รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กชายนิธิวิทย์  ไทยเอียด
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  แป้นศรีนวล
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  เงินเปีย
2. เด็กชายอัมรินทร์  นวลเศษ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงฉัตรชยา  เทพสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุง
3. เด็กชายธนวัฒน์  แต้มเติม
4. เด็กหญิงสุธาสินี  เพชรมีดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เบ้านุวงศ์
 
1. นางมยุรี  พุฒิกุลบวร
2. นางศรีวิภา  ขวัญช่วย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  คล้ายประสงค์
2. นายจิรเมธ  โรงทา
3. นางสาวฑิฆัมพร  ละม่อม
4. นางสาวปัทมาพร  ช่วยสวัสดิ์
5. นายรัฐพงศ์  ย้วนเศษ
 
1. นายถกรกันต์  เภกกิ้ม
2. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุคนธา  กล่อมกลั่น
2. เด็กชายอภิศักดิ์  พรหมศรี
 
1. นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญการ  สายทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายปัณณวัฒน์  กองสุข
2. นางสาวสรัญญา  สิขิวัฒน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวศิริขวัญ   วงศ์สิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คงอุปการ
 
1. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1. นางสาวโศรญา  บุญช่วย
 
1. นางสาวธิษาเนตร  ศรีแก้วณวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทิชา  น่วมเพชร
 
1. นายชัยณรงค์  เรืองจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวพิมพ์วดี  อุ่นอก
 
1. นายโกสิทธิ์  ขาวฤทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  รัตนกุล
 
1. นายพิทักสันต์  ลิ่มวงษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวศุภรดา  ชัยเพชร
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิษา  เฉตาไพย
 
1. นางสาวธิษาเนตร  ศรีแก้วณวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1. นางสาวโชติกานต์  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวธิษาเนตร  ศรีแก้วณวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสมบัติ
2. เด็กหญิงสุกสกานต์  เกื้อตะโก
 
1. นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์
2. นางภาณี  ชินธเนศ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์ธร  สุขเสน
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  สามงามทอง
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วิชัยดิษฐ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คงอุปการ
3. เด็กชายสถาพร  เจริญรูป
 
1. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
2. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์  ขำคม
2. นางสาวปิโยรส  มีศรี
3. นางสาวสิริณัฐ  หนูดุก
 
1. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
2. นางปติมา  ส่งแสง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ดำอินทร์
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายนัฐพล  ไทยเกิด
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไทยเกิด
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายวรภัทร  เลื่อนแป้น
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  แข็งแอ
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวเบญจพร  สุขแก้ว
 
1. นางสาวนอรีซะห์  มะนอ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  เทพฤทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทราช
 
1. นายโสภณ  แก้วไทย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นายนพดล  จันทราช
 
1. นายโสภณ  แก้วไทย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งวณา  สกุลปีป
2. เด็กชายจรัส  ปานสีนุ่น
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจีน
4. เด็กชายนฤพล  อุปลา
5. เด็กหญิงนิภาพร  แข็งแอ
6. เด็กหญิงปิยะนุช  เทพฤทธิ์
7. นางสาววรางคณา  อนุกูล
8. เด็กหญิงสิริมา  รุ่งเรือง
9. นางสาวสุธิดา  พรหมเพชร
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุขมิตร
2. เด็กชายคณิติน  พุทธแก้ว
3. เด็กชายณัฐพัช  รัตนคม
4. เด็กชายภัชรพงษ์  ธรฤทธิ์
5. เด็กชายศรุต  นฤรดานันท์
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
2. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
3. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายทนงศักดิ์  บุญเนียม
2. นายนฤเบศร์  บริสุทธิ์
3. นายวิศรุต  จิตต์ธรรม
4. นายวีรพล  ภักดี
5. นายสหพณธ์  ทรฤทธิ์
6. นายเทอดภูมิ  จันทร์ชาตรี
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
2. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
3. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงกนกพร  เกตุเอียด
2. นายกิตติพงษ์   พัฒนศิลป์
3. เด็กหญิงกีรติ  เอียดแก้ว
4. เด็กชายคมกฤษ์  เชิงดี
5. นายจิตติณัฏฐ์  ชูศรี
6. เด็กหญิงจิราพร  หนูสวัสดิ์
7. เด็กหญิงจิราพัชร  รอดแก้ว
8. เด็กหญิงชลกานต์   โพธิศาล
9. นางสาวชลิตา  มีสุข
10. นายชัยภัทร   เพ็งจันทร์
11. เด็กชายฐิติพงศ์  จินตนาวงศ์
12. นางสาวณัฐฏิกานต์  เลิศชูสินวงศ์
13. นายทนุ  นาคมนต์
14. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ชูขันธ์
15. เด็กชายธนพล  สุธรรม
16. นางสาวธมลวรรณ  เรียนมงคล
17. นางสาวนัฐกาญจน์  ศรีนวลใย
18. เด็กหญิงนาวินณัทท์  อินทร์พรหม
19. เด็กชายปรเมษฐ์  คำแก้ว
20. เด็กหญิงพนิดา  พันธุรัตน์
21. เด็กชายภัควัฒน์  ประดิษฐ์คล้าย
22. นางสาววรดา   นิลนิรสกุล
23. เด็กหญิงวรารัตน์  เพชรานันท์
24. นางสาววาสินี  ปักสงค์
25. เด็กหญิงศิตาภา  กุลบา
26. เด็กหญิงศิรินาถ  เพชรชิต
27. นางสาวศิริลักษณ์  รักษายศ
28. เด็กชายสนธยา  เพชรทอง
29. นางสาวสิริมาศ  โพธิ์เพชร
30. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วอำรัตน์
31. เด็กชายสุรพล  แซ่ภู่
32. นางสาวสุรัสสา   ศรีเหรา
33. เด็กหญิงสโรชินี  สินธุพาชี
34. เด็กหญิงอาภัสรา  แซ่เลี้ยง
35. เด็กชายอิทธิพล  คงสมาน
36. เด็กหญิงเกศกนก  เกษกล้า
37. เด็กหญิงเกสรา  นิตย์ปลอด
38. นางสาวเกสินี  พรหมทอง
39. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   พัฒเสน
40. นางสาวเสาวลักษณ์  พึ่งหนู
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
2. นายวัชรพงศ์   หวัดเพชร
3. นางสาวอุบลวรรณ   หลินมา
4. นางสาวเรวดี   ปรีเปรม
5. นายสันติสุข  ศรีน้อย
6. นายอิศรภัทร   พรหมภัทร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ด้วงทองกุล
 
1. นายสุวัฒน์  มากอินทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายวิชชุกร  พลวิชัย
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิมาพร  พลายด้วง
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวปฏิมาพร  อนุอินทร์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. นายธีรภัทร  เพชรชนะ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ศุภกิจถาวร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลัญธร  สอนนอง
 
1. นายณธนัย  มากทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวปฏิมาพร  อนุอินทร์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จินตนายงค์
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. นายอัครพล  อักษรสมบัติ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ศุภกิจถาวร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงชลกานต์   โพธิศาล
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวจุรีรัตน์  พราหมศรีชาย
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จินตนายงค์
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุขมิตร
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวรัชยาภรณ์  เหมทานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสมทรง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสมบัติ
3. เด็กชายชุติพนธ์  ศรีกาญจน์
4. เด็กหญิงฐิติพร  ขุนจันทร์
5. เด็กหญิงยุภาพร  รักแก้ว
6. เด็กชายสนธิ  เพ็งสกุล
7. เด็กชายอนุวัฒน์  เกสโร
8. เด็กหญิงอัญชิสา  รักบำรุง
9. เด็กชายอิทธิพล  แพรกทอง
10. เด็กหญิงอุมาวดี  หมีทอง
 
1. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
2. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
3. นายอนันต์  สุขุมทอง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  จำนงค์จิต
2. นางสาวจุฑามาศ  ลิ้มวงษ์
3. นายทนงศักดิ์  เจษฎารมย์
4. นายธนพล  โปณทอง
5. นางสาวนัฐมณ  แต่งตั้ง
6. นายนิรุตติ์  หวานฉ่ำ
7. นางสาวพัชรี  แก้วพุนพิน
8. นายภาสกร  เพชรคง
 
1. นางชฎาทิพย์  พวงงาม
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรติมาวดี  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงธันยพร  นกครุฑ
3. เด็กหญิงพรนิตา  สุวรรณ
4. เด็กหญิงพิมตะวัน  ขุนณรงค์
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วอำรัตน์
6. เด็กหญิงอริตา  แซ่เซ็ม
 
1. นางปติมา  ส่งแสง
2. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
3. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  เทพจินดา
2. นางสาวนลิตา  หนูมี
3. นางสาวปณิตตา  นามนวล
4. นางสาวปิยมาศ  เจริญสิริลักษณ์
5. นางสาวหทัยภัทร  บัวอ่อน
6. นางสาวเนตรชนก  สอนนอง
 
1. นางปติมา  ส่งแสง
2. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
3. นางสุจิน  น้อยจีน
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ปานอ่อน
2. เด็กหญิงจีระชนม์  แต่งตั้ง
3. เด็กหญิงชลาทิพย์  ไทยอำมาตย์
4. เด็กหญิงนุษศรา  เพชรอาวุธ
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ณ อาวุธ
6. เด็กหญิงโสรยา  คำทอง
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  สุทธินุ้ย
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ตรีสงค์
2. นางสาวกฤษณา  สังเมฆ
3. นางสาวกัลนิกา  พรหมสัย
4. นางสาวพิมพิศา  ร่มทอง
5. นางสาววิภารัตน์  สามงามทอง
6. นางสาวสุชาดา  ชาวบางผึ้ง
7. นางสาวอทิตยา  ทุ่มชุม
8. นางสาวอารีรัตน์  บรรณทิพย์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มะลิชู
2. นางสาวธนรรณพร  ชุติดำรง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสมทรง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสมบัติ
3. เด็กชายชญานนท์  บัวจันทร์
4. เด็กชายชุติพนธ์  ศรีกาญจน์
5. เด็กหญิงฐิติพร  ขุนจันทร์
6. เด็กชายณัฐพล  วรรณเครือ
7. เด็กหญิงณัตฐิญา  ไชยชาญ
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  สวยสาย
9. เด็กหญิงบุญรัตน์  บุญรักษา
10. เด็กหญิงยุภาพร  รักแก้ว
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ตันติคณานนท์
12. เด็กหญิงสุทธิรา  คงแก้ว
13. เด็กชายอนุวัฒน์  เกสโร
14. เด็กหญิงอรอนงค์  คงทน
15. เด็กหญิงอัญชิสา  รักบำรุง
16. เด็กหญิงอุมาวดี  หมีทอง
 
1. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
2. นายอนันต์  สุขุมทอง
3. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
4. นางสมทรง  อำไพเมือง
5. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสมทรง
2. นายกวีศิลป์  คงสงค์
3. นายกานต์  โยชุม
4. นางสาวกิติยา  หมีทอง
5. นางสาวชลิดา  วิเศษโชค
6. นางสาวณัฏฐาเนตร  ทองหรบ
7. นางสาวณัฐกานต์  เพชรศร
8. นางสาวผกามาศ  ปัญญาธุราธร
9. นายพงศ์พัฒน์  ศรีโสภณ
10. นางสาวพจมาน  วงศ์พิพันธ์
11. นางสาวมณีวรรณ  ชัยสิทธิ์
12. นางสาวมิ่งกมล  เดชภักดี
13. นางสาวศิรินาถ  นุ่นกุล
14. นายสหรัฐ  บัวเกตุ
15. นางสาวสุภาพร  ชัยภักดี
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
2. นายอนันต์  สุขุมทอง
3. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
4. นางสมทรง  วิชัยดิฐ
5. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สงจันทร์
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ชิณวงศ์พรหม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ด้วงทองกุล
4. เด็กหญิงเลอลักษณ์  แก้วเอียด
 
1. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
2. นางสมใจ  ธรรมสุวรรณ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นายนิติพงศ์  คงทอง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  เฮงประเสริฐ
 
1. นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง
2. นางสาววรารัตน์  เมืองแมน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกษิดิษ  ภิรอด
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รักษ์แก้ว
3. เด็กชายนิติชน  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายพิศนุพงศ์  จินโนภาส
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุ่มนวล
6. เด็กชายวันเฉลิม  พรหมจันทร์
7. เด็กชายสิทธิชัย  บ้าง
8. เด็กชายอดิเทพ  พิทักษ์
 
1. นายสาโรจ  วรินทรเวช
2. นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง
3. นายณรงค์เดช  ดำศิริ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายธงชัย  พรหมจินดา
2. นายพีรยุทธ  ศรียาภัย
3. นายยุทธพงศ์  พัดดำ
4. นายวัตศล  พัฒนสิงห์
5. นายสหรักษ์  เกษกล้า
6. นายเอกรัตน์  เศวตเวช
 
1. นางนาตยา  ดำพัฒน์
2. นายวินัย  ดำพัฒน์
3. นางพัฒนสุฎา  เพชรมีศรี
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพรวิภา  เรืองทอง
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  โยธา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ราชฉวาง
 
1. นางชนิดา  อินทร์สังข์
2. นางสาวกัณฑิตา  จิตเส้ง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวปวีณา  อรุณเมฆ
2. นางสาวรสริน  ทองน้อย
3. นางสาวอรอนงค์  รักยอด
 
1. นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์
2. นางสุวัธนา  เครืออินต๊ะ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกลวัชร  เดชารัตน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนทอง
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายธัญวัช  รัตนาพล
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ลอยลม
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายสุริยา  สารทิพย์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกิตติศักดิ์  ช่วยศรี
2. นายพิฆเนศ  บุญขวัญ
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายสุริยา  สารทิพย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงญาติมา  ประวัติ
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เสาร์
 
1. นายธีวรัตน์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวชาลินี  สุทธิเดช
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายปฐมพร  เจนนพกาญจน์
2. นายวรนันท์  วงเณร
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายสุริยา  สารทิพย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงรังสิยา  ประดิษฐ์คล้าย
2. เด็กหญิงเจสิตา  พิธีการณ์
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายคมกฤช  นิลวิจิตร
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงดาหวัน  พลเก่ง
2. เด็กหญิงวิกรรณดา  กุลน้อย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  โสภา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงปริชญา  บรรจงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปิ่นภัสสร  ชูมณี
 
1. นายณรงค์เดช  ดำศิริ
2. นางสาวจิรายุ  เวชโอสถ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวกิติยา  หมีทอง
2. นายธิติพนธ์  ราชบุรี
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางจิรายุ  เวชโอสถ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวชนากานต์  ชูช่วง
2. นางสาวมุตตาชาด  ด้วงกูล
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวอรสุมา  ขานทอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวทรายแก้ว  แต่งฤทัยธรรม
2. นายธนศักดิ์  แช่ม
 
1. นายพีระพงศ์  ถิระโชติ
2. นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุศราคัม
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คหะวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรีสุขใส
3. เด็กหญิงอักษาภรณ์  ทองมา
 
1. นางสาวชาลินี  สุทธิเดช
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองเอียง
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  รอดนุ่น
2. นายวิวัฒน์  เขมะไชเวช
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ยอดศรี
 
1. นางสาวปรัชญานีย์  ไทยเกิด
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายกรวิชญ์  ไทรแก้ว
2. นายธีรเมธ  เอกวิลัย
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวอรสุมา  ขานทอง
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กชายธนบดี  โต๊ะหลาง
2. เด็กชายพัฒพงษ์  ธรรมสุวรรณ์
3. เด็กชายศรัญ  หนูชัยแก้ว
 
1. นายสุกฤษฎิ์  เกื้อหนุน
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นายธีระ  จั่งโล้ง
2. นายปฐมพงศ์  มากจิตร
3. นายศุภณัฐ  แก้วอักษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  อินทรโชติ
2. นางสาวอภิมาศ  พงศาปาน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายธีรพัทร์  สีทอง
2. เด็กชายบริบูรณ์  รัตนโชติ
3. เด็กชายศุภกฤต  บุญประกอบ
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. นายกิตติภูมิ  ไทรบุรี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายธนพล  แก่นทอง
2. นายภุชเคนทร์  บวรสุวรรณ์
3. นายศิริวัฒน์  อุดมสิน
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงปวีณา  ฉิมยินดี
2. เด็กชายสุวิศิษฎ์  สุระกา
3. เด็กหญิงอลิศรา  เตียนมีผล
 
1. นายกิตติภูมิ  ไทรบุรี
2. นายตรัยพร  เดชาพร
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวจันทร์จิรา  เหมือนวงศ์
2. นายนัฐิวุฒิ  สงแสง
3. นางสาวยุลาวรรณ  ละออ
 
1. นายกิตติภูมิ  ไทรบุรี
2. นายตรัยพร  เดชาพร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐานิตา  เกษกล้า
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ตันติวิชาญ
4. เด็กหญิงทชพร  หรรษพลางกูร
5. เด็กหญิงธนะชนก  ช่วยบำรุง
6. เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทรักษ์
 
1. นางพาณี  เอี่ยมแก้ว
2. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวทิพภาภรณ์  รักษาศรี
2. นางสาวปฐมาภรณ์  วชิระปกรณ์
3. นางสาวประภาศรี  เพชรแก้ว
4. นางสาวสุจิตรา  ชูชาติ
5. นายสุทธิชัย  มีดี
6. นางสาวอมรรัตน์  ว่องย่อง
 
1. นางราณี  หอมจีน
2. นายนเรศ   อ่อนศรี
3. นางสาวลลิตา  เหลาอ่อน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมิน  จันทร์ส่ง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สงสวัสดิ์
3. เด็กชายวีรวงศ์  ทองรอด
 
1. นางศมณีย์  จากระโนต
2. นางสาวทิพย์วัน  ชูจันทร์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. นายณัฐพล  เกิดสมมาศ
2. นางสาวสุทธิดา  นาคะรมย์
3. นายเทพบุตร  นุรักษ์
 
1. นางสาวรัชนี  พรรณราย
2. นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองดา
2. เด็กหญิงมาทวี  แก้วชู
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  ประเสริฐศรี
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวคัทรียา  เทียบทอง
2. นางสาวสุดารัตน์   แซ่ตั้ง
3. นางสาวเกวลิน  ใจเด็จ
 
1. นางสุจิตรา  ชัยรักษา
2. นางสาวนริสา  ฉิมเรือง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนาฎ  ทองคำ
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  แสงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีศิลป์
 
1. นางสุนีรัตน์  เต็กสุวรรณ
2. นางสาวคนึงนิตย์  เนียมขำ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  นุ้ยเจริญ
2. นางสาวสุนิสา  หน่อสุริยวงษ์
3. นางสาวอัฉจะริยา  พรมจิตต์
 
1. นางสุนีรัตน์  เต็กสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  ถือทอง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจอ่อน
2. เด็กหญิงธนัญญา  พนาลี
3. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีเมือง
 
1. นางดวงเดือน  ช่วยเรืองพันธุ์
2. นางสาวอัมรา  อินเอียด
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1. นางสาวชนม์ชนก  สิทธิ์จันทร์
2. นางสาวพัทธิรา  แก้วคงคา
3. นางสาวรัตนาพร  คงธรรม
 
1. นางสาวทิพย์วัน  ชูจันทร์
2. นางศมณีย์  จากระโนต
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กหญิงด.ญ.ภารดา  พันธ์โชติ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สมประสงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หิ้นยกฮิ้น
 
1. นางสาวจุุฬาวรรณ  เขียวคง
2. นางสาวอักษราภัค  อนุพัฒน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวพิมพ์รภัทร  สุทธิชัง
2. นางสาววิภัศรา  นวลยัง
3. นายศตวรรษ  กิมเสาร์
 
1. นางสาวจุุฬาวรรณ  เขียวคง
2. นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มุตะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิ์เนตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  วรดิถี
 
1. นางทิพพา  พาหะมาก
2. นางสายสมร  เงินเหลี่ยม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นถนอม
2. นางสาวเสาวภา  ละม้าย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  คำสุวรรณ์
 
1. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกรกนก  เพ็ชระ
2. เด็กชายอณัฐพล  วัชระวราภรณ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ช่วยคง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น
2. นางนฤดี  ตุลารักษ์
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ภู่
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายอำนาจ  หมวดทิพย์
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายพักคพงษ์  สะกา
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายศรัณยู  ต้นป้อ
 
1. นายสุวัฒน์  มากอินทร์
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรงค์  คลิ้งนวล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พุนพูล
 
1. นางสุธาสินี  หนูนาค
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายพัสดา  จินตนา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยกูล
 
1. นางสุธาสินี  หนูนาค