หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาบังพิทยาคม 5 13 10
2 002 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 14 38 24
3 003 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 43 183 89
4 005 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 6 9 9
5 008 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 4 4 4
6 009 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 11 11 11
7 010 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1 1 1
8 012 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 3 7 4
9 014 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 0 0 0
10 015 โรงเรียนสตรียะลา 36 85 56
11 006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 9 27 14
12 011 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 19 27 23
13 004 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 3 2 1
14 007 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 0 0 0
15 016 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 0 0 0
16 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 13 22 19
รวม 167 429 265
694

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]