สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงสระ 27 10 8 45 45 7 5 0 57
2 บ้านนาสาร 17 11 7 35 35 10 2 0 47
3 พระแสงวิทยา 15 17 9 41 41 11 3 0 55
4 เคียนซาพิทยาคม 10 12 6 28 28 7 1 1 36
5 ชัยบุรีพิทยา 5 5 5 15 19 10 0 0 29
6 บางสวรรค์วิทยาคม 5 4 10 19 19 11 2 0 32
7 พ่วงพรมครวิทยา 5 4 2 11 16 7 6 1 29
8 พรุพีพิทยาคม 5 4 2 11 14 4 0 0 18
9 บ้านนาวิทยาคม 5 3 3 11 16 2 0 0 18
10 คลองฉนวนวิทยา 3 2 1 6 8 8 1 0 17
11 บ้านเสด็จพิทยาคม 2 3 4 9 11 8 4 0 23
12 ท่าชีวิทยาคม 2 0 0 2 3 2 1 0 6
13 ควนสุบรรณวิทยา 1 1 0 2 4 4 1 1 9
14 ปัญญาทิพย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
รวม 102 76 57 235 261 92 26 3 379