สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงสระ 23 10 8 41 41 7 5 0 53
2 บ้านนาสาร 17 11 7 35 35 10 2 0 47
3 พระแสงวิทยา 14 15 8 37 38 10 3 0 51
4 เคียนซาพิทยาคม 10 12 6 28 28 7 1 1 36
5 ชัยบุรีพิทยา 5 5 5 15 19 10 0 0 29
6 บางสวรรค์วิทยาคม 5 4 10 19 19 11 2 0 32
7 พ่วงพรมครวิทยา 5 4 2 11 16 7 6 1 29
8 บ้านนาวิทยาคม 5 3 3 11 16 2 0 0 18
9 พรุพีพิทยาคม 3 3 2 8 11 4 0 0 15
10 คลองฉนวนวิทยา 3 2 1 6 8 8 1 0 17
11 บ้านเสด็จพิทยาคม 2 3 4 9 11 8 4 0 23
12 ท่าชีวิทยาคม 2 0 0 2 3 2 1 0 6
13 ควนสุบรรณวิทยา 1 1 0 2 4 4 1 1 9
14 ปัญญาทิพย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
รวม 95 73 56 224 251 91 26 3 368