รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  แพระบำ
2. เด็กชายอาทิตย์  แย้มแก้ว
 
1. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ม่วงสวย
2. เด็กชายพัสกร  ฤทธิ์มาก
 
1. นางเย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นางสาวกานต์สุดา  เพ็ชรพิรุณ
2. นายจิรายุ  เชียวกชีวิต
3. นายณัฐพงศ์  จันทรเมธา
4. นายธันวา  สุวรรณเสน
5. นางสาวเกวลิน  ครุฑคง
 
1. นายอติพงษ์  ใบงาม
2. นางกันยารัตน์  บัวทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิสาละ
2. เด็กชายศิวัช  ลิ้มเจษฎาพงษ์
 
1. นางรฐา  คุ้มสวน
2. นางเรวดี  เทียมเทพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เจียรชัย
2. นางสาวศุภนิดา  แท่นนาค
 
1. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
2. นายนิวัฒน์  กาญจนดิฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ชิงโส
 
1. นางเสาวนีย์  เฝือชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวหัถยา  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวปณิธิ  เจริญรักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางสาวปณิธิ  เจริญรักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวมะลิวรรณ  อรรถประจง
 
1. นายเกริกเกรียติ  จำนง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจุฑาพร  จันทร์นวล
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  ภาราสถิตย์
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวรจนา  อินทร์ปลอด
 
1. นายวิทวัส  จรกำจัด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาววรนุช  ภูหญ้า
 
1. นายเกริกเกรียติ  จำนง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพรกปาน
2. เด็กหญิงสโรชิตา  ยังอ้น
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  พูลถนอม
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายวรินทร  สุขเกษม
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนวันต์  พิมพ์เทพ
2. เด็กชายธนโชติ  สังข์มี
3. เด็กหญิงภัสสร  เพชรยันต์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายธนายุต  ศรีเมฆ
2. นายสุทธิโรจน์  สันแดง
3. นายเฉลิมพงษ์  พิมพ์เทพ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนพพล  รักเดช
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นางสาวพรประวีย์  อินทร์บัวทอง
 
1. นางพรทิพย์  เพชรบูรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปริวัฒน์  ชินพลชาย
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวมลทิรา  สระทองแอ่น
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุธ  ฉายศรี
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชกร  เกิดเกลื่อน
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวาสินี  กอบกาญจน์
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร   รักสวัสดิ์
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. นางสาวอวิรัตน์  เหลือสุข
 
1. นายณัฐวร  บำรุงรักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาวร
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาววีนัสรา  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพรเจตต์  อุ่นใจ
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชฎามาศ  หมวกทอง
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองแช่ม
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายอภิรักษ์  บุญสนอง
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  สมบัติจุ้ย
 
1. นายณัฐวร  บำรุงรักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชกร  เกิดเกลื่อน
2. เด็กชายกฤษฎา  ประจงแก้ว
3. เด็กชายกิตติภพ  สังข์เทพ
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  รุ่มจิตา
5. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิณวงศ์
6. เด็กชายณัฐพนธ์  กาญจนประทุม
7. เด็กชายธนกฤต  วิชัยดิษฐ์
8. เด็กหญิงธัญสินี  เครือพัฒน์
9. เด็กหญิงนวพร  เผือกสวัสดิ์
10. นางสาวนุชนารถ  หงษ์ทอง
11. เด็กหญิงประภัสสร  ชื่นวิเศษ
12. เด็กหญิงพิชญานิน  สุขสวัสดิ์
13. เด็กหญิงมยุริญ  เชาว์ไฝ
14. นางสาวรุ่งฤดี  เพชรชำนาญ
15. เด็กชายวรนนท์  ดิษฐ์ราชา
16. เด็กหญิงศศิวิมล  เสือมาก
17. นางสาวศุภกานต์  เกิดเกลื่อน
18. เด็กชายสดายุ  บุญสวัสดิ์
19. เด็กชายสุุชาคีย์  เกิดชูกุล
20. เด็กชายอัครพล  เรืองฤทธิ์
21. เด็กหญิงอาศิรา  รุ่งช่วง
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
2. นายสุภชัย  จันทะโสม
3. นางรัชนี  หนูเพ็ง
4. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
5. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กชายจักกฤษ  แก้วสิงขรณ์
2. เด็กชายธนธรณ์  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงนริศรา  ศรีงาม
4. เด็กชายอภิรักษ์  สวัสดี
5. เด็กชายอิสระ  มีเพ็งจันทร์
 
1. นายผไท  ทองลิ้ม
2. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
3. นายสุกัญญา  โชติพนัง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวนภัสสร  หอมจันทร์
2. นายปริญญา  รอบการ
3. นายภานุวัฒน์  จรรย์ทัน
4. เด็กชายรักชาติ  สืบรักษ์
5. นางสาวอารียา  วิชัยดิษฐ์
6. นายเอกพจน์  สมใจ
 
1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
2. นายเกริกเกรียติ  จำนง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  วงศ์พิพัฒน์
 
1. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายประณต  ศักดา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีงาม
 
1. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเพ็ญนภา  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายอัฐสิทธิ์  เพชรเรืองตระกุล
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายประณต  ศักดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธัญธิชา  แสนโยชน์
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวเยาวภา  สถาพร
 
1. นายวีรยุทธ  อนุกูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 1. เด็กชายนนทชัย  เรืองศรี
 
1. นายวีระ  ปุญวัฒโท
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองศรี
 
1. นายวีระ  ปุญวัฒโท
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  เกษเพ็ชร
 
1. นายวีระ  ปุญวัฒโท
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 1. นางสาวมัลลิกา  ภาคกายสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อภิโมทย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  หนูปลื้ม
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายกฤษฎา  มากเจริญ
 
1. นางสาวธนิกานต์  รัตนเหม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธัญธิชา  แสนโยชน์
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเพ็ญนภา  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  เสนยิ้ม
2. เด็กชายกิตตินันท์  ขาวปาน
3. เด็กหญิงกุสุมา  ศิริรัตน์
4. เด็กชายจักรพงศ์  หมื่นไทย
5. เด็กชายจิรเมธ  คชไพร
6. เด็กชายจิรเมธ  กลิ่นจิ๋ว
7. เด็กชายชวนากร  วิชัยเมือง
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรเขียว
9. เด็กหญิงฐานิตา  กุละสินธุ์
10. เด็กชายฐิติพงศ์  เครือง้าว
11. เด็กชายณัฐดนัย  นาคประเสริฐ
12. เด็กชายณัฐพงศ์  วิมล
13. เด็กชายธีรวุฒิ  ศิริรัตน์
14. เด็กชายธีร์ทัศน์  ชัยทัศ
15. เด็กชายนพดล  ขุนภักดี
16. เด็กหญิงปติญญา  เกิดแป้น
17. เด็กชายพงศกร  เมืองวัน
18. เด็กชายพรพิพัฒน์  หมั่นเจริญ
19. เด็กชายภัทราวุธ  ตู้เชื้อ
20. เด็กชายภาณุพงศ์  ชนะสาร
21. เด็กชายมนัสวิน  ตรีสอาด
22. เด็กชายวรฤทธิ์  นิลทจันทร์
23. เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิอา
24. เด็กชายวิศรุต  ม่วงสี
25. เด็กหญิงศิรินาถ  ชนะดี
26. เด็กชายสมศักดิ์  สุทธิยงค์
27. เด็กชายสิทธิกร  อินทจักร
28. เด็กชายสิทธิชัย  เวชวัฒน์
29. เด็กหญิงสิรามล  เสถียรคุณ
30. เด็กชายอนวัช  พลรักษา
31. เด็กหญิงอรทัย  ไภนิคม
32. เด็กหญิงอรอนงค์  นิคมเพชร
33. เด็กชายอานนท์  สุนยพราก
 
1. นายไพรัตน์  จุลนวล
2. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
3. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
4. นางสาวมัลลิกา  บัวชุม
5. นายจิตรภาณุ  จันทร์แสง
6. นางสาวพลอยไพลิน  คงอภิญญา
7. นายวันเสด็จ  เภาสุบรรณ์
8. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. นายณัฐวัฒน์  ทองมุสิทธิ์
2. นายติรัตนะ  โลหะ
3. เด็กชายธนานันท์  เสือช้าง
4. เด็กหญิงปณิดา  พรหมรัตน์
5. นายปิยะพงษ์  มากแก้ว
6. นางสาวภัทราวดี  ขุนภักดี
7. นายมนัส  รอดเนียม
8. เด็กหญิงหฤทัย  แซ่หลี
9. นางสาวอทิตยา  ฤทธิกุล
10. นางสาวอริสรา  ใหม่พุ่่ม
 
1. นางสาวนิภาพร  นาคสนั่น
2. นางสาวนลิตา  พึ่งพรพระ
3. นางสาวพวงแก้ว  สวนจิตร
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายจารุพงศ์  ช้างชู
2. นางสาวจุฑารัตน์  ณ ถลาง
3. นายณรงค์ศักดิ์  แสงตาขุน
4. นายทิวธวัช  แสงแก้ว
5. นางสาวผกามาศ  จันทร์สว่าง
6. นางสาวพิไลวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
7. นางสาวยุพเรศ  ขจร
8. นายศรนรินทร์  ชูพนม
9. นางสาวศรีสุดา  เกตุแทน
10. นายศิริชัย  พลายจินดา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์
3. นางสุนิษา  ทองแผน
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ทองพลับ
2. เด็กหญิงฐนิตา  รอดดำ
3. เด็กหญิงธีรพร  นาแก้ว
4. เด็กหญิงนัสรีน  รัชชะ
5. เด็กหญิงพันธ์ธิรา  พิพิธ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  พัฒน์ทองสุข
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วสิงขรณ์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  เดชารัตน์
 
1. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
2. นางสุกัญญา  โชติพนัง
3. นางวาสนา  ปาละคเชนทร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวคุณัญญา  คงสนอง
2. นางสาวชลดา  นาคทองคง
3. นางสาวปิยธิดา  วังณรา
4. นางสาวรัชนีกร  เรืองศรี
5. นางสาวรุ่งรวิน  เกรัมย์
6. นางสาววรรณนิสา  ไกรเกตุ
7. นางสาวสุธารี  กังขอนนอก
8. นางสาวโชติมนต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงฆรวัณณ์  ทิพย์ทอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทรเพ็ชร
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  หัสวงกรด
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองนุ่ม
5. นางสาววรรณนิสา  ไกรเกตุ
6. นางสาวสลินทิพย์  ทองมณี
7. นางสาวสุดารัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวกมลวรรณ  เกิดเนตร
2. นางสาวปิยธิดา  สุวรรณวิหค
3. นางสาวผกามาศ  เพชรเนียม
4. นางสาวมาธรีน  พัฒนแฟง
5. นางสาวศรัญญา  นาคประทุม
6. นางสาวศิริดา  เรืองรัตนวิเศษ
7. นางสาวสุกานดา  ยีมะเย็ง
8. นางสาวอภิญญา  โส๊ะอ้น
 
1. นางสาวจาระวี  อำภาวงษ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจันทร์ฤดี  สีชมพู
2. นางสาวจิราพร  ทัพสงฆ์
3. นางสาวชวัลลักษณ์  วิเชียรแก้ว
4. นางสาวญานิกา  แช่มเพชร
5. นางสาวธัญญมาศ  จรูญรัตนภิญโญ
6. นางสาวนภกานต์  วงเดช
7. นางสาวปิยะนุช  ชูไทย
8. นางสาวพิชญาภา  เจริญรักษ์
9. นางสาวมัณฑนา  สุวรรณโชติ
10. นางสาวสรินกานต์กมล  พรหมพฤกษ์
11. นางสาวสุทธิดา  กำเนิดทอง
12. นางสาวอัครญาดา  ทองมั่น
13. นางสาวเบญจรัตน์  ปานน้อย
 
1. นางรัชนี  หนูเพ็ง
2. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทิพย์มี
2. เด็กชายณัชพล  ชัยหล้า
3. นายธวัชชัย  นิลแดง
4. นายสุกฤษณ  ไกรเทพ
5. นายอนันต์  เข็มทอง
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายรัชชานนท์  ลือย่านยาว
2. นางสาวอารยา  เวกชาลิกานน
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางสาวชนิกา  ไตรย์พืชน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายคฑากร  กมขุนทด
2. นายจักรพันธ์  ไชยบรรดิษฐ์
3. นายณัฐพงค์  อยู่แสง
4. นายธนภัทร  พรหมม่วง
5. นายธรภัทร์  นาคน้อย
6. นายภูริณัฐ  เจิมขุนทด
7. นายสราวุธ  คงชำนาญ
8. นายสุกฤษฎี  เรืองเวช
 
1. นายสิทธิพล  ลีแสน
2. นายกิตติ  วิเศษ
3. นางสาวมยุรี  เจริญรักษ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายกิตติภัทร  คงระเรื่อย
2. นายณัฐนันท์  หนูเนตร
3. นายพงศธร  ช่วงสันเทียะ
4. นายภัทรชัย  เพชรรัตน์
5. นายสมเจตต์  มีแก้ว
6. นายสิทธิโชค  กัลปสุทธิ์
 
1. นายสิทธิพล  ลีแสน
2. ว่าที่ร้อยโทสิปปวุฒิ  สิมพล
3. นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เขตอนันต์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
3. นายพัทรพงศ์  รักษ์ซง
 
1. นางชูใจ  สกุลไทย
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายธนกฤต  อามาสุ่ย
2. นางสาวศิรินยา  พรหมจรรย์
3. นางสาวเกตน์กนก  ทองดี
 
1. นางสุวรรณา  สมหวัง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปุณยวีร์  ขวัญดี
2. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญอำไพ
 
1. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
2. นางศุภลักษณ์  พลเพชร
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชื่นวิเศษ
2. เด็กชายภูมิศิลป์  งิ้วราย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทร์เพชร
2. นางสาวโสภิชา  จันทรา
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
2. นางสาวกชพรรณ  คงวัฒนานนท์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูมีบุญ
2. เด็กชายธนภัทร  ผิวงาม
 
1. นางสาวณาตยา  กระวินทร์
2. นางสาวดวงพร  ปานเจริญ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายคณิศร  วิชิตเชื้อ
2. นายธนพล  ศรีฐาการ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  พจนา
2. เด็กหญิงเกสรินทร์  เเก้วมี
 
1. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
2. นายธีรยุทธ  อุบลชลเขต
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายทวิชชุ์  ทิพย์พิมล
2. เด็กหญิงสุพันษา  ดวงมณี
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชาญวุธ  สอนศิริ
2. เด็กหญิงสุมลจิต  สังข์ขาว
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  พันธ์ชาติ
2. นายวรัญญู  จีนาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายเจษฎา  เจริญภักดี
2. นายเสฎฐวุฒิ  ทองเรือง
 
1. นางสาวอาภรณ์ทิพย์  บุญแก้ว
2. นายพนมกร  ทองสอน
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  ผดุงจันทร์
2. นางสาวอนงนุช  อินทร์เพชร
 
1. นางสุมาลี  มีลักษณ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อุ่นสอน
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ปาน
 
1. นางศุภลักษณ์  พลเพชร
2. นางสาวพรทิพย์  ระมั่งทอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายจิตรภณ  หนูนวล
2. นายภัคพงศ์  กลิ่นรัตน์
3. นางสาวรัตติยา  มะลิวงศ์
 
1. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
2. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายธนวินท์  ดวงพุมเมศ
2. นางสาวพรทิพา  สุทธิพิบูลย์
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชัยชาญ  ชำนาญอักษร
2. เด็กชายวิจิตร  ศรีใย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ปาน
 
1. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
2. นางสาวพรทิพย์  ระมั่งทอง
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพลกฤต  พงศ์ภักดี
2. นายสหพล  สรรพนิรันดร์
3. นายสหรัฐ  คีรีมา
 
1. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
2. นายพนมกร  ทองสอน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภักดีเรือง
2. เด็กชายอรรถพล  เกิดบัวทอง
3. เด็กชายเจษฎา  มณีคุ้ม
 
1. นายประยูร  ทองส่งแสง
2. นายศิริ  จุนเด็น
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายจิรวัฒน์   พิสุทธิพันธ์
2. นายนครินทร์  กล่อมมี
3. นายพรชัย  บุตรพรม
 
1. นายวิระศักดิ์   จันทรธนู
2. นางกัลญา  จันทรธนู
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับเมือง
2. เด็กชายปิยณัฐ  วราชัย
3. เด็กหญิงวรรณนิดา  ช่วยศรี
 
1. นางสาวเรวดี  ศรีขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  สัตถาพร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. นายจตุพร  ศรีใย
2. นางสาวนาตยา  พรหมดนตรี
3. นางสาวประภัสสร  นิจจันทร์พันศรี
 
1. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
2. นายศานิต  ศรีสัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เยี๊ยะเครือ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พัดไสว
3. เด็กหญิงธนัญญา  ประสารทอง
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขนุนนิล
5. เด็กหญิงวิจิตรา  แดงอุทัย
6. เด็กหญิงอนุลดา  ปานสร
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางรัตนา  แสนสิงห์
3. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นางสาวจีรนันท์  เทือแดง
2. นางสาวตรีทิพย์  หมวกเขียว
3. นางสาวน้ำฝน  เหมวิเศษ
4. นางสาวพรทิพย์  ตรีเล็ก
5. นางสาวรัตนภรณ์  ชาลวัลย์
6. นางสาววิภาวดี  ทิพย์บรรพต
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางรัตนา  แสนสิงห์
3. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โตเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  ชุมภูแดง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธ์จินดา
 
1. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
2. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายธนวัต  สังข์ปาน
2. นายอัศม์เดช  ใสสะอาด
3. นางสาวเมธาวี  ไทรอินดวง
 
1. นางสาคร  ทองกลิ่น
2. นางอุษา  นิลเอี่ยม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีกาญจน์
2. เด็กชายมังกร  จันทรัตน์
3. เด็กชายสิรภพ  นวมสวัสดิ์
 
1. นายศิริ  จุนเด็น
2. นายวิชัย  กาเตะ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายพงศธร  บุญชู
2. นางสาวสวรรยา  โกหนด
3. นางสาวสุธาทิพย์  คงเกษตร
 
1. นายธีรเทพ  มุกดา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กหญิงธิญะดา  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฤกษ์งานดี
3. เด็กหญิงภริษา  เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวนิตยา  หมั่นเพียร
2. นายสำเริง  กัณรงค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พรหมจิ๋ว
2. นางสาวปรารถนา  แสงสว่าง
3. นางสาวรุ้งทอง  ภาราทอง
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
2. นางจรรยา  กุลชาติ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เซ่งใจดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คนชม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญมา
 
1. นางรัญชนา  ทุมโฆสิต
2. นางสาววิภาทิพย์  คงด้วง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  ชนะไพรี
2. นางสาวดวงหทัย  แก้วบัวดี
3. นางสาวภัทร์ชนก  รุ่มนาค
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นางสาวณัฐยา  มีเพ็งจันทร์
2. นางสาวสุวพิชชา  ชุ่มติ่ง
3. นางสาวอรวรรณ  กลับแดง
 
1. นางกนกพร  ศรีเทพ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. นางสาวญาสุมินต์  วิเศษโชค
2. นางสาวศศิมาพร  บรรณราช
3. นางสาวเกศรา  ใจกรด
 
1. นางสาวสรัญพร  สุขเวช
2. นางจิราวดี  สินวงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ศักดา
2. เด็กหญิงอารียา  ส่งท่ามะพลา
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เภาศรี
 
1. นางกรรณิการ์  แก้วมณี
2. นายจรัส  แก้วมณี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนา
2. นางสาววราภรณ์  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาววาทินี  ชาติอุปการ
 
1. นางสาววนิดา  คชนาค
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจรูญ
2. นายพิพัฒน์  พันพัว
3. นางสาวภัทรวดี  เล็กจริง
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายนิติพงษ์  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายสรศักดิ์  อินทชาติ
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วสุกศรี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงชุติมน  จันทรัตน์
 
1. นายสุธี  ดุลยรัตนานนท์
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  พระจำนงค์
2. เด็กชายธนดล  ทิพย์พิมล
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงวงศ์อำไพ  ศิริรัตน์
 
1. นางโสฬส  เมืองแมน
2. นางเกษสุนีย์  จันทร
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายชาญวิทย์  พงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายพิษณุ  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
2. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ