หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sni2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางธนิตา สุขศีลโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวอณัศยา พิณเศรษฐ์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทองโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวคณาทิพ เบ่าล่ายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุนิษา ทองแผน โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางราศรี แพวิเศษ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
3. นายชาตรี ชูโลกโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสุวัยดา ย่าหลีโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
5. พระครูใบฎีกามงคล อคครมโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางราศรี แพวิเศษ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นายชาตรี ชูช่วยโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
4. นายชาตรี ชูโลกโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
5. พระครูใบฎีกา มงคลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสกรรมการ
6. นางสาวสุวัยดา ย่าหลีโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นางกาญจนา พรหมทองนักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการกรรมการ
3. นางสุนันทา ณ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นาง่กาญจนา พรหมทองนักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ กรรมการ
3. นางสุนันทา ณ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรอุดม สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวอุษา มากอินทร์ โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญญารัตน์ พวงศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สุวรรณคีรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุลาลักษ์ เจ๊ะแมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวภรทิพย์ สุวรรณคีรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวสุลาลักษณ์ เจ๊ะแมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ พวงสิริมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวศวรรยา อนันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา บุญชู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวศวรรยา อนันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา บุญชู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา แก้วชูทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พรหมสุวรร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อินบากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วชูทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พรหมสุวรร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อินบากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยภาณี โททองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ชูช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นายสุริยา สันติพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวธิติมา บัวแหร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ สืบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ชูช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปิยภาณี โททองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ใจซื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นายดนุสรณ์ เหมือนทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภานัน หนูชูชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายกิตติ ใจซื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
2. นายดนุสรณ์ เหมือนทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภานัน หนูชูชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัด โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ยาชะรัดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายณัฐวร บำรุงรักษ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
3. นางจงกล รจนา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชุมพร แสวงการโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
2. นายวีระ ปุญวัฒโท โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายชุมพร แสวงการ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
3. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นายผไท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชูกองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิด โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ ้เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
4. พันจ่าเอกสถาพร บุญชู กองบิน ๗กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายวัลลภ ชั้นประเสริฐโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ ฤทธิเดชโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา ซ้ายศรีโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิรมล เอราปัถถวงศ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวฐานิกา ว่องวรานนท์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
3. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวฐานิกา ว่องวรานนท์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววาสนา ศรีราชยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปานมาโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปานมาโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
2. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ
3. นางชุติมา นามตาปีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพิชญพงศ์ ชาตระกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางบัณฑิตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทรโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
4. นางศิริพร ตันสกุลโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางบัณฑิตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทรโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร ตันสกุลโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูลพุนพินพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
2. นายวณิชย์ บุญเลิศกุล โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นายธีระสานต์ เทียนไชยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เรืองดำโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ชูกล่อมโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
2. นายวณิชย์ บุญเลิศกุล โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นายธีระสานต์ เทียนไชยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เรืองดำโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ชูกล่อมโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เกิดนุ้ยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัยโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี ใสสะอาด โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ คชรัตน์โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. นางสุวรรณา สมหวังโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุนารถ จรูญพงศ์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นางอำภา วรเศรษฐศักดิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทร์จรัส ม่วงรักษ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
5. นางเรขกานต์ ลือชัยโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางพชรมน พรหมคีรี โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นางสาวศลัณยพร ทองถึงโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี บุญเพชร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
2. นายปริวรรต ธงธวัชโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นายไพรัช กาทองโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี บุญเพชร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
2. นายปริวรรต ธงธวัชโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นายไพรัช กาทองโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ นวลกุ้งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายอมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
3. นางสาวพันธิมา เชาวลิตโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ นวลกุ้งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายอมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
3. นางโสฬส เมืองแมนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย จันภักดีโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
2. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อินทรเพ็ชรโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชุมทองโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นายณาตยา กระวินทร์โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางสาวจิณฐภัศฌ์ เดชกุบโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสาวทรัพย์สิวดี สายสำลี โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
3. นางปิยะธิดา สังข์แก้ว โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพันธิมา เชาวลิตโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายเอกชัย จันภักดีโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณาตยา กระวินทร์โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ หมวกทองโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ ณ นคร โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา พิมาน โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นายณรงค์ มณีราช โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ ณ นคร โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา พิมาน โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นายณรงค์ มณีราช โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางพชรมล พรหมคีรี โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา ชุมทองโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวไอยดา นวลขาวโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เรืองนราโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวไอยดา นวลขาวโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เรืองนราโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สาระเทพโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายศานิต ศรีสัยโรงเรียนพันธศึกษา กรรมการ
3. นางสาคร ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายสุมิตรา ชนะทัพโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ พัฒนา โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สาระเทพ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ พัฒนา โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาคร ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายภูการ อินทร์ชูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
5. นางอาจิณ จันนาป่า โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ฤทธิเพชรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายนริศ พุ่มอยู่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจงกลนี ช่วยตนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพีระพงศ์ ฤทธิเพชรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายนริศ พุ่มอยู่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจงกลนี ช่วยตนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุมลทิพย์ บุญประสงค์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางศันสนา ทองท่าฉางโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวินท์นิภา กลิ่นด้วงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรชร สุทธิชัยเมธี โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุมนา ทองนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางอารญา เทศงามโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา นิลรัตน์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
2. นายวิชัย กาเตะโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางจรรยา กุลชาติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งฤดี เกตเพ็ชรโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย กาเตะโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวจิณฐภัศฌ์ เดชกุบโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุพราช ครุฑทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายชำนิ ลอยใหม่ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นางเชาวลี ไทยทองโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธีรนันท์ ปานเพชรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเชาวลี ไทยทองโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ บุญรัตน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นายวนิดา เซี่ยงฉินโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา หมั่นเพียรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกิตติรา เพ็ชรยกโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ตรีอุดมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธีรนันท์ ปานเพชรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางเพชรา ทรายขาวโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจาริยา คำคุ้ม โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
2. นางสาวธีรนันท์ ปานเพชรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสรัญพร สุขเวชโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ มีล่องโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพชรี เพชรน้อย โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาวนลินี ยอดดวงใจโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ มีล่อง โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมนทกานติ ศรีแก้วโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นางสุจิตรา บัวลอยโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร เกิดก่อโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายอรอุมา พิทักษ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกัญญา เพ็งมรดกโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เพ็งมรดกโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาววรางคณา สุวรรณชาตรี โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววลัยพร หยูทองโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ยิ้มย่องโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสนธยา ทองท่าฉางโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุล กองบิน ๗กรรมการ
5. พันจ่าเอกสถาพร บุญชูกองบิน ๗กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ เดชเกิดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ร้อยตรีวิรัช วิรชัชติกุลกองบิน ๗กรรมการ
5. พันจ่าเอกสถาพร บุญชูกองบิน ๗กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางอร่ามศรี ไทยเสน โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางอร่ามศรี ไทยเสน โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอร่ามศรี ไทยเสน โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/index.php on line 185