แซ่ซึง
2. นางสาวลลิตา  พ่อสีดา
 
1. นายกรกช  จันทร์บุญพิทักษ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวกนิษฐา  ชัยกุลรุ่งเรือง
2. นางสาวศุภรัสมิ์  บำรุงชู
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายปพน   หงนิพนธ์
2. เด็กชายสหภูมิ   ชมจันทร์
 
1. นายยศธร  กานต์ชนาพงศ์
2. นางดวงใจ   แก้วมณี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายกฤษฎา  มณีประวัติ
2. นายภัทรดนัย  มานะสุวรรณ
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงยาวารี  ดาแม็ง
2. เด็กหญิงสศิกานต์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
2. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงกานต์รวี  พรรณมณีลักษณ์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เข็มเพ็ชร
 
1. นางสาวทยิดา  กุลธนาวานิช
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  พิทยจำรัส
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงป่านตะวัน   ยาวงศ์
2. เด็กหญิงอัสรีนา    อารง
 
1. นายยศธร  กานต์ชนาพงศ์
2. นางธวัลรัตน์  จุมพลทัศพร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายภาคภูมิ   ขุนทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์   หวันสู
 
1. นายยศธร  กานต์ชนาพงศ์
2. นางสาวอภัยรัตน์  แซ่ลิ่ว
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวรอฮายา  สาและ
2. นางสาวอาซียะห์  โละมะ
 
1. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
2. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายกษิต์เดช    แก่นแก้ว
2. นางสาวอัซซัลวา   อาลีมามะ
 
1. นางดวงใจ   แก้วมณี
2. นางธวัลรัตน์  จุมพลทัศพร
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายกฤตวิทย์   กว้างสกุล
2. นายวิกรานต์   ศิวะดำรงพงศ์
 
1. นายยศธร  กานต์ชนาพงศ์
2. นางดวงใจ  แก้วมณี
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายณัฐนนท์  หัสบดีสุนทร
2. นายปารีส  จีโอวาโนส
 
1. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
2. นายปฏิญญา  แก้วแจ้ง
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กชายกฤษฎา  วังแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร  กาลกรณ์สุรปรานี
3. เด็กหญิงชยุดา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ลาภอนันต์บังเกิด
2. นางสาวพรพิมล  แซ่แต้
3. นางสาวฮันนาน  เจะเงาะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
2. นายปฏิญญา  แก้วแจ้ง
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายชาร์รีฟ   ยีระแมะ
2. นายภูริชญ์   นิลวิสุทธิ์
 
1. นางดวงใจ  แก้วมณี
2. นางสาวอภัยรัตน์  แซ่ลิ่ว
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายพัดธิพงศ์  เพชรยอดศรี
2. เด็กชายอานนท์  ทองรักษ์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  วงษ์พานิช
 
1. นายอิสมัน  สามะ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. นายยศกร  ตรุโณภาส
2. นายอภิสิทธิ์  ชูขจร
3. นายอาฟันดี  บือราแง
 
1. นางสาวสุรัยยา  อาลี
2. นายเสริม  นิลวิสุทธิ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนภัสสร   จิตพงษ์
2. เด็กหญิงพันวษา   อาจาริยางกูร
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   เอียดศรีแก้ว
4. เด็กหญิงศวรรยา    รัตนรัตน์
5. เด็กหญิงอภิญญชา   เทพศิริ
6. เด็กหญิงเกวลิน   มณีโชติ
 
1. นายวสันต์  จุลพล
2. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
3. นายอัดนัน  มาแต
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกันตหฤทัย   คงกำเนิด
2. นางสาวจันทกานต์    พุทกิต
3. นางสาวนภัสวรรณ   บุญนฤมิตร
4. นางสาวประภาภรณ์   ทองโรย
5. นางสาววสิกรณ์   จุลพล
6. นางสาวศุภลักษณ์   ยีฮอ
 
1. นายวสันต์  จุลพล
2. นางจารุวรรณ  ทองสว่าง
3. นายภูริวัฒน์  ไชยรัตน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงคุณากร  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงทิชา  บุญเรืองรอง
3. เด็กหญิงนิลวดี  แซ่ยับ
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
2. นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวนฤมล  ภูภักดี
2. นางสาวอัสมา  เกิดแสงสุริยงค์
3. นางสาวอาทิตยา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก
2. นางสายบัว  นิโรธ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายธนภัทร   เภาทอง
2. เด็กหญิงรัตนา   หัสไกรลาส
3. เด็กหญิงวินาดา   โต๊ะยูโซ๊ะ
 
1. นายสายชล   จุลเอียด
2. นายไพรัช  โลหะวิจารณ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาววิจิตรา   รุจิวงศ์โรจน์
2. นางสาวศิริวิภา   สายอะทะ
3. นางสาวอชิรญาณ์   คงสุวรรณ
 
1. นายสายชล   จุลเอียด
2. นางสุวาลี  จุลเอียด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงต่วนนูรีนา   แมแง
2. เด็กหญิงระวิวรรณ    แสงวาทย์
3. เด็กหญิงวาสนา   คงดำ
 
1. นางจุฑามาศ  พรหมสถิตย์
2. นายจาตุรงค์  พรหมสถิตย์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวชนิกานต์   ทองวิเศษ
2. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์เลิศ
3. นางสาววนิดา  มากศรี
 
1. นางสุรีรัตน์  ยามา
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงกัณธิมา  ไชยเมฆ์
2. เด็กหญิงรอยพิมพ์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงอริสา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางฐิติยาณี  ลาภวัติวงศ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. นางสาวซูนียะห์  สือรี
2. นางสาวนูรรีซา  อาแวดูซุง
3. นางสาวนูรไอนี  มะทา
 
1. นายอาสลัน  หะยีสะนิ
2. นางอาอีเส๊าะ  ผ่องมหึงษ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูใบดะห์  สาและ
2. นายมะอุเซ็ง  ดอเลาะ
3. เด็กชายอาบัส  เจะบู
 
1. นางสาวสิตานันทร์  แซ่ลี
2. นายอำนาจ  ทองเชื้อ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูรีซัน  ต่วนยี
2. เด็กชายมะยูกี  สาและ
3. เด็กชายอนันต์  จารง
 
1. นางสาวอาอีเสาะ  มะแมง
2. นางสาวไซตน  แพทย์สาหลำ
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายคอลดูน  มามะบากา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อากาศภา
3. เด็กชายรัติศัย  เลียะใหม่
 
1. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
2. นางสาวอภิญญา  กฤตศิลป์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายคอลดูน  มามะบากา
 
1. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง