หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปูนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายพิชาญ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สุเหร็นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
7. นายประจันทร์ หว่างสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปูนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายพิชาญ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ สุเหร็นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
7. นายประจันทร์ หว่างสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางระภาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญญานุวัตรโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จันสุกโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายเสมา ซั้มวุ้งโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวชุติมา ขวัญนิมิตรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางแสงดาว เพ็ชร์พราวโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เพชรรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นายแสน สิทธิการโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายปราโมทย์ แกล้วกล้าโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางกุศล นุ้ยผุดโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ขาวทองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ สมเขาใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สังข์เพ็ชรโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางอัมพร จุลบลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางบุณญพร รักเดชะโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย กังฮาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนิดา จินตนปัญญาโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พิพัฒน์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
3. นางศศิพัชร ผกผ่าโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางพิมพา พันธุลำยองโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ กระจันทร์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นางสุเนตรา โสธารัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นายคีตวัส สุรสินธุ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางชวนพิศ นิลธนาภิรัฐโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นายศิรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัฒน์นรี จิตเที่ยงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ แสงรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายชวัช ปานทุ่มโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย อุทัยวรรณพรโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ตุลยกุลโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
4. นายสุธี ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวฝาติม๊ะ คลังข้องโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา ศรีสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรณพ จันทภาโสโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายทศพล เพ็ชรทองโรงเรียนปะเหลัยนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางอันดามัน พิชัยรัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววันดี สีฉ้วนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยกถาวรโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคนันท์ เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายมานพ เพชรฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจารึก ยกถาวรโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคนันท์ เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายมานพ เพชรฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองบริบูรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ทวีตาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นายชัชชัย ชัยรินโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองบริบูรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ทวีตาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นายชัชชัย ชัยรินโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิช เพชรสุทธิ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเกียรติ วัฒกีโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นางสาวอังคนันท์ เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางยศวลี สันตรัตติโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเศวตชัย เตียวปิยะกุลโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูศิลป์ มัธยันต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ3กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเศวตชัย เตียวปิยะกุลโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูศิลป์ มัธยันต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ3กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชยา วรานันตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายสำเนียง ส่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นายพงศธร ชิตชลธารโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชยา วรานันตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายสำเนียง ส่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นายพงศธร ชิตชลธารโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
11. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
12. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
14. นางสาวรชาวี อ่างทองโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
15. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
4. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
5. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
7. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
8. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
9. นายธนดล ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
4. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
5. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
7. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
8. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
9. นายธนดล ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายพายัพ ปักษีโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
5. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
6. นายไผทพงศ์ ภัคดีรุจีรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นายกฤษดากร หวังบริสุทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายพายัพ ปักษีโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
5. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
6. นายไผทพงศ์ ภัคดีรุจีรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นายกฤษดากร หวังบริสุทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายอเนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นางสาววรรษมน วโรตมะวิชญโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ หาดสุดโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
10. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณู วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายอเนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นางสาววรรษมน วโรตมะวิชญโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ หาดสุดโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
10. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณู วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายอเนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นางสาววรรษมน วโรตมะวิชญโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ หาดสุดโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
10. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณู วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายอเนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นางสาววรรษมน วโรตมะวิชญโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ หาดสุดโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
10. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ชูมณีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นายวิสิทธิ์ชัย ไกรเทพโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
8. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
9. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ชูมณีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ชัย ไกรเทพโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
9. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ชูมณีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ชัย ไกรเทพโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
9. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ชูมณีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ชัย ไกรเทพโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
9. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
7. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. นายชยศัพท์ กระแสสารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
9. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
7. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. นายชยศัพท์ กระแสสารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
9. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
7. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. นายชยศัพท์ กระแสสารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
9. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นายปรัชญา กาสุวรรณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
7. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. นายชยศัพท์ กระแสสารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
9. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนดล ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายจิรนันท์ ขวัญเพชร์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายไพรัช เพ็ญศรีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายธนบรรณ ทองชูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ บุญมาศโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนดล ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายจิรนันท์ ขวัญเพชร์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายไพรัช เพ็ญศรีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายธนบรรณ ทองชูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ บุญมาศโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนดล ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายจิรนันท์ ขวัญเพชร์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายไพรัช เพ็ญศรีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายธนบรรณ ทองชูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ บุญมาศโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนดล ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
3. นายจิรนันท์ ขวัญเพชร์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นายไพรัช เพ็ญศรีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
6. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายธนบรรณ ทองชูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นายพนมศักดิ์ บุญมาศโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
10. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ พรหมสุขโรงเรียนบูรณะรำลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ณ นครโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ เรืองรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวธัญยธรณ์ ทองส่งโสมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรรษชล ศิริพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
9. นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิดโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
10. นางออมสิน ผอมสวัสดิ์โรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นายวีรภัทร หลักขันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสาวพรรษชล ศิริพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวอรนภา พลเวรโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณกันต์ เปาะทองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
9. นางชิสา มีพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวอาภัทสร จิตสวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
3. นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิดโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางสาวอังคณา รอดรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางชิสา มีพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ เย็นรักษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางออมสิน ผอมสวัสดิ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
9. นายกฤษณกันต์ เปาะทองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวหทัยรัศ ศรีเปารยะโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชิสา มีพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
3. นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิดโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางสาวอังคณา รอดรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เย็นรักษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
7. นางออมสิน ผอมสวัสดิ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. นางสาวหทัยรัศ ศรีเปารยะโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการและเลขานุการ
10. นายกฤษณกันต์ เปาะทองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิดโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
3. นางนิวัน จันทร์พุ่มโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
4. นางสาวอังคณา รอดรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัศ ศรีเปารยะโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรมโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
10. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรมโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
3. นางนิวัน จันทร์พุ่มโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
4. นางสาวอังคณา รอดรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัศ ศรีเปารยะโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิดโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
10. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมืองโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี นคราวงศ์โรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
3. นายวีรภัทร หลักขันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายกษฎากร หวังบริสุทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางออมสิน ผอมสวัสดิ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
9. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
10. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี นคราวงศ์โรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
3. นายวีรภัทร หลักขันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายกษฎากร หวังบริสุทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
6. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางออมสิน ผอมสวัสดิ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
9. นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมืองโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกษฎากร หวังบริสุทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี นคราวงศ์โรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ เรืองรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
4. นายวีรภัทร หลักขันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสาวพรรษชล ศิริพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวชุติมา ณ นครโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ เย็นรักษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสงโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
10. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกษฎากร หวังบริสุทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี นคราวงศ์โรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ เรืองรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
4. นายวีรภัทร หลักขันโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสาวพรรษชล ศิริพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวชุติมา ณ นครโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ เย็นรักษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสงโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
10. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโชติ จิตขาวโรงเรียนนาโยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานพ ขุราษีโรงเรียนวิเชียนมาตุ 2กรรมการ
3. นายดำรงค์ วรรณแรกโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายขจรจิตร ตะหมังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นายประเสริฐ รักแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นายธรรมนูญ เลขะพจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางจิรวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
8. นายไพศาล นาคแป้นโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
9. นางรัชดาภรณ์ แตะแอโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
10. นายสุรินทร์ ดาวังปาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
11. นายวิชาญ แก้ววิจิตรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
12. นายมารุต ลั่นเต้งโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
13. นายธีระ บุญชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายโชติ จิตขาวโรงเรียนนาโยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ปูขาวโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายนิพัฒน์ แท่นมากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ เอื่้อปัญจะสินธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทิว ทองฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
6. นายมารุต ลั่นเต้งโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นายถิรพัฒน์ ชูชมชื่นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
8. นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
9. นายสมศักดิ์ เพชรฤทธิ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
10. นายประเสริฐ รักแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ เต็งเฉี้ยงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธพร กุญชรินทร์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริขวัญ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา จันทโทโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา นุ้ยพั้วโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางวรรณกร ขุนศรีโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นางอรรถยา ชูเอนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายคำนึง จันทร์มาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เส็นบัดโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางสำเนียง เรียบร้อยโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ วารีรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ บุญจังทูนโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
6. นางชวันรัตน์ ขาวดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นางเฉลิมศรี ปานจันทร์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาทิพย์ รอดศรีโรงเรียนคันธพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธันย์ชนก แอนโทรบัสโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สุรางค์โสภณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลี จริงจิตรโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ หมุนวังโรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษณ์ คำหมื่นโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ บุญพรหมโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สุรางค์โสภณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ซ้อนขำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
2. นางเรณู ฮุยเคียนโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสาวกวิศรา โดยประกอบโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารย์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายแสนสุข หมาดนุ้ยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทิวากร ณ พัทลุงโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัตร เอียดทองโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางสาวอุบล ดวงสุดโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จิตรเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ เอมโอฐโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นายสิปปกร ทวีมาตย์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพาณิภัค พุทธสะแสงโรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ ศรีบุญคงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางเรณู ฮุยเคียนโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นายวิทยา แก้วพิทักษ์โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วงโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัตร เอียดทองโรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นายสิปปกร ทวีมาตย์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาวสุุรัสวดี ละงูโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ทุ่ยอ้นโรงเรียนคันธพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทิวากร ณ พัทลุงโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางจินดาวรรณ บุญชากรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ชัยบัวโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการ
5. นายวิทยา แก้วพิทักษ์โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ฉิมเรืองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางธันย์ชนก แอนโทรบัสโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ รักยิ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วงโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางถาวร สังข์สุวรรณโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล ดวงสุดโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ หมุนวังโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นางสาวเหมือนขวัญ เอียดเสนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ฉิมเรืองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้องโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ บุญชากรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นายเอนก ถนอมผลโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ ไชยบุตรโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายสมพร ชัยบัวโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ รอดศรีโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นางเสาวนี ชัยทองโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางอริยา ทองโอโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนาโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิตรเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางปัทมาวดี คชเชนโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายอุทัย แก้วรุ่งเรืองโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสายพิณ ศรีบุญคงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร ชัยบัวโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายแสนสุข หมาดนุ้ยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นางสาวเหมือนขวัญ เอียดเสนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางปัทมาวดี คชเชนโรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวอรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
4. นางสาวสิริกร โพชสาลีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายพิชาญ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นางสาวนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวอรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
4. นางสาวสิริกร โพชสาลีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายพิชาญ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นางสาวนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยรรยง มากคงแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เขียดแก้วโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางสาวนิตยา เสรีรักษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางคคณา อังสุพานิชโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายยรรยง มากคงแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เขียดแก้วโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางสาวนิตยา เสรีรักษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางคคณา อังสุพานิชโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางอาพร มากคงแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกรรณิกา คงเพ็ชรโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นายสมมารถ คิดถูกโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุมาลี ดำไสยโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี วงษ์มากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางอาพร มากคงแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกรรณิกา คงเพ็ชรโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นายสมมารถ คิดถูกโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุมาลี ดำไสยโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี วงษ์มากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวนศรี คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์โรงเรียนทิพรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวยุติยา ดำจุติโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมุตตา พลประสิทธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวนศรี คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวลโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
4. นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์โรงเรียนทิพรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวยุติยา ดำจุติโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมุตตา พลประสิทธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธวัช เต็งรังโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ทองอ่อนโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสุดา ศิริมาตยนันท์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรีงกรรมการ
4. นายสุบินทร์ สุขศรีเพ็งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางกัลยา หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวนารี โอภาโสโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธวัช เต็งรังโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ทองอ่อนโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสุดา ศิริมาตยนันท์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นายสุบินทร์ สุขศรีเพ็งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางกัลยา หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวนารี โอภาโสโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ธนูิศลป์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นางอุุไรวรรณ กั้วพิสมัยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา เดชรัตน์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ จีนประชาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นายนที ชัยชนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายนพพล แป้นไทยโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
8. นายสุนทร นาศรีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
9. นายนิพนธ์ เคี่ยมการโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
10. นายกวีกร รักษารักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ธนูิศลป์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นางอุุไรวรรณ กั้วพิสมัยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา เดชรัตน์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ จีนประชาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นายนที ชัยชนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายนพพล แป้นไทยโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
8. นายสุนทร นาศรีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
9. นายนิพนธ์ เคี่ยมการโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
10. นายกวีกร รักษารักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกุมารี ท่าจีนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางกันยา สุขศรีเพ็งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางสายพิณ ปรังพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางนฤมล เจษฎารมย์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวชีวดี สุทธินนท์โรงเรียนทิพรัตน์วิทยากรรมการ
6. นางรติพร จิตรสิงห์โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกุมารี ท่าจีนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางกันยา สุขศรีเพ็งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางสายพิณ ปรังพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางนฤมล เจษฎารมย์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวชีวดี สุทธินนท์โรงเรียนทิพรัตน์วิทยากรรมการ
6. นางรติพร จิตรสิงห์โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกานดา รักษารักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปานทองมากโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมทองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางปติมา พลประสิทธิ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสายชล ณ ลำพูนโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางขนิษฐา ประเสริฐโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกานดา รักษารักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปานทองมากโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมทองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางปติมา พลประสิทธิ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสายชล ณ ลำพูนโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางขนิษฐา ประเสริฐโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรปวีณ์ เสฎฐ์ธเนศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางพัชรี ทองเพียงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล บุญคงเกิดโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์ดีโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
6. นางจารุ สิทธิปรีชานนท์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรปวีณ์ เสฎฐ์ธเนศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางพัชรี ทองเพียงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล บุญคงเกิดโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์ดีโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
6. นางจารุ สิทธิปรีชานนท์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางลำดวน รณศิริโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางนาตยา ภัทราดูลย์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
5. นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางนิตยา ทองบริบูรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางลำดวน รณศิริโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นางนาตยา ภัทราดูลย์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
6. นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ เต็งเฉี้ยงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธพร กุญชรินทร์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริขวัญ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา จันทโทโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา นุ้ยพั้วโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางวรรณกร ขุนศรีโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นางอรรถยา ชูเอนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสุธี ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางสาวฝาติม๊ะ คลังข้องโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสุธี ณ ระนองโรงเรียนห้วยอดกรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางสาวฝาติม๊ะ คลังข้องโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสุธี ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางสาวฝาติม๊ะ คลังข้องโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุธี ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางสาวฝาติม๊ะ คลังข้องโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัยโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลี จริงจิตรโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัยโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลี จริงจิตรโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัยโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลี จริงจิตรโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]