หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sni3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย ชำนาญโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ยิ้มมากโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อยโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
5. นายคมกฤษ สิงห์สุขโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ สีนาคโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
7. นางมาลี ยกเล็กโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวคะนึงนิตย์ เนียมขำโรงเรียนท่าชีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัญจกร ทองเรืองโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล แสงสีโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายปรัชญา มณีอ่อนโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรนิตย์ เกื้อบุญโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
6. นายศักดิ์มงคล ยี่มี่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
7. นายชูชีพ แก้วสีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกฤติชัย ราชพิบูลย์โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา บุญมากโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ เครือคงโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก สุวรรณนิมิตโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี พรมมาโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเธียร ศิริสกุลโรงเรียนท่าชีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ราชเพ็ชรโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ กาลาสีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา วุฒิจินดาศรีโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนุสรณ์ เทียนแก้วโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพพร คงทองโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ขุ้ยย่องโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวางโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางกิติพร คงคชวันโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตีโรงเรียนปัญญาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ ผุดผาดโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสมทรง อำไพเมืองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
7. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
7. นางสาวศิริพร จิตจำโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
7. นางสาวศิริพร จิตจำโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
7. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
7. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร จิตจำโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
5. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ขวัญพรมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นางสาวศิริพร จิตจำโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
6. นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
7. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ขวัญพรมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นางสาวศิริพร จิตจำโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
6. นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
7. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจิรวุฒิ ขวัญพรมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจิรวุฒิ ขวัญพรมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์โรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วไทยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแซงกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายบุญส่ง หนูเซ่งโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงศ์ รอดศรีนาคผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนีกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ กล้าเวชผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรียามาฮาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน 7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงศ์ รอดศรีนาคผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนีกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ กล้าเวชผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรียามาฮาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงศ์ รอดศรีนาคผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนีกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ กล้าเวชผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรียามาฮาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงศ์ รอดศรีนาคผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนีกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ กล้าเวชผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ร.ดนตรียามาฮาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. พันจ่าอากาศเอกสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายจรัญ แก้วเจริญโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์โรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสันติ ิยิ้มปลื้มโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ แก้วเจริญโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติ ยิ้มปลื้มโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการ
3. นายณธนัย มากทองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสันติ ยิ้มปลื้มโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายสมพร เจริญศิริโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์โรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร เจริญศิริโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายสันติ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณธนัย มากทองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ แก้วเจริญโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสันติ ยิ้มปลื้มโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายณธนัย มากทองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร เจริญศิริโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นายสันติ ยิ้มปลื้มโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นายสันติ ยิ้มปลื้มโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุชญา เทือกสุบรรณโรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ หลินมาโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ โกละกะโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ วรรณโชติโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ยโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วรรณโชติโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางชฎาทิพย์ พวงงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลวรรณ หลินมาโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางชฎาทิพย์ พวงงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ โกละกะโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ หลินตาโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
2. นางอรวรรณ วรรณโชคโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางชฎาทิพย์ พวงงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ วรรณโชติโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางปติมา ส่งแสงโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ หลินมาโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชฎาทิพย์ พวงงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชญา เทือกสุบรรณโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ โกละกะโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์โรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ยโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางปติมา ส่งแสงโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวอุบลวรรณ หลินมาโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
2. นางชฎาทิพย์ พวงงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางปติมา ส่งแสงโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอรวรรณ วรรณโชติโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ หลินตาโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ โกละกะโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส สุชาตานนท์สมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสำราญ เทพทองสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสาโรช อินทรวัตรสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายสมบรูณ์ บัวทองสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. จ.ส.ต.ภิรมย์ หมวดเพ็งสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายกิตต์ พรหมสงค์สมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวินัย ดำพัฒน์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
9. นายสมพร ไชยปันดิสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายพยนต์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมนัส สุชาตานนท์สมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสำราญ เทพทองสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสาโรช อินทรวัตรสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายสมพร ไชยปันดิสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายสมบรูณ์ บัวทองสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. จ.ส.ต.ภิรมย์ หมวดเพ็งสมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายกิตต์ พรหมสงค์สมาคมลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายวินัย ดำพัฒน์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
10. นายพยนต์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุรา เชิดเพรชรัตน์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางชโลม บุญเกื้อโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรวดี ไชยนาเคนทร์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
4. นายสันติสุข ศรีน้อยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
5. นางสุกัญญา หนูคงโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ทองไสยโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบงกช อาศิรพจน์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสมนึก สีเสียดโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ คงทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลีนี สุทธิเดชโรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมฆ สุวรรณสามโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางเบญญาภา ชัยยะโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
4. นายอรรถชัย สมมะลวนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา เสวกสูตรโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาณี ไทยเกิดโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิมาศ พงศาปานโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัมโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมวลชน ชูแก้วโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ เพ็งสกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โสภาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นางเบญญาภา ชัยยะโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุุริยา สารทิพย์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดำศิริโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุนโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา สารทิพย์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดำศิริโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุนโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุทนต์ มณีฉายโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราริศรา เสมสันต์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายสุชาดา เสวกสูตรโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางจิรายุ เวชโอสถโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายธาริต อ่าวเจริญโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นางปราริศรา เสมสันต์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ รัตนแสงศรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ หัสพันธ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นายพจนันท์ สุริรักษ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอักษราภัค อนุพัฒน์โรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพจนันท์ สุธิรักษ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นายอรรถชัย สมมะลวนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรายุ เวชโอสถโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปรีดา ดำด้วงโรมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช นิลวิจิตรโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายเจษฏา หลักซุมโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุนโรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ ถิระโชติโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
4. นางปรีดา ดำด้วงโรมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ รัตนแสงศรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอักษรภัค อนุพัฒน์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัมโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นางสาวชาลินี สุทธิเดชโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพรุพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาลิณี สุขแก้วโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นายเจษฏา หลักซุมโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ เพ็งสกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายมวลชน ชูแก้วโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒิศิริโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฏรินทร์ คงมณีโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวฏรินทร คงมณีโรงเรียนพุรพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุนโรงเรียนชัยบุรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ถิระโชติโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวฎรินทร คงมณีโรงเรียนพุรพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุนโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ถิระโชติโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพรุพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาลิณี สุขแก้วโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา หลักซุมโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ เพ็งกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพรุพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาลิณี สุขแก้วโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา หลักซุมโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ เพ็งกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ปราสาธิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางพิศลดา แสงระวีโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการ
3. นายตรัยพร เดชาพรโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายวันชัย พัฒน์มากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย สุกใสโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ปราสาธิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิศลดา แสงวีโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการ
3. นายตรัยพร เดชาพรโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายวันชัย พัฒน์มากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย สุกใสโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ ไทรบุรีโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายณเรศ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นายปริญ รักษาคงโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์โรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหมาย สีเสียดโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภูมิ ไทรบุรีโรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณเรศ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นายปริญ รักษาคงโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์โรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหมาย สีเสียดโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์โรงเรียนพุรพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. ผศ.ชไมพร เพ็งมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ แผ่พรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทิพพา พาหะมากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์โรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ แผ่พรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. ผศ.ชไมพร เพ็งมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
5. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางราตรี ขนาบแก้วโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายมณี ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเจตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
5. นายโกมล บัวพรหมโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางราตรี ขนาบแก้วโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายมณี ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเจตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
5. นายโกมล บัวพรหมโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพัศ ศรีทองไหมโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายมนัสธิป วัฒิธรรมโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. ผศ.ชลชาติ ช่วยเมืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อินทรมนตรีโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธีระพันธ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนพุรพีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระ ทองพันธ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นายชลชาสน์ ช่วยเมืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
4. นายสุรชาติ ชุบชอบโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราพร เจริญผลโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ทองปี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ วิจิตย์พันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสมใจ ขนาบศักดิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิราพร เจริญผลโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ทองปี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ วิจิตย์พันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสมใจ ขนาบศักดิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา บุญทองโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา ศิริพันธ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางมณฑา รัตนพันธ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวาสนา บุญทองโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา ศิริพันธ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางมณฑา รัตนพันธ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิราพร เจริญผลโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางสมใจ ขนาบศักดิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายเดชศักดิ์ วิจิตย์พันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิราพร เจริญผลโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางสมใจ ขนาบศักดิ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นายเดชศักดิ์ วิจิตย์พันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาริณี ธรรมบดีโรงเรียนวัดห้วยกรวดประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ แผ่พรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพันธ์ ระวิวงศ์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
6. นางมณฑา รัตนรัตน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพันธ์ ระวิวงศ์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาริณี ธรรมบดีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ แผ่พรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
6. นางมณฑา รัตนรัตน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุรา เชิดเพรชรัตน์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางชโลม บุญเกื้อโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรวดี ไชยนาเคนทร์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
4. นายสันติสุข ศรีน้อยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
5. นางสุกัญญ หนูคงโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ทองไสยโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบงกช อาศิรพจน์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสมนึก สีเสียดโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ คงทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางภาณี ชินธเนศโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา อินทกรูดโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสันติวัฒน์ ณ นครโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สารพงษ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสุเมฆ สุวรรณสามโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ อินทรโชติโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสุเมฆ สุวรรณสามโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ ิอินทรโชติโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุเมฆ สุวรรณสามโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ อินทรโชติโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพุรพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]