หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันตังพิทยากร 56 192 99
2 002 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 31 61 45
3 003 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 22 38 32
4 005 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 14 32 16
5 004 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 60 154 88
6 006 โรงเรียนดรุโณทัย 19 39 21
7 007 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 32 78 47
8 008 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 25 53 30
9 009 โรงเรียนตรังวิทยา 36 86 59
10 010 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 8 13 9
11 011 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 24 88 34
12 012 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 31 69 52
13 015 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 15 31 20
14 017 โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 0 0 0
15 016 โรงเรียนน้ำผุด 21 37 26
16 019 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 22 42 34
17 021 โรงเรียนบูรณะรำลึก 40 86 53
18 020 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 10 24 18
19 022 โรงเรียนประชาวิทยา 28 82 48
20 023 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 24 56 31
21 024 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 33 111 33
22 025 โรงเรียนพรศิริกุล 11 28 20
23 026 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 50 147 65
24 027 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 41 126 67
25 028 โรงเรียนรัษฎา 34 93 52
26 029 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 30 64 42
27 030 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 19 39 19
28 031 โรงเรียนวังวิเศษ 28 101 52
29 032 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 3 3 3
30 033 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 55 140 91
31 034 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 13 31 19
32 035 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 43 86 67
33 036 โรงเรียนสภาราชินี 2 59 171 94
34 037 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 52 223 106
35 038 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 34 69 46
36 039 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 19 32 24
37 040 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 14 50 28
38 044 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 35 73 45
39 042 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 25 73 44
40 043 โรงเรียนห้วยยอด 43 143 70
41 045 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 6 13 10
42 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 21 42 32
43 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 0 0 0
44 046 โรงเรียนเเทศบาลห้วยยอดวิทยา 0 0 0
45 041 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ 0 0 0
46 018 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 23 48 24
รวม 1209 3167 1815
4982

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]