รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายทรงภพ  ผ่อนย่อง
2. เด็กหญิงอภิชยา  เอียดเหล็น
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ประดู่
2. เด็กชายศิวกร  สุกแดง
 
1. นายมานพ  นานอน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. นายจตุรณ  ชุมแก้ว
2. นายจิตวิสุทธิ์  ชุมมินทร์
 
1. นางสาวอรพร  จรอนันต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจิณณวัตร  เชื่องชยะพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ผลอินทร์
 
1. นายกิตตินันท์  ทองเอียดใหญ่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. นายชญานิน  เกรียติธีรวิชัย
2. นายชลวิทย์  วิฑูรชาตรี
3. เด็กชายภตวรรธ  สารรัตน์
4. เด็กหญิงภาสินี  บุญอนันต์
5. นายเตวิช  สายเมธา
 
1. นางสาวจันทรัสม์  บุญมาศ
2. นายชาญณรงค์  คงปรือ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เถรว่อง
2. เด็กชายกิตติชัย  เขียดน้อย
3. เด็กชายนันทวัฒน์  นุ่นสงค์
4. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงเมริษา  ประมวลศิลป์
 
1. นายนริศ  ประจวบไพบูลย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายภูมิภัทร  พรพงศ์พิณ
2. นายวทัญญู  สิงห์ตระหง่าน
3. นายวิทวัส  ดนตรี
4. นายวิธวินท์  โล่สถาพรพิพิธ
5. นายศุภณัฐ  อนุพจน์มนตรี
 
1. นายสุวัฒน์  ไชยประดิษฐ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายศรายุทธื์  มาสังข์
2. นางสาวศิวรินทร์  ไชยมิตร
3. นายศุภกิตติ์  ชูแก้ว
4. นางสาวสุกัญญา  นิยมพร้อม
5. นางสาวโศพิณญา   ซิ้วกุ้ง
 
1. นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์
2. นางสาวสิวินีย์  สุวรรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  วุ่นชุม
2. เด็กหญิงปิยะฎา  เพชรอินทร์
 
1. นางอัมพร  จุลบล
2. นางสาวศิริลักษณ์  หวานพร้อม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัฐการ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สุขกาว
 
1. นางสาวสุจิตรา  อานันทสฤษฎ์
2. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เล่าส้ม
2. นายสุทธิพงศ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิดา   จินตนปัญญา
2. นางจุฑาวรรณ  สิทธิชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายชลธิต  นิ่มโอด
2. นางสาววรัญญา  เลี่ยเห้ง
 
1. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
2. นางสาวมณีรัตน์  อินทองคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงอารียา  อยู่ทอง
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัชชา  ยุ้งเกี้ยว
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวขวัญตา  แดงอิด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตุลยกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอานันท์  รอดสุด
 
1. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงนิสาชล  ขุนเศษ
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุภาพร  มากชู
 
1. นายวฺุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวพัชรพร  วงศ์ชู
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เรืองขำ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  เอียดมิ่ง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  นพคุณ
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงรุจิกร  สังเมือง
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัชชา  เมืองเหนือ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาววาทิณี  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงบุษยา  สงเพชร
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษาศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทิพย์สุนทร
2. เด็กหญิงศรัญญา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวเมธาวี  หีมปอง
2. นางสาวมาริสา  หลังเกตุ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายเนติ  มลยงค์
 
1. นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายชุมพร  สุขการ
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุธามาศ  พลมา
 
1. นายวฺุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จันตุด
2. นายภานุวัฒน์  ทองแย้ม
3. เด็กชายอัมรี  นาวาเดช
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธิติศักดิ์  ศิริพันธ์ุ
2. เด็กชายปิยะภัทร  สุดแกล้ว
3. เด็กชายวรรธนะ  เจ๊ะมะ
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
2. นายสาวิต  คงสิน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายนภดล  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นายยุทธนา  หกสี
3. นายวันชัย  เฟืองสีไหม
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
2. นายสุเทพ  เสรีรักษ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายมนต์ชัย  จันทร์พุ่ม
2. นางสาวสายธาร  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวสิริยากรณ์  นวลแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  แสงรัตน์
2. นางวณิชยา  วรานันตกุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญทิมา  สุวรรโณ
 
1. นางปัทมา  สุนทรนนท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัทลี  ใจสมุทร
 
1. นางพรทิพย์  จิตบุญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายอภิชาติ  วัฒนะ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วิทยารัฐ
 
1. นางสาวจริยา  ชายทุ่ย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  จันทร์การ
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายธนทัต  เชยชื่นจิตร
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงดุษณี  แก้วประชุม
 
1. นางสาวจริยา  ชายทุ่ย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวศศิวิมล  สุขคง
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายเสกข์ศักย์  ไชยชาญ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายเดชาพนต์  แก้วกล้า
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวนภสร  ชนะภัย
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงสุภัทรฌา  เฉลิมศรี
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณัชพล  เพ็ชรขัน
 
1. นางสาวจริยา  ชายทุ่ย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงสุวิมล  ปลัดกอง
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธนเดช  หอยบาง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทองรักษ์
3. นางสาวนภสร  ชนะภัย
4. นางสาวพัชรี  หนูพันธ์
5. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
6. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
7. นายเดชาพนต์  แก้วกล้า
8. เด็กชายเสกข์ศักย์  ไชยชาญ
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
2. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
3. นางอัจฉรา  ลายดี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายชัยวัฒน์  ใจกระจ่าง
2. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
1. นายชัยวัฒน์  ใจกระจ่าง
2. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงชนกานต์  พูลวงศ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กชายชิติพัทธิ์  รองเดช
4. เด็กชายทรงพล  ชุมทอง
5. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
6. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
7. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
8. นายศุภสิน  สร้างผล
9. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
12. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
2. นายยงยุทธ  มณีโชติ
3. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายธนกฤต  ชูงาน
2. เด็กชายธนดล  ศรีปล้อง
3. เด็กชายธิติภูมิ  คงทิพย์
4. เด็กชายพงศกร  ลำลอง
5. เด็กชายภูริภัทร์  โบช่วย
6. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
2. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
3. นางสาวเปรมฤทัย   จิตต์บุญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมยศ
2. เด็กชายชยธร  อรัญศักดิ์
3. เด็กชายปิเอตา  จันทร์เพชร
4. เด็กชายพัชรพล  ปานแก้ว
5. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
6. เด็กชายเชษฐวัฒน์  ช่วยคงคา
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
2. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
3. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายกษิดิศ  ช่วยเมือง
2. นางสาวฐานิกา  นิ่มกาญจนา
3. นายภัทรพงศ์  แทบทับ
4. นายวีรชาติ  แดงสมศรี
5. นายอรรถชาติ  เกลี้ยงจิตร
6. นายอรุษ  ลิลาพันธิสิทธิ
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
2. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายธาราพงษ์  ชูชื่น
2. นายภานุพงศ์  ทองแก้ว
3. นายอนุชา  จันประเทือง
4. นายอัษฎาวุธ  พลนุ้ย
5. นายอาซีซัน  อนุรักษ์
6. นายเทพพัฒนา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณรงค์  มณีรัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายกษิดิศ  ช่วยเมือง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศิริบูรณ์
3. นางสาวกุลธิดา  แหลมม่วง
4. นายจิรเมธ  รังสิตสวัสดิ์
5. นายชาญวิทย์  ยุเด็น
6. เด็กหญิงชุติมา  ทองมี
7. นางสาวณัฏฐธิดา   เกตุรัตน์
8. นายณัฐวุฒิ  สินปัญญาสิริ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีหะมาตร
10. นางสาวปนัดดา  ทองระหมาน
11. เด็กหญิงปรารถนา  นายโท
12. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองน้ำแก้ว
13. เด็กหญิงผกามาศ  ผ่องแผ้ว
14. นายผดุงเกียรติ  โดะโอย
15. เด็กหญิงพรไพลิน  ลีลาพัชร
16. นายพลวัต  บุญเกิดรัมย์
17. เด็กชายพศิน  ม่วงไหมทอง
18. เด็กหญิงพิมพาพร  ม่วงแก้ว
19. นายภัทรพงศ์  แทบทับ
20. เด็กหญิงภาวิดา  มุกระพันธ์
21. นางสาวมณฑกานต์   สุวรรณวัฒน์
22. นางสาวมนสิชา   ขันสุยะ
23. นายวีรชาติ  แดงสมศรี
24. เด็กหญิงศศิวิมล  ถนนแก้ว
25. นางสาวศิริลักษณ์   แอบสุข
26. นางสาวสวรรยา  สุขสำราญ
27. นายสิทธิพร  หวังจิ
28. นางสาวสิรินยา   จิ้วตั้น
29. นายสุทธิรักษ์  รุ่งเรือง
30. นายสุภปรกิต  สิริมาศ
31. เด็กชายอนุวัฒน์  เวียงชัย
32. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีปรางค์
33. นายอรรถชาติ  เกลี้ยงจิตร
34. นายอรุษ  ลิลาพันธิสิทธิ
35. นายอามีน  พราหมพันธ์
36. นายอิศเรศย์  สม่าพงษ์
37. เด็กหญิงเกศกนก  ทองเขียว
38. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เมือง
39. นายเปรมศักดิ์  ปันทรัตน์
40. เด็กหญิงไพลิน  มีสุข
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
2. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
3. นายจารึก  ยกถาวร
4. นายสุรเชษฐ  สองรักษ์
5. นายประพันธ์  วงศ์อภิชาติ
6. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
7. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
8. นางสาวฝาตีมะ  คลังข้อง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกรวิชญ์  สรรเพชร
2. นายคทาวุธ  เถรว่อง
3. นางสาวฉัตรนรี  แต้มประสิทธิ์
4. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสุด
5. นายณัฐกัล  มะสุนี
6. เด็กหญิงณัฐติกาล  ไขาช่วย
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายธนัยพงษ์  เดิมหลิ่ม
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพะนา
10. นายธีรภัทร  ทองหนูนุ้ย
11. เด็กชายธีรศักดิ์  สีสุรวณิช
12. เด็กหญิงนุชรี  หนูแก้ว
13. นางสาวปณิตา  กำจร
14. เด็กชายปิยวัฒน์  หวังหลี
15. เด็กชายปิยะเดช  ทองรักษ์
16. นายปิลันธท์  อินทรเสนี
17. นายพชรพล  มาลยารม
18. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สิงห์อินทร์
19. นางสาวภัสสร  แป้นไทย
20. นายภานุมาศ  พูลสวัสดิ์
21. นายยศพล  อินทองมาก
22. นางสาวรัตนรัตน์  นานช้า
23. นางสาวลักษณ์นารา  อาจกูล
24. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงทอง
25. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
26. เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์ทอง
27. นายวสันต์  ตั้งแซ่
28. นางสาววสุนันท์  รองเดช
29. นายวัชระ  ศรีไทย
30. นางสาววิลาวัลย์  ศรีเทพ
31. นางสาวศิริลักษณ์  นุ่นรัตน์
32. นายสุทิพงศ์  ชูแสง
33. เด็กหญิงสุนิลตรา  ทองชั้น
34. เด็กหญิงอธิชา  ไชยวารินทร์
35. นายอรรถพล  เพาะพืช
36. นายอัครพนธ์  เกิดแก้ว
37. เด็กชายอัครพล  เสียงหวาน
38. นายเกียรติศักดิ์  ขลุดสกุล
39. เด็กหญิงเหมือนดาว  แก้วจันทร์
40. นายเอกภพ  จันทร์เกษ
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
2. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
3. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
4. นางพรทิพย์  จิตบุญ
5. นางสาวพัฒน์นรี  จิตเที่ยง
6. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณทิตย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกฤษดาวัลย์  ช่วยกำลัง
2. นายกษิห์เดช  เคี่ยมการ
3. เด็กชายกิตตินันท์  จริงจิตร
4. นายจักกริน  รอดกูล
5. นายจักริน  ยอดขาว
6. เด็กหญิงชลันธร  ศรีช่วย
7. เด็กชายชัยวัฒน์  รอดอยู่
8. นายชินกฤษ  พลเดช
9. เด็กหญิงฐิตาพร  มีเต็ม
10. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วังเคียน
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองถั่ว
12. เด็กชายทินกร  นวลสม
13. เด็กชายธนกฤษ  ชูงาม
14. เด็กชายธนดล  ศรีปล้อง
15. นางสาวธนพร  รัตนอร่ามสวัสดิ์
16. นายธิติภูมิ  คงทิพย์
17. เด็กชายธีระพัฒน์  บริพันธ์
18. เด็กหญิงนพมาศ  ชัยยุทธ
19. เด็กหญิงนัทธิพร  จันทร์ทอง
20. นายนันทวัช  พฤคฌาญาณ
21. นายบุญฤทธิ์  คำแหง
22. นายปฐมพร  จันทร์ผ่อง
23. เด็กหญิงปณุศรา  ชัยศรี
24. เด็กชายปุณยธร  มาแก้ว
25. นายพงศกร  ลำลอง
26. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขุนทอง
27. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทิพย์ประเสริฐสิน
28. เด็กชายภูริภัทร์  โบช่วย
29. เด็กหญิงรัตนาวิไล  เต่าทอง
30. นางสาวรัษฎากร  วังเคียน
31. เด็กชายวิรุฬห์  ยิ้วแต๊น
32. นางสาวศรวณีย์  ไชยศร
33. เด็กหญิงศศินิภา  ขาวทอง
34. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
35. เด็กหญิงสิริยากร  สุขขาว
36. เด็กหญิงสุนิษา  สีคง
37. เด็กหญิงอริศรา  มีศรี
38. เด็กหญิงอุษณี  ปรีชา
39. นายเกียรติศักดิ์  มีศรี
40. นางสาวเปรมฤทัย   จิตต์บุญ
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
2. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
3. นางสาวรชฏ  จันพุ่ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มั่นคง
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายอิศเรศย์  สม่าพงษ์
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายวัฒชัย  ปานแต่ง
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชยาพร  น้อยหนู
 
1. นายปริญญา   แก่นเมือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  ทองศรี
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวมัญชุพร  หวังจิ
 
1. นายชาติชาย  ชูมณี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายรุ่งบดินทร์  อ่อนรู้ที่
 
1. สิบเอกธรรมนูญ  เอียดนุ่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายพุทธรักษ์  ทองแก้ว
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายวรายุส  หลักเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถชัยยะ
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธญา  คลองดี
 
1. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวอมรรัตน์  สุขอะร่าม
 
1. นายชาติชาย  ชูมณี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายวิศรุต  หลีกภัย
 
1. นายเฉลิมพล  พลฤทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสมเกียรติ  แก้วสง
 
1. นางสาวจันจิรา  ซำฮกตัน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายเศรษฐวัฒน์  เกาะสมัน
 
1. นายไพรัช  เพ็ญศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายพัสกร  พิมพา
 
1. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  ศรีทอง
 
1. นายไพรัช  เพ็ญศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวเปรมมิกา  สุดเดือน
 
1. นายไพรัช  เพ็ญศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวลลิตา  นานอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มั่นคง
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายสุทิพงศ์  ชูแสง
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายณัฐพล  ไชยถานันดร
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชยาพร  น้อยหนู
 
1. นายปริญญา   แก่นเมือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงทักษพร  หอยสังข์
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวฐานิกา  นิ่มกาญจนา
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวลลิตา  นานอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกนกกร  ธีระกุลพิศุทธ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมือนเพชร
3. เด็กหญิงกัลยา  ตันเองฉ้วน
4. เด็กชายกิตติพศ  พรมยศ
5. เด็กชายกิตติภูมิ  ยี่ภู่รัตน์
6. เด็กหญิงชญานิน  แสงศรีจันทร์
7. เด็กหญิงชิดชนก  แคนยุกต์
8. เด็กหญิงฐิตาพร  โรจนชัยกิจ
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เกตุประกอบ
10. เด็กหญิงณญาดา  ศุภรพิพัฒน์
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัณวิจิตต์
12. เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนมาก
13. เด็กชายทศทิศ  ผลธรรมปาลิต
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันเองฉ้วน
15. เด็กชายธีรสิทธิ์  ตู้ประกาย
16. เด็กชายนนทกร  วงศ์หนองเตย
17. เด็กชายนพดล  รักยิ่ง
18. เด็กหญิงนภสร  อินสว่าง
19. เด็กหญิงประติมา  จันทร์เพชร
20. เด็กชายพลอธิป  รัตนกุล
21. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธผล
22. เด็กหญิงพีรญาณ์  ชัยเดช
23. เด็กชายพีรศุภ  ตรีเนตร
24. เด็กหญิงมลนภา  เสนีย์
25. เด็กชายรุจิภาส  ตันติสิทธิกร
26. เด็กหญิงวทันยา  มากราช
27. เด็กชายวัชรพล  ศุภศรี
28. เด็กหญิงวาเนสซ่า  จิตรพงษ์
29. เด็กหญิงศรัญญา  เซ็นซูลี
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซ้วนเซ่ง
31. เด็กชายสรวิชญ์  อานันทสฤษฎ์
32. เด็กชายสิทธิโชค  อุดมธนเดชน์
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุ้งช่วย
34. เด็กหญิงอรกานต์  สันติรักษ์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรทองคำ
36. เด็กหญิงอริสา  เดชรัตน์
37. เด็กหญิงอริสา  มัทยันต์
38. เด็กชายอัยการ  คำปันนา
39. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พลศร
40. เด็กชายเด่นดวง  สุทธิธรรมานนท์
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
4. นางอัจฉรา  ลายดี
5. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
6. นางสาวนิตยา  ดำท่าคลอง
7. นางสาวสมสุข  วิธานติรวัฒน์
8. นายสกลธ์  เภาสู่
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกรรวี  ยุกตเวทย์
2. นางสาวกรองทอง  ภูสิงหา
3. นายกฤชณนท์  พรมชู
4. นางสาวกฤติกา  ยิ้มสงค์
5. นางสาวกาญจนา  ประสาร
6. นายกานตรัตน์  วุทธชูศิลป์
7. นางสาวกานต์ธีรา  สุขอนันต์
8. นายคณิศร  ทิพศรี
9. นายจักรพงษ์  ชูจันทร์
10. นางสาวจันทิมา  พากเพียร
11. นางสาวจิราวรรณ  สุขประเสริฐ
12. นายชาญชัย  หงษา
13. นางสาวชาริฟา  เดวิช
14. นายชเลศวร  ไทยกลาง
15. นายณวัฒน์  จริงจิตร
16. นายณัฏฐชัย  ชัยเพ็ชร์
17. นายณัฐพล  น้ำเจ็ด
18. นางสาวณิชกุล  ดำคง
19. นายดนัยเทพ  ช่วยดู
20. นางสาวนภสร  ชนะภัย
21. นางสาวนลัท  ฐิตโชติ
22. นางสาวนัทธ์หทัย  นวนหงษ์
23. นางสาวบุญนิตา  ส่องแก้ว
24. นายปณิธิ  หยงสตาร์
25. นายมงคลชัย  ดวดไธสง
26. นางสาววรัญญา  คำจันดา
27. นางสาววริศรา  สิทธิชัย
28. นายวิทวัส  แซ่โค้ว
29. นางสาวสายซอ  จำเริญ
30. นายสิรวิชญ์  มากแก้ว
31. นางสาวสิริภรณ์  เครือเตียว
32. นางสาวสิโรรัตน์  ป่าสนั่น
33. นางสาวสุกฤษตา  เพ็งเกตุ
34. นางสาวสุธาสินี  ศรีคง
35. นางสาวสุพัตรา  ชิตแก้ว
36. นางสาวสุภัสสรา  ยงประเดิม
37. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
38. นางสาวเกสรา  หนูโมระ
39. นายเทพพิทักษ์  เกลือมีผล
40. นางสาวเยาวลักษณ์  ลุ่งใส้
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
4. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
5. นายใจเย็น  พรมชู
6. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
7. นางสาวพลิ้วแพร  โชติรัตน์
8. นางนฤมล  จุทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  พลฤทธิ์
2. เด็กชายคณิศร  จรุงสุจริตกุล
3. เด็กชายจิรวิทย์  สุวรรณเดชา
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  นาคพล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลประสิทธิ์
6. เด็กชายภราดร  ทองชู
7. เด็กหญิงวรัญญา  ขิกขำ
8. เด็กหญิงศิริประภา  จับปรั่ง
9. เด็กหญิงสุธิมา  สุกกรม
10. เด็กหญิงอรวรรยา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิจอม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูทอง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หมวดหรี่
4. เด็กหญิงณาณิศา  เมืองแก้ว
5. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์สุข
6. เด็กชายปริวัฒน์  หลงหา
7. เด็กชายปัญญธร  ชัยมี
8. เด็กชายพิทยุตม์  ทองแจ้ง
9. เด็กหญิงรวิสรา  ถึงแก้ว
10. เด็กชายอัสนีย์  พัดลม
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกนกวรรณ  จิตรชูชื่น
2. นายกันต์ธร  รักดำ
3. นางสาวชนัญชิดา  เกตุแก้ว
4. นายติณณภพ  รอดกูล
5. นายติโรธ  บริพันธ์
6. นายภีม  ตันวโรภาส
7. นางสาวลวัลรัตน์  ยิ้วแต้น
8. นางสาวศศิรินทร์  ชูยัง
9. นายสุเมธ  พลภักดี
10. นางสาวอัชฌารัตน์  ราชดี
 
1. นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์
2. นายกฤษณกันต์  เปาะทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายชัยเจริญ  จุลพงศ์
2. นางสาวณัฏฐิกา  ช่วยธานี
3. นายธนวัฒน์  เอ่นตุ้ง
4. นายธนวัฒน์  หมื่นละม้าย
5. นางสาวธันยชนก  หัวเขา
6. นางสาวศุภมน  เขาทอง
7. นายสุริยัน  เตียวย่อง
8. นายสุรีวงศ์  นุ่นชูผล
9. นางสาวอภิญญา  ทองผุด
10. นางสาวโฉมธิดา  บุญกิจ
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงชนากานต์  จรูญเลิศทรัพย์
2. เด็กหญิงฌาดา  สิทธิพงษ์
3. เด็กหญิงบุษกร  หัวหิน
4. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วคงทอง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สงบดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงวัฒนานนท์
7. เด็กหญิงพิมรพัสตร์  ทองมาก
 
1. นางเชิญพัดชา  อินทรกำเหนิด
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองโอ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวกมลภา  ทองประไพ
2. นางสาวขวัญฤดี  รอดรักษ์
3. นางสาวชฎาพร  ชูภักดี
4. นางสาวฐานิดา  ดำเอียด
5. นางสาวณัฐณิชา   สักกะพลางกูร
6. นางสาวปานไพลิน  อินทรพุฒกิจ
7. นางสาววริศรา  สมหวัง
8. นางสาวเบญญาภา  บัวแก้ว
 
1. นางเชิญพัดชา  อินทรกำเหนิด
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองโอ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกนกวรรณ  จิตรชูชื่น
2. นางสาวชนัญชิดา  เกตุแก้ว
3. นางสาวลวัลรัตน์  ยิ้วแต้น
4. นางสาวศศิรินทร์  ชูยัง
5. นางสาวหทัยทิพย์  ถิ่นชาญ
6. นางสาวอัฌชารัตน์  ราชดี
 
1. นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์
2. นายกฤษณกันต์  เปาะทอง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงญาณมาศ  ตรีรัตนภรณ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เพทาย
4. เด็กหญิงตรีสชา  ตันเส็ง
5. เด็กหญิงธัญชนก  รักภักดี
6. เด็กหญิงนงนภัส  ทองชัย
7. เด็กหญิงนฤมล  ฉุ้นย่อง
8. เด็กหญิงนิมิตมาศ  ศรีปรางค์
9. เด็กหญิงภัคมน  หลี่เห้ง
10. เด็กหญิงรสิกา  พลวัฒน์
11. เด็กหญิงอติกานต์  อินทรมุณี
12. เด็กหญิงเกวลิน  สิทธิชัย
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
3. นางสาวจุรีรัตน์  สังฆรักษ์
4. นางสาวภัททิรา  ศรีฟ้า
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  เพ็งเทพ
2. นางสาวพิชญา  ตะเหลบ
3. เด็กหญิงรัตนา  หมินหมูด
4. เด็กหญิงสุชาดา  สองเมือง
5. เด็กหญิงสุมิตา  นิมา
6. นางสาวเบญจวรรณ  สุขศิษย์
7. เด็กหญิงเอิร์นทิมา  ทิ้งหลี
8. นางสาวโสรยา  ดำเดิม
 
1. นายกฤษณพงษ์  ควรเกิด
2. นางสาวอรนภา  พลเวร
3. นางสาวอรนลิน  วิทยพันธ์
4. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
2. นางสาวนลินี  ก้อนแก้ว
3. นางสาวประภิญญา  สุขใส
4. นางสาวปาลิตา  สุขเกษม
5. นางสาวศิริยาพร  เรืองภิรมย์
6. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
 
1. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
2. นางสาวอัจฉรา  รักราวี
3. นายวิทวัส  ค้าของ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวจุฑามณี  พุทธรักษ์
2. นางสาวชุตินันท์  เพ็ชรหิน
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หมานหมาด
4. นางสาวณิชกานต์  รักเล่ง
5. นางสาวรัตติกาล  พุกพบสุข
6. นางสาวสุวรรณรัตน์  ปุ่ยพล
7. นางสาวอัญชีรา  หวันมุสา
 
1. นางสาวกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัทรสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สมศรี
2. เด็กหญิงชนากานต์  จิตบุญ
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เส็นฤทธิ์
4. เด็กหญิงญัฐชนก  ชูเกลี้ยง
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชรดี
6. เด็กหญิงปนัดดา  ทับทิม
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองคำขาว
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่เล่า
9. เด็กหญิงสุธินันท์  ณ สงคราม
 
1. นายกฤษดากร  หวังบริสุทธิ์
2. นางพรชนก  จั่นจตุรพันธ์
3. นายสาวิต  คงสิน
4. นายไพสิฐ  รอดสุด
5. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองไทย
2. เด็กหญิงช่อลดา  โออินทร
3. เด็กหญิงญาติมา  ซู่ซั่น
4. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  บุญครอง
6. เด็กหญิงวิรวรรณ  จันพุ่ม
7. เด็กหญิงศศนันท์  ทองดี
8. เด็กหญิงศศินิภา  อั้นจุ้ย
9. เด็กหญิงศุภวัลย์  สงคราม
10. เด็กหญิงสิริวรรณ  นามเข็ม
11. เด็กหญิงสิรีธร  ขวัญเพชร์
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาวะโนภาส
13. เด็กหญิงเนาวเนตร  รักคง
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัทรสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวชญานี  เลขะจิตร
2. นายชัยเจริญ  จุลพงศ์
3. นางสาวณัฏฐิกา  ช่วยธานี
4. นางสาวธนพร  สีทองเที่ยว
5. นายธนวัฒน์  หมื่นละม้าย
6. นายธนวัฒน์  เอ่นตุ้ง
7. นางสาวธันยชนก  หัวเขา
8. นางสาวธิดารัตน์  เพชรหนู
9. นางสาววณิชยา  ไกรเทพ
10. นางสาวศุภมน  เขาทอง
11. นางสาวสุชารัตน์  อินทร์วงศ์
12. นางสาวสุธาสินี  จูมิ
13. นางสาวสุภาพร  กล้าหาญ
14. นายสุริยัน  เตียวย่อง
15. นายสุรีวงศ์  นุ่นชูผล
16. นางสาวอภิญญา  ทองผุด
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธุ์นาค
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. นางสาวชลนา  ชุมจันทร์
4. นางสาวธัญชนก  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวธัญวรัตน์  ทองย้อย
6. นางสาวนิติษา  บุญศรี
7. นางสาวบุญจรัส  ลูกอ้น
8. นางสาวปวีณา  ส่งแสง
9. นางสาวปุณยวีร์  มาศวิเชียร
10. นางสาวพชรพรรณ  บุณยบวรวิวัฒน์
11. นางสาววาสนา  นิ่มนวล
12. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
13. นางสาวอนันตญา  หนูพรหม
14. นางสาวอรยา  หนูช่วย
15. นางสาวอสมาภรณ์  ศุภรทวี
16. นางสาวแววมยุรา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นายจารึก  ยกถาวร
3. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
4. นายสุรเชษฐ  สองรักษ์
5. นางสาวฝาตีมะ  คลังข้อง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  อ้นทอง
2. นางสาวสิริภัทร์  หนูวัง
3. นางสาวเจนจิรา  อ่อนแก้ว
4. นางสาวเปรมกมล  นุชม่วง
5. นางสาวเพลินเพรช  เพรชย้อย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เย็นรักษา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธนวัฒน์  นาสิทธิ์
2. นายภูมิวนัส  ดำหนู
3. นายสกุลชัย  ชัยศิริ
4. เด็กหญิงอิสรา  ประสม
5. นายเจษฎา  เอียดชะตา
 
1. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
2. นายวิทวัส  ค้าของ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวฐิตาภา  แก้วยัง
2. นายรุ่งโรจน์  นวนศรี
 
1. นางสาวจริยา  ศรีวิมล
2. นางสุดารัตน์  เรืองฤทธิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกิจพิทักษ์  ดิษขนาน
2. เด็กชายจักรกฤษ  ห่วงจริง
3. เด็กชายจิรายุ  สงพาระ
4. เด็กชายถิรเจตน์  รอดจินดา
5. เด็กชายธราพงศ์  อ้นเพชร
6. เด็กชายธราเพชร  อ้นเพชร
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า
8. เด็กชายสว่าง  บัวทอง
 
1. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
2. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
3. นางจิราภรณ์  จันทอง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายกิตติกร  รัตนพันธ์
2. นายณัฐนันท์  แก้วกล่อม
3. นายพิชญุตม์  แท่นดี
4. นายพิพัฒน์  จำนงรัตน์
5. นายรวีโรจน์  ไพริน
6. นายสหรัฐ  ชัยรัตน์
7. นายอนิรุธ  เกตุด้วง
8. นายอรรถชัย  นุ่นสง
 
1. นายประทิว  ทองฤทธิ์
2. นายวิสาท  กล่อมพงษ์
3. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายทศพล  เกื้อบุญส่ง
2. นายธนภัทร  แสงรัตน์
3. นายธีรนัย  ขาวดี
4. นายนราวิชญ์  ใจตรง
5. นายพีรพัฒน์  บัวมาก
6. นายวงศกร  ไชยทองรักษ์
 
1. นายธีระ  บุญชัย
2. นายศรชัย  ไกรปราบ
3. นายประวิทย์  หนูสุข
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดารา  พลเวณ
2. เด็กหญิงพิยดา  หว่านสัก
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชุมพวง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แหวนเพชร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เรืองเดช
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฟองฟุ้ง
 
1. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวจินตนันท์  หีบเพชร
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชัยวิเศษ
3. นางสาวอิศรินทร์  ขวัญนิมิตร
 
1. นางสาวนิตยา  นุ้ยพั้ว
2. นางสาวอรยา  ชัยสุข
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวจตุพร  แช่มช้อย
2. นางสาวศรสวรรค์  ชั้นรัตนกุล
3. นางสาวสุภัสสร  หลงขาว
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางกฤติกา  เสาะซิ้ว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ประกอบเขาทอง
2. เด็กชายศิธิภาพ  สติสังวร
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ไหมศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   มีเถื่อน
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นางสาวปฐมา  เกลี้ยงสิน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายศุภกิจ  ไกรเทพ
2. เด็กชายอธิษฐ์  พลทิพย์
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายพลากร   รัตนพันธ์
2. เด็กชายศิวกร  สงวนศักดิ์
 
1. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
2. นางทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายพงศ์สธร  เพชรสุด
2. นายพรพิพัฒน์  สกุลรมย์
 
1. นางเรณู  ฮุยเคียน
2. นางสาวสุรัสวดี  ละงู
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายณัฐวัฒน์  สรรพิบูลย์
2. นายนิธืศ  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นายรังสฤษณ์  คำหมื่น
2. นายเสาวนี  ชัยทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายธีรนันท์  เตียวฉิ้ม
2. เด็กชายภูมินทร์  มีบุญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวจันจิรา  ตอกกระโทก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงเรือง
2. เด็กชายสุรวิช  ยอแสง
 
1. นายจรูญ  รักบุตร
2. นางสาวนันท์ธีรา  สินภิบาล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นายชญตว์  จันทร์ประทีป
2. นางสาวสวลี  คงยืน
 
1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง
2. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
2. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายอธิราช  ทองสิน
2. เด็กชายเจตรินทร์  ทองชู
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวณัฐกานต์  ฉิวยิ้น
2. นางสาวอมรรัตน์  รอดวงศ์
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายกิจจา  คงนคร
2. เด็กชายกิตติ์เกษม  วงศ์อภิชาติ
 
1. นางเรณู  ฮุยเคียน
2. นางสาวสุรัสวดี  ละงู
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงพิมพารัตน์  บุญจันทร์
2. เด็กชายภานุพงศ์  คุมพล
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูประสิทธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวศิริวิภา  ชุมวงษ์
2. เด็กหญิงสกาย  ดวงแก้วกาญจน์
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายณัฐชพน  พรหมประเสริฐ
2. นางสาวธัญมน  วงศ์เทพบุตร
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวกวิศรา  โดยประกอบ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกนกวรรณ  โททอง
2. นางสาวกษมน  ประกอบผล
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณัฐวุฒิ  แพทย์นาดี
2. นายสาธิต  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายวุฒิกร  คีรีรัตน์
2. นายอิทธิธีต์  ลีลาชุติพงศ์
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
2. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายยศวรรธน์  เรืองขำ
2. นายวรัญญู  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาววราภรณ์  ปลอดปล้อง
2. นางนันท์ธีรา  สินภิบาล
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายพิสิษฐ์  วจนสาระ
2. นายวิชชุพงศ์  แสงผะกาย
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
2. นางสาวธันย์ชนก  แอนโทรบัส
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงประกายดาว  หอตระกูล
3. เด็กหญิงปวิชญา  นภาพงค์สุริยา
 
1. นางสาวสุภิญญา  อินทร์เกิด
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  สุขอินทร์
2. เด็กชายนรากร  ด้วงศรีคง
3. เด็กชายสุวิทย์  คตนาเคน
 
1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง
2. นายจุฑารัตน์  ใจบุญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นายธราเทพ  ชุ่มชื่น
2. นายวรธัณย์  ส่งสมใจ
3. นางสาวเพชราภรณ์  อินเรือง
 
1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง
2. นายสมพร  ชัยบัว
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายกฤตนัน  ฉลอง
2. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
3. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นายเฉลิมชัย  สุรางค์โสภณ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายจิรวัฒน์  แผ้วบริบาล
2. นายเสฎวุฒิ  ทิพย์รัตน์
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายพุฒิพงศ์  พรหมยก
2. นายสันติภาพ  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นางเพชรณา  บริพันธ์
2. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายกรกฎ  เบญระเหม
2. เด็กชายณัฏฐชาติ  พันธ์ดี
3. เด็กชายสราวุฒิ  บุญอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายคุณานนต์  เป้าทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ตัน
3. เด็กชายนเคนทธ์  เดิมหลิ่ม
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกฤษฎา  จิตรแก้ว
2. นายฐิติกร  บุญเจริญ
3. นายธีรพน  จริงจิตร
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนุรักษ์   สุเหร็น
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายธนชิต  ตั้งปอง
2. นายปรเมศร์  กูมูดา
3. นายปาริว้ตร  บุญมาศ
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองสกุล
2. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงศุทธินี  มณีโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนนุ้ย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายธนดล  เพชรคง
2. เด็กชายสุภัทรชัย  ชิรงค์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คุรุปัญญา
 
1. นายนที  ชัยชน
2. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายจิรภัทร์  ผกาแก้ว
2. นายพงษ์สิทธิ์  สิงห์แก้ว
3. นายโรจนัสถ์  เทพใจ
 
1. นายยรรยง  มากคงแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายปิยพงษ์  สมบัติทอง
2. นายอนุชา  ด้วงหมุน
3. นายอรรถพร  สมบัติทอง
 
1. นายจิระศักดิ์  แก้วสุด
2. นางสาวสุปราณี  วงษ์มาก
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุมน  ทองช่วย
2. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  คงแก้ว
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ช่วยเกิด
 
1. นางอาพร  มากคงแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงจิราพร  สิกขาจารย์
2. เด็กชายธรรมสรณ์  จาตุพรพิพัฒน์
3. นางสาวปัฐมาพร  ศรีสง
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. นายกิตติวัฒน์  สุขลิ้ม
2. นายชาคริสต์  บุญมาก
3. นางสาวนันทกานต์  ชนะนาค
 
1. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
2. นายนิพนธ์  เขียดแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวบุษยมาส  กุ้งอุย
2. นางสาวภริดา  หมานหมาด
3. นางสาววราภรณ์   ขิกขำ
 
1. นางสายพิณ  ปรังพันธ์
2. นางมุตตา  พลประสิทธิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองรอด
3. เด็กชายชิติพัทธิ์  ชูแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาวดี  เมืองราช
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองรอด
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุลิคง
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
2. นางสาวลภัสรดา  กำเนิดรุ่งรวิน
3. นางสุมล  คงนคร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ชัยแป้น
2. เด็กหญิงจุฑามณี  คงอินทร์
3. เด็กหญิงทัศณาวดี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงพนิดา  สำนักพงศ์
5. เด็กหญิงวัสดา  สำนักพงษ์
6. เด็กหญิงอรทัย  นะวะกะ
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
2. นายอานนท์  บุญประกอบ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายฐาปนา  นิลแสงใส
2. นางสาวบุษรา  ดำนิล
3. นางสาววิมัชญา  เพ็ชรทอง
4. นางสาวสตรีรัตน์  เรียบร้อย
5. นางสาวสุชาดา  แก้วละเอียด
6. นางสาวสุดารัตน์  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
2. นางสาวลภัสรดา  กำเนิดรุ่งรวิน
3. นางสุมล  คงนคร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวขนิษฐา  อโนทัย
2. นางสาวจรัญญา  หะหมาน
3. นางสาวธิติมา  รังศรี
4. นางสาวศรินยา  สูบเด็น
5. นางสาวสุนิสา  ยิ่งขจร
6. นางสาวสุนิสา  ทองเอียบ
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
2. นายอานนท์  บุญประกอบ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงดวงกมล  คนคล่อง
2. เด็กหญิงนลินี  เล่งล้วน
3. เด็กหญิงสุวิมล  ปานชาตรี
 
1. นางสาวนฤมล  เจษฎารมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  ศรีวิเศษ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงมณสิชา  พวงนุ่น
2. เด็กหญิงสลีวัลย์  ชูแก้ว
3. เด็กชายโกเมนทร์  เอ้งฉ้วน
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวกัลยรัตน์  จิตราวุธ
2. นางสาวนิชกมล  เพ็ชรย้อย
3. นางสาวสุมณฑา  ขาวผ่อง
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายกล้าณรงค์  รู้เพราะจีน
2. นายณัฐวุฒิ  คงเอียด
3. นายวีรภัทร  กายเพ็ชร
 
1. นายสุบินทร์  สุขศรีเพ็ง
2. นางกันยา  สุขศรีเพ็ง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงช่อผกา  ผกาแก้ว
3. เด็กหญิงศศิชา  ผ่านกระแส
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
2. นางยุบล  สุขบุญเพ็ญ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หลักขัน
2. เด็กหญิงวรินทร์รัตน์  วังหิน
3. เด็กหญิงอัชฌา  สุโสะ
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายกฤตเมธ  ด้วงแก้ว
2. นางสาวฐานิดา  นุ่นสงค์
3. นางสาวอมรรัตน์  ชัยศิริ
 
1. นายรณชัย  ศักดิ์ิแสง
2. นางสาวญาณิศา  นะวะกะ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐพงษ์  ผาสุข
2. นายปิยพันธ์  ขาวทอง
3. นายวรพงษ์  เรืองโสภา
 
1. นายประเจียบ  ปรีชา
2. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญสร้าง
2. เด็กชายวีรภัทร  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุภิสรา  เพ็งเซ่ง
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  หลีเหม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนะกิจ
3. เด็กหญิงนันทิพร  กาหยี
 
1. นางสาววรารัตน์  พุ่มพวง
2. นางสาวอัมมิกา  เสียงเลิศ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นางสาวกนิษฐา  อนันตรานนท์
2. นางสาวสุมิตตา  รักราวี
3. นางสาวโยษิตา  พลวัฒน์
 
1. นางสาวมยุเรศ  เปาะทอง
2. นางเกศราภรณ์  เผดิมผล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันรัฐบาล
2. นางสาวนารีรัตน์  สงสีจันทร์
3. นางสาวเบญจพาณี  บุญถาวร
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ส่อซิ้ว
2. เด็กหญิงศุภมาศ  สินฝาด
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงนุ้ย
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์ดี
2. นายวีรวิชช์  ชูช่วย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หูเขียว
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยศิริ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ชายทุ่ย
 
1. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดำช่วย
2. นางสาวฐิติยา  ภักดีภัทรพงศ์
3. นางสาวยุวณิดา  มากแก้ว
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
2. นางปติมา  พลประสิทธิ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  เพ็ชรเพ็ง
2. นางสาวนิตยา  รัตนะ
3. นางสาววิรินทร  หนูหมาด
 
1. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงพรกนก  สักกะพลางกูร
2. เด็กหญิงวรินทร์  เลิศธรรมธีรกุล
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมทอง
2. นางพัชรี  ทองเพียง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงนุชวรา  หมุนเวียน
2. เด็กหญิงศยามล  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงอุมาริณ  สุเหร็น
 
1. นางสาวรัตติกาล  บุญคงเกิด
2. นางจิรวรรณ  วาจาสัตย์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวสุดารัตน์  นานอน
2. นางสาวสุภัสสร  ขุนทอง
3. นางสาวสุภัสสรา  ขาวปาน
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
2. นางสาวฮัสนา  โอราวัฒน์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่จั่ว
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองนวล
3. นางสาววราภรณ์  รายา
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
2. นางปติมา  พลประสิทธิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุทิฎฐานคติ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยมาศสกุล
3. เด็กหญิงเกติญา  สำลี
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
2. นางพัชรี  ทองเพียง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวสุพิศ  คงนคร
2. นางสาวเปมิกา  ชนะพาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เอียดทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวจิรัฐติกาล  นิลละออ
2. นางสาวรินรดา  พันธุเล่ง
3. นางสาวอรอมล  ชุมสุด
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
2. นางสาวสมฤทัย  พรมทอง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวปนัดดา  จันสักรา
2. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีสมร
3. นางสาวอรัญญา  รอดกูล
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดำเกาะ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แสงหิรัญ
 
1. นางอำพร  จุตติ
2. นางสาวอรอุมา  สุขเสน
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายพิทยุตม์  แก้วอ่อน
 
1. นายสุพร  พานิชกรณ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. นายพงศกร  วันแรก
 
1. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายพิชิต  อิทธิสัน
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
 
1. นางอำพร  จุตติ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจักริน  ยศชู
 
1. นางรัตนา  กิ้มจ้อง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
 
1. นางอำพร  จุตติ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายจักรพล  แก้วพิลา
2. นายสุเทพ  แสงรัตน์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
2. นางสาวปณิดา  หลงเอ