หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาญชัย ปกนูปกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.16 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2 นายสุรพล ธนแก่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3 นางลำไพ ศรีปาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4 นายสุรพล ธนแก่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5 นางลำไพ ศรีปาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6 นายสมชาย รัตนะ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 นายนุสรณ์ ดุริยาฤทัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8 นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 นางจิรฐา เทพรัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10 นางประทุม บุญญราศรี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นางชุติมา ศิริประภา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 นายศักดิ์ชัย นวนท่วม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 นางสาวสุวิรากร คำเจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 นางสาวเบญญาภา ภักดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15 นางจารุวรรณ ทองธรรมชาติ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 นายเมธา โปทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
17 นายธีระเดช วรเดช ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 นางวรรณรัฐ ฤทธิ์เทวา ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19 นายเดชา บัวทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 นางเสาวณี แย้มสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21 นางบุญญา วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 นางนงนุช แก้วอักษร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 นางเมทินี มณีโชติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
24 นายวิโรจน์ ปลอดทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 นายตรีศิลป์ รองเดช ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
26 นางจุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
27 นายอรรถพล เมืองทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นางลักษณารีย์ เกรียงสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นางสาววาสนา หมัดเส็น ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นายชลันธร ดาว ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 นายยอดยิ่ง สุขขี ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32 นายพิเศษ กาดิกะชาดก ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นายนุสรณ์ ดุริยาฤทัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
35 นางจิรฐา เทพรัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36 นางชุติมา ศิริประภา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 นางสุจินต์ แก้วประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
38 นางเอมอร หงษ์ทอง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
39 นางสาวตาณวี สุวรรณมาลา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
40 นางสาววรารัตน์ สุวรรณธนะ นิสิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
41 นางสาวนิตยา ดำนิตร นิสิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
42 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
43 นายเจษฎา กองสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
44 นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
45 นายรังสฤษฎ์ ศรีปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
46 นายสากล สืบวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
47 นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
48 นายรังสฤษฎ์ ศรีปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมพัฒนา" รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
49 นายสากล สืบวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
50 นางภัสราพร บุญศิริ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
51 นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
52 นายนิติพล มุณีกุล ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
53 นางโสภา พลันสังเกตุ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
54 นายสากล สืบวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
55 นายสุรพล ธนแก่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
56 นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นางภัสราพร บุญศิริ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นางทิวาพร อังศุกาญจนกุล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นางสมสมัย ภาพีรนนท์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
60 นายจำรัส ฟองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
61 นายพิธน สิทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
62 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
63 นายสมเกียรติ แสงหว้า หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
64 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
65 นางบานเย็น จันทร์เกลี้ยง ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
66 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนโชติช่วง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
67 นายเกียรติ แสงบรรณทึก ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
68 นายธเรศ นรากุลพิสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
69 นายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
70 นายจำรัส ฟองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
71 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
72 นางศรีวรรณ คูนิอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
73 นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
74 นางอวยพร เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
75 นางวิภาศิณี สนิทมัจโร ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
76 นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
77 นายธเรศ นรากุลพิสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ประธานกรรมการคณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
78 นายสมเกียรติ แสงหว้า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รองประธานกรรมการคณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
79 นายไพศาล ลายู ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
80 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
81 นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
82 นายสหรัฐ บัวทอง ครูโรงเรียนหาดใหญ๋รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
83 นางสาวรัตนา ไพโรจน์ภักดิ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
84 นางชาดา สุวรรณราช ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
85 นางสาวพิชญาภร หนูอุไร ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
86 นายทวีป สันแก้ว ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
87 นางฐิตินันท์ แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนจะนะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
88 นางวริศรา แสงขำ ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
89 นายตอเหลบ ปอหรา ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
90 นางอัญชลี สุทธิสว่าง ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
91 นายมานิช แดงนุ้ย ครูโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
92 นายกบิล สาและ ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
93 นายสาโรจ แก้วมณี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
94 นางชลธิชา สุวรรณราช ครูโรงเรียนควนเนียงวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
95 นางบานเย็น จันทร์เกลี้ยง ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
96 นางพัตราภรณ์ วงศ์พรัด ทีปรักษพันธ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
97 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
98 นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
99 นางสุชีพ เสริมสุทธิ์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
100 นายพนม ทองเสน ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
101 นายพนม ทองเสน ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
102 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
103 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนโชติช่วง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
104 นางพัตราภรณ์ วงศ์พรัดทีปรักษพันธ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
105 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
106 นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
107 นางสุธาสินี ชุมสุวรรณ ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
108 นางจันทนา ศรีประยูร ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
109 นางอุไรวรรณ สุขทาน ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
110 นายนิติพล มุณีกุล ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
111 นายเมธา โปทอง ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
112 นางอวยพร เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
113 นางอัมพร วงศ์น้อย ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
114 นายเกียรติ แสงบรรณทึก ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
115 นางวิภาศิณี สนิทมัจโร ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
116 นางพิกุล เหลาะเหม ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
117 นายพิเชฐ แก้วมโน ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
118 นายสหรัฐ บัวทอง ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
119 นางปรียา ทองกรด ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
120 นายวิษณุ สาแก้ว ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
121 นางสาวแพรวศรี แก้วมูณี ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
122 นางบานเย็น จันทร์เกลี้ยง ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
123 นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานกรรมการคณะกรรมการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
124 นายสืบศักดิ์ วิโยชน์ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
125 นายประคอง ชัยกูล ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
126 นายสมโชค คงวัดใหม่ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
127 นางสาวมุกธิดา พันธ์ภัย นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
128 นางสาวชลธิดา ขุนภิบาล นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
129 นายอรรนพ สัจจกุล ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
130 นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
131 นางมีนา โตะแอ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
133 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
134 นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
135 นางรัชนีกร เจษฏารุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
136 นายประทุม เกื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
137 นายอำพล เพ็ชรจำรัส ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
138 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
139 นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
140 นางณัฐพร ผลเกลี้ยง ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
141 นางเสาวณีย์ ลิ่มไทย ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
142 นายประทุม เกื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
143 นางเสาวรัตน์ เอี่ยมตระกูล ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
144 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145 นายอำพล เพ็ชรจำรัส ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นายสถิตย์ สมมาตร ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นางสาวจันทน ชลสุวรรณ ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
148 นางอนงค์ หยู่ทอง ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
149 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
150 นางมีนา โตะแอ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
151 นายอำพล เพ็ชรจำรัส ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
152 นางสาวอรอุมา รอดผล ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
153 นางรัชนีกร เจษฏารุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
154 นางสาวมุกธิดา พันธ์ภัย นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
155 นางสาวชลธิดา ขุนภิบาล นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
156 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นางมีนา โตะแอ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นางมีนา โตะแอ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นางสาวมุกธิดา พันธ์ภัย นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นางสาวชลธิดา ขุนภิบาล นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นางสาววลัยลักษณ์ สมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
163 นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางรัชนีกร เจษฏารุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
166 นายปริชญ์ แก้วชุม นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
167 นางสาววลัยกร จันทเลิศ นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
168 นางสาวมุกธิดา พันธ์ภัย นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
169 นางสาวชลธิดา ขุนภิบาล นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
170 นางสาววลัยลักษณ์ สมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
171 นางสาวพัณณิตา ธรรมเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
172 นางสาวสุภัทโร แรกภิปราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
173 นายศักดา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
174 นางมีนา โตะแอ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
175 นางจินตนา รัตโนดม ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
176 นางศรีวรรณ คูนิอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
177 นายพนม ทองเสน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
178 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนโชติช่วง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและเลขานุการมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
179 นางสมพร จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
180 นางสาวแพรวศรี แก้วมณี ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
181 นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
182 นางสมพร จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
183 นางธมน เสาวคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
184 นางอรสา เดชดี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
185 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
186 นายพนม ทองเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
187 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม ศึกษานิเทศก์สาขาคอมพิวเตอร์ สพม. ๑๖ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
188 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
189 นางสาวธันย์รดา เนติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
190 นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
191 นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง รก. ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
192 นายปราโมทย์ จันทร์ธำรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
193 นายอำนาจ มณีดุลย์ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
194 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
195 นางสาวสุวรรณา เพชรแก้ว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
196 นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
197 นายอนาวิน สงศรี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
198 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
199 นางสุชีพ เสริมสุทธิ์ ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
200 นายเชษฐา เถาวัลย์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
201 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
202 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
203 นางสาวมาลีวรรณ สุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
204 นายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
205 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
206 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
207 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
208 นางสาวสุวรรณา เพชรแก้ว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
209 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
210 นายวรานนท์ หมาดแล้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์
211 นางสาวกนิษฐา ปานสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์
212 นางสาวธันย์รดา เนติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์
213 นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์
214 นางสาวพิชญาภร หนูอุไร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์
215 นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
216 นายสรรค์ชัย ไชยภักดี ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
217 นายอารี บุญธรรมโม ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
218 นายสหรัฐ บัวทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
219 นายวรานนท์ หมาดแล้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
220 นางสาวกนิษฐา ปานสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
221 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
222 นายสุทธิพงศ์ โหดหมาน ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนยืคอมพิวเตอร์
223 นางสาวธันย์รดา เนติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
224 นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
225 นายสรรค์ชัย ไชยภักดี ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
226 นายอารี บุญธรรมโม ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
227 นายสหรัฐ บัวทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
228 นายพนม ทองเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
229 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
230 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
231 นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
232 นายอนาวิน สงศรี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
233 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
234 นางสาวสุวรรณา เพชรแก้ว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
235 นางสาวพิชญาภร หนูอุไร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
236 นายวรานนท์ หมาดแล้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
237 นางสาวกนิษฐา ปานสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
238 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
239 นายพนม ทองเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
240 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
241 นายอนาวิน สงศรี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์
242 นางสาวสุวรรณา เพชรแก้ว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์
243 นายอำนาจ มณีดุลย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์
244 นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์
245 นางณูสนี หะยียูโซะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์
246 นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
247 นายปราโมทย์ จันทร์ธำรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
248 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
249 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
250 นายสุนันท์ สุริโย ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
251 นายสวัสดิ์ ทองหยู ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
252 นางชวนพิศ เผือกน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขาคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
253 นางศลิษา มูสิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
254 นายรณกร โชชัยพันธวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
255 นายสฐา วุ่นสน ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
256 นางกาญจนา ตุละ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการอำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
257 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
258 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
259 นางศลิษา มูสิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
260 นางอรวรรณ ชนะศรี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
261 นายประกิจ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
262 นายสมเกียรติ ยังจีน ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
263 นางสาวสุมณฑา นวลศรี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
264 นายนิพัท ขันไชย ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
265 นางแอนนา สุขสังวาลย์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
266 นางวัชนี ทองไทย ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
267 นางไวยุด๊ะ เหตุเหล๊าะ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
268 นางสาวอภิรดี หัชชะวณิช ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
269 นางกานต์พิชชา บุญรังสี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
270 นางสาวรติธรณ ใจห้าว ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
271 นางสาวมาเรียม วัทนาด ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
272 นางสาวรัชญากร จันทร์ช่วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
273 นายธิษณิน พจน์พัฒนพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
274 นายวรรษภัทร มั่นเกษม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
275 นายณัฐวุฒิ สุกหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
276 นางชวนพิศ เผือกน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
277 นายสฐา วุ่นสน ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
278 นางกาญจนา ตุละ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
279 นางสาวมาลีวรรณ สุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
280 นางวริสภัทร์ ภัทรอานนท์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
281 นายสมหมาย จันทร์งาม ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
282 นายพสงค์ แรงสิงห์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
283 นายโชคชัย แจวิจารณ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
284 นางสาวมาเรียม วัทนาด ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
285 นายอนุเทพ จิตโสภา พนักงานราชการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
286 นายอภิชัย บานจิตสกุล เจ้าหน้าที่งานโสตฯ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
287 นางสาวปิยะนุช ตรีชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
288 นางสาวผกามาศ เรืองลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
289 นายวโรดม ทิมบำรุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
290 นางสาวเมทินี เมฆฑันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
291 นายเอกศักดิ์ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
292 นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
293 นางชมพูนุช อุทัยรัตน์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
294 นางสาวอาวาตีฟ บาระตายะ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
295 นางชวนพิศ เผือกน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
296 นางสุภาพ สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
297 นางสาวสุธิดา รัตนมณี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
298 นางสาวศุกลรัตน์ นรากรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
299 นางสาวพรพิมล วิบูลกิจ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
300 นางสาวกรองกาญจน์ อรุณเมฆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
301 นายจักรพงศ์ หมื่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
302 นายซุลกีฟลี ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
303 นายวิชรวิช ชูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
304 นางสาวพรสวรรค์ สุขพรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
305 นางสาววรนิษฐา ธีรฤทธิ์เฉลิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
306 นางสาวสุชาวดี ทองทราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
307 นางกาญจนา ตุละ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขาคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
308 นางพรยมล วงศ์พันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
309 นางพรยมล วงศ์พันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
310 นายทนงศักดิ์ ทองสินธ์ โรงเรียนเทพา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
311 นายทนงศักดิ์ ทองสินธ์ โรงเรียนเทพา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
312 นายณรงค์ แสนสุด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
313 นายรณกร โชชัยพันธวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
314 นายตอเหลบ ปอหรา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
315 นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
316 นายกมล ทองประหวั่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
317 นายคัมภีร์ สุขศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
318 นายนุกูล ช่วยเนียม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
319 นายประเสริฐ ผ่องใส โรงเรียนสทิงพระวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
320 นายอติพงษ์ หลงจิ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
321 นายอุดม จินดารัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
322 นายมงคล จันทร์ทอง โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
323 นายรุสลัน เจ๊ะอารง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
324 นางบุปผา พรหมหมวก โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
325 นางสาวอัจฉรา ไฝ่มณี โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
326 นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
327 นางสาวธิติมา ขวัญดี โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
328 นางอรนุช บุญสนิท โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
329 นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
330 นางสุนันทา สุวรรณะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
331 นายปฏิพัทธ ศรีเเสง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
332 นางกาญจนา ตุละ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
333 นางสาวนูรฟาตินะห์ หมีนโส๊ะ โรงเรียนระโนดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
334 นายรณกร โชชัยพันธวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
335 นายณรงค์ แสนสุด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
336 นายตอเหลบ ปอหรา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
337 นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
338 นายอติพงษ์ หลงจิ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
339 นายกมล ทองประหวั่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
340 นายอุดม จินดารัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
341 นายคัมภีร์ สุขศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
342 นายนุกูล ช่วยเนียม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
343 นายประเสริฐ ผ่องใส โรงเรียนสทิงพระวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
344 นายรุสลัน เจ๊ะอารง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
345 นายมงคล จันทร์ทอง โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
346 นางบุปผา พรหมหมวก โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
347 นางอรนุช บุญสนิท โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
348 นางสาวอัจฉรา ไฝ่มณี โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
349 นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
350 นางสาวธิติมา ขวัญดี โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
351 นางสาวนูรฟาตินะห์ หมีนโส๊ะ โรงเรียนระโนดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
352 นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
353 นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
354 นายปฏิพัทธ ศรีเเสง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
355 นางกาญจนา ตุละ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
356 นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
357 นางสุนันทา สุวรรณะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
358 นางชวนพิศ เผือกน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการประมวลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
359 นางสุภาพ สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการประมวลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
360 นางเเอนนา สุขสังวาลย์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
361 นายดิเรก อินทร์ทองช่วย ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ประธานกรรมการงานICT ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
362 นายปริชญ์ แก้วชุม นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการงาน ICT ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
363 นางสาววลัยลักษณ์ สมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการงาน ICT ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
364 นางมีนา โตะแอ ครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการกรรมการงาน ICT ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
365 นายพิเชฐ แก้วมโน ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
366 นางพิกุล เหลาะเหม ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
367 นายเกียรติ แสงบันทึก ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
368 นางสุชีพ เสริมสุทธิ์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
369 นางสาวนิตยา พรหมเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
370 นางวิภาศิณี สนิทมัจโร ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
371 นางยุภาภรณ์ โพชะเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
372 นางอวยพร เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
373 นางสาวฉอ้อน นิลตีบ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
374 นางอัมพร วงศน้อย ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ออกแบบการดำเนินการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
375 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนโชติช่วง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
376 นางอวยพร เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
377 นางยุภาภรณ์ โพชะเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
378 นางพิกุล เหลาะเหม ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
379 นางสุชีพ เสริมสุทธิ์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
380 นางสาวนิตยา พรหมเรือง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
381 นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
382 นางสมพร จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
383 นางธมน เสาวคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
384 นางสมพร จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ประธานกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี
385 นางอวยพร เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รองประธานกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
386 นางสาวฉอ้อน นิลตีบ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
387 นางอัมพร วงศ์น้อย ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
388 นางพิกุล เลาะเหม ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
389 นางวิภาศิณี สนิทมัจโร ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
390 นายเกียรติ แสงบรรณทึก ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
391 นายพิเชฐ แก้วมโน ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
392 นางจตุพร ผุดเกตุ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
393 นางกระแส โอทอง ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
394 นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
395 นางจันทนีย์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
396 นางธมน เสาวคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมและผู้ช่วยเลขานุการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี
397 นายเกียรติ แสงบรรณทึก ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
398 นายบุญเลิศ แก้วคุ้มภัย ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รองประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
399 นายเมธา โปทอง ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
400 นางสมพร จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะอนุกรรมการการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
401 นางจตุพร ผุดเกตุ ครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 นางพัสนันท์ ยศดำ 0819903482 นายณัฎฐ์ มิ่งแก้ว 0815569298
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]