หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sni1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราฎร์พิทยา2กรรมการ
3. นายทวัฒน์ ชูชนะกิจโรงเรียนสุราฎร์พิทยากรรมการ
4. นายบุญยิ่ง คล้ายเพชรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายศักดา แซ่อึ้งโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา3 สฎกรรมการ
6. นางสาวแววตา สมทรงโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา3 สฎกรรมการ
7. นายชาคริต สุวรรณรัศมีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวจุฑามาศ วงศาโรจน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางจิรา เรืองวุฒิโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ อ่อนคงโรงเรียนสุราฎร์พิทยากรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ วรรณโรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายศักดา แซ่อึ้งโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา3 สฎกรรมการ
6. นางสาวแววตา สมทรงโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา3 สฎกรรมการ
7. นายพฤติกรณ์ จะราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวราเทพ เพชรชลครามโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จรูญรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางสุวณี สุวรรณพัฒน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวโสภณา บุญเกื้อโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
4. นางสาวนเรศน์ สงเกิดโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
5. นายพสุธา อาจณรงค์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
6. นายศรุต ทิพย์รักษาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
7. นายเกรียงไกร แก้วสังข์ธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
8. พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จรูญรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางสุวณี สุวรรณพัฒน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวโสภณา บุญเกื้อโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
4. นางสาวนเรศน์ สงเกิดโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
5. นายพสุธา อาจณรงค์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
6. นายศรุต ทิพย์รักษาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอัจฉรา ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเกรียงไกร แก้วสังข์ธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
9. พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
2. นางสมจิตร วาสนาโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
3. นางสาวประภาพร สวัสดิโภชาโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางเริงจิรา ศยามลสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูรโรงเรียนกรรมการ
6. นางกานดา โกละกะโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ นุกูลประทีปโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางนัยณา คูทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปิ่นทิพย์ พันธุ์บุญโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร วิโรจน์สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางจันทนา ชัยสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางพัชรา วีระเผ่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวประภาพร สวัสดิโภชาโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
5. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่า้ฟืองวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุเทพิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ้นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นายสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ สุขมลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายวิภาค ศรีสมทรัพย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
7. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
8. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
12. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นายนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกนกนิจ กิจคามโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นายนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายธีีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัศเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางสาวนาฎจิรัส เต็งมีศรีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
12. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกัญญาธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวกัญญาธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกัลยาณี สมมิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกัลยาณี สมมิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประภาส จันทมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายประมวล ประสมรอดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสัญญา จันทร์ร่มโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. ดร.ภัทรินทร์ ชูมากศึกษานิเทศก์ สพม.11กรรมการ
5. นายอนุรัตน์ โอชาโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ยอดประเสริฐโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ศิริสุขโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขนอมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปริษา ขวัญยืนโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นายประทีป ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางเครือพันธุ์ พลโยธาโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
9. นางสายเพ็ญ เชื้อจักรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
10. นางนฤมล สั่งสอนโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางทัศนีย์ วัชรสุธากรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ศิริสุขโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขนอมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปริษา ขวัญยืนโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นายประทีป ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางเครือพันธุ์ พลโยธาโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
9. นางสายเพ็ญ เชื้อจักรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีกรรมการ
10. นางทัศนีย์ วัชรสุธากรโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางนฤมล สั่งสอนโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เกษมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ แสงกระจ่างโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวกรวรรณ ยืนนานโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางวันวิสาข์ สุขภัคพงศ์โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
5. นายเอกพิชัย ชัยทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริยากร ภู่ทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายอภิเดช จิตรมุ่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เลี่ยมแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนุชรี คงนองโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
5. นางกิตติมา กลีบโกมุทโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสิริยากร ภู่ทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายอภิเดช จิตรมุ่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชรี คงนองโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ ชูหนูโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
5. นางกิตติมา กลีบโกมุทโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสายชล สุขศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุไรภรณ์ ทองมากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ทองจารโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสายชล สุขศรีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุไรภรณ์ ทองมากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางสาวโสภิตา มุสิกะโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ทองจารโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
2. นายสมร เชื่อมกระโทกโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุวลี ล่องเพ็งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤช ทองมาโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
6. นางวรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิดา บางรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสาวโสภิตา มุสิกะโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิต ชวภัทรโสภณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางจุรีย์พร ชูชนะกิจโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ มะอักษะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ บุญสอนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
2. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางยุพเยาว์ กระจ้างแจ้งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางธนิดา บางรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสุวลี ล่องเพ็งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
2. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางธนิดา บางรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสุวลี ล่องเพ็งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธน ภักดี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพสิฐ สายอุบลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ ยืนนานโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นางสรสิชา พรหมชาติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรณ์ ข่าวผ่องโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุลโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นางสรสิชา พรหมชาติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ข่าวผ่องโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุลโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา เกษมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ แสงกระจ่างโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางวันวิสาข์ สุขภัคพงศ์โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
4. นายเอกพิชัย ชัยทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวนิตยา สิทธิ์คงโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
2. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
3. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ แซ่เฮ้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยกรรมการ
5. นางสาวสารภี แสงสว่างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
2. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
3. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮ้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยกรรมการ
5. นางสาวสารภี แสงสว่างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นางสรสิชา พรหมชาติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ขาวผ่องโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุลโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นางสรสิชา พรหมชาติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ขาวผ่องโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุลโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชื่นกมล เพชรนาคโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นายประภาส จันทมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายหรรษา เผือกผลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ศรีคงโรงเรียนท่าอุเทพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางชื่นกมล เพชรนาคโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นายประภาส จันทมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายหรรษา เผือกผลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางสาวบุญจิรา อาดหมาดโรงเรียนธีรศรมสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายณรงค์ จาวิสูตรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ เนาวนัติโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร ปลื้มใจโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุวรรณ์ สุ่มอิ่มโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสุลีพร ดีทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางจำเนียร กาญจนดิษฐโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ เนาวนัติโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร ปลื้มใจโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุวรรณ์ สุ่มอิ่มโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสุลีพร ดีทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ จาวิสูตรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุพันทวีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล กาฬแก้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสุชีรา ชูแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ศรีคงโรงเรียนท่าอุเทพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศุภวัลย์ โสภาพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางภัทริน รอดเจริญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวสายฝน บุราครโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสุชีรา ชูแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี ลีฬหะกรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวมนต์วจี ศุภลักษณ์โรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดีโรงเรียนท่าอุเทพิทยากรรมการ
4. นายจรูญ ไทยเกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ทองจิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางประไพศรี ลีฬหะกรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางบุญญา คุ้มภิรมย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุจิตรา รัตนฉายาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดีโรงเรียนท่าอุเทพิทยากรรมการ
5. นายจรูญ ไทยเกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ วีระเผ่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายทวิช หงษ์บินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธนิต ดีทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นายสมมณฑ์ หงส์เกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดื์ วีระเผ่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายทวิช หงษ์บินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธนิต ดีทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นายสมมณฑ์ หงส์เกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เทโหปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ คุ้มไทยโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ เงินสยามโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ โกมลกุญชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรีโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายณรงค์ จาวิสูตรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
7. นางอำภา ตั้งฐานานุศักดิ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนฤมล เทโหปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางจุติมา วัฒนสินโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ เงินสยามโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ โกมลกุญชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางรำภา คงจันทร์โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ คุ้มไทย-กรรมการ
7. นางสาวมนต์วจี ศุภลักษณ์-กรรมการ
8. นางจำเนียร กาญจนดิษฐโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปราณี คนดีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ ปานรัศมีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นางจิระพร ชูสกุลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
4. นางนิรมล จะตุรัสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปราณี คนดีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ ปานรัศมีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ คุ้มไทยโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
4. นางนิรมล จะตุรัสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมใจ จันทวงศ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
2. นางศรีกัญญา ช่วยเทศน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ ภักดีโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ จันทรมณีโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมใจ จันทวงศ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
2. นางศรีกัญญา ช่วยเทศน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ ภักดีโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุขเอกโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี วรเวทย์ชลิตโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวสายฝน บุราครโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางแก้วตา จินตาแก้วโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นางราตรี สงวนศักดิ์บารมีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกิตติญาณี หิริศักดิ์สกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ จันทรมณีโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวสายฝน บุราครโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ โชติรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ นวลใยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตรโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ นวลใยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตรโรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดารัตน์ สุขมลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร นิริตมนต์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ควนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีนาโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุภาพร วิชัยดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีนาโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุภาพร วิชัยดิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวัลภา นาคประสมศึกษานิเทศก์ สพม.11กรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีนาโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวชยาศา จันทร์รอดภัย ศึกษานิเทศก์ สพม.11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสาวนิธิมา จันทร์โชตะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายนัฐพล เพชรหับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]