รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายจีรภัทร  เหมมัน
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เส็นหลี
 
1. นางจำรวย  ทองสินธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนพลวิทยา 1. นายอดิศร  เพ็ชรโภคา
2. นายอรรถพล  รอดวงษ์
 
1. นางวริยา  ดำเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  มุสิกะ
2. เด็กชายเขมทัต  คงไขย
 
1. นางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ดลลาหนำ
2. เด็กชายประสารศักฏ์  ศรีคงแก้ว
 
1. นายอัชอรี  สุขสง่า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  สุวรรณธาดา
2. เด็กชายยุทธกานต์  มีชนะ
 
1. นางจำรวย  ทองสินธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายมุอมิน  โต๊ะเอียด
2. เด็กชายมุฮ์มีน  มูเก็ม
 
1. นายอดิพงษ์  หลงจิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 1. เด็กชายหยู่ฟรี  สาและ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   บิลยะแม
 
1. นายอับดลซากีซ  หนิมุสา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายปิยะ  สุวรรณละออง
2. เด็กหญิงอนันตญา  ใบสันต์
 
1. นายศักดิ์ดา  เอมเอก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กชายชินาธิป  ยกบัตร
2. เด็กหญิงนราธิดา  บุณยาธิการวสุ
3. เด็กหญิงปิ่นลดา  ส่งแก้ว
4. เด็กหญิงรรรรดา  สิกกะ
5. เด็กชายสหรัถ  แก้วบุตร
 
1. นางสาวฐิติชญาน์  อินเอก
2. นางสาวสุทธิมา  ศรีวิชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวจิตรานุช  สมทรง
2. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์สว่าง
3. นายสรวิชญ์  ศิริตระกูล
4. นางสาวสุรัสวดี  สาสุธรรม
5. นายอามีน  หมัดอะดัม
 
1. นางสาวสิริมา  นิยมเดชา
2. นายวสันต์  ระมะโน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 1. นางสาวนัฐณีย์  หมาดอาหิน
2. นายศรายุทธ  รักหมาน
3. นางสาวสุนิสา  ใบหมุด
4. นายอับดุลรอฮมาน  ยูโซ๊ะ
5. นายอุสมาน  หมาดสา
 
1. นางสาวสายฝน  มิสา
2. นายมัรวาน  สะมุดิง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. นายธีรพงศ์  กรงไกรจักร์
2. นายนคเรศ  โซ่บุญสิทธิ์
3. นางสาวนิจจารีย์  หมัดสะเด็น
4. นายวรายุทธ์  ชูชื่น
5. นางสาวศิริเพ็ญ  กั้งเตี้ย
 
1. นางสิทธินี  ศรีสงคราม
2. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวจินต์จุฑา  จันทอง
2. นางสาวดาวดาว  คงทอง
3. นายนรุตม์  สุขศรี
4. นายนฤบาล  ตั้งถึงถิ่น
5. นายศุภกฤต  ไพโรจน์
 
1. นางสาวสายโสภา  ทองสาย
2. นายเมธี  บุญปลอด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไพโรจน์
2. เด็กชายมินธนาจ  ศักดิ์เเสง
 
1. นายไชยา  สุวรรณโณ
2. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงฉันทิกา  แห่วเนือน
2. เด็กชายส.เมธัส  สังฆะโต
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายชินวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงอริษา  มาลี
 
1. นายภิโชติ  เอียดเฉลิม
2. นายพงศ์เทพ  กลิ่นเขียว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิชญากาญจน์  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายมนัสวี  อนุปาน
 
1. นางละออง  สุขศรี
2. นางพูนสุข  เพ็งสถิตย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธนภัทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวนิยตา  ไชยงาม
 
1. นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์
2. นางอัญชนา  ทองมาก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  โลหะกิจ
2. เด็กชายธนกร  สันตะโร
 
1. นางวันดี  บัวกิ่ง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวณิชารีย์  ธัญญเกษตร
2. นายพิชเยศ  พัชโรภาส
 
1. นายสกลภัทรวัฒน์  มัญชวินทร์
2. นางสาวหฤทัย  เวชศาสตร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายจิรพัฒน์  แซ่ไว
2. นางสาวสุภาพรรณ  คงสาม
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงแสงดาว  อนันตพงศ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  ปีไสย
 
1. นางมาลี  สมัน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงมะนี
 
1. นายสุธน  ราชเมืองขวาง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวสหัสมณี  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาววันวิสาข์  นิสโร
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายก่อพงศ์  ชูแสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายธนากร  แก้วทอง
 
1. นางวราภรณ์  ลังคง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เต๊ะซ่วน
 
1. นายศราวุธ  เกิดขุมทอง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิศลยา  มัธยมพงศ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวยุวลี  เฉลิม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. เด็กชายวาคิม  ยีรามัญ
 
1. นางสาวมัณฑ์ลิกา  คงอนันต์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวนภัสกร  บุญล้น
 
1. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายศิวกร  แสงคงทอง
 
1. นายปกครอง  ธีระกุล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวปรียานันท์  พันธ์สุข
 
1. นางสาววรารัตน์  ปิ่นทองพันธุ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวนิชนันท์  ทองเกตุ
 
1. นางวราภรณ์  ลังคง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวเนตรชนก   ชื่นอำพันธ์
 
1. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ชำนาญเมือง
 
1. นายทวิช  ดิสโร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ชมชื่น
 
1. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  อินทรภัณฑ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอี่ยมปิยะกุล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายธนภัทร  พรหมเทพ
 
1. นายชลันธร  ดาวกระจ่าง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวนูรีน  ยีมัสซา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาววันวิสาข์  นิสโร
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายไชยยา  ภูมินา
 
1. นางวิสาข์   โบกกระณีย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงเพชรนิล  สุขจันทร์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงอริญญาพร  ชัยทำ
 
1. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  สงด้วง
 
1. นายจำลอง  หวังแดง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. นางสาวสุรารักษ์  ยัสสระ
 
1. นายธีรวุฒิ  สุวรรณสะอาด
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายก่อพงศ์  ชูแสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวหัทยา   ถาวรนิมิตร
 
1. นางวราภรณ์  ลังคง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  คชวัตร
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องภพ   เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คงฉิม
 
1. นางวิสาข์   โบกกระณีย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นางสาวยุดารัตน์  แก้วทะโร
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ชุมภูทอง
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายกานต์  พันธ์คง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนพรหม
 
1. นางสาวยุวลี  เฉลิม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. เด็กหญิงวรรณิภา  จินดามณี
2. เด็กหญิงอังคณา  หนูฤทธิ์
 
1. นางลำไพ  ศรีปาน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นายหัสวรรษ  ศรีสงค์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงชนากานต์  เฉลิมเมือง
 
1. นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงนริศรา  ชูช่วย
 
1. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ณะตุ้ง
 
1. นางชูศิลป์  ทรัพย์เลิศทวี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายอัมรินทร์  อุปมนต์
 
1. นางวิสาข์   โบกกระณีย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวปริยวาท  พรหมน้ำดำ
 
1. นายปกครอง  ธีระกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวปัทมา  เพ็งลักษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  ปิ่นทองพันธุ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวปรียาพร  เชน
 
1. นายนพดล  สังฆรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายธนพล  ครุลำภู
2. นายนพวุฒิว์  ขัวญไฝ
3. นายอลงกรณ์  กั้นเกษ
 
1. นายวิโรจน์  ปลอดทอง
2. นางอุมา  จันทวีระ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ปฐมรัตน์
2. เด็กหญิงพิชยา  สุวรรณโชติ
3. เด็กหญิงสุนิตา  นิ่มจงจิตร์
 
1. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
2. นายธิติกร  ปิยนุสรณ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวณัฐนิฌา  วงษ์ใหญ่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยโชติ
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  วงศิลป์
 
1. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูสงคำ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ทองกุ้ง
3. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  กิรักแซ้
 
1. นายจำลอง  หวังแดง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายพินิจ  นวลจันทร์
2. นายสุวัฒน์  แก้วประถม
3. นายอัษฎาวุฒิ  มะลิแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ปลอดทอง
2. นางอุมา  จันทวีระ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นายพันธรัตน์  หิรัญรักษ์
2. นายมนัสนันท์  สุขเลื้อง
3. นายมารุต  อุดมศิลป์
 
1. นายประสาน  ไชยเอียด
2. นางสาวนงลักษณ์  ปิ่นทองพันธุ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฉัตรศิริ   พิศาสโกศล
2. นางสาวธันวา  สิทธิพันธ์
3. นายอาทิตย์  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกวินทิพย์  ทรัพย์มั่น
2. นายวัชรินทร์  กระโนนแสง
3. นางสาวหทัยชนก  เพชรทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  ต่อวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ผุดพัฒน์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  รัตติ
 
1. นายรุ่งทิวา  ประกอบบุญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมราช
 
1. นายชาลี  ด้วงเอียด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. เด็กชายสมพร  สาครจิตต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  ไชยแก้ว
 
1. นายรุ่งทิวา  ประกอบบุญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สังข์ทอง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายวิศรุต  ศรีปาน
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาววนิดา  สุวรรณจาง
 
1. นายชาลี  ด้วงเอียด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. เด็กชายอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายธนากฤต  แสงจันทร์
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นายเจษฎา  จันทร์สี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายสานุพงศ์  กิมาคม
 
1. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  รักใหม่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนภัทร  รักษ์สาคร
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายสุรวุฒิ  เพ็งหนู
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางพิศมัย  สุวรรณจุณีย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลคำ
 
1. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สมชื่อ
 
1. นายมงคล  จันทร์ทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายคงณัฐ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวศิรภัสสร  หนูวงศ์
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวปวีณา  งามศิริ
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวจารุมน  ปานชัยศรี
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายมนัสวิน  ช่วยทอง
 
1. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวโรตม์  เทศทอง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุภาคำ
 
1. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเดชากุล
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  คงอ่อน
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายบารมี  สะอาด
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนภเกต  สมชื่อ
 
1. นายสำราญ  หมื่นสระชุม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายปริญญา  คงกะโชติ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 1. เด็กหญิงชัญญาพัทน์  พรปิลันธสุทธิ์
 
1. นายสุเทพ  โชติธรรม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  กิ้มถ้อง
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไชยยงค์
 
1. นางสาวคณาวัลย์  เทพสุวรรณ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  วงศ์แสง
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวศุภรัตน์   คูณมี
 
1. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 1. นายนทีธร  เทียนโพธิวัฒน์
 
1. นายภาณุรุจ  สุวรรณเวลา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายนฤพนธ์  บัวบางกรูด
 
1. นางสาวกิตติพร  สัจจะบุตร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวนัชปิญาพร  ผุดผ่อง
 
1. นายวุฒิชัย  อินทรัตน์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุวรรณะ
 
1. นางกรรณิกา  รัตนะพงค์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสุวรรณบัณฑิต
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสุปรียา  สุขสบาย
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปาริชาติ  สาสุธรรม
 
1. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. นางสาวมณีสิกา  พูลเพิ่ม
 
1. นางกิติมา  สละจิต
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
2. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
3. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
4. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
5. เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
6. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
7. นายวโรตม์  เทศทอง
8. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
9. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
3. นางสาวอรณิชา  อรรจนกุล
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  วงค์สุวรรณ์
2. นางสาวนราพรรณ  เกียงหนุน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสุวรรณบัณฑิต
4. เด็กหญิงบัวบุญ  บุญยเกียรติ
5. นายประชา  ยอดสวัสดิ์
6. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
7. เด็กหญิงรมย์ชลี  สุวรรณมณี
8. เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเดชากุล
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรอด
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
2. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวจารุมน  ปานชัยศรี
2. เด็กชายชนาธิป  คงอ่อน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  อินไชยทอง
4. นางสาวบัณพร  ไม่เศร้า
5. เด็กชายพัชรพล  กิ้มถ้อง
6. เด็กหญิงมันทิกา  ปวงประชัง
7. เด็กชายวันเฉลิม  วงศ์แสง
8. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
9. เด็กชายศุภกร  แก้วทอง
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
3. นางสาวปรียา  คงจัน
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
2. นายกฤติน  คชคีรีเดชไกร
3. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
4. นางสาวณราภรณ์  ดวงสุวรรณ
5. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
6. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
7. นายพงศ์สิษฐ์  พงศ์ชูศรี
8. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
9. เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
10. นายภูริเดช  สุวรรณจุณีย์
11. เด็กชายวโรตม์  เทศทอง
12. เด็กชายอายุวัต  ทวีรัตน์
13. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
14. เด็กหญิงแพรทอง  จันทมาศ
15. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
3. นางสาวอรณิชา  อรรจนกุล
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  โยมเมือง
2. นายกิตติศักดื์  ปรมัติศักดิ์
3. เด็กหญิงจรรยานาถ  คงสม
4. นางสาวณยฎา  หนูจันทร์
5. นางสาวณัฐชา  มณีรักษ์
6. เด็กชายนนธิวัติ  ปานแก้ว
7. นางสาวนรวีย์  ยางทอง
8. เด็กหญิงปภาวี  เหมือนทิพย์
9. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีวิรัตน์
10. เด็กชายศุภณัฐ  บุญรอง
11. เด็กหญิงสวรส  คงสมกุลจิรา
12. นายสิปปนน์  หนูนวล
13. เด็กชายสุชาต  เจริญศรี
14. เด็กหญิงเมธิรา  มะหมัดเบ็ญแสละ
15. นายโชคอุดม  นกอิ่ม
 
1. นางประทุม  บัวเพชร
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวกชกร  อินทภาระ
2. นายจตุรัตน์  นิลวิเชียร
3. นายจักรกฤษ  มาศภูมิ
4. นายจารุเกียรติ  กิตติรัตนสมบัติ
5. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
6. เด็กชายจิรายุ  พรรณราย
7. นายณัฐวุฒิ  แวฮามะ
8. เด็กชายพีรพล  อังคะมาตย์
9. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตจันทร์
11. นายวิศรุต  ศรีปาน
12. นายศิวกร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
2. นายพิเชษฐ  ชูดำ
3. นายเมธี  เกิดแสงสุริยงค์
4. นายณัฐพงศ์  กลั่นพิกุล
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกาญจนา  รักยศ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จำเริญนุสิต
3. นางสาวธัญชนก  ศรีสุวรรณ
4. นางสาวนภารัตน์  เพ็ชรจำรัส
5. เด็กชายปริญญา  คงกะโชติ
6. นางสาวพิมพกานต์  คำนัก
7. นายวสวัตติ์  ทองรักษ์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  รวยรื่น
9. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
10. นายสุรพงศ์  เพ็ชรสังข์
11. นายสุรวุฒิ  เพ็งหนู
12. เด็กชายอภิศักดิ์  แก้วละมัย
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางภัสราพร  บุญศิริ
3. นางสาวตาณวี  สุวรรณมาลา
4. นางทิวาพร  อังศุกาญจนกุล
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันนุกิจ
2. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  หนูจันทร์
3. เด็กหญิงญาณิศา  หลีหมัด
4. นางสาวณัฎฐิ  พ่วงแสง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ประชูสวัสดิ์
6. นายต่อพงษ์  มณีคง
7. นางสาวนัชปิญาพร  ผุดผ่อง
8. เด็กหญิงนิชกานต์  ปาตังตะโร
9. เด็กหญิงประภัสสร  สายัณท์
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เตชะวิทย์
11. นางสาวพิชญานิน  จันทร์สมบูรณ์
12. นางสาวพิรญาณ์  จันทร์ชาติ
13. เด็กหญิงภัทรศยา  หนูทอง
14. นางสาวรัตนลักษณ์  ปิยะเขตต์
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นันทกาญจน์
16. นางสาวสุดารัตน์  ปาลานุพันธ์
17. เด็กหญิงสุพัชชา  ศรีรัสสะ
18. นางสาวสุวรา  ไชยสาลี
19. เด็กชายอัครชัย  ปานซ้าย
20. เด็กหญิงอังคณา  อัญชนะ
21. เด็กหญิงโสภิญา  นวลละออง
 
1. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
2. นายวุฒิชัย  อินทรัตน์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์แก้ว
2. นายจีรพัฒน์  ดาวประดับ
3. นายบิสมิลลา  อุมาจิ
4. นายมาดี  หอหมะแอ
5. นายเดชิษฐ์  ทองตราชู
6. เด็กหญิงเอมฤดี  เกตุแก้ว
 
1. นายดลธร  เตชะสุขิตกุล
2. นางรุ่งญาดา  เตชะสุขิตกุล
3. นางสาวพาตีต๊ะ  เลาะสุหลง
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. เด็กชายพงศกร  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงวรัฐญาภรณ์  คงทอง
4. เด็กหญิงวริศรา  เกษม
5. เด็กหญิงสมฤดี  มาลากุล
6. เด็กชายอำนวย  อุ่นแดง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายกวินทรัฐ  ลัดเลีย
2. เด็กหญิงณิชา  ถิ่นไทย
3. เด็กชายดำรงรักษ์  พันธ์ทอง
4. เด็กชายปัณณธร  บุญอินทร์
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  เส็มหมาน
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายชาญนิธิเดช  กัมปิยโวหาร
2. เด็กหญิงธัญญานุช  รวมสุข
3. เด็กชายวัชรกกร  ธนพัมน์ศิริ
4. นายวัชวงศ์  เพชรสุวรรณ
5. เด็กชายศุภกันต์  ทองรัตน
6. เด็กชายสุวพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
2. นางสาวจารี  ไชยหมาน
3. นายวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายกิตติศักดิ์  มากคงแก้ว
2. นายจิราธิวัฒน์  พงศาวรัญญา
3. นายนันธวุฒิ  ยงเกียรติกานต์
4. เด็กหญิงรัยมี่  ยมนัคถุ์
5. นายศุภชัย  เพ็ชรเล็ก
6. เด็กหญิงเปมิกา  ปัญจธรณ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายจักตราวุธ  ปวงย้อยแก้ว
2. นายชวนินท์  สืบวงศ์
3. นายชินนนท์  สืบวงศ์
4. นางสาวณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
5. นายณัฐพงษ์  เซ่งซ้าย
6. นายธราธร  บุญพิภพ
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายจตุรงค์  โพธิ์นิ่มแดง
2. นายตฤณชาติ  หนูรอด
3. นายนายอดิศักดิ์  ดอล๊ะ
4. นายพิชเญศ  เทียมประทีป
5. นางสาวศรัณย์รัชน์  เพ็งสวัสดิ์
6. นายศิริชัย  รอดโอ่
 
1. นายเอกพล  รองเดช
2. นายอับดลรอศักดิ์   อาลี
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายธนาเดช  ชูกระชัน
2. นายปวีร์  ศรีธัญรัตน์
3. เด็กหญิงปาลิน  วุฒิวริยะกุล
4. นายภัทรวิทย์  คูนิอาต
5. นายเจษฏา  สาโส๊ะ
6. นายเมธา  มงคลรัตน์
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็ง
2. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกรกช  ปัญญาทิตย์
2. เด็กชายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  สังขพันธ์
4. นางสาวกัลยารัตน์  รานวล
5. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณวงศ์
6. นายจักตราวุธ  ปวงย้อยแก้ว
7. นางสาวจิรนันท์  ชุ่มชื่น
8. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
9. เด็กหญิงชญานิศ  ขุนนวน
10. นายชวนินท์  สืบวงศ์
11. นายชัยวัฒน์  บุญพันธ์
12. นายชินนนท์  สืบวงศ์
13. นางสาวณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
14. นายณัฐพงษ์  เซ่งซ้าย
15. นายธราธร  บุญพิภพ
16. เด็กหญิงนัทญัววาห์  สะหมาน
17. เด็กหญิงปณิตา  แก้วบุบผา
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  ฆังคะมโณ
19. นางสาวภาวนา  สายงาม
20. นางสาวมลฑาทิพย์  ซอประยูร
21. นายรัฐธรรมนูญ  สังขะกิจ
22. นายวรวุธ  หนูรุ่งเรือง
23. เด็กหญิงวรัฐญาภรณ์  คงทอง
24. เด็กหญิงวริศรา  เกษม
25. นายวัชรินทร์  แกล้วทนงค์
26. นางสาววิภาพร  เจริญศรี
27. นางสาวศาวนีย์  สุขไสย
28. นายศิลา  ชูกวิโรจน์
29. เด็กหญิงสมฤดี  มาลากุล
30. นายสรวิศ  สวัสดิรักษา
31. นางสาวสุทธิรัตน์  สุวรรณพงศ์
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีทอง
33. นายสุรเชษฐ์  กลับรอด
34. นางสาวอภิชญา  ขุนนวล
35. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพงศ์
36. นางสาวอรชุมา  มีสิน
37. เด็กหญิงอาทิตยา  มีเดช
38. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสองเมือง
39. เด็กหญิงเกศรา  ชะนะ
40. นายไชยยงค์  พวงแก้ว
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
4. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
5. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
6. นางสาวเบ็ญจมาศ  จันทร์จิระ
7. นายสุรพล  ธนแก่น
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกนกพล  ปาโต
2. นายกฤษฏา  บุญมณี
3. เด็กหญิงกวิสรา  หลักเมือง
4. นางสาวกัญรภา  เอกเปรมชยุต
5. เด็กหญิงคีตการต์  พรหมสุวรรณ
6. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูไพบูลย์
7. เด็กหญิงฉัตรวรรณ  ซ้ายเกลี้ยง
8. นางสาวชนิสา  พิสิจสกุล
9. นางสาวชลิตา  ชุมพลรบ
10. เด็กชายชาญนิธิเดช  กัมปิยโวหาร
11. เด็กหญิงฐานุตรี  ดำมินทร์
12. นายณัฏฐกิตติ์  คงเพชร
13. นายณัฐบวร  ธนพัฒน์ศิริ
14. นายทนงศักดิ์  พลขันธ์
15. นายธัชพล  ทวีช่วย
16. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิเชียร
17. นายนราวิชญ์  วารีกุล
18. นางสาวนรีกานต์  รักษ์ทอง
19. นางสาวปภาดา  พรหมเมศร์
20. นายประชา  ยอดสวัสดิ์
21. นางสาวปรียาดา  บัวทอง
22. นายปิยะดล  เพ็ชรมาลัย
23. นายพรสิงห์  บุญฤทธิ์
24. นางสาวพิชญ์สินี  หนูเหมือน
25. เด็กหญิงภัชชนก  สุวรรณชาตรี
26. นายภานุกร  แก้วกระจาง
27. นายภานุมาส  สุขเพชร
28. นายมหพลเศรฐ  จันทรังษ๊
29. เด็กชายวัชรกร  ธนพัฒน์ศิริ
30. นายวัชวงศ์  เพชรสุวรรณ
31. เด็กชายศภกันต์  ทองรัตน์
32. นางสาวศิรดา  เชาวน์ศิริวรกุล
33. นางสาวสายธาร  แซ่เจน
34. เด็กหญิงสุชญา  คงทน
35. เด็กหญิงสุภาวดี  ไข่ช่วย
36. นางสาวสุมิตรา  เถาถวิล
37. เด็กชายสุวพงศ์  ศรประสิทธิ์
38. นายอุรเคนทร์  ทองรัตน์
39. เด็กชายเกียติศักดิ์  เดชเส้ง
40. นางสาวโศภิษฐา  หิรัญสาย
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
2. นางสาวจามจุรี  อนันตกูล
3. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
4. นายวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
5. นายนริทร์  สุวรรณรักษา
6. นางสาวจารี  ไชยหมาน
7. นางสาวมยุรี  เพชรมาลัย
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  พลายด้วง
2. เด็กหญิงกฤติกาญจน์  ณ แฉล้ม
3. เด็กชายคมกริบ  จิตประพันธ์
4. เด็กชายคมสรร  วรรณเพชร
5. นายจุตพร  แสนบอโด
6. นายชนพัฒน์  ผลทวี
7. นายชัยวัฒน์  ศรีทอง
8. เด็กหญิงฐานิกา  ไชยมิตร
9. เด็กหญิงณัฐธรียา  นวลวิลัย
10. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรพงษ์
11. นางสาวณัฐภรณ์  ไตรเวทย์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขวงศ์
13. นายถิรนัย  แซ่ลี่
14. เด็กหญิงธนภรณ์  อิสโร
15. เด็กหญิงธนาภรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
16. นางสาวธัญชนก  คงคา
17. เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยณรงค์
18. เด็กชายธิติวุฒิ  ทองขจร
19. เด็กชายธิติวุฒิ  ทองขจร
20. เด็กหญิงนลินทิพย์  เฝ้าทอง
21. นายปริวัตร  เรืองกูล
22. เด็กชายมิณธดา  โสภารัตน์
23. นายรัชชานนท์  เพ็ชรพันธ์
24. เด็กหญิงลลิตา  หนูวิไล
25. เด็กหญิงวรรณพร   เพ็ชรรัตน์
26. นางสาววริศรา  อนันตกูล
27. เด็กหญิงวันรยา  อาชา
28. เด็กหญิงวิภาวดี  เหมทิพย์
29. เด็กชายศักรินทร์  รัตนพันธ์
30. นางสาวสนธยา  กุลประสิทธิ์
31. นางสาวสวรรยา  สวัสดิ์
32. เด็กหญิงสิรารมย์  มาศจร
33. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรอนันต์สกุล
34. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
35. นางสาวอักษราภัค   จุลนวล
36. นางสาวเกษฎาภรณ์  ณะนิตย์
37. นายเกียรติวงศ์  แก้วประถม
38. เด็กหญิงเขมมิกา  โตภูเขียว
39. เด็กชายเทวพงศ์  ณะคลิ้ง
40. เด็กหญิงเรวดี  เบ็ญหมาด
 
1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
2. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
3. นายธีระวัตน์  วิไลพงศ์
4. นางนงนุช  แก้วอักษร
5. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
6. นายชลันธร  ดาวกระจ่าง
7. นายวสันต์  ระมะโน
8. นางโสภา  พลันสังเกตุ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนภา  นกแก้ว
2. เด็กชายกรราชัน  กลับทับลัง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วบัวสังข์
4. เด็กหญิงชริฎา  สีทอง
5. นายณัฐวุฒิ  จันทวิโรจน์
6. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  ทิพย์ศรี
7. เด็กชายธนกร  สุวรรณชาตรี
8. นางสาวธนภรณ์  พรหมทอง
9. นางสาวธัญญาเรศ  เสนาจิต
10. นางสาวธัญลักษณ์  สารรัตน์
11. เด็กหญิงธิดาพร  ทองด้วง
12. นายธีรพงษ์  สุขแก้ว
13. เด็กหญิงนลินตา  ทวนสุวรรณ
14. นางสาวนิสากร  เศรษฐเสรีกุล
15. เด็กชายนเรศ  จันทร์ศรี
16. เด็กหญิงบุณยาพร  เพ็ชรคงแก้ว
17. นางสาวผานิตา  สุตะวงศ์
18. เด็กชายพิชญกรณ์  ปิยะเขตร
19. นายพิชิตชัย  ธรรมวิเศษ
20. นางสาวภัทรวดี  ตันคงศรี
21. นายมนัสชนก  พรมจิตต์
22. เด็กหญิงรวิวรรณ  ทองจัน
23. นางสาวรสสุคนธ์  บุญช่วย
24. เด็กชายวงศ์สถิตย์  อรัญศักดิ์
25. เด็กชายวรเมตร  เลี้ยวพงษ์
26. เด็กหญิงวิจิตรา  สายบัวดำ
27. นายวีระศักดิ์  จันชาย
28. เด็กชายศิวกร  โรจนวงศ์
29. นางสาวศิวลักษณ์  ทวนทอง
30. เด็กชายสิทธิชัย  เสนเพ็ชร
31. นางสาวสุพรรณษา  สุวรรณรัตน์
32. นางสาวสุภาภรณ์  จันทรสิทธิ์
33. นางสาวสุวนันท์  ธรรมราช
34. เด็กหญิงอนุสรา  สลับศรี
35. นางสาวอาทิตยา  ประยูรเต็ม
36. เด็กชายอิศรางกูล  เกื้อสกุล
37. เด็กหญิงเกลิลิน  ปิติ
38. นายเฉลิมศักดิ์  อินศรี
39. เด็กหญิงเสาวภา  แก้วพิทักษ์
40. นายไกรวิชญ์  อ่อนมนิล
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
2. นางสาลี  เสียมใหม
3. นางชวนพิศ  เฉลิมวัย
4. นายนีรมิต  ฉันทวิลาส
5. นางสาวสุดารัตน์  ชุมบุญรักษ์
6. นางสาวปรียา  คงจัน
7. นางสาวกันต์กมล  วุ่นพ้วน
8. นายนายประภาส  เพชรรัตน์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
2. นางสาวกรรณิการ  หนูเพ็ชร์
3. นางสาวขวัญจิรา  ถวิล
4. เด็กหญิงฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง
5. เด็กชายชนวีย์  ศรีสะอาด
6. เด็กชายชนายุทธ  อินทปัน
7. นายชยพล  เปศรียะโร
8. เด็กชายชาญว์  รัตนชาติ
9. นายฐิติวัสส์  ศิริรังษี
10. เด็กหญิงณัฎนรี  อินตะโสม
11. นายตรีกวินท์  วัชรานุรักษ์
12. เด็กหญิงตรีสุคลธ์  วีระการณ์
13. นายต้นน้ำ  สมชนะกิจ
14. นายต้นไม้  หนูเนียม
15. นายธนริชญ์  สุวรรณรัตน์
16. เด็กชายธัชนนท์  ศักพันธ์
17. เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
18. เด็กหญิงนิรุชา  ไพบูลย์สวัสดิ์
19. นางสาวบุษบง  สิงห์จิตต์
20. เด็กหญิงปัณพร  เพชรมณี
21. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
22. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์สาลี
23. เด็กหญิงมะลิวัล  หนูพุ่ม
24. นายยงยุทธ์  ชุมจันทร์
25. นายรชาคริน  ชุมคง
26. เด็กชายวณิชย์  ศิริสุวรรณขำ
27. นางสาวศราวดี  ขุนต่างตา
28. เด็กหญิงศิริขวัญ  แซ่ว่อง
29. นายศิริจักรี  เปศรียะโร
30. นายศิริพงษ์  หนูกรุโณ
31. เด็กหญิงศุภกานต์  อิชโรจน์
32. นายศุภฤกษ์  แสงสุวรรณ
33. นางสาวสวรส  โปฏกรัตน์
34. นางสาวสุกัลยา  สายสุวรรณ
35. เด็กชายสุภณัฎฐ์  ชนาเกียรติกุล
36. เด็กหญิงสุภัศรา  หนูแป้น
37. นายสุรศักดิ์  สังข์ขาว
38. เด็กหญิงอารดา  จิตโลหะ
39. นายเจตน์สฤษฎิ์  เกื้อหนุน
40. นางสาวแพรชมพู  เวทยประสิทธิ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
2. นายนริศวร์  แก้วมณี
3. นายวสุรัตน์  อังศุพิสิฐ
4. นางวัฒนี  อ่องแก้ว
5. นางสาวอัมพร  ฤทัยธีรศานต์
6. นางวราภรณ์  นวลสนอง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกรณิการ์   แซ่อิ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมดอกไม้
3. นายกันตวิชญ์  ภิรมย์
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  เจ๊ะสา
5. นางสาวจีรนันท์  งามสง่า
6. นางสาวจุฑาทิพย์  สายน้อย
7. นายชัยวัฒน์  กุศล
8. นายณัฐพงศ์  ชัยวงษา
9. นายทศพร  ศักดาวุธ
10. นายธีรพล  ขนานเภา
11. นายนนทวัฒน์  สุวรรณชาตรี
12. นางสาวนฤวรรณ  ขาวปั้น
13. เด็กหญิงนูรฮาวา  เจ๊ะมูดอ
14. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ลารีนู
15. นายพงศธร  ตรีรัตน์
16. นางสาวภคินี  ศรีเดช
17. นายภาคิน  คงเปีย
18. นางสาวมนทิราลัย  จิช่อง
19. นางสาววรรณรวี  ศศิสนธ์
20. เด็กหญิงวีรวรรณ  ศศิสนธ์
21. นางสาวศรินยา  มากแก้ว
22. นายศศิรพงศ์  หิมวงศ์
23. นางสาวศุภลินีย์  จอมแสนคำ
24. นายสิทธิกร  รัตนศรีสุข
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังดี
26. นายสุรศักดิ์  ยอดจันทร์
27. เด็กหญิงอัญมณี  จันทรินทร์
28. นายอัตฮารีน  หมัดตานี
29. เด็กหญิงอาธิรา  บิหลังโหลด
30. นางสาวเยาวลักษณ์  รักธรรม
31. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองสกุล
 
1. นายอุเสน  สำผัส
2. นายวีรวัฒน์  รัตนานุกูล
3. นายกรีฑา  บางเจริญสุข
4. นางสมใจ  สำผัส
5. นายชำนาญ  ทวีทอง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัช   นนทเสน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กชายปฏิวัฒน์  อารมณ์ฤทธิ์
 
1. นางกรรณิกา  รัตนะพงค์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายเอกพล   รองเดช
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายเกียตริศักดิ์  เดชเส้ง
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายน้ำเพชร  งามสง่า
 
1. นายวีรวัฒน์  รัตนานุกูล
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายนันทวัฒน์  เจริญพร
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายเกียรติวงศ์  แก้วประถม
 
1. นายธีระวัตน์  วิไลพงศ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวรพจน์  ลอยแก้ว
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวมนทิพย์  นกแก้ว
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  มณีโรจน์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจนุโร
 
1. นายเอกพล   รองเดช
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงรัตติยา  สิงหเดช
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1. นางสาวณัฎฐา  ใหมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  สุขแสวง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ช้างสาร
 
1. นางศศิธร  หลงหัน
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวศุภิสรา  หนูประกอบ
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชลิตา  ชุมพลรบ
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายภัทรกรณ์  เฉลิมวงศ์
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นายยศพล  อินสิน
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. นายวราวุฒิ  ขวัญใจ
 
1. นางสาวมนทิพย์  นกแก้ว
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายธฤต  มั่นคงวิวัฒน์
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายอนุพงษ์  สำมะเนี๊ยะ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ณะโมรา
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงการันตี  กองแก้ว
 
1. นายยุทธพงษ์  รอดเซ็น
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงเอมฤดี  เกตุแก้ว
 
1. นายดลธร  เตชะสุขิตกุล
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงปฐพร  นาคพันธ์
 
1. นายอับดุลมานาฟ  ปีไสย
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงปณิตา  แก้วบุบผา
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวรัตฏาภรณ์  อ่๋องเซ่ง
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวศรวรรค์  แสงกล้า
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวศุภิสรา  หนูประกอบ
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศรัณย์รัชณ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นายอับดลรอศักดิ์   อาลี
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอนันเทพ  สีแก้วน้ำใส
 
1. นางจารุวัฒน์  แสงนวล
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กชายภีมวัจน์  บิลยีหลี
 
1. นางสาววิมล  เตชะวรรณโต
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายน้ำเพชร  งามสง่า
 
1. นายชำนาญ  ทวีทอง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายพสธร  ธารวัฒนพงศ์
 
1. นายอรรถกร  ปถมกูล
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายกฤษณพล  ชูโสต
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิด
 
1. นางสาวมนทิพย์  นกแก้ว
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงปาลิน  วุฒิวริยะกุล
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงภามินี  ดำละเอียด
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวรัตฏาภรณ์  อ่๋องเซ่ง
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวฮัสนีย๊ะ  บูยูโส๊ะ
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวภาวนา  สายงาม
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศรัณย์รัชณ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นายอับดลรอศักดิ์   อาลี
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายเอกพล   รองเดช
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายภัทรกรณ์  เฉลิมวงศ์
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธัชนนท์  ศักพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กชายโจเชฟ  ตั้งกิจเชาวลิต
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายชวนากร  ชูแก้ว
 
1. นายเอกพล   รองเดช
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายสวิตต์  ไชยยะ
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นายศักรินทร์  เกษแก้ว
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายศิลา  ชูกวิโรจน์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเจริญ
 
1. นายยุทธพงศ์   รอดเซ็น
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงปฐพร  นาคพันธ์
 
1. นายอับดุลมานาฟ  ปีไสย
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวฮัสนีย๊ะ  บูยูโส๊ะ
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวรัตฏาภรณ์  อ่๋องเซ่ง
 
1. นายยุทธพงศ์   รอดเซ็น
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวเจตสุภา  ศิริพันธุ์
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวนุ่ม
2. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ไหล้
3. เด็กหญิงกุลยา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงขวัญนภา  หนูประสงค์
5. เด็กชายจรณะ  มุสิโก
6. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ตาซื่อ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เฮ่า
8. เด็กหญิงชนกนันท์  แดงยวน
9. เด็กชายชัยรัตน์  แซ่ซั้ว
10. เด็กหญิงญาดา  แท่นแก้ว
11. เด็กหญิงญาริญฎา  จอมชิตกล่ำ
12. เด็กชายณัฐกานต์  โกวาปี
13. เด็กหญิงธัญยารัตน์  อิสระ
14. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เลิศคารม
15. เด็กหญิงนวนันท์  ดวงจันทร์
16. เด็กหญิงปภานันท์  แก้วคงที่
17. เด็กชายปรินทร  นาคพันธ์
18. นายปวิธ  หนูสม
19. เด็กหญิงพณิชา  บุญอนันต์
20. เด็กหญิงพณิศรา  มุสิกะชาติ
21. นายภูริพัฒน์  ฉับพลัน
22. เด็กหญิงวรานุช  เหมมาลา
23. เด็กหญิงศศิธร  เส้งตุ้ง
24. เด็กหญิงสรญา  ทองบุญ
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคมละ
26. เด็กหญิงสุรีย์มาส  ซุ้ยขาว
27. นายอธิวัฒน์  บุตรโท
28. เด็กชายอนุสรณ์  เปียคง
29. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  สุทธิทีปธรรมค์
30. เด็กชายอรัญย์  ทองแก้ว
31. เด็กหญิงอริยา  แก้วสวัสดิ์
32. เด็กหญิงอริศรา  บุตรโท
33. เด็กหญิงอาภัสรา  วิจิตต์
34. เด็กหญิงเกษร  เสนนอก
35. เด็กชายเขตตะวัน  จันทร์จุฬา
 
1. นายเชิดศักดิ์  วิเชียรโชติ
2. นางมาริสา  วิเชียรโชติ
3. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกรกนก   ละอองเทพ
2. เด็กหญิงกฤตพร  ชนะสิทธิ์
3. เด็กหญิงกวิสรา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนะ
5. เด็กชายกุลวัชร  มณีโชติ
6. เด็กหญิงจิรัชญา  แววภักดี
7. เด็กหญิงณิชากร  ศรีโชติ
8. เด็กหญิงดาราพรรณ  คงซ้าย
9. เด็กหญิงทัศน์มน  เพ็ชรประสมกูล
10. เด็กชายธนบดี  มุสิกะชาติ
11. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณอ่อน
12. เด็กหญิงนพมาศ  ดำรงธนานุรักษ์
13. เด็กหญิงบาษิตา  หมัดอาหลี
14. เด็กหญิงปรัชญาณี  จันทรขาติ
15. เด็กชายปริวัฒน์  พวงผกา
16. เด็กชายปิติพัฒน์  ชูปลื้ม
17. เด็กหญิงผจงชนก  แซ่ลี้
18. เด็กหญิงพรรณภัค  เจยาคม
19. เด็กหญิงพฤกษา  รัตนพันธ์
20. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทะมณี
21. เด็กชายภาณุวิชญ์  ผาสุภาพ
22. เด็กหญิงภูสุตา  ศรีโสภณ
23. เด็กชายรัฐภัทร์  ยอดดี
24. เด็กหญิงวศินี  ชาติดำ
25. เด็กชายวิทวัส  แก้วสีขาว
26. เด็กชายศรัณย์  กาฬสินธุ์
27. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
28. เด็กหญิงศิรดา  บัวพันธ์
29. เด็กหญิงศุภราพร  ภู้คลองพลอย
30. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยชนะ
31. เด็กชายสมประสงค์  บุญธรรม
32. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
33. เด็กหญิงสิริมาวาดี  แสงทอง
34. เด็กหญิงสุทธิศา  สุขแก้ว
35. เด็กหญิงสุวนันท์  เพ็ชรจำนงค์
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หนูสงค์
37. เด็กชายอดิเทพ  ประทุมวัลย์
38. เด็กชายอุสมาน  โอะโระ
39. เด็กชายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
40. เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ขาวแก้ว
 
1. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
2. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
3. นายธนกฤต  สุวรรณชาตรี
4. นายศรัณยู  สามเมือง
5. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
6. นายผดุงศักดิ์  ชัยราช
7. นางตวงมนต์  สังขชาติ
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกรกฏา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสุนทร
3. เด็กชายกิตติภัฏ  กองอินทร์
4. เด็กหญิงจินตนา  หมัดหมาน
5. นางสาวชญาภรณ์  เขียนวลี
6. เด็กชายชนายุทธ์  อินทปัน
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พงค์รวรรณ
8. เด็กหญิงฑุลิกา  เอกกระจาย
9. นางสาวณัฐกมล  คุ้ยหลำ
10. เด็กหญิงทานตะวัน  สุดเลิศ
11. นายธนวิชญ์  สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงธวัลกร  อุ่มอาสา
13. นางสาวนนทิชา  ศิริพันธุ์
14. เด็กชายนรวิชญ์  โรจนอายุ
15. เด็กชายนราธิป  สุวรรณมณี
16. เด็กชายบิลลีตทอง  ณ ลำปาง
17. เด็กหญิงปุณฑริกา  ชุมคง
18. เด็กชายพงศกร  จันทรโชติ
19. เด็กชายพรหมเทพ  คล้ายสิทธิ์
20. เด็กหญิงพลอยสวย  เซ่งก่อกุล
21. เด็กชายฟารุก  จินเดหวา
22. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปรานนท์
23. เด็กชายมาธีวัน  บัลลังก์
24. เด็กชายยงยุทธ์  ชุมอินทร์
25. นายวณิชย์  ศิริสุวรรณ
26. เด็กหญิงวรภัทร  นรพิณ
27. นางสาววรรณกร  บุญเกิด
28. เด็กชายศิริวุฒิ  สิกพันธ์
29. นายศุภกฤต  มาศศรี
30. เด็กหญิงศุภกานต์  อี่ชโรจน์
31. เด็กชายสุทธิรักษ์  ไชยบัญดิษฐ์
32. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นิภานันท์
33. เด็กชายสุภณัฏฐ์  ชนาเกียรติ
34. เด็กหญิงสุภัสรา  หนูแป้น
35. นายสุรศักดิ์  สังข์ขาว
36. เด็กหญิงสุวิชญา  รักษากิจ
37. เด็กหญิงสุอัญติมา  เซ่งบุญ
38. นางสาวเจนจิรา  คงเขียว
39. เด็กหญิงเพชราภา  ศิลา
40. นายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
2. นายวสุรัตน์  อังศุพิสิฐ
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองห่อหุ้ม
2. นายคณาธิป  บรรจงละเอียด
3. นางสาวชญานิศ  มะโน
4. นางสาวชนิกานต์  ดวงภักดี
5. นางสาวชัชฌาญา  ปัญญาโญ
6. นางสาวณัชชา  ทศทิศโยธิน
7. นางสาวณัฐฐาพร  ยศกิจ
8. นายณัฐบวร  ธนพัฒน์ศิริ
9. นางสาวณัฐภัทร  ฉุ้นประดับ
10. นายธนวิชญ์  ปลื้มใจ
11. นางสาวนวพร  เพ็งเขียว
12. นางสาวบรรณสรณ์  นวลมุสิต
13. นายบุริศร์  เจียมวิทยานุกูล
14. นางสาวปาริฉัตร  ชูนวล
15. นายพัสกร  ตั้งอดุลย์รัตน์
16. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีนคร
17. นางสาวภาวิตา  สุขเสียงดัง
18. นางสาวรังสิมา  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
19. นางสาวรัชต์พร  ขันตยานุวงศ์
20. นางสาววริศรา  แก้วสุวรรณ์
21. นายวิชญ์ภวัต  ถานะยาโน
22. นายศรัณย์  หวังสุวรรณ
23. นางสาวศิวาพร  จุลพงศ์
24. นายสหรัฐ  พันธุ์เพชรนิล
25. นายสัณหพจน์  สงคราม
26. นางสาวสุพิชญา  พงศ์มานะวุฒิ
27. นางสาวสุภาษิตา  จันทร์สว่าง
28. นายสุรวุฒิ  ชูไทย
29. นางสาวโยษิตา  แท่นมาก
30. นายโอบนิธิ  นิ่มกาญจนา
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
3. นางสาวศิริพร  พิทักษ์จินดา
4. นางวริสภัทร์  ภัทรอานนท์
5. นางสาวมยุรี  เพ็ชรมาลัย
6. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
7. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. นางสาวกรกนก  พัฒนพงศ์
2. นางสาวกัลปังหา  อ่อนทอง
3. นางสาวขนิษฐา  ขุนบุรี
4. นางสาวจิตรลดา  ทวีสุข
5. นางสาวซาฟีน่า  หมาดโหยด
6. นางสาวณิชาวีร์  ข้องอุ่น
7. นายธนพล  จดจำ
8. นายธวัชชัย  มโนสงค์
9. นางสาวธัญญารัช  ชูสังข์
10. นางสาวนปภัช  เดชากุลไพศาล
11. นางสาวนัฏพร  ชูทอง
12. นางสาวนันทิตา  ศิรินวล
13. นางสาวนิตยา  จันทร์เซ่ง
14. นางสาวนิติญา  สังข์ทอง
15. นางสาวบัณฑิตา  ล่วนมณี
16. นายประสิทธิชัย  ไชยชาติ
17. นายพีรพงศ์  แซ่ไหล้
18. นางสาวพุธิตา  พูลสวัสดิ์
19. นางสาวภัทราภรณ์  จิตราธรรมนันท์
20. นางสาวภาวรินทร์  ใหม่อ่อน
21. นางสาววนิดา  ส่งนาวา
22. นางสาววรลักษณ์  พานิช
23. นางสาววาเลนท์  ดิสสระ
24. นางสาวศันสนีย์  บุญชู
25. นางสาวสินีนาฎ  ยัสสระ
26. นางสาวสิริยากร  มูสิกะพันธ์
27. นายสิริโสภณ  คงพรหม
28. นายสุชาพงษ์  ถาวรมาศ
29. นางสาวสุทธิตา  ขุนบุรี
30. นางสาวสุธิดา  พรหมช่วย
31. นางสาวสุวรรณา  โฉมฉลาด
32. นางสาวอรอมล  กลับฟ้าผ่า
33. นางสาวอารียา  จิตไพทูล
34. นายเจษฎา  แก้วประดิษฐ์
35. นายเอกภพ  ศิริวัฒน์
36. นายเอกราช  ฟานวัคเคินโดรบฟานราย
 
1. นายเชิดศักดิ์  วิเชียรโชติ
2. นางมาริสา  วิเชียรโชติ
3. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
4. นายวัชระ  โตสมบัติ
5. นายเธาสิทธิ์  กาลกาฬ
6. นายกัมปนาท  ทองไซร้
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายชยธร  สรรพมรรค
2. เด็กหญิงดลดา  บุญมณี
3. เด็กชายนฤนาท  สุวรรณจุณี
4. เด็กหญิงนลพรรณ  วงศ์เกตุ
5. เด็กชายภาสกร  ตันเจริญ
6. เด็กชายภูวดล  สมจิตต์
7. เด็กชายวันชัย  แก้วใหม่
8. เด็กหญิงศตพร  เพ็งจุล
9. เด็กหญิงสุวิมล  นาแพง
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พงศ์จักรี
2. นายจารุกร  มีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   แก้วหนู
4. เด็กชายปรเมศวร์  เกิดละเอียด
5. เด็กหญิงวาสนา   ช่วยผดุง
6. เด็กชายวิสุทธิ์   กึกก้อง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ   บุญณะทอง
8. เด็กชายสหัสวรรษ  ประทุมมณี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท์
2. นางจิราตรี  บุญยอด
3. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายจารุพงษ์  ทองใหญ่
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  ปุ๋ยพรหม
3. เด็กหญิงชนมล  จีนธาดา
4. เด็กชายธัญวุฒิ  ภุมรี
5. เด็กชายยุทธนา  ทองอินทราช
6. เด็กหญิงรวิสรา  นราสฤษฎ์กุล
7. เด็กชายรุซดี  เหมสลาหมาด
8. เด็กหญิงศศินิภา  ชนะภัย
9. เด็กชายศุภวิชญ์  สุภาพ
10. เด็กหญิงเบญญา  ภัทรมงคลเขตต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัชกร  พานุรัตน์
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปัททุม
3. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
4. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
5. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
6. เด็กหญิงศิริเบญจพรรณ  ชุมเรือง
7. เด็กชายสุกฤษฎิ์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงสุฑารัตน์  จารุธรรม
9. เด็กหญิงอาริษา  ช่างพูด
10. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางขัตติยา  สันหวัง
3. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกสานต์  คงถาวร
2. นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ
3. นายณัฐวัฒน์  สมัคร
4. นายนฤนาถ  สุชาติ
5. นายนันทวุฒิ  สุวรรณาคม
6. นางสาวพีรยา  ศรีประเสริฐ
7. นายภาณุพงศ์  พรหมรัตน์
8. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
9. นางสาวอัจฉรา  แซ่เจีย
10. นางสาวอาทิตยา  หนูเสน
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายณัฐพล   พลอยสมบุญ
2. นายวิทยา  ไชยจิตร
3. นางสาววีร์สุดา   ชีวปภาดา
4. นางสาวอทิตา  จิตรนุ่ม
5. นางสาวอรณัฐ  อินราช
6. นางสาวอรอนงค์   จิตพิทักษ์
7. นายอเนโชว์   ไชยจิตร
8. นายเชิดศักดิ์   พูลศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท์
2. นางจิราตรี  บุญยอด
3. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีชุม
2. นางสาวชลลดา  เรียบร้อย
3. นายภาณุวัฒน์  วานิวารงค์
4. นางสาวสมหฤทัย  เสาะสุวรรณ์
5. นางสาวสุพิชญา  อนรรฆธนะกุล
6. นายอนุวัฒน์  แกสมาน
7. นายอภิรัก  คลายนา
8. นายอาสวาดี  รูปายี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัชกร  พานุรัตน์
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวกรกนก  ปรเมษฐานุวัฒน์
2. นายจักรพรรณ์  บิลหมัด
3. นายนที  แสงกลัด
4. นายนัฐวุธ  ศรีรักษ์
5. นายภูธเนศ  ปานด้วง
6. นางสาวศรัณย์พร  อะหลี
7. นางสาวเปมิกา  เหมือนกลับ
8. นางสาวเสาวนีย์  ตันติวงศ์ไพศาล
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางขัตติยา  สันหวัง
3. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชลา  หนูวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หลงกอหราบ
3. เด็กหญิงคันธรส  โสตา
4. เด็กหญิงชลธิชา  นาคสง่า
5. เด็กหญิงณัฏฐิณิชา  เจ๊ะนุ้ย
6. เด็กหญิงนารีกานต์  โกบยาหยัง
7. เด็กหญิงมัทนพร  สำเนียงล้ำ
8. เด็กหญิงมาลิสา  สมัน
9. เด็กหญิงราณาวดี  แซะอาหลี
10. เด็กหญิงศรัณยา  อินทองมาก
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาวกณิตา  รัตนคำ
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
2. เด็กหญิงฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง
3. เด็กหญิงณัฎนรี  อินตะโสม
4. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่โค้ว
5. เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
6. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
7. นางสาวสวรส  โปฏกรัตน์
8. นางสาวสุกัลยา  สายสุวรรณ
 
1. นางวัฒนี  อ่องแก้ว
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  โรจนพุทธ์
2. เด็กหญิงคันธรส  บุญราศรี
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชิตา  โง้วพิพัฒน์มงคล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮานาฝี
5. เด็กหญิงรัชชมนต์  เพ็งเขียว
6. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปัททุม
3. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
4. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
5. เด็กหญิงศิรดา  หริรักษ์
6. เด็กหญิงศิริเบญจพรรณ  ชุมเรือง
7. เด็กหญิงสุฑารัตน์  จารุธรรม
8. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางขัตติยา  สันหวัง
3. นางรอยพิมพ์  มานะวิน
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  หมูดเอียด
2. นางสาวพลอยไพลิน  หลีหมัน
3. นางสาววรนุช  หวันสู
4. นางสาวสโรชา  หวันเจ๊ะ
5. นางสาวอารียา  เส็นหมาน
6. นางสาวอาลิยา  หมาดง๊ะ
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาวกณิตา  รัตนคำ
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  พริกเบ็ญจะ
2. นางสาวณิชนันท์  บุญเกื้อ
3. นางสาวธันยากร  ขลิกโท
4. นางสาวปาลิตา  ยวงใย
5. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชชาชนันต์
6. นางสาววิมลศิริ  มาลัย
7. นางสาวอันนา  ทับอินทร์
8. นางสาวเบญญาภา  พิบูลย์รัตพงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักษาผล
2. นายณัฐการณ์  ฤทธิ์ฉิ้ม
3. นายธีรนันท์  ถิ่นจะนะ
4. นายพิรเดช   วิเชียรรัตน์
5. นางสาววิไลลักษณ์  สุขสวัสดิ์
6. นางสาวศิริรัตน์  ปันทะรัตน์
 
1. นายพัทธมนัส  อินทรัตน์
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ทองสลับล้วน
2. นางสาวจิรวดี  บัวสม
3. นางสาวณัฐธิดา  อักษรนิตย์
4. นางสาวนรินี  ดวงจักร์
5. นางสาวมณีรัตน์  ศรีมุ่ย
6. นางสาวศศิวิมล  ศิริพงศารัตน์
 
1. นางสาวมารศรี  สนทนา
2. นางปรารถนา  พลศรี
3. นางสาวนัฎฐิตา  มณีประสาท
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำแก้ว
2. เด็กหญิงชนิษา  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงนารี  คงรัตน์
4. เด็กหญิงฟ้า  ปทุมสูตร
5. เด็กหญิงรังสิมา  พิมพิลา
6. เด็กหญิงสายธิดา  จรสุวรรณ
7. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  นารีหวานดี
8. เด็กหญิงอารยา  ทองนิมิตร
 
1. นางสุนิสา  โสภากุล
2. นายวชิระ  ขวัญเพชร
3. นางสาวกชนิภา  อินทรัตน์
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
2. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
3. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
4. เด็กหญิงอมราพร  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พงศ์จักรี
2. เด็กหญิงกันยากร   บุญศรี
3. เด็กหญิงจิตราพร   โพธิ์กระทง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วหนู
5. เด็กหญิงวันวิสาข์   ชูเท้า
6. เด็กหญิงศดานันท์   อ่อนด้วง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญณะทอง
8. เด็กหญิงสโรชินี   แก้วจันทร์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท์
2. นางจิราตรี  บุญยอด
3. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ธรรมโฃติ
2. เด็กหญิงฐืติมา  วรรณศรียพงษ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยิ่งยืน
4. เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา  สุมาลี
6. เด็กหญิงเมขลา  จันทร์เมือง
 
1. นางเกษศิรินทร์  ธรรมโชติ
2. นางศิโรรัตน์  อนันต์ถาวร
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกุลนัฐ  บุญรัตน์
2. นางสาวธนศร  รามมาก
3. นางสาวธีรตา  สันหมาน
4. นางสาวนัฏฐิฌา  พรหมอินทร์
5. นางสาวมัญชุพร  ไม้ทองงาม
6. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
7. นางสาวสุชาดา  แสงมณี
8. นางสาวอุไรวรรณ  กำเหนิดดี
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  พริกเบ็ญจะ
2. นางสาวณิชนันท์  บุญเกื้อ
3. นางสาวปาลิตา  ยวงใย
4. นางสาวปิยธิดา  วรรณโร
5. นางสาววิมลศิริ  มาลัย
6. นางสาวหฤทัย  ทิมแท้
7. นางสาวอันนา  ทับอินทร์
8. นางสาวเบญญาภา  พิบูลย์รัตพงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทิพย์สมบัติ
2. นางสาวซาฟาร่า  อาดตันตรา
3. นางสาวพลอยไพลิน  ทับมาก
4. นางสาววรรณา  ดินเตบ
5. นางสาวศศิมาภรณ์  แก้วบุญส่ง
6. นางสาวหนึ่งฤดี  ราหมาน
 
1. นางเกษศิรินทร์  ธรรมโชติ
2. นางศิโรรัตน์  อนันต์ถาวร
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักษาผล
2. นายณัฐการณ์  ฤทธิ์ฉิ้ม
3. นายธีรนันท์  ถิ่นจะนะ
4. นายพิรเดช   วิเชียรรัตน์
5. นางสาววิไลลักษณ์  สุขสวัสดิ์
6. นางสาวศิริรัตน์  ปันทะรัตน์
 
1. นายพัทธมนัส  อินทรัตน์
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เจนจิตภักดีเดชา
2. เด็กหญิงชนิตา  ละใบสะอาด
3. เด็กหญิงชลธิชา  อ้นทอง
4. เด็กหญิงญาณิน  ชินตระกูล
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กิจฉาโณ
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มากหนู
7. เด็กชายธีรพงษ์  เต้
8. เด็กหญิงวิภาวี  เกตุรักษ์
9. เด็กหญิงศรัณยา  กอบจิตต์
10. เด็กหญิงศศิประภา  สนธิกุล
11. เด็กหญิงศิวพร  แก้วประดับ
12. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก้วเกตุ
 
1. นางหิรัญญา  สวัสดี
2. นางสาวมณสุนงศจี  ณัฐพลศิระกุล
3. นางสาวปุญชรัสมิ์  เพชรมาก
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกฤติมุข  ดีทั่ว
2. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปัททุม
4. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
5. เด็กชายนาคินทร์  จิตภักดี
6. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
7. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
8. เด็กชายภัคพงษ์  จิหวาน
9. เด็กหญิงศิรดา  หริรักษ์
10. เด็กหญิงศิริเบญจพรรณ  ชุมเรือง
11. เด็กชายสรวุฒิ  ชูเรืองสุข
12. เด็กชายสุกฤษฎิ์  รุ่งเรือง
13. เด็กหญิงสุฑารัตน์  จารุธรรม
14. เด็กชายอภิลาภ  ยงเกียรติกานต์
15. เด็กหญิงอาริษา  ช่างพูด
16. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
3. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
4. นางรอยพิมพ์  มานะวิน
5. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์ฤคเวช
2. เด็กหญิงชนัญญา  สถิตย์โชคธีระกุล
3. เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒนศิริ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  อำภา
5. เด็กหญิงศิริประภา  อำไพ
6. เด็กหญิงอะมานะฮ์  ดินกาหมีน
7. เด็กหญิงอโรชา  ทองคำ
8. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ทับเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัชกร  พานุรัตน์
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เจ๊ะสา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สายน้อย
3. นางสาวนฤวรรณ  ขาวปั้น
4. นางสาวภคินี  ศรีเดช
5. นางสาวมณทิราลัย  จิช่อง
6. นางสาวศุภลินีย์  จอมแสนคำ
7. นางสาวเยาวลักษณ์  รักธรรม
 
1. นางสมใจ  สำผัส
2. นายอุเสน  สำผัส
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศิริ 1. นางสาวกุลสตรี  เกตุแก้ว
2. นางสาวคัคณางค์  ทับทิมศรี
3. นางสาวณัฐชยา  บุญวงษ์
4. นางสาวมุทิตา  ลาภวงศ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  สุรินเปา
6. นางสาวสุนันทา  วรสิทธ์พิพัฒน์
 
1. นายยุทธนา  ดาลัย
2. นางสาวสุพรรณี  ดีเบา
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัน
2. เด็กชายจรูญ  สมหวัง
3. เด็กชายธนวิชญ์  หลังจิ
4. นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ
5. เด็กชายปรเมศ  จิมาร
 
1. นายพิพัฒน์  กลับศรีอ่อน
2. นายสมพงศ์  อาดำ
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  ฤทธิ์ฉิ้ม
2. นายธนพงษ์  ธรรมวิเศษ
3. เด็กชายบูรพา  จันทสุวรรณ์
4. นายวีระศักดิ์  จันชาย
5. เด็กชายอธิป  เสมนีย์
 
1. นายพัทธมนัส  อินทรัตน์
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายทนาชัย  ว่องไว
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทองเจริญ
3. นายพลวัฒน์  มุสิกรัตน์
4. นางสาวสุมาลี  อับดุลเลาะ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมี
 
1. นายอธิพงศ์  รัชสิทธิ์
2. นางฐิติกร  เต็งรัง
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวณัชยา  เรืองรุก
2. นายนพวิชญ์  ไชยชนะ
 
1. นายวิโรจน์  ปลอดทอง
2. นางอุมา  จันทวีระ
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายทินกร  มีนา
2. เด็กชายธัญเทพ  ไชยวรณ์
3. เด็กชายปกฉัตร  แซ่ฮ่อ
4. เด็กชายฤทธิชัย  หน่อทองแดง
5. เด็กชายสรวุฒิ  ชูเรืองสุข
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญชัย
7. นายอภิชาต  คำเงิน
8. เด็กชายอภิชาต  อินทนู
 
1. นายวีนัส  บุญฤทธิ์
2. นายสุริยันต์  จันโสด
3. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  แก้วเมฆ
2. เด็กชายธวัชชัย  สุริวรณ์
3. เด็กชายพิษณนาถ  หมาน
4. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วภักดี
5. เด็กชายยศภัทร  มีสุขศรี
6. เด็กชายรณรัตน์  อารมณ์ฤทธิ์
7. เด็กชายรัฐติพงศ์  คงจันทร์
8. เด็กชายสมพิศ  อารมณ์ฤทธิ์
 
1. นายสถิตย์  สมมาตร
2. นายกิติพงศ์  ยอดบุญ
3. นางมยุรี  ยอดบุญ
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กชายกรทอง  แก้วยก
2. เด็กชายชาญชัย  จอมนุ้ย
3. เด็กชายนครินทร์  ทองตีบ
4. เด็กชายภานุมาศ  พันธ์ทอง
5. เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วหัสบง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิวัชชะนะ
7. เด็กชายเทพนิมิตร  แซ่แต้
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหมือนเมือง
 
1. นางสารภี  ศิริวงศ์
2. นางอารี  พุทธสุภะ
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายปรีชา  ปานหมีน
2. นายสราวุธ  แซ่แต้
3. นายสหรัถ  หลงชิน
4. นายสุทธิพงศ์  ทองสาย
5. นายเศรษฐ์  ทองชูช่วย
6. นายโสภณ  หะยีอาบูบากาด
 
1. นายวีนัส  บุญฤทธิ์
2. นายสุริยันต์  จันโสด
3. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนุ่มหยู
2. เด็กหญิงมลฑณะ  จีรวงศ์ไกรสร
3. นางสาวสุภาวดี  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางดัชนี  จิตต์ภักดี
2. นางศิริวรรณ  แก้วทอง
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จินดาวัฒน์
3. เด็กหญิงอัสรีนา  ทองสีสัน
 
1. นายอรรถชัย  บุญฤทธิ์
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรภร  พันธุ์กาหลง
2. เด็กชายปิยะสิทธิ์  วานุกูล
3. เด็กหญิงเด่นนภา  ผิวผ่อง
 
1. นายจรัล  ไพฤทธิ์
2. นางเพ็ญพิชชา  สังขะชาติ
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกษิดิศ  วิทยานุเคราะห์
2. นางสาววันวิสา  กันทรวงค์
3. เด็กชายวิวัฒน์  แสงเพ็ชร
 
1. นางกัลยาณี  สุดทองคง
2. นางศุภวรรณ  บุญขาว
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  กุลนิล
3. เด็กหญิงสิริมา  หมาดเต๊ะ
 
1. นางน้อย  ใสแวว
2. นางละเอียด  อินทวังโส
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวขรินทร์ทิพย์  ไกรณรงค์
2. นางสาวนราทิพย์  ไชยภูมิ
3. นางสาวแสงรวี  อินสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณา  บางเสน
2. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนัสนันท์  แก้วเป็นติ
2. นางสาวรัจนีย์  มะดำ
3. นางสาวอรปรียา  ซุ้นสุวรรณ
 
1. นางศศิธร  ธรรมปาโล
2. นางมลทิพ  โชติรัตน์
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวดวงจันทร์  เพ็ชรสุวรรณ
2. นางสาวภาวิณี  สมสิทธิ์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  รักพวก
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวจริญญา  พรหมจินดา
2. นายญัฐชา  ไชยแก้ว
3. นางสาวศิรดา  ศิริรักษ์
 
1. นางประคุณ  แสนสุด
2. นางดาวเรือง  แก่นทอง
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญคำ
2. เด็กชายจตุพล  เลิศธนะแสงธรรม
 
1. นางสาวปิยะมัส  พรหมทอง
2. นางสาวพินันทา  วงศ์จินดา
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาทาน
2. เด็กชายอชรายุ  ศักดิ์สิทธิพร
 
1. นางรุสนานี  ปันจอร์
2. นางสาววิมลศรี  อดทน
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายราเชน  ธารฤกษ์
2. เด็กชายโชคชัย  แจ่มน้อย
 
1. นางสาวศิรินันท์  ขุนชุม
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายพีระพงศ์  ยอดมิตร
 
1. นางสาวสิตะ  หมุดแหล๊ะ
2. นางสาวศิษยา  วิทยา
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐิณี  ศรีผล
2. เด็กหญิงนันทิชา  กระจ่างแผ้ว
 
1. นางกัลยา  กิตยวัฒน์
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจิตติมา  เหลือแก้ว
 
1. นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ์
2. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายทรงกลด  ชูช่วย
2. เด็กชายสหรัฐ  สมภักษร
 
1. นายราเหม  ด่อล๊ะ
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. เด็กชายธนพล  แก้วบุญศรี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วขวัญทอง
 
1. นางมณฑา  วรรณสุวรรณ
2. นางสาวศันสนีย์  ธระจิตรเสน
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวสุรีรัตน์  ดูดวง
2. นางสาวเปรมยุดา  จินดาวงศ์
 
1. นางกัลยา  กิตยวัฒน์
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายปฐมพร  อติวัฒนวงศ์
2. นายอนุพงศ์  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ์
2. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายธีร์ธวัช  ปุรินทราภิบาล
2. นายวิริทธิ์พล  เชื้อวงศ์พรม
 
1. นายราเหม  ด่อล๊ะ
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นายกิตติรัตน์  อินทจักษ์
2. นายขวัญชัย  เพชรมีแก้ว
 
1. นางมณฑา  วรรณสุวรรณ
2. นางสาวศันสนีย์  ธระจิตรเสน
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายภาณุพัฒน์  ปริชานนท์
2. เด็กชายรอมฎอน  และสา
 
1. นางสาวธันย์รดา  เนติ
2. นายสหรัฐ  บัวทอง
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนระโนด 1. เด็กชายกฤษณะ  ชุมทอง
2. เด็กชายอมฤต  คงจันทร์
 
1. นางสาวสมจินต์  มุสิกรังศรี
2. นางสาวสุธิดา  มีสัจจานนท์
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายวัชรวิทย์  แซ่จุ้ง
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  เอี่ยววัฒนา
 
1. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายจิรัฏฐกร  รวิชาติ
2. เด็กชายภทรกร  นิจจรัลกุล
 
1. นายพิทักษ์  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายธนิสร   ข้อมงคลอุดม
2. นายอภิวิชญ์  ศิริพรสรรค์
 
1. นางกัลยา  กิตยวัฒน์
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายพิชญุตม์  ณ พัทลุง
2. นายสมศักดิ์  รัตนนิล
 
1. นางอโนรัตน์  หวานสนิท
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวณราภรณ์  เอียดจงดี
2. นางสาวฮุซนี  สันหมุด
 
1. นายพิทักษ์  แก้วประเสริฐ
2. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกันตสุดา  ธรรมขุนนุ้ย
2. เด็กชายพรนรินทร์  จิตมาส
 
1. นางกาญจนา  พรมประถม
2. นางสาวสุนันทา  ดนัยสร
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกช  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  กาญจนรุจิ
 
1. นางสาวพิชญาภร  หนูอุไร
2. นางณูสนี  หะยียูโซะ
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงชลีรัตน์  ทองนิยม
2. เด็กหญิงภรมน   โตะยีหล๊ะ
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อูมา
2. นางอทิรัตน์  ยอดพงษา
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เส็นขาว
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์  รอดบุญ
 
1. นางสาววิมลศรี  อดทน
2. นางรุสนานี  ปันจอร์
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงนันทพร  โยวะ
2. เด็กหญิงปุณณิศา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวเชาวเรศ  ตันติโสภณวนิช
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กชายชัช  สวัสดิ์ทวี
2. เด็กชายสิริธร  สะขะโร
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
2. นางสุชีพ   เสริมสุทธิื์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายธีรภัทร์  ไพโรจน์
2. เด็กชายภูวิศ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวปิยะมัส  พรหมทอง
2. นางสาวพินันทา  วงศ์จินดา
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันติชา  ณ วาโย
2. เด็กชายณภัทร  ดลภาวิจิตร
 
1. นางนันทวดี  ช่างเหล็ก
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชยานันต์นุกูล
2. เด็กหญิงลฎาภา  ศิริกรภิญโญ
 
1. นางสาวพิชญาภร  หนูอุไร
2. นายตฤณชาติ  สืบประดิษฐ์
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กชายชนะชล  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายพงศ์นรินทร์  สุวรรณโมสิ
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
2. นางสาวยุภาภรณ์  โพชะเรือง
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
2. เด็กชายอรรถพงศ์  บุญศรี
 
1. นางสาวตอฮาเราะห์  ล่าบุรี
2. นางสาวอัฟนาน  อัลมุสตอฟา
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  หวันสู
2. เด็กหญิงฮาน่า  อุสมา
 
1. นางศศิธร  หลงหัน
2. นางวันเพ็ญ  ขาวเรือง
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายนันทิช  ปะทะโม
2. นางสาวโสลิตา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสิตะ  หมุดแหล๊ะ
2. นางวันเพ็ญ  จันทสุวรรณ์
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุสตานุดดีน 1. นายดานิยาน  พร้อมมูล
2. นายอดิศักดิ์  เส็นเจริญ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  อาหมาด
2. นางลิต้า  บินเซ็น
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวจิดาภา  ทองอ่อน
2. นายพสธร  สะหะกะโร
 
1. นางอโนรัตน์  หวานสนิท
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายพสธร  สินชู
2. นายรัชชานนท์  กั่วพานิช
 
1. นายเชษฐา  เถาวัลย์
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวซอเฟีย  หมาดทิ้ง
2. นายมหิดล  รัตตัญญู
 
1. นายเชษฐา  เถาวัลย์
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายชินกฤษณ์  ไชยโกวิท
2. นายปฐมพร  บุญโญประสิทธิ์
 
1. นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ์
2. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกต
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นางสาวตามหทัย  ลาภทวี
2. นายธนวัฒน์  รองสวัสดิ์
 
1. นางมณฑา  วรรณสุวรรณ
2. นางสาวศันสนีย์  ธระจิตรเสน
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 1. นางสาวศิโรรัตน์  ทิพย์รส
2. นางสาวเรณุมาศ  จิตตปาโล
 
1. นางสาวชุติมา  ก้องศิริวงศ์
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.22 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวณัฐวดี  นาคมรกฏ
2. นายเจษฎา  ทรัพย์สิริไพบูลย์
 
1. นางสาวพินันทา  วงศ์จินดา
2. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ
2. นางสาวฟองชล  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
308 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. นายวิรุณห์  เซียวศิริถาวร
2. นายเขมทัต  มุ่งประสิทธิชัย
 
1. นายเจษฎา  ประวาลปัทม์กุล
 
309 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญศิริ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายสุรเดช  เพ็ชรชุม
 
1. นางสาวปิยนุช  ปลอดเทพ
 
310 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายธนบดี  จงศิริ
2. เด็กหญิงยอดธิดา  พุดคง
3. เด็กหญิงวรวดี  ศุภจำรูญ
 
1. นางสาวพิชญาภร  หนูอุไร
2. นายอานนท์  ชูดำ
 
311 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กชายชัยประวีณ  ยอดยิ่งประพันธ์
2. เด็กชายเก๊าะมารุดดีน  ใจดี
 
1. นายภูวนาถ  แก้วสุวรรณ
2. นายทวีป  สันแก้ว
 
312 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวธนพร  นวาโย
2. นายวิศรุต  อังษานาม
3. นางสาวอังคณา  แสงสุริยงค์
 
1. นางบานเย็น  จันทร์เกลี้ยง
2. นางพัตราภรณ์  วงศ์พรัด ทีปรักษพันธ์ุ
 
313 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายกริช  อาหมัน
2. นายณัฐพล  บิน อุสมาน
3. นายอัมมาน  สันติ
 
1. นางรุสนานี  ปันจอร์
2. นายอัดลี  ดือราซอ
 
314 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายกฤษฎ์  ศิริวัฒน์
2. นายธนภัทร  กันทา
 
1. นางบานเย็น  จันทร์เกลี้ยง
2. นางสาวณัฐรินีย์  หนูชัยแก้ว
 
315 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายจงกล  ภักดีมั่น
2. นายศาสตราวุธ  ฟองมณี
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อูมา
2. นางปิยมัส  พรมทอง
 
316 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายกฤษณะ  อ่อนแก้ว
2. นายนิธิศ   แดงแก้ว
 
1. นางธัญญวดี  เสพมงคลเลิศ
2. นายปฏิพัทธ์  เพชรศรี
 
317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายปริญญา  คงสี
2. นางสาวอาทิตยา  เล่งเจ๊ะ
 
1. นายภูวนาถ  แก้วสุวรรณ
2. นายมานิช  แดงนุ้ย
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เต่งศิริธรรม
2. เด็กชายภูภัก  อัจฉริยะฉาย
3. เด็กชายยศวิน  กสิพงศ์ไพศาล
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
319 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายภูมิรพี  แสงพงค์
2. เด็กชายวิศาล  นอนันท์
3. เด็กชายอริยะ  สุวรรณโณ
 
1. นายสุริยันต์  ดำแป้น
2. นางสาวอัมพิกา  คณานุรักษ์
 
320 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กชายพงพิสิฐ  โต๊ะหมัด
2. เด็กชายศรายุท  เตบสัน
3. เด็กชายอัมรินทร์  อินทองแก้ว
 
1. นายตอเหลบ   ปอหรา
2. นายกบิล  สาและ
 
321 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายธนพงษ์  รักแก้ว
2. นายปฐมพงศ์  ไชยรักษ์
3. นายวัชรินทร์  ศรีสุวรรณโณ
 
1. นายชินพงศ์   จุลบุตร
2. นางชลธิชา  ธรฤทธิ์
 
322 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายธนวิชช์  ปลั่งกลาง
2. นายพิพัตย์  บุญก่อเกื้อ
3. นายเพชร  ศีลบุตร
 
1. นายสุริยันต์  ดำแป้น
2. นางสาวอัมพิกา  คณานุรักษ์
 
323 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายนิพัฒน์พงศ์  ทองด้วง
2. นายอนุวัต  โดงกูล
3. นายอนุศร  หมัดศรี
 
1. นายตอเหลบ   ปอหรา
2. นายสายัณห์  เอี่ยวเล็ก
 
324 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ศิริเมธานนท์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  หมัดอาดัม
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
325 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. นางสาวกัณณิกา  จันทร์แก้ว
2. นายณัฐภัทร  จันมิตร
3. นางสาวนางสาวสุทธิดา  กลิ่นค้างพูล
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
 
326 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวบุณฑริกา  พรหมสถิตย์
2. นายอานนท์  พันธุ์ยศ
3. นายเสฏฐวุฒิ  เอมโอฐ
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นายอานนท์  ชูดำ
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เอียดบัวขวัญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  มณีรัตน์
3. นางสาววลัยภรณ์   ชุมเชื้อ
 
1. นางแววตา  คงยก
2. นายบรรเทิง  นามวงศ์
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชาย ปิยะนัฐ   ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายกฤตพล  สีห์นาเคนทร์
3. เด็กชายศรัณย์   จันทภาโส
 
1. นายเมธา  โปทอง
2. นายบุญเลิศ  แก้วคุ้มภัย
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นายซิง  ฮี ซาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขวรรณโณ
3. เด็กชายสันติชัย  แก้วแมว
 
1. นายอรุณ  วงษ์พานิช
2. นายศักรินทร์  จิตต์พันธ์
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายกฤษณวัฒน์  ไชยเทพ
2. นายสิทธิชัย  บุญคง
3. นายเอกวัฒน์  คงดี
 
1. นายจำนง  สุโส๊ะ
2. นางสาวกัลยา  ทุ่งปรือ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายชูพงศ์  ศรียาน
2. นายภูภิภัฏ  สุวรรณะ
3. นายเฟาซัน  เส็นหลำ
 
1. นายบรรจง  นิ่มรัตน์
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายราเชน  คงหัด
2. นายวิรวัฒชัย  รุ่งเรือง
3. นายเกียรติศักดิ์  ศรีชาย
 
1. นายบรรเทิง   นามวงศ์
2. นางแววตา  คงยก
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 1. นางสาวกฤติกา  ไพยรัตน์
2. นางสาวณัฐสุดา  ประภูชะกัง
3. นางสาวบุณฑริกา  สร้างเสริมวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวธันยพร  สุขคุ้ม
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวญาดา  พลเรือน
2. นางสาววรรณฤดี  ไชยโชติ
3. นายวัฒนา  ไหมทึก
 
1. นายเกียรติ  แสงบรรณทึก
2. นางสมพร  จุลวรรณโณ
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศธร  แสงมณี
2. เด็กชายสัญญา  จันทร์พิรุณ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองเอียด
 
1. นายปรีชา  เสียงดัง
2. นางอุบล  วัชรพลางกูร
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรธีรา   สันเสนาะ
2. นางสาวสุวิตา   ปานเพชร
3. นายอนันเทพ   สีแก้วน้ำใส
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายณัฐชัย  ดำแก้ว
2. เด็กชายนัลมุดดีน  ทำเผือก
3. เด็กชายพิชาภพ  หิมะพานิช
 
1. ว่าที่ร้อยโทสำราญ  ชูแก้ว
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายจตุพล  ชัยสะอาด
2. นายพงศกร  พรมหูต
3. นายเรวุฒิ  นารีเปน
 
1. ว่าที่ร้อยโทสำราญ  ชูแก้ว
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิษฐิกาญจน์   สุวรรณเสมา
2. นายภัสกร   อ่อนแก้ว
3. นายเพทาย   แดงทองเกลี้ยง
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงษ์  เกื้อนุกูล
2. นางสาวปัทมวรรณ  ศิลป์นุสัญ
3. นางสาวหรินทิพย์  ชนะพาล
 
1. นายปรีชา  เสัยงดัง
2. นางอุบล  วัชรพลางกูร
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงซีตีอินฉ๊ะ  กรมเมือง
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ดิษฐศร
4. เด็กหญิงธันชนิต  อินทสระ
5. เด็กชายศุภกิจ  เจ๊ะหลัง
6. เด็กชายสรายุทธ  กาแก้ว
 
1. นางสนธยา  มาวงศ์
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธีรภัทร  แซ่เอียม
2. นางสาววันวิสา  มหาพรหม
3. นางสาวสุชาดา  ชูศรี
4. นางสาวอาทิตญา  กำลังหาร
5. เด็กหญิงอาทิติยา  ยอดแก้ว
6. นางสาวเกวลิน  จันทวิโรจน์
 
1. นางสมบูรณ์  ปุยเจริญ
2. นางสาวประพิมพ์  ตฤตียปุตรานนท์
3. นางสาวสุมาลี  แซ่จู
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงกัณฐิมา  แซ่ท้าม
3. เด็กหญิงธนธรณ์  ทองขจร
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ร่มเย็น
5. เด็กหญิงรงรอง  ฟิตประยูร
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณมณี
 
1. นางฉัตราภรณ์  ธรรมรักษา
2. นางพัชรี  โขมพัฒน์
3. นางประคอง  ทองรมย์
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฐปกร  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  กล้าคง
3. เด็กหญิงบูชิตา  ขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงศราวดี  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงศรีสมร  ฟองมณี
6. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ธรรมชาติ
 
1. นางทัศนีย์  ลักขณา
2. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
3. นางมนชนก  ทองศรี
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุข
2. นางสาวชนิสรา  ร่างสีคง
3. นางสาวทิพยวรรณ  เจริญสุข
4. นางสาวมาลิณี  ดีสีใส
5. นางสาวสุดารัช  สังข์สุมล
6. นางสาวอภิญญา  ไฝสุวรรณ์
 
1. นางอนรรฆวรรณ  ขวัญเจริญ
2. นางไพรพักตร์  สารวงศ์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวซอฟีเย๊าะ  บินล่าหมาด
2. นางสาวฑิฆัมพร  สุพงษ์
3. นางสาวนัฐริกา  อย่าทิ้ง
4. นางสาวปัทมา  สุวาหลำ
5. นางสาวศรุตา  บัวทอง
6. นางสาวอินทุอร  ปราณี
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวกฤษณี  นาคพันธ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หมันนาเกลือ
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นางสาวจริยา  ใจกว้าง
2. นางสาวชลธิชา  แก้วเดิม
3. นางสาวชลธิชา  เนาวรัตน์
4. นางสาวสุดใจ  กรณีย์
5. นางสาวสุพรรณี  เกิดเขียว
6. นางสาวเวริกา  เวสโกสิทธิ์
 
1. นายอรุณ  วงษ์พานิช
2. นายอรรณพ  แก้วพิบูลย์
3. นางปรียา  วรรณโร
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวพรรณธิกา  วิ่งสุข
2. นางสาวพรรณธิยา  วิ่งสุข
3. นางสาววัลลภาภรณ์  ทองเด็จ
4. นางสาวศิริพร  ศิลปวิสุทธิ์
5. นางสาวสิราวรรณ  เพชรจูด
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองราช
 
1. นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์
2. นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น
3. นางสวาท   กระจายศรี
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงนภัสสร  หรดี
2. เด็กหญิงวิศรุตา  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงอโรชา  ชูลีรัตน์
 
1. นางสาวมูหนะ  หล้าหลี
2. นางสวาท   กระจายศรี
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายตะวันไท  โสภา
2. เด็กชายธำรงศักดิ์  เจ๊ะสา
3. เด็กชายภานุกาญ  กาญจนจำนงค์
 
1. นายสุวิศืษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวสุดที่รัก  สัญพิบูลย์
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ราชแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กหญิงอทิตา  กุ้งแก้ว
 
1. นางสาวสุใหวเร๊าะ  ไชยยอด
2. นางซารียา  จิสวัสดิ์
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. เด็กชายธนากร  พันธฤทธิ์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  ราชาธิโล
3. เด็กหญิงหฤทัย  สังข์ทอง
 
1. นางสาวศันศนีย์  เส้งเสน
2. นายอรุณ  วงษ์พานิช
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  พรหมทัตโต
2. นางสาวศุภสุตา  หมานเจริญ
3. นางสาวสิริพร  โชติโย
 
1. นางพิกุล  เหลาะเหม
2. นางอวยพร  เหมทานนท์
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายธีรพล  ขนานเภา
2. นายสิทธิกร  รัตนศรีสุข
3. นางสาวสุจิตรา  จงจิตร
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นายพงศกร  ทิพย์ไข่
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวธัณวมาศ  แก้วภัย
3. นางสาวลาตีฟะห์  เจ๊ะเฮง
 
1. นายสมชาย  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอลีนา  หลีเด
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจ่าวิทยา 1. นายรชา  ฟองทอง
2. นายฤทธิเดช  ศรีคะระมะทันโต
3. นายสัญญา  มากมูล
 
1. นายทรรศนะ  สุขธรณ์
2. นางสิริกานต์  สุขธรณ์
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันทโภคากร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์วงศ์
3. เด็กหญิงภุมรินทร์  ตังยอด
 
1. นางวาลี  แก้วอาภรณ์
2. นางวิรภรณ์  กล้าหาญ
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายพงศกร  พิรุณ
2. นายพลเทพ   มณี
3. นายรวิพล   ไชยแก้ว
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายสุเทพ  คงคาวงศ์
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายธีรยุทธิ์  ทอดทิ้ง
2. เด็กชายพิชาภพ  ทอดทิ้ง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  รักฤทธิ์
 
1. นายนิพนธ์  ทองปัญจา
2. นางนงนุช  ยังปากน้ำ
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. เด็กหญิงพิธินันท์  รอดสาย
2. เด็กหญิงวิลาสินีย์  กองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ขาวทอง
 
1. นายอรุณ  วงษ์พานิช
2. นางปรียา  วรรณโร
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นางสาวระวิวรรณ  คงเหล่
2. นางสาวรินรดี  แซ่จิว
3. นางสาววริศรา  สว่างเพชร
 
1. นางวิรภรณ์  กล้าหาญ
2. นางวาลี  แก้วอาภรณ์
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  สุขกระโณ
2. นายธนุุดม  คงรอด
3. นายภู่กัน  เดชดำรงค์
 
1. นายพิเชษฐ์  แก้วมโน
2. นางพิกุล  เหลาะเหม
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัมพร   ละหมิด
2. นายสิทธิชัย   พรุเพชรแก้ว
3. นายอนัญพร   คงทอง
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายอับดลเล๊าะ  เสะนี
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  จันทร์โต
2. นางสาวสโรชา  หมัดสะเด็น
3. นางสาวอารียา  ติงสา
 
1. นางสาวนาฏยา  หยังหลัง
2. นางอายีซะห์  มอเกาะ
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขบัวแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  หรดี
3. นางสาววิศรุตา  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวมูหนะ  หล้าหลี
2. นางสวาท   กระจายศรี
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มะละตะ
2. เด็กหญิงอชิตา  หาญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอนุสรา  เปล่งจำรัส
 
1. นางกิติยา  แสวงรัฐ
2. นางสาวอภัสรา  ชูหิรัญ
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายณัฐพร  จิตณรงค์
2. เด็กชายธีรฑัต  ภิรมย์
3. เด็กชายนาธาร  คงทอง
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวระวีพรรณ  นพภาพันธ์
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  จันทร์ชู
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ทองสงฆ์
3. นายสิทธินนท์  เพ็ชรมณี
 
1. นางสาวณิชาพร  รักษ์เปีย
2. นายสมพิศ  ทองคำหอม
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายรัตนพล  ทองจันทร์แก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์  หาญประโคน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวมูหนะ  หล้าหลี
2. นางสวาท   กระจายศรี
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวกานดา  ดำกระบี่
2. นายจิโรจ์  รักงาม
3. นายเจ๊ะกอเดช  ผลใบ
 
1. นายสุวิศิษฏฺ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสหมัน
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา   พรหมทัตโต
2. นางสาวศุภสุตา  หมานเจริญ
3. นางสาวสิริพร  โชติโย
 
1. นางอวยพร  เหมทานนท์
2. นางพิกุล  เหลาะเหม
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวกานต์ชนก  จันทร์ขาว
2. นางสาวนริตา  กลิ่นทอง
3. นางสาวสุภิการ์  อาทิเกิด
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นางสาวอลีนา  หลีเด
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รงค์หิน
2. เด็กหญิงศศิธร  จิตมั่น
3. เด็กหญิงสุภาพร  ค่ายพรหม
 
1. นางบุปผา  กัติยัง
2. นางกฤษณา  จันทนะ
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ลิขิตเจริญกุล
2. เด็กชายชาญธาดา  ปัตตะพัฒน์
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวันสู
2. เด็กหญิงศศลักษณ์  เบ็ญหลัง
3. เด็กหญิงสุวรรณา  นาคสง่า
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  รอดสงค์
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา  ชุมทอง
3. เด็กหญิงศุุภิสรา  สวัสดิ์พูน
 
1. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  ทองแก้ว
2. นางสาวรวีวรรณ  ธรรมพิทักษ์
3. นายวิทยา  สองประสม
 
1. นางพรทิพย์  เทพมณี
2. นางพรเพ็ญ  รัตนะ
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวปริยากร  พิศาลโกศล
2. นางสาวปาจรีย์  ทองรมย์
3. นางสาวพรนภา  ไพรโสภา
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวนุชไฮมิง  อุสมา
2. นางสาวสุธาทิพย์  รัตนะ
3. นางสาวอารยา  ฉาดสัน
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธรรมรัฐ  จิตจำ
2. นายอณากร  สีดำ
3. นางสาวเพชรชมพู  วันทะยา
 
1. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กชายชลชาติ  กังสถาน
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นางสาวกุณฑี  แก้วสุข
2. นางสาวจิรวรรณ  เดชเกิด
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธศล  แป้นเกลี้ยง
2. เด็กชายธนกฤต  แสงประสิทธิ์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดวากม
2. เด็กหญิงนาเดียร์  ตาเดอิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไพจิตร
 
1. นางศุภร  พัฒนวิวัฒน์
2. นายบัญชา  กลับศรีอ่อน
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศาสน์ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เกปัน
2. นางสาวปวีณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หมัดเด็น
 
1. นางสาวพิมภา  กำเหนิดผล
2. นางสาวอาอีฉ๊ะฮ์  บิลระหีม
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. นางสาวมริสา  สังปิด
2. นางสาวรวิภา  ชูเฉี้ยง
3. นางสาวศิริวรรณ  กูลเกต
 
1. นางสาวจินดา  สงขวัญ
2. นางสุพร  วิญญูประสิทธิ์กุล
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นายกิติศักดิ์  เรือนคำ
2. นายปัญจพล  หนูราม
3. นางสาวเกตษณีย์  คงเอียด
 
1. นางพัชรี  โขมพัฒน์
2. นางฉัตราภรณ์  ธรรมรักษา
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิภาวรรณ   จันทึก
2. นางสาวปรางทิพย์  ก้อนแดง
3. นางสาวพีรดา   ชูแก้ว
 
1. นางทับทิม  ศรีช่วย
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  อัลมาตร
2. นางสาวศุภษร  อำมาหมัน
3. นางสาวเวธกา  ยาพระจันทร์
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศาสน์ 1. นางสาววรัชยา  เจะหมะหนัน
2. นางสาวสรีนา  วงศ์มุสา
3. นางสาวเรวดี  แนงดำ
 
1. นางสาวพิมภา  กำเหนิดผล
2. นางสาวอาอีฉ๊ะฮ์  บิลระหีม
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  วันธงชัย
2. เด็กหญิงฉัตรระวี  สุวรรณวงศ์
3. นางสาววริศรา  ลีลาศรีสุนทร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุณากัณฑ์พร
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวจินดารัตน์  ดำมี
2. นางสาวรุ่งเรือง  ยูโซ๊ะ
3. นางสาวสุกัญญา  คงเป็นยอด
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นายสมชาย  สุวรรณรัตน์
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชลีลักษณ์  นุ้ยหนู
2. นางสาววนิดา  ทองสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารียา  ทบผา
 
1. นางรัตนา  บุญทอง
2. นางสุเพ็ญ  คงเรือง
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนูรฮาน่า  ดวงตา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คำอุดม
3. เด็กหญิงอรนันท์  เหมสลาหมาด
 
1. นายบัญชา  กลับศรีอ่อน
2. นางศุภร  พัฒนวิวัฒน์
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นายวิทยาธร  อนันต์
2. นายสิทธา  พรหมอินทร์
3. นายโยธิน  นพรัตน์
 
1. นางอวยพร  เหมทานนท์
2. นางอัมพร  วงศ์น้อย
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายกำพล  ช่วยดำ
2. นางสาวมะลิษา  ทองเสนอ
3. นางสาววรัชยา  เมฆะมานัง
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นายชำนาญ  รองสวัสดิ์
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายชัยวัฒน์  รสิตานนท์
2. นายสหรัฐ  ตานาคา
3. นายเจ๊ะกอเดช  พลใบ
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวกฤษณี  นาคพันธ์
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวมัลลิกา  ตาปราบ
2. นางสาวยุวธิดา  ชำนัญพิทักวงศ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ฝอยทอง
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นายสมชาย  สุวรรณรัตน์
 
398 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายธนธรรม  มุสิกะ
3. เด็กหญิงนันทิศา  ณรงค์ธรรมโชติ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด
2. นางสาวกมลวรรณ  ชูใหม่
 
399 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์มุณี
2. เด็กหญิงนนทิชา  นาคสง่า
3. เด็กหญิงอุมมา  นิลสกุล
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  สวาหลัง
2. นางสาวศิริขวัญ  บัวทอง
 
400 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนระโนด 1. เด็กชายพิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายสุเรนทร์  เหมือนพรรณราย
 
401 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กชายณิชาพล  ธรรมดี
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด
 
402 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  เพ็ชรขำ
 
1. นายอุดมพร  ไสยรินทร์
 
403 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. เด็กชายทศวรรษ    ประทุมชาติภักดี
2. เด็กชายวรัญญู  แก้วชูเสน
 
1. นางสุพรรณี  เจริญมาก
2. นางสาวทัศนีย์  เล็บกะเต็บ
 
404 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมต  ชูเปีย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำแดง
 
1. นางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีจันทร์
 
405 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายนคเรศ  วัฒนพูล
2. เด็กชายนันทชัย  กังสังข์
 
1. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
2. นางกิ่งกาญจน์  สุวรรณโณ