หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ska1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางพรยมล วงษ์พันธ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองสินธ์โรงเรียนเทพารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ แสนสุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
4. นายรณกร โชชัยพันธวงศ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ ท่าชะมวงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
7. นายกมล ทองประหวั่นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
8. นายคัมภีร์ สุขศรีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
9. นายนุกูล ช่วยเนียมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
10. นายประเสริฐ ผ่องใสโรงเรียนสทิงพระวิทยากรรมการ
11. นายอติพงษ์ หลงจิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
12. นายอุดม จินดารัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
13. นายมงคล จันทร์ทองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
14. นายรุสลัน เจ๊ะอารงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
15. นางบุปผา พรหมหมวกโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอัจฉรา ไฝมณีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
17. นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
18. นางสาวธิติมา ขวัญดีโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
19. นางอรนุช บุญสนิทโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
20. นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
21. นางสุนันทา สุวรรณะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
22. นายปฏิพัทธ ศรีแสงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
23. นางกาญจนา ตุละโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
24. นางสาวนูรฟาตีนะห์ หมีนโส๊ะโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
25. นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางพรยมล วงศ์พันธ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองสินธ์โรงเรียนเทพารองประธานกรรมการ
3. นายรณกร โชชัยพันธวงศ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณรงค์ แสนสุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
5. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ ท่าชะมวงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
7. นายอติพงษ์ หลงจิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
8. นายกมล ทองประหวั่นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
9. นายอุดม จินดารัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
10. นายคัมภีร์ สุขศรีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
11. นายนุกูล ช่วยเนียมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
12. นายประเสริฐ ผ่องใสโรงเรียนสทิงพระวิทยากรรมการ
13. นายรุสลัน เจ๊ะอารงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
14. นายมงคล จันทร์ทองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางบุปผา พรหมหมวกโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
16. นางอรนุช บุญสนิทโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
17. นางสาวอัจฉรา ไฝมณีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
18. นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
19. นางสาวธิติมา ขวัญดีโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
20. นางสาวนูรฟาตีนะห์ หมีนโส๊ะโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
21. นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
22. นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
23. นายปฏิพัทธ ศรีแสงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
24. นางกาญจนา ตุละโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
25. นางสุนันทา สุวรรณะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุภกิจ รื่นรมย์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศุลตรณ์ หลังเกตุโรงเรียนจุฬาภรณ์ สตูลกรรมการ
3. นางกุญช์ฎานิฎฐ์ สมิทธิโสภณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ อำมรพรตโรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการ
5. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายการุณย์ สุวรรณรักษาโรงเรียนวรนารีเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คงสีโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝางโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ เรศประเสริฐโรงเรียนจะนะชนูปถัมป์กรรมการ
5. นางสาวสิรินุช บุญช่วยโรงเรียนหาหใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถวดี เจ้ยจูโรงเรียนกำเเพงวิทยากรรมการ
3. นางเอื้อนจิต วรรธนะเศรษฐ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุดสวาท กุมารจันทร์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอังคณา แก้วหนูโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
6. นายเจียม อ่อนคล้ายวัฒนธรรม จ.สงขลากรรมการ
7. นางคนึงนิตย์ คุณมีวัฒนธรรม จ.สงขลากรรมการ
8. นางจุไรรัตน์ จันทรวงศ์วัฒนธรรม จ.สงขลากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวรุจิกร ชาวนาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเพ็ญ เมียนเเก้วโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
3. นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
4. นายประภาศ คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สงขลากรรมการ
5. นางสาวศิรประภา กุณโรจรโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
6. นางพรเพ็ญ สุขจันทร์วัฒนธรรม จ.สงขลากรรมการ
7. นายธีระพล เเสงมณีวัฒนธรรม จ.สงขลากรรมการ
8. นางสุจิตรา พิรพงศ์วัฒนธรรม จ.สงขลากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางชูศิลป์ ทรัพย์เลิศทวีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จันทร์นวลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางปริฉัตร เพ็งบุญโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศกรรมการ
4. นายอำพัน อับดุลราหมานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูลกรรมการ
5. นายศราวุธ เกิดขุมทองโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
6. นางวิสา โบกระณีย์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางชูศิลป์ ทรัพย์เลิศทวีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จันทร์นวลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางปริฉัตร เพ็งบุญโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศกรรมการ
4. นายอำพัน อับดุลราหมานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูลกรรมการ
5. นายศราวุธ เกิดขุมทองโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
6. นางวิสา โบกระณีย์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจรัญ พูลสวัสดิ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายทวิช ดิสโรโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ คงสงโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
5. นายพุทธิพงษ์ เอียวสกุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
6. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
7. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ พูลสวัสดิ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายทวิช ดิสโรโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ คงสงโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ เอียวสกุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
6. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
7. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ คงสงโรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริตา ศรีเส้งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
4. นางสาวภณิตา รัตนคำโรงเรียนละงูวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัณฑ์ลิกา คงอนันต์โรงเรียนจะนะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ คงสงโรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริตา ศรีเส้งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
4. นางสาวภณิตา รัตนคำโรงเรียนละงูวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัณฑ์ลิกา คงอนันต์โรงเรียนจะนะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล สังข์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กัณกเวกโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ คงฤทธิ์โรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะวีณี ภาณุมาศ ณ อยุธยาโรงเรียนเทพากรรมการ
5. นายปกครอง ธีรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ สมบัติดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
7. นางปัทมา สุวรรณ์รัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล สังข์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กัณกเวกโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ คงฤทธิ์โรงเรียนควนเนียงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวปิยะวีณี ภาณุมาศ ณ อยุธยาโรงเรียนเทพากรรมการ
5. นายปกครอง ธีรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ สมบัติดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
7. นางปัทมา สุวรรณ์รัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางโสภา พลันสังเกตุโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยา ทิพรัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการ
3. นายลำไพ ศรีปานโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยัน ทรัพย์เลิศทวีโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวงโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจำลอง หวังแดงโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เพ็งโอโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายไพศิลป์ พรายดัสถ์โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยากรรมการ
4. นายอุดมพร ไสยรินทร์โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ กรรมการ
5. นางอรพรรณ ชูโชติโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
6. นางสาววิยดา รักษ์พงศ์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางสาวยุวลี เฉลิมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจำลอง หวังแดงโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมศ เพ็งโอโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายไพศิลป์ พรายดัสถ์โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา กรรมการ
4. นายอุดมพร ไสยรินทร์โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
5. นางอรพรรณ ชูโชติโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
6. นางสาววิยดา รักษ์พงศ์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางสาวยุวลี เฉลิมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ พรหมเดชโรงเรียนทับช้างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปลอดทองโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ลาดีโรงเรียนท่าศิลาบํารุงราษฎร์กรรมการ
4. นายยุทธนา สุขไกรโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
5. นายวิชัยวุฒิ บุญช่วยโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ พรหมเดชโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปลอดทองโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ลาดีโรงเรียนท่าศิลาบํารุงราษฎร์กรรมการ
4. นายยุทธนา สุขไกรโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา กรรมการ
5. นายวิชัยวุฒิ บุญช่วยโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นกเพชรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวสุจิรา พงษ์เจริญโรงเรียนวรพัฒน์หาดใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ดร.รวีวัฒน์ ไทยเจริญมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ
3. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายเอกสัคค์ ประสมสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
5. นายอรรถกร ปถมกุลโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
6. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ เลิศคารมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายสมพล แก้วแทน มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ กรรมการ
3. นายชัชวาล ลุขะรัง มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ กรรมการ
4. นายอนุชิต โหรารัตน์มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
5. นายอรรถกร ปถมกุลโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
6. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นายชาญวิชย์ ชาพรหมสิทธิ์ นักดนตรีอาชีพ กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย นวนท่วมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
7. นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยวโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
8. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วนักร้องอาชีพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ดร.รวีวัฒน์ ไทยเจริญมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายพูนสุข ทวีช่วยนักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายธนวุฒ สุตระ นักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย นวนท่วมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
7. นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
8. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวญาณิกา สุวรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำจร กาญจนถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายธนวุฒ สุตระ นักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นายอับดุลมานาพ ปีไสยโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ
3. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายบุญณพงศ์ บุญมณฑิราโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ เลิศคารมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อนุกูล มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการ
4. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ รักชุมโรงเรียนสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
3. นายอรรถกร ปถมกุลโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ อินทกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ หาดใหญ่ กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำจร กาญจนถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนภดล สุวรรณชนะโรงเรียนระโนด กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
3. นายสมพล แก้วแทนมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
4. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการ
5. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำจร กาญจนถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒ สุตระ นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายวีระ รักงามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
4. นายกุศล ชูเชิดโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
5. นายทวี แซ่จิวโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทร์ทุอร จำนงโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัณห์ รักชุม โรงเรียนสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
4. นายภาณุกานต์ แดงนุ้ยโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
5. นายบุญณพงศ์ บุญมณฑิราโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพล แก้วแทนมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ใหม่รัก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายสำราญ บุญเพ็ง โรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายนภดล สุวรรณชนะโรงเรียนระโนด กรรมการ
5. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต โหรารัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวอินทร์ทุอร จำนงโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ เลิศคารมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพล แก้วแทนมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ใหม่รักโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
5. นายอรรถกร ปถมกุลโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต โหรารัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
3. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวอินทร์ทุอร จำนง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม กรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ เลิศคารมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ รักชุมโรงเรียนสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
3. นายวีระ รักงามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
4. นายทวี แซ่จิวโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นายกุศล ชูเชิดโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายวีระ รักงามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
5. นายเอกสัคค์ ประสมสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อนุกูล มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายอรรถกร ปถมกุล โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ อินทกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ หาดใหญ่กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายบุญณพงศ์ บุญมณฑิราโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ อินทกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ หาดใหญ่กรรมการ
4. นายสราวุธ ใหม่รักมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ เลิศคารม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ กรรมการ
3. นายอนุชิต โหรารัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
4. นายเอกสัคค์ ประสมสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
5. นายภาคภูมิ เพชรรัตน์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
6. นายอับดุลมานาฟ ปีไสยโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายไชยรัตน์ นครังอัฐิโรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
8. นายเอกสัคค์ ประสมสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
9. นายอับดลรอศักดิ์ อารี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมพล แก้วแทนมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
3. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการ
4. นายพูนสุข ทวีช่วยนักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นายภาคภูมิ เพชรรัตน์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
6. นายอับดุลมานาฟ ปีไสยโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายไชยรัตน์ นครังอัฐิโรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
8. นายเอกสัคค์ ประสมสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกช วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกช วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วย วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกช วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กรรมการ
4. นางชุติมา ศิริประภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิติพงศ์ ยอดบุญโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิภัท บุญโชติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
3. นายวินัย วิเศษสินธุ์โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์ ธีระกุลโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นายสายัณห์ นารกกลับโรงเรียนคูเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายวินิต ยีตำโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์ฯ"กรรมการ
7. นายทวี จันทระโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
9. นางเปรมยุดา แจ้งเพียรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
10. นายเลอชัย พูลพิพัฒน์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
11. นายประยุทธ์ บัวจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล เกิดทิพย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เม่งช่วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
3. นายสนั่น เสน่หาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางอิศรารัตน์ เสมอวงศ์โรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพล บุญญานุวัตร์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธาดา ปานแก้วโรงเรียนปากจ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้อย ใสแววโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์ฯ"ประธานกรรมการ
3. นางสาวนูรลี โส๊ะขาวโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวกิตติพร สัจจะบุตรโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
5. นายวิธาน สุริยะกานนท์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสมคิด ชูจิตโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
7. นางสาวบุปผาพันธุ์ ปุบผะโกโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
8. นางศิริขวัญ บัวทองโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
9. นางนงเยาว์ นิลประเสริฐโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวหยก พ้นภัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
11. นางวันทา เจะแหละหมันโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
12. นางเวนิสสา คงกอบสมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
13. นางสาวยุวดา จันทร์ละอองโรงเรียนสาครพิทยาคารกรรมการ
14. นายพงษ์ไทย ชาลีผลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
15. นางกัลยาณ์ มหันต์กิจโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพัฒิยา เพชรทินันท์โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์ฯ"ประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง แก่นทองโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร เจริญสินโรงเรียนรัตนพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนัฏติยา เนียมไหมโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายคุณานนท์ ทองกรดโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวลลิตา อักษรคงโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
7. นางพิมพ์ลภัทร ฑีฆโชติวัฒนาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจารุวดี ศรีลีกะโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
9. นายอรรถพร สารานพกุลโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
10. นางสาวหนันเส๊าะ หวินอิโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชาลี คงเคว็จโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
12. นางยุพา รอดอยู่โรงเรียนหาดพิทยาคมกรรมการ
13. นางอมรรัตน์ อมราพิทักษ์โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
14. นางแน่งน้อย ขวัญสังข์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
15. นางกัลยาณี สุดทองคงโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะมัส พรหมทองโรงเรียนครูโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นางรุสนานี ปันจอร์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ขุนหลัดโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุชีพ เสริมสุทธิ์โรงเรียนสงขลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ชาวสวนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายราเหม ด่อล๊ะโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา กิตยวัฒน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจินต์ มุสิกรังศรีโรงเรียนระโนดรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ มุกดาโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายอภิเดช พงศ์แผ้ว โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ยาแมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสุดา เหมาะทองโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางตรีนุช ทิศเมืองโรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา สมนวลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
4. นางสาวปิยนุช ปลอดเทพโรงเรียนคลองแดนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ ชำนาญโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ชัยดวงโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมลศรี อดทนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจันทิวา แก้วโกมินโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ อ่อนกล้าโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธมนวรรณ อูมาโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
7. นางสาวพิศสุดา เทียนเรืองโรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางนันทวดี ช่างเหล็ก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ มะลิวัลย์โรงเรียนสตูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิเดช พงศ์แผ้วโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กรรมการ
5. นายสรรค์ชัย ไชยภักดีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสิตะ หมุดแหล๊ะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พรหมเรืองโรงเรียนสงขลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐรินดา สังยาหยาโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอทิรัตน์ ยอดพงษาโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวนริศรา บินเจ๊ะอาลีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนายูลา ดาเลาะโรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ เหมเด็นโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลากรรมการ
5. นายอับดุลรอศักดิ์ มณีโส๊ะโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ สวาหลังโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลยาเดช สิเดะโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา อุปถัมภ์โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทศพร ชิดมณีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2รองประธานกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ สิงคมาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะโรงเรียนปากจ่าวิทยา กรรมการ
5. นางสาวพินันทา วงศ์จินดาโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ขุนหลัดโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทศพล เพ็ชรภิมล โรงเรียนสทิงพระวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฐิตินันท์ แก้วสุวรรณโรงเรียนจะนะวิทยากรรมการ
4. นายภูวนาถ แก้วสุวรรณโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเชาวเรศ ตันติโสภณวนิชโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชินพงศ์ จุลบุตรโรงเรียนควนเนียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พัทบุรีโรงเรียนสตูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฐิตินันท์ แก้วสุวรรณโรงเรียนจะนะวิทยากรรมการ
4. นายภูวนาถ แก้วสุวรรณโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์โรงเรียนสทิงพระวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา อัมภรัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา เถาวัลย์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจ แก้วมณีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
4. นายมานิช แดงนุ้ยโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นิลอนันต์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
3. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ คงแก้ววิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นิลอนันต์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
3. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ คงแก้ววิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรืองโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีป สันแก้วโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรืองโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีป สันแก้วโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุลาภ บัวชื่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
2. นายวสิน พรหมทองโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันต์ วิจะสิกะโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สกุลจีนโรงเรียนคลองแดนวิทยากรรมการ
5. นางเบญจา คงทองโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
6. นายเกียรติ แสงบรรณทึกโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศุภกร วงศ์สุวรรณโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นายสมมาตร ตรีแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย วิจะสิกะโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
4. นางไพรพักตร์ สารวงค์โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนูรมีลาฮ์ อีแตโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ มูสาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
2. นายวิรัตน์ แก้วรัตน์โรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางมนชนก ทองศรีโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
4. นางธัญรัตน์ ไกรสกุลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
5. นายอรุณ มีสุขศรีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเถกิง สุวรรณสิงห์โรงเรียนคูเต่าวิทยากรรมการ
2. นายกันตพงศ์ ศรีบัวโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
3. นายยงยุทธ คงแก้วโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
4. นายพนมยง นวลพรหมโรงเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
5. นายสมพงศ์ พรหมสกุลโรงเรียนหาดใหย่วิทยาลัย2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทิพย์มณีโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นางสุธาสินี ชุมสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชนิดาภา ผ่องแผ้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสนธยา มาวงศ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลากรรมการ
3. นางไพรวัลย์ สุวรรณประสมโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
2. นายทวีป ผลเกลี้ยงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สาครินทร์โรงเรียนหาดใหยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนง สุโส๊ะโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
5. นางวันเต็ม นวลถวิลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุลโรงเรียนหาดใหญ่วอทยาลัยกรรมการ
2. นางสนธยา มาวงศ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเปมิกา ถานิสโรโรงเรียนระโนดกรรมการ
4. นายสุเทพ คงคาวงศ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิชิต หนูผุดโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
6. นางปรียา ทองกลดโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
7. นางชาดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนหาดใหญาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ สังขพันธ์โรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
2. นายอนันต์ มณีวิทย์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายสุธารักษ์ พันรินทร์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมุทร สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิเชฐ แก้วมโนโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางชาดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
2. นายนิพนธ์ โกมลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2กรรมการ
3. นายนรินทร์ สุขทานโรงเรียนหาดใหญารัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางยุพดี ศรีรักษ์โรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
5. นายบุญวัฒน์ จวนสว่างโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กลับศรีอ่อนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
3. นางสารภี บุญรังษีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเนติมา ทองศรีแก้วโรงเรียนระโนดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุดา วงศ์จารุสถิตย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
2. นายบรรยง นิ่มรัตน์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางยุพิน ชูเรืองสุขโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
4. นางกฤษณา จันทนะโรงเรียนสะเดา "ขรรย์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปัทมาพร ชูช่วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
2. นางลัดดา สหัสรังษีโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
3. นางณัฐติกาญจน์ สมัครพงศ์โรงเรียนสามบ่อวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางทับทิม ศรีช่วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางนพภาพร ศรีสุขโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
3. นางอัมพร วงศ์น้อยสงขลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไพรพักตร์ สารวงค์โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
2. นางเรณู ยานนาวาโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรณัญช์ ศิริรัตน์โรงเรียนสามบ่อวิทยากรรมการ
4. นางอรชุรีย์ พู่ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
5. นางบุปผา กัติยังโรงเรียนสะเดาขรรชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอนรรฆวรรณ ขวัญเจริญโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
2. นางสุเพ็ญ คงเรืองโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
3. นางยุพิน ชูเรืองสุขโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
4. นางพรนภา สรรพพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
5. นางสุพักตร์ ทองเรืองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุขอ้นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลากรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุวรรณนังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุธาสินี ชุมสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจิราพร ทองซ้วนโรงเรียนปาล์มพัฒนาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา บุญทองโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นางศุภร พัฒนวิวัฒน์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางณพิชา จันทวดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยกุลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยกุลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยกุลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยกุลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กรรมการ
3. นายสุเทพ โชติธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย กรรมการ
4. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคม กรรมการ
5. นายสโมสร ทองสัพพัญญู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการ
4. นายสำราญ บุญเพ็งโรงเรียนนาทวีวิทยาคม กรรมการ
5. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายบุญณพงศ์ บุญมณฑิราโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ เลิศคารมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ มณีดุลย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนาวิน สงศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางณูสนี หะยียูโซะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา เพชรแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ มณีดุลย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนาวิน สงศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางณูสนี หะยียูโซะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา เพชรแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 นางพัสนันท์ ยศดำ 0819903482 นายณัฎฐ์ มิ่งแก้ว 0815569298
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]