การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับพื้นที่ รอบคัดเลือก (ดนตรีสากล)
เนื่องจากกิจกรรมสาระดนตรีสากลมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
ทางศูนย์การแข่งขันจึงกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก

 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 17:09 น.