สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงสระ 45 7 5 0 57
2 พระแสงวิทยา 41 11 3 0 55
3 บ้านนาสาร 35 10 2 0 47
4 เคียนซาพิทยาคม 28 7 1 1 36
5 บางสวรรค์วิทยาคม 19 11 2 0 32
6 ชัยบุรีพิทยา 19 10 0 0 29
7 พ่วงพรมครวิทยา 16 7 6 1 29
8 บ้านนาวิทยาคม 16 2 0 0 18
9 พรุพีพิทยาคม 14 4 0 0 18
10 บ้านเสด็จพิทยาคม 11 8 4 0 23
11 คลองฉนวนวิทยา 8 8 1 0 17
12 ควนสุบรรณวิทยา 4 4 1 1 9
13 ท่าชีวิทยาคม 3 2 1 0 6
14 ปัญญาทิพย์ 2 1 0 0 3
รวม 261 92 26 3 382