รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนวัฒน์  หมายแร่
2. เด็กชายศตพรรษ  แก้วสม
 
1. นายครรชิต  แป้นหมึก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายวรกิจ  ตรีสงค์
2. เด็กชายอนุพงษ์  แย้มเลม็ด
 
1. นายยงยุทธ  จารุรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกชกร  สมสนอง
2. นางสาวจุฬามณี  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนกร  พรหมสุทธิ์
4. นางสาวพรรณนพรัตน์  วงค์สุวรรณ
5. เด็กชายพิษณุ  ปรซาย
 
1. นายอรรถพล  พลวัฒน์
2. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายกิตตน์อรรจ  วัฒนาวีรชัย
2. นายพงศกร  แซ่อึ่ง
3. นายพีรายุ  เพ็งสุวรรณ
4. นางสาวฤดีมาศ  ไทรบุรี
5. นางสาวศุกรียา  วรรณายุวัฒน์
 
1. นางสุวณี  สุวรรณพัฒน์
2. นางสาวสุดา  สอนสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวทันยา  คล้ำจีน
2. เด็กชายไท  คงคล้าย
 
1. นางสาวนพวรรณ   ธงศรี
2. นางสาวเบญจพร  รัตนวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกนกอร   เวณุวงศกร
2. นายพนธกร   สุขสวัสดิ์
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
2. นางนัยณา  คูทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอมรเทพ  ไกรวงศ์
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวบุษบา  บุญรักษ์
 
1. นางสาววรรณวิธู  นาคเพชรพูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. เด็กชายนพคุณ  เพชรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาววราภรณ์  คุระแก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  บินสัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายกฤษฎา  นวลศิริ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวีรยุทธ์  สุขหนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองขาว
2. เด็กหญิงเขมิกา  สิทธิคง
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
2. นางสาวนิภาพร  บินสัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงคันธรส  ทวดสิญจน์
 
1. นายเสรี  ชูศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐธัญ  ชัยกิมานนท์
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  วัชราภรณ์
2. เด็กชายธนชัย  ทองเฝือ
3. เด็กชายนภัส  เดร์ตซ์ชมาร์
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  สุขมล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวซานิยา  ทองเฝือ
2. นายธนกฤต  แก้วเรือง
3. นายภวัต  ปุณณ์ปภาสิริ
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  สุขมล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวฐิติมา  บูชา
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายอรรธวิทย์   ค้างคีรี
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ปราสาดอะดีการี
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายทรงสมรรถ  อักษรประเสริฐ
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 11.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายปรเมศ  คงหวาน
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ท่ากั่ว
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 21.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวนันทกา  ท่ากั่ว
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายเจมส์ หลุยส์   กอร์โดเวส
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงสุคนธา  เสทิน
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนจินดา
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงสมิตานัน  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  เหล่หม่าย
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
2. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
4. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
5. นางสาวสุปรียา  ปราสาดอะดีการี
6. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
7. นายอรรธวิทย์   ค้างคีรี
8. นายเจมส์ หลุยส์   กอร์โดเวส
9. เด็กหญิงเจสมาวรรณ์  นุชเกิด
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
2. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. นายชัยชาญ  แก้วเกลี้ยง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
5. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
6. เด็กหญิงพนิชา  แก้วสิน
7. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  คงเขียว
9. นายสรณภูมิ  อิ่มสุดใจ
10. นางสาวสุปรียา  ปราสาดอะดีการี
11. นางสาวสุรัจนี  กรุดสอน
12. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
13. นายอรรธวิทย์   ค้างคีรี
14. นายเจมส์ หลุยส์   กอร์โดเวส
15. นางสาวแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
2. นายชัยชาญ  แก้วเกลี้ยง
3. นายชานนท์  เจริญสุข
4. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
5. นายพันธมิตร  ทิพย์เสถียร
6. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
7. นายสรณภูมิ  อิ่มสุดใจ
8. นางสาวสุรัจนี  กรุดสอน
9. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
10. นายอรรธวิทย์   ค้างคีรี
11. เด็กหญิงเกวลิน  แวงวัน
12. นายเจมส์ หลุยส์   กอร์โดเวส
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายกฤตเมษ  ริมดุสิต
2. นายก้องเกียรติ  คำมา
3. นายคทาวุธ  พัดนวน
4. นายทรงสมรรถ  อักษรประเสริฐ
5. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
6. นายนัทธพงศ์  คงประพันธ์
7. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
8. นายปฎิญาณ  ตรีสิริเกษม
9. นางสาวปวริศา  เดชมณี
10. นายปิ่นพงศ์  ยี่สิ้น
11. เด็กชายพชร  ดวงใหญ่
12. นางสาวพัชราภรณ์  เทือกทิพย์
13. นางสาวมัณฑนา  ศิริสมบูรณ์
14. เด็กหญิงศตพร  โสภณ
15. เด็กหญิงสบงกฎ  ไชยพงศ์
16. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
17. นายอภิสิทธิ์  พัฒนประดิษฐ์
18. นายอภิเดช  พระเนีย
19. นายเจษฎา  สมมุติ
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางอัจฉรา  แจมิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชุติพนธ์  มายูร
2. เด็กชายมินธดา  โทวิรัตน์
3. เด็กชายวราวุธ  หวั่นหนู
4. เด็กชายเจษฎา  บุตรเมือง
5. เด็กหญิงเมธิยา  นาคพิน
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณฐกร  กลางณรงค์
2. นายธีรพัฒน์  กายทอง
3. นายธีรภัทร  เจริญรักษ์
4. นายพัฒนพร  ศรีสมบัติ
5. นางสาวพีรญา  ซ้ายอ่อน
6. นายศตวรรษ  ขวัญแก้ว
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายการัณยภาส  คงฤกษ์
2. นายกิตติ  สุวรรณรัตน์
3. นายขจรเกียรติ  โกละ
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ฉิมยินดี
5. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
6. นางสาวชลธิชา  ปานวัน
7. นางสาวณัฐกานต์  กาญจนรังษี
8. นางสาวณัฐธิดา  กาญจนรังษี
9. นายถิรวัฒน์  จรานุพงศ์
10. นางสาวทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
11. นายธนกฤต  เที่ยวแสวง
12. นายธนทัต  มณีนูญ
13. นายธนพงษ์  ทองคำ
14. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
15. นายนรภัทร  ลาภชูรัตน์
16. เด็กหญิงนัฐนิชา  หาญคำจันทร์
17. นายบดินทร์  ยี่หวา
18. นายพงศกร  ศรีระบาย
19. นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว
20. นายพรเทพ  โสมขันเงิน
21. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิพย์สุวรรณ
22. เด็กชายภคพล  หลิมพันธ์โชติ
23. นายภาณุสรณ์  สาริขา
24. นายยงยุทธ  จันทรฤทธิ์
25. นางสาวยุวดี  แช่มช้อย
26. นายลัทธศิลป์  เด็ดรักษ์ทิพย์
27. นายวรมัญ  ชุมรักษ์
28. นางสาววรัญญา  บัวทอง
29. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
30. เด็กหญิงวิลาสินี  พาลเสือ
31. นางสาววิลาสินี  ไหม่ด้วง
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
33. นางสาวสลักรัก  แทนบุญ
34. นางสาวสุทธิดา  จันทฤทธิ์
35. นายอธิวัฒน์  ชูพยัคฆ์
36. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
37. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อพลบ
38. นายอันดามัน  พลไธสงค์
39. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
40. นางสาวอินทิรา  อินวารี
 
1. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
2. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
3. นายรพีพัฒน์  คงคำ
4. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นางวาสนา  ม่วงทอง
6. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
7. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
8. นายจิรพีร์  มีสม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. นายกิตติภูมิ  มือเพชร
2. นางสาวจิตรา  เหมาะประมาณ
3. เด็กชายฉัตรภู  อมรจรรยาพันธ์
4. เด็กชายชาญณรงค์  ยุระเกตุ
5. นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประวัติ
7. เด็กหญิงธัญวีร์  มีเดช
8. เด็กชายธาราดล  นาคพัฒน์
9. นางสาวประภัสสร  สังข์คร
10. เด็กหญิงพรพิมล  สมรูป
11. นายภูมิพัฒน์  ไชยพันธ์
12. เด็กหญิงมลิวัลย์  ขันสระคู
13. เด็กชายรังสรรค์  ยังฉิม
14. เด็กชายราชา  ไกรสยมพร
15. นายวีระชัย  ฤทธิธรรม
16. เด็กหญิงศศิมา  เมืองนิล
17. นายสหัสวรรษ  ทองมีสุข
18. เด็กหญิงสุดาทิพย์  สอนนุ้ย
19. นายอธิพงศ์  หย้งแก้ว
20. เด็กชายอภิวัฒน์ชัย  สุทธินิยม
21. เด็กหญิงอรณิชา  สุดจินดา
22. เด็กหญิงอรทิรา  วิชัยดิษฐ์
23. เด็กชายอรรถพร  สังข์ทอง
24. เด็กชายอุ่นกมล  โพธิ์ขวาง
25. เด็กหญิงเนตรชนก  พรหมทอง
26. นายเอกราช  สุนทรพัฒนากุล
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
2. นายอนุพงศ์  สุวรรณจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  นวลขาว
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. นายวุฒิพงศ์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทาบุญ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  สังข์กูล
 
1. นางสาวรจนีย์   ศิลป์ชัย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงรัตนสิริ  ลิ้มใจเพชร
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพรพิมล  คงไพร
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรยุทธ  คชเดช
 
1. นางสาวสุพรรณี   เพียรจัด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายเอกวจนะ  คชวงศ์
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์เอียด
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพีรญา  ซ้ายอ่อน
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  นวลขาว
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์เอียด
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวธิดาอัปสร  จันทรัตน์
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกล่อมฤทัย  เพ็งทอง
2. นายณัฐดนัย  เพ็ชรหับ
3. นายธนภัทร  เลิศปาน
4. นางสาวธนัชชา   ปูนสันเทียะ
5. นางสาวนพรัตน์  แก้วเกตุมณี
6. เด็กหญิงนิตยา  สังค์ขอม
7. นางสาวประกาเฌอ  เต้นปักษี
8. เด็กหญิงพรพัฒน์  เพ็งหอม
9. เด็กหญิงพรรณวษา  เพ็งหอม
10. เด็กหญิงพลอยตะวัน  จันทรมณี
11. เด็กหญิงพัทธนันท์  หีตพัฒน์
12. นางสาวฟ้ารุ่ง  วะสาร
13. เด็กหญิงมุฑิตา  แสงอุทัย
14. นางสาวลักษณาลี  พาลีกัณฑ์
15. นายวันรวย  บุญสง
16. นางสาววันวิสาข์   ใหม่เกตุ
17. นางสาวศศิมา    หมั่นวิชา
18. นายสมพงษ์  อินทพันธ์
19. นางสาวสุกัญญา  นามเพราะ
20. เด็กหญิงสุชัญญา  เดชมณูธรรม
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์บัวแพง
22. นางสาวสุนิสา  ดีเบนนัท
23. นายสุริยา  ศรีสุข
24. เด็กหญิงอณัฐฌา  ราชาภักดี
25. เด็กชายอนิรุจน์  คงทอง
26. เด็กชายอรรถพล  สายบุญนาม
27. เด็กชายอัศนี  ดีหลี
28. เด็กหญิงิณิชารีย์  แก้วเจริญ
29. เด็กหญิงเพ็ญชนัฐ  โสภา
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พละสุ
31. นางสาวเรวดี  ศรีสุข
 
1. นางสาวมาราตี   แซ่คู
2. นายพิชัย  บุญชูประภา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มนัสสา
2. เด็กชายจตุรงค์  วาสิน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตาสาย
4. เด็กหญิงชลธิฌา  สุขสนิท
5. เด็กชายฐนกร  ผ่องสำราญ
6. เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์กุล
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิวายะวิโรจน์
8. เด็กชายสุมิตร  เนวร
9. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมดนตรี
10. เด็กชายอิสรพงษ์  รุ่งโรจน์
 
1. นายวีรพงษ์  กันทัด
2. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจรักษ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวชลลดา  ดำรักษ์
3. นายณัฐพงศ์  ทับทอง
4. นายนัฐพนธ์  สุพัฒนุกูล
5. นางสาวพีรยา  งามปลอด
6. นายยศวีร์  เดี่ยววาณิชย์
7. นายศุภชัย  สุบรรณรัตน์
8. นางสาวสุภนิช  สนิทมัจโร
9. นางสาวเกสรินทร์  บุญยัง
10. นายเมธา  วาทิน
 
1. นายกิตติพัฒน์  แดนที่
2. นางพัชนีภรณ์  สิงหบุญ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มนัสสา
2. เด็กหญิงจริยา  พลจางวาง
3. เด็กหญิงชลธิฌา  สุขสนิท
4. นางสาวทิพวัลย์  จอหอ
5. เด็กหญิงสุธิดา  โคธา
6. นางสาวอุรชา  ชนะพล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
2. นายวีรพงษ์  กันทัด
3. นายทวีศักดิ์  ทองเฝือ
4. นางสาวเบญจวรรณ  ใจรักษ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนงรัตน์  ขวัญดี
2. นางสาวปัทนาถ  ทองสุวรรณ
3. นางสาวพัชรภรณ์  มานพ
4. นางสาวศศิกานต์  ทองประพันธ์
5. นางสาวศศิวิภา  มิตรชู
6. นางสาวอมลณัฐ  ยีโหว๊ะ
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้องาม
3. เด็กหญิงกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
4. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
5. เด็กหญิงฐิตาภา  ลิ้มมธุรสกุล
6. เด็กหญิงปวริศา  อินทร์เกื้อ
7. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
8. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนงรัตน์  ขวัญดี
2. นางสาวปัทนาถ  ทองสุวรรณ
3. นางสาวปุญญิศา  ชูแดง
4. นางสาวพัชรภรณ์  มานพ
5. นางสาวศศิกานต์  ทองประพันธ์
6. นางสาวศศิวิภา  มิตรชู
7. นางสาวอมลณัฐ  ยีโหว๊ะ
8. นางสาวอารีรัตน์  พึ่งพา
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พงค์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกาญจนา  นวลวัฒน์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  อักษรทอง
4. เด็กหญิงจิราพัชร  จุนหวิทยะ
5. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กมลศิลป์
6. เด็กหญิงนันทิยา  ชูอานนท์
7. เด็กหญิงนันท์ชพร  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงลลิตา  มหาพันธ์
9. เด็กหญิงวรรษวิมล  ถึงเจริญ
10. เด็กหญิงศิรินาฏ  ชัยณรงค์
11. เด็กหญิงศิวพร  จิตรหาญ
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เทพหล้า
13. เด็กหญิงสุพิชญา  เทพหล้า
14. เด็กหญิงอภิษฎา  อำลอย
15. เด็กหญิงอภิษฐา  อำลอย
16. เด็กหญิงอรอนงค์  มหาพันธ์
 
1. นางจันทิมา  เที่ยงน่วม
2. นางรมณีย์  อำนวยโรจนจินดา
3. นางสาวปิ่นทิพย์  พันธุ์บุญ
4. นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  สังข์ดวงยาง
3. นางสาวณัฏฐนิช  สุภามงคล
4. นางสาวพรรวี  ทวยเจริญ
5. นางสาวพรวิลัย  ขำแผลง
6. นางสาวสุวนันท์  มาทอง
7. นางสาวอัมรา  ซิงค์
8. นางสาวไอลดา  ชลสินธุ์
 
1. นายวีรพงษ์  กันทัด
2. นายทวีศักดิ์  ทองเฝือ
3. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
4. นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน
5. นางสาวเบญจวรรณ  ใจรักษ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว
2. นายปิยพงษ์  ดำมุนี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยยศ
4. เด็กหญิงโชติมณี  พลูมาศ
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางฐิติกานต์  ประกอบสุขราษฎร์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธาดา  ชูแสง
2. นายปราชญา  บุญศิริ
 
1. นางปรางค์ทิพย์  อรัญไสว
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายกานดิศ  ชุมทอง
2. เด็กชายชยธร  คนงานด
3. เด็กชายธนากร  พัฒนเดช
4. เด็กชายนลธวัช  จันทร์หุ่น
5. เด็กชายบัลลังก์  เดชะ
6. เด็กชายพงศ์รักษ์  เผือกเนียม
7. เด็กชายศิริวัฒน์  เอี่ยวประดิษฐ์
8. เด็กชายอธิยุต  เพ็งรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  เพาพาน
2. เด็กหญิงสุวิชา  ผิวรัตน์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองนุ่น
 
1. นางสาวนิลเนตร  ทองสุข
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกมลวรรณ์  ธรรมรัตน์ฒิกุล
2. นายจตุพล  เยี่ยมยนต์
3. นางสาวพรรณกร  เสวกวรรณ
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วัลคุ์  วรรณกิจ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญมี
 
1. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
2. นายภราดร   ไชยเขียว
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายตังควัฒน์  วงศ์สุวัฒน์
2. เด็กชายพันเดช  นวลหนู
 
1. นายอาคม  เชิงสมอ
2. นายมนิต  อินทร์ปู
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายทนงวิทย์  เพชรสถิตย์
2. นายภานุ  จ่าแก้ว
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางสาวนิตยา  สิทธิคง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายรณกฤต  จันทรธนู
2. เด็กชายศิวกร  เพชรน้อย
 
1. นายนิรันดร์  โอ่ทอง
2. นายเสกสรร  ช่างเหล็ก
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายวราดล  ประทักษ์กุลสาร
2. นายศุภชัย   ชูสวัสดิ์
 
1. นายนิรันดร์  โอ่ทอง
2. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  นวลวัฒน์
2. เด็กชายรณกร  พันชั่ง
 
1. นางสาวนิศารัตน์  มะอักษร
2. นายภาณุวัฒน์  แสงกระจ่าง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายนิธิ  น้อมประวัติ
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ประดิษฐ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ช่วยเกิด
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายชัชพล  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวตันหยง  ทิพย์วงศ์เมฆ
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกิ่งพัชฌา  บุตรศาสตร์
2. นางสาวบุษกร  แซ่จิ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
2. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายนฤพนธ์  แก้วอำรัตน์
2. นายเกียรตินันต์  คำลือ
 
1. นางพรรณทิพา  ก่อเกียรติสกุล
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  บัณฑิศักดิ์
2. เด็กหญิงญาณกานต์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ต้นศรี
 
1. นายภาณุวัฒน์  แสงกระจ่าง
2. นางสาวนิศารัตน์  มะอักษร
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกิรณา   สุวรรณอ่อน
2. นางสาวนภัสกร   ขจรศักดิ์สิริกุล
3. นายเสรี   วนานิยกุล
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสุธน  ภักดี
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวลลิต์ภัทร  คงเรือง
2. นางสาวศศิวิมล  วังส์ด่าน
 
1. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
2. นายภราดร   ไชยเขียว
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพัทธพล  อภิชาติโชติกุล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทิพย์ดี
3. เด็กชายไตรเทพ  คงมณี
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายสมนึก  โต๊ะหมาดหลี
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายธัญพงศ์  จีระเจริญพงศ์
2. นายรัฐนนท์  ช่วยสกุล
3. นายเผดิมชัย  หิรัญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกฤตยชญ์  จารุรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงมณี
3. เด็กหญิงภัครมัย  ใบเนียม
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายสิริศักดิ์  บุญคง
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวณัฐกาญจน์  พรามณี
2. นางสาวปิยาพร  มณีรัตน์
3. นางสาววชิราภรณ์  สวัสดิ์แก้ว
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางสรสิชา  พรหมชาติ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์ธีรา  มุกสิกลาย
2. เด็กชายวีรพงศ์  ทองเฝือ
3. เด็กชายสุขสันต์  รักษาชาติ
 
1. นายฉัตรชัย  ทองหีต
2. นายธนิต  ดีทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวกนกวรรณ์  แก้วเล็ก
2. นางสาวจันทรา  จันทร์ทุ่ง
3. นางสาวปนัดดา  สญชัยภูมิ
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิยะวัฒน์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงศศิธร  สำลี
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. นายนฤทธิ์สุนทร  เนียมมูสิก
2. นางสาววิภารัตน์  คำกลั่น
3. นางสาวอรอนงค์  บุญมา
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายกวิน  เล่าซี้
2. เด็กหญิงฐานิกา  แสนสร้อย
3. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงรัชฎา  นาคประเสริฐ
5. เด็กหญิงวนิชยา  ศรีวิไล
6. เด็กหญิงเกวลิน  เหรียญทอง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์
2. นางสุลีพร  ดีทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวจันทมณี  มากมูล
2. นายจิราวุฒิ   แก้วฝ่าย
3. นางสาวธีรชา  โสภณวสุ
4. นายภูวดล  พนมใหญ่
5. นางสาวสภาพร  อาจกล้า
6. นางสาวอรัญญา  พันธุพรม
 
1. นางสุลีพร  ดีทอง
2. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางจำเรียง  ใจกว้าง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกชรัตน์  ศรีมา
2. เด็กชายธนภูมิ  สมวงค์
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาน  ฤทธิเดช
 
1. นางจำเรียง  ใจกว้าง
2. นางสาวนิศารัตน์  มะอักษร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  สมหวัง
2. นางสาวภาสินี  เกษางาม
3. นางสาวอรุณี  พชสิทธิ์
 
1. นางสุลีพร  ดีทอง
2. นายธนิต  ดีทอง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สอาด
2. เด็กหญิงศุทธหทัย  ขวัญกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ฤกษ์ยาม
 
1. นายสมชาย  เขียนงาม
2. นางชื่นกมล  เพชรนาค
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวสาธิตา  ผิวนิล
2. นายอรรถพล   กาญชะนะกาศ
3. นางสาวโยศิตา   สิทธิบาล
 
1. นายธนิต  ดีทอง
2. นางฉัตรชัย  ทองหีต
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกันทรากร  อ่อนวัช
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรีชา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองอ่อน
 
1. นางมณฑา  ชาตินฤดม
2. นางสาวอุษา  พร้อมประเสริฐ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพิพิธพร  แก้วสีทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  หนูทิม
3. นางสาวอิสราภรณ์  สุทธฤทธิ์
 
1. นางสุจารีย์  ทองคลอด
2. นางประไพศรี  ลีฬหะกร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ชัยเดช
2. เด็กหญิงนิราภรณ์  เทศงามถ้วน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ครุฑคาบแก้ว
 
1. นางสุภาวรรณ  ครุฑคาบแก้ว
2. นางสาวชยุฎา  ครุฑคาบแก้ว
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวชณัฐดา  ต้นพุ่ม
2. นางสาวณัฏฐิกานต์  ชูประเสริฐ
3. นางสาวอารีลักษณ์  ทรัพโภคา
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. เด็กหญิงวิมนสิริ  แก้วคงคา
2. เด็กหญิงสรัยรัตน์  วิลาลัย
3. เด็กหญิงสุดรัตน์  คงน่วม
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวกาญจนา  เทียมยม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ภักดี
3. นางสาวณัฐสินี  พรหมคลองไทร
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกันตินันท์  บุญช่วย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งปาน
3. เด็กหญิงศศิมา  เพชรนุ้ย
 
1. นางธวัลรัตน์  พริ้มพราย
2. นางสาวกนกวรรณ  โชติรัตน์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพลอยไพลิน  สิงห์สาคร
2. นางสาวมัลลิกา  เทือกสุบรรณ
3. นางสาวเรวดี  ทองน้อย
 
1. นายณัชพล  ศรีสนิท
2. นางศุภวัลย์  โสภาพ
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมมุ่ง
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ศิริธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตตรา  รักษ์ดี
2. นางรจนา  ฟ้อนรำดี
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. นางสาวขวัญใจ  อินรักษ์
2. นายวัชรินทร์  หนูพราม
3. นายเนติกร  อยู่จุน
 
1. นางฉวีวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาวธัญญ์พิชชา  จันทร์เสถียร
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  อายิ
 
1. นางสาวภัทนารี  กลิ่นแก้ว
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสาวรัชนีภรณ์  จงเทพ
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กชายดีพร้อมศักดิ์  สันติบำรุง
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ดาบทอง
 
1. นางสาวนุศรินทร์  อินทร์แก้ว