หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนตรี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางเสาวนิตย นาคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 ดร.สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมนึก พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางปรีดา ดำด้วงโรม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายกฤตเมธ บุญนุ่น รักษาแทนการผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาทิพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสมร เผิอกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสมร เผิอกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายสถิลย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายสาโรจ วรินทรเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสุคนธ์ เพชรชิต ครูโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นายฟู คงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นายเกียรติศักดิ์ ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายศรุต ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นายมนตรี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายการเงิน
40 นางเสาวนิตย นาคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นางกมลทิพย์ ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายการเงิน
43 นางสังวาลย์ ทองปี้ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายการเงิน
44 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายการเงิน
45 นายศรุต ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายการเงิน
46 นางวิจิตรา นิคมรัฐ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายการเงิน
47 นายมนตรี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 ดร.สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นายมวลชน ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายภนธนา บำเพ็ญธรรม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นายสุพัศ ศรีทองไหม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
58 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวธนรรณพร ชุติดำรง ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
60 นายสุวัฒน์ มากอินทร์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
61 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
62 นายบุญส่ง หนูเซ่ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
63 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
64 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
65 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
66 นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางผุสดี สุวรรณเทียบ ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
71 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
72 นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
73 นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
74 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
75 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
76 นางศรีวิภา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
77 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
78 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
79 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
80 นางเสาวนิตย นาคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
81 นางเสาวนิตย นาคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
82 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
83 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
84 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
85 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
86 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
87 นางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
88 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร
89 นายสมนึก พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายวันชัน ตรีสงค์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายอนุสรณ์ แท่นอ่อน ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายสุพัศ ศรีทองไหม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายมนตรี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
96 นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
97 นายณรงค์เดช ดำศิริ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
98 นายบุญส่ง หนูเซ่ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
99 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
100 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
101 นางอรวรรณ วรรณโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
102 นายจีระ ทองพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
103 นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
104 นายกีรติกร มากพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
105 นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
106 นายอรรถพล ปลอดทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
107 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
108 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
109 นายสุพัศ ศรีทองไหม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
110 นายสมยศ เจริญผล ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
111 นางศรีวิภา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน
112 นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
113 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
114 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
115 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
116 นายสมทรง วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
117 นางวรัญญา บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
118 นางสุภาพิศ วรรณโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
119 นายสุเมฆ สุวรรณสาม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
120 นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางอรวรรณ วรรณโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางวิจิตรา นิคมรัฐ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นายกีรติกร มากพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวจินตนา ทุ่มก๊ก ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางขวัญตา มากพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางศรีวิภา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นางเสาวนิตย นาคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
131 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
132 นายมวลชน ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
133 นางสาวกรกนก คล้ายดวง ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
134 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
135 นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
136 นางสุภาพร คงคช ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
137 นางสาววิไลลักษณ์ ปานทอง ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
138 นางศิริลักษณ์ สร้อยหอม เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
139 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
140 นายเจษฎา หลักซุม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
141 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
142 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
143 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
144 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
145 นางวรัญญา บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
146 นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
147 นางสาววรารัตน์ เมืองแมน ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
148 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
149 นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
150 นายปริญญา จอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
151 นายณรงค์เดช ดำศิริ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
152 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
155 นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
156 นางสุธาสินี หนูนาค ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคมท คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
157 นางปราริศรา เสมสันต์ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
158 นางพิมพ์ใจ แผ่พร ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
159 นายนเรศ อ่อนศรี ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
160 นางมณฑา รัตนรัตน์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
161 นายอนุสรณ์ แท่นอ่อน ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
162 นางพิศลดา แสงระวี ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
163 นางศมณีย์ จากระโนต ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
164 นางพัชร ถุงทอง ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
165 นายธงชัย ทองตาภรณ์ ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
166 นางปรีดา ดำด้วงโรม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
167 นางกาญจนา เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
168 นางนวนิต วรรณศรี ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
169 นางขวัญตา สุรีรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
170 นางวาสนา ช้องทอง ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การงานอาชีพ
171 นางนวนิต วรรณศรี ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การงานอาชีพ
172 นางสาวคะนึงนิตย์ เนียมขำ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การงานอาชีพ
173 นางชุติมา พูดดี ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การงานอาชีพ
174 ว่าท่ี ร.ต.รัฐพงษ์ ถือทอง ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์ฯการงานอาชีพ
175 นางนิตยา พรหมทอง ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์ฯการงานอาชีพ
176 นางสุภารัตน์ ศรีเนียม ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์ฯการงานอาชีพ
177 นางชุติมา พูดดี ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์ฯการงานอาชีพ
178 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ฯการงานอาชีพ
179 นางศุภวัน สุขใส ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ฯการงานอาชีพ
180 นางวิจิตรา นิคมรัฐ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ฯการงานอาชีพ
181 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์ฯทัศนศิลป์
182 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์ฯทัศนศิลป์
183 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์ฯทัศนศิลป์
184 นายสมทรง วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์ฯทัศนศิลป์
185 นายจิรวุฒิ ขวัญพรม ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์ฯทัศนศิลป์
186 นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์ฯทัศนศิลป์
187 ดร.สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
188 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
189 นางลักษณา แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
190 นายจิรวุฒิ ขวัญพรม ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
191 นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
192 นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
193 นางสาววาสนา อินทกรูด ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
194 นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
195 นางภาณี ชินธเนศ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
196 นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์ ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
197 นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
198 นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
199 นางสาวศิริพร จิตจำ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
200 นางสาวบุษกร ยันเสน ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
201 นายนันทศักดิ์ โสมนัส ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
202 นางสาวศทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
203 นายวีรศักดิ์ ล่องแป้น ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
204 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
205 นายสมทรง วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
206 นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์ฯทัศนศิลป์
207 นางปรีดา ดำด้วงโรม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
208 นางอรวรรณ วรรณโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
209 นางแสงจันทร์ โกละกะ ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
210 นางชฎาทิพย์ พวงงาม ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
211 นางสาวอุบลวรรณ หลินมา ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
212 นางปติมา ส่งแสง ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
213 นางสุชญา เทือกสุบรรณ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
214 นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
215 นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ย ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
216 นางสาวธนรรณพร ชุติดำรง ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
217 นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
218 นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯนาฎศิลป์
219 นางธนรรณพร ชุติดำรง ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯนาฏศิลป์
220 นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯนาฏศิลป์
221 นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯนาฏศิลป์
222 นายมนตรี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
223 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
224 นายโสภณ แก้วไทย ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
225 นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
226 นายอนุรักษ์ ปิ่นมณี ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
227 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
228 นายบุญส่ง หนูเซ่ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีไทย
229 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
230 นายพนม วงษ์ท่าเรือ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
231 นายประภาส สารพงษ์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
232 นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
233 นายพิทยา ทองแกมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
234 นายณธนัย มากทอง ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
235 นายสันติ ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
236 นายสันตวัฒน์ ณ นคร ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
237 นายจรัญ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
238 นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์ ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
239 นายสุวัฒน์ มากอินทร์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
240 นายอนันต์ สุขุมทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
241 นายสมพร เจริญศิริ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
242 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
243 นายสันติ ยิ้มปลื้ม ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
244 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
245 นายวัชรพงศ์ หวัดเพชร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
246 นายอิศรภัทร พรหมภัทร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
247 นางสาวอัจจิมา ศุภสิทธิยรรยง ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
248 นางสาวอัมรา อินเอียด ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
249 นางสาวเรวดี ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
250 นายสันติ ยิ้มปลื้ม ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
251 นางสาวอุบลวรรณ หลินมา ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯดนตรีสากลและขับร้อง
252 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
253 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
254 นางทรงรัตน์ พงศ์โสภา ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
255 นางสาวนุชรีย์ มงกุฎแก้ว ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
256 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นางจินตนา บัวเผียน ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
260 นายวินัย ดำพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
261 นางอุรา เชิดเพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
262 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
263 นายมนตรี ด้วงกูล ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
264 นายปรัชญา มณีอ่อน ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
265 นางสาวสุวิมล แสงศรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
266 นายชูชีพ แก้วสี ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
267 นางสาวพรนิตย์ เกื้อบุญ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
268 นายชัยยุทธ ยิ้มมาก ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
269 นางสาวศิริมา ปานแขวง ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
270 นายสันติชูชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
271 นางสุไรณี บาเหม ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
272 นายสันติชูชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
273 นางสาวศิริมา ปานแขวง ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
274 นางสาวรัชนี กลอนสม ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
275 นางสาวกิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
276 นางสาวจริยา เสถียรบุตร ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
277 นางมาลี ยกเล็ก ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
278 นางสุไรณี บาเหม ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
279 นางพิมพ์ใจ ช่างทอง ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
280 นายมนตรี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
281 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
282 นายเจษฎา หลักซุม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
283 นางจิรายุ เวชโอสถ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
284 นายสุเมฆ สุวรรณสาม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
285 นายนิวัฒน์ หัสพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
286 นายณรงค์เดช ดำศิริ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
287 นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
288 นายพีระพงษ์ ถิระโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
289 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
290 นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพันธ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
291 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
292 นางจิรายุ เวชโอสถ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
293 นายเจษฎา หลักซุม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
294 นางสาวชาลินี สุทธิเดช ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
295 นางเบญญาภา ชัยยะ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
296 นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพันธ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯคอมพิวเตอร์
297 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
298 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299 นางจินตนา บัวเผียน ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
300 นางสาวอรธีรา คงทอง ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
301 นางอุรา เชิดเพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]