หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 1 1 1
2 นางเรณู ฮุยเคียน หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการ
3 นางสุดจิต สุดแป้น หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการ
4 นางเรณู ฮุยเคียน หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการ
5 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 รองประธานกรรมการ
6 น.ส.สุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 รองประธานกรรมการ
7 น.ส.วิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ
8 นางปิยรัตน์ ชัยบัว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ
9 น.ส.กิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ
10 น.ส.สุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ
11 น.ส.เสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ
12 นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี2 กรรมการ
13 น.ส.นาฎยา เหลืองประเสริฐ ครูโรงเรียนสภาราชินี2 กรรมการ
14 น.ส.เสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ
15 นายอรุณ ทุ่ยอ้น ครูโรงเรียนคันธพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
16 นางศรีสุดา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนสภาราชินี2 กรรมการและเลขานุการ
17 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]