หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2558   9 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
14 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนิทร์ ปัจจักขะภัติ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เวทีลานปาล์ม 9 ต.ค. 2558 ตั้งแต่ 09.00 น.
16 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เวทีลานปาล์ม 9 ต.ค. 2558 ตั้งแต่ 09.00
17 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เวทีลานปาล์ม 9 ต.ค. 2558 ตั้งแต่ 09.00
18 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เวทีลานปาล์ม 9 ต.ค. 2558 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุนีย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 9 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 9 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 9 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี หอประชุมรินทอง 9 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี หอประชุมรินทอง 9 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารโรงฝึกงานช่าง (หลังอาคาร 4) 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารโรงฝึกงานช่าง (หลังอาคาร 4) 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 201 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 201 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 204 9 ต.ค. 2558 09.00 - 11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 205 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 3 ห้อง 302 - 304 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]